Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!
Lithuanian Link Exchange
Lithuanian Link ExchangeKAUNO KARO KOMENDANTŪRA

(1941.07.28-1941.08.05>?)


Jau nuo rytojaus ryto prisistačiau į savo naująją tarnybą Kauno Karo komendantūroje, kuri buvo prie Įgulos bažnyčios (kur dabartinė Vaikų ligoninė; įėjimas buvo iš Gedimino gatvės, dabar užstatytas priestatu).

Dirbdamas vairuotoju Lietuvos Laikinajai Vyriausybei sunkvežimiais bei lengvosiomis mašinomis atlikinėjau įvairias transportavimo užduotis susijusias su mūsų Karo komendantūros veikla.

Pradžioje iš Pilviškių geležinkelio stoties teko (porą kartų) vežioti anglį, skirtą Komendantūros bei Karo ligoninės apšildymui.1. Kaunas-Rokiškis

Vieną dieną gavau įsakymą sunkvežimiu važiuoti į Rokiškį, iš kur turėjau atvežti kariškus kailinukus – liemenes. Tuokart su manimi važiavo generolas Jonas Černius bei du jo broliai – majoras bei leitenantas. Tuo laiku tiek daug susisiekimo priemonių dar nebuvo. Važiuojant plentu retai tekdavo sutikti kokią mašiną, nebent tik vežimą, traukiamą arklių. Žinodamas, kad mums teks važiuoti pro Kamajų miestelį, aš pasiūliau ir savo broliui Jurgiui važiuoti kartu, kad jis galėtų aplankyti mūsų tėvelio tėviškėje gyvenančius pusbrolius Laimutį ir Vitalijų, bei tėvo seserį, tetą Teklę Čerskytę-Baltakienę. Be mūsų penketo dar važiavo ir mano pamainos civilis vairuotojas Petkevičius (vardo neprisimenu). Generolas J. Černius sėdėjo šalia manęs kabinoje, o visi likusieji važiavo atvirame sunkvežimio kėbule. Aš generolui papasakojau, kad mūsų a.a. tėvelis Kazys Čerskis irgi buvo kariškis, ir kad mes pravažiuosim jo tėviškę, kur išlips mano brolis Jurgis.

- Kokia tai vieta? – paklausė Černius.

- Kamajai!

- Tai mes esame kaimynai! – šypsodamasis, kaip tikras aukštaitis nudžiugo generolas. – Mano tėviškė – Svėdasai. Aš todėl ir savo brolius pasiėmiau, kad ir jie galėtų aplankyti mūsų tėvukus…

Tuo laiku plentas nuo Kauno iki Ukmergės ir toliau buvo dar neasfaltuotas bei gerokai duobėtas žvyrkelis. Važiavau lėtai, paskui save palikdamas didelį dulkių debesį. Vyrai esantys sunkvežimio kėbule kentėjo ne tik nuo kratymo, bet ir nuo dulkių, nors ir buvo užsimetę ten esančiu brezentu.

Kaip ir planavau, trumpam sustojau Kamajuose, kad išleisčiau Jurgį. Kai pasiekėme Svėdasų miestelį, tikėjausi, kad ir čia neužtruksime ilgiau. Maniau, kad išlaipinus generolo brolius, iškart važiuosime į Rokiškį. Bet generolas, išlipęs iš kabinos, įsakė:

- Grįžk į Kamajus, pas savo tetą. O rytoj ryte atvažiuok į Svėdasus.

Labai apsidžiaugiau, kad ir man išpuolė galimybė aplankyti gimines. Todėl palikęs brolius Černius ir Petkevičių Svėdasuose, nedelsiant grįžau į Kamajus.

Tėvelio gimtojoje sodyboje džiaugsmingai buvau sutiktas savo tetos ir pusbrolių. Iki vidurnakčio su jais kalbėjomės apie patirtus išgyvenimus, karo pradžią, dalinomės džiugiais prisiminimais iš ramių nepriklausomos Lietuvos gyvenimo laikų.

Anksti ryte teko atsisveikinti su giminaičiais. Teta Teklė kelionėn dar įdėjo 10-ties metų senumo naminio obuolių vyno, bei įvairių rūkytų mėsos gaminių. Svėdasuose teko dar gerokai palaukti, kol ateis generolas. Atėjo vienas, tik su Petkevičium. Mat broliai žadėjo mus pasitikti grįžtančius iš Rokiškio.

Rokiškį pasiekėme be jokių nuotykių. Grafų Tyzenhauzų dvare buvo kariniai sandėliai. Iš vieno jų mes ir pasikrovėme tuos berankovius kailinukus, supakuotus po 10 vienetų. Pripildėme pilną sunkvežimio kėbulą. Pasikrovimas kartu su dokumentų sutvarkymu užtruko porą valandų. Išvažiavome į Svėdasus. Čia generolas nusprendė dar kartą pernakvoti gimtinėje. Man liepė eiti kartu, o šoferį Petkevičių palikome mašinoje, saugoti krovinio. Tas vairuotojas man buvo mažai žinomas, todėl nelabai juo pasitikėjau. Jis buvo civilis tarnautojas ir mėgo išgerti. Aš buvau atsakingas už mašiną, todėl užvedimo raktelį pasiėmiau, o Petkevičiui palikau tik raktą nuo kabinos durelių.

Kitą rytą, pasisvečiavus pas vaišingus brolių Černių tėvukus, mes visi nuėjome prie mašinos. Ten sukinėjosi būrelis vaikų ir pora suaugusių vyrų. Vairuotojo Petkevičiaus tarp jų, nei kabinoje, nebuvo.

- Ar nematėte, vaikai, šios mašinos šoferio? – sunerimęs paklausiau.

- Toks aukštas dėdė mūsų prašė pasaugoti mašiną, kol jis ateis! – choru teisinosi jaunieji svėdasiškiai.

Neužilgo pasirodė ir “aukštas dėdė”. Iš jo eisenos buvo aišku, kad Petkevičius gerokai girtas. Jo kišenėse styrojo pilni degtinės buteliai. Generolas, puikiai suvokdamas padėtį, liepė savo jaunesniems broliams nuvesti “dėdę šoferį” pas tuos žmones, iš kurių trobos jis tik ką išėjo ir išsiaiškinti, už kokius pinigus šis prisigėrė, ir dar sugebėjo nusipirkti samagono “išsinešimui”.

Neilgai trukus iš netoli buvusių namų, kuriuose lankėsi Petkevičius, išėjo broliai Černiai su girtu “šoferiu” per vidurį. Pastarojo kišenėse butelių jau nesimatė. Vietoje jų “verslininkas” Petkevičius nešėsi visą ryšulį - 10 kailinių liemenių. Man buvo neapsakomai pikta ir gėda dėl mano porininko elgesio. Aš jau buvau pasiruošęs jį į miltus sutrinti.

- Lipk į kėbulą! – trumpai ir įsakmiai liepė generolas, bet savo pykčio šiam niekšui nerodė. O išvydęs mano perpykusią povyzą, tyliai, tėviškai tarė:

- Tu jo dabar nebark. Visvien iš to naudos nebus…

Pravažiuodami pro Kamajus, sustojau paimti savo brolio Jurgio, kuris net dvi dienas galėjo svečiuotis pas tetą. Kelionė atgal į Kauną vyrams sėdintiems kėbule dabar buvo kur kas smagesnė. Buvo minkšta ir patogu. Tad beveik visą kelią jie snaudė.

Važiuojant, kabinoje netikėtai pakvipo kažkokiu alkoholiniu gėrimu. Generolas Černius iškart pagalvojo, kad iš Petkevičiaus ne visus butelius rekvizavo. Sustojome patikrinti. Viskas paaiškėjo, kai atkėliau savo sėdynę, kur paprastai laikėme įvairius mašinos varžtų raktus. Buvau visai užmiršęs apie naminį obuolių vyną, kurį teta Teklė man įdavė lauktuvių. Važiuojant per duobes, vienas iš dviejų butelių su tetos ranka užrašyta 1931 metų atikėtė, besitrankydamas į geležinius raktus, sudužo, ir saldus obuolių vyno aromatas kaip mat pasklido po kabiną.

Grįžus į Kauną, Petkevičius buvo paliuosuotas.2. Kaunas-Telšiai

Neužilgo mane iškvietė komendanto plk. Bobelio referentas plk. Balsys ir įsakė su lengva mašina nuvažiuoti į Karo ligoninę, kur manęs lauks generolas Povilas Plechavičius su ligoninės viršininko pavaduotoju ūkio reikalams (laipsnio ir pavardės neprisimenu).

Atvažiavęs aš juos jau radau belūkuriuojančius. Įsėdę į mašiną karininkai man įsakė važiuoti į Telšius.

Buvau kariškis, todėl trumpai atsakęs: “Klausau”, nieko daugiau neklausinėdamas pasukau link Vilijampolės, Žemaičių plento link.

Kelionė buvo panaši, kaip ir į Rokiškį, tik, kelias gal kiek mažiau duobėtas. Be jokio vargo pasiekus Telšius, sustojau prie įmonės, kuri audė tvarsčius. Generolas su tiekimo viršininku nuėjo vidun, o aš išlipęs tvarkiausi prie mašinos (valiau langus, patikrinau variklį ir pan.). Aplinkiniai gyventojai, pamatę automobilį su išlipančiais aukštais Lietuvos karininkais, kaip mat jį apspito. Dauguma tai buvo vietinis jaunimas, dalis suaugusių mūvėjo baltus raiščius ant rankovių. Visi jie dar buvo kupini visuotinio tautos sukilimo įspūdžių ir viens kitą nustelbdami puolė energingai pasakoti bei klausinėti manęs. Visa bėda, kad aš beveik nieko nesupratau iš jų grynai žemaitiškos tarmės. Neištvėręs prisipažinau:

- Nieko nesuprantu! Gal iš jūsų man kas galėtų išversti į lietuvių kalbą?

Jie labai užsigavo, kad aš jų nesuprantu.

- O kas tu toks? Ne lietuvninks? – piktai paklausė vienas iš jų, sugebėjęs perrėkti kitus.

- Aš esu lietuvis, bet nemoku žemaitiškai! – atsakiau ramiai, mėgindamas išsisukti iš keblios situacijos. Jie visi prapliupo juoktis.

Prie ir taip nemažo pulko apstojusių mane telšiškių dar prisijungė ir būrelis vyrų, atėjusių iš tos gamyklos. Kiek atlėgus emocijoms, šiaip ne taip kažką supratau. Jiems visiems buvo labai įdomu sužinoti, kokia padėtis Kaune, kaip vyko sukilimas ten, kiek bolševikai spėjo žmonių išvežti,…

Generolas Plechavičius su Karo ligoninės tiekėju sutvarkę savo reikalus pagaliau išėjo iš gamyklos pastato. Juos lydėjo keli įmonės darbuotojai, ant pečių nešdami baltus maišus su savo gaminiais. Mano keleiviai gerokai nustebo mašinos vietoje pamatę tokią minią žmonių. Pradžioje generolas pamanė, kad kažkas negero įvyko su manimi, bet radęs mane gyvą ir sveiką, nusiramino. Pakrovus tvarsliavą į automobilį, aš atsisveikinau su visu būriu ir sėdau prie vairo.

- Iš kur tu atradai tiek daug gerbėjų? – jau važiuojant juokaudamas paklausė generolas.

- Tai ne aš juos, o jie mane atrado! – teisindamasis atsakiau, ir papasakojau kaip iš pradžių aš nesupratau jų kalbos ir sukėliau pasipiktinimą.

- Gerai, kad jie tavęs dar neapkumščiavo, kai tu pasakei, kad nesupranti žemaitiškai! – nusijuokė per visą barzdą generolas P. Plechavičius. - Aš suprantu jų pyktį; juk aš irgi žemaitis! – pridūrė su pasididžiavimu.3. Karo muziejus-Ramovė

Kartą, Laikinosios Vyriausybės pavedimu, man buvo įsakyta, paimti iš garažo lengvą mašiną ir nuvažiuoti į Karo muziejų. Iš ten aš turėjau kažkokius aukštus Lietuvos karininkus nuvežti į Karininkų ramovę. Nuvažiavau į Donelaičio gatvę ir sustojęs prie metalinių Karo muziejaus sodelio vartelių laukiau, kaip buvo įsakyta, savo svarbių keleivių. Mano nuostabai už kokio pusvalandžio iš V.D. Karo Muziejaus prie mašinos atėjo net trys generolai – Povilas Plechavičius, Stasys Raštikis ir Jonas Černius. Iš jų tik S. Raštikis vilkėjo civilius rūbus, kiti du buvo su Lietuvos kariuomenės uniforma. Kaip pridera, aš skubiai iššokau iš mašinos, atidariau dureles, ir, atidavęs pagarbą, palaukiau, kol generolai susės. S. Raštikis su J. Černiumi atsisėdo ant galinės sėdynės, o gen. P. Plechavičius, įsitaisęs priekyje, šalia manęs, įsakė:

- Į Karininkų Ramovę.

Mašina stovėjo priekiu į Senamiestį, todėl apsisukęs gatvėje paspaudžiau link Mickevičiaus gatvės, kuri buvo čia pat. Už kvartalo pasukau pirmoje sankryžoje į dešinę. Beliko kirsti Laisvės alėjos – Mickevičiaus gatvių sankryžą ir mes jau būtume priešais Karininkų Ramovę. Tuo laiku, o ypač, kai tik ką prasidėjo karas, Kauno gatvėse beveik nebuvo jokio automobilių judėjimo, palyginus su tuo, ką matome dabar. Tik karts nuo karto pravažiuodavo viena kita vokiečių kariška mašina.

Priartėjęs prie Laisvės alėjos, iš kairės aš netikėtai pamačiau, kaip ja dideliu greičiu (apie 80 km/val.) nuo Įgulos bažnyčios pusės nestabdydamas, tiesiai į mane, lėkė kariškas automobilis. Aš, žinoma, norėdamas išvengti susidūrimo, pradėjau staigiai stabdyti. Bet iškart pajutau, kad mano automobilio stabdžiai nustojo veikę. Tuo momentu kitos mašinos vairuotojas, neturėdamas laiko ir vietos stabdymui, akimirksniu pasuko vairą į alėjos vidurį, ir taip išsisuko nuo žiaurios avarijos. “Krupp” firmos atvirame džipe, atsiraitoję rankoves, sėdėjo gerokai įkaušusių keturių vokiečių kompanija – “Wehrmacht” kareiviai ir puskarininkiai. Jie dar “spėjo” savo automobilio kėbulu užkabinti mūsų mašinos buferį, ir jį nuplėšė. Abi mašinos pagaliau sustojo. Sekundės daliai viskas apmirė. Aš ir mano vežti generolai akimirkai neteko žado. Pirmasis “atsigavo” generolas Povilas Plechavičius. Net nepastebėjau, kaip jis iššoko iš mašinos ir pribėgęs atsidūrė tiesiai priešais išsigandusius vokiečių kareivius. Paraudęs iš pykčio bei susijaudinimo jis puikia vokiečių kalba pradėjo barti tuos įkaušusius jaunus kareivius. Šie, išvydę generoliškus antsiuvus bei aukšto rango lietuvišką P. Plechavičiaus bei jau spėjusio išlipti J. Černiaus uniformą, stovėjo įsitempę prieš mūsų generolą ir kažką neryžtingai mėgino aiškinti, teisintis, bei atsiprašinėti. Visą tai matė ir stebėjo daug Laisvės alėjos praeivių, kurie, laimei spėjo atšokti nuo įsismaginusių vokiečių mašinos. Visi jie, daugiausia jaunimas, buvo labai pasipiktinę, šiuo neatsakingu vokiečių vairavimu Kauno centre, ir naudodamiesi proga, atvirai išreiškė savo nepasitenkinimą svetimos kariuomenės šeimininkavimu, plūsdami juos įvairiais necenzūriniais žodžiais. Plechavičiui teko apraminti visą šią minią.

Generolas vokiečius išbarė už per greitą važiavimą. Bet, manau, gerai žinodamas, kad čia yra ir daug mano kaltės, atsisukęs į mane piktokai įsakė:

- Grįžk į garažą! O mes nueisime pėsti!

Mūsų generolams nebuvo kur toli eiti - Kauno Karininkų Ramovė buvo čia pat. Aš perbalęs, bet jau kiek atsikvošėjęs apžiūrinėjau apgadintą automobilį. Vienas iš vokietukų priėjęs prie manęs atsiprašė ir pasakė, kad nori apmokėti už padarytą žalą, man į delną įbrukdamas gniūžtą reichsmarkių. Tuo tarpu apspitę kauniečiai (daugiausia jaunimas) žiūrėjo į mane su užuojauta ir supratimu. Matydami mane išsigandusį ir giliai susikrimtusį dėl įvykio, jie drąsino bei guodė, sakydami, kad viskas baigėsi labai laimingai, nes niekas nenukentėjo.

Taip vieną šiltą vasaros dieną aš netikėtai papildžiau Laisvės alėjos praeivių pokalbių temas.

Pridavęs šį automobilį į garažą, aš papasakojau apie įvykusią avariją ir pasakiau, kad atsisakau daugiau važinėti techniškai netvarkingomis mašinomis. Kaip vėliau paaiškėjo, tai mašinai buvo nutrūkęs stabdžių trosas.4. Kaunas-Dundaga

Komendantūros ūkio viršininku tuo laiku dirbo viršila Petruitis - tikras “kirvis”, - buvęs Karo kalėjimo viršininku. Tai to paties Jono Petruičio – žinomo Červenės žudynių liudininko brolis. J.Petruitis per stebuklą išlikęs gyvas parašė knygą – “Kaip jie mus sušaudė”. (Šią populiarią knygelę ir aš turėjau, su autoriaus autografu, bet vėliau, kratos metu iš manęs ją enkavedistai konfiskavo).

Po kelių dienų gavau įsakymą kartu su ūkvedžiu Petruičiu nuvažiuoti į “Stumbro” gamyklą, atvežti spirito. Važiuojant Vytauto prospektu, ties Bažnyčios gatvės sankryža, mus netikėtai sustabdė vokiečių Karo lauko žandaras (“Feldgendarmerie”) kuris įsakė nedelsiant važiuoti į Panemunę, A.S. Karo mokyklą. “Kirvis” Petruitis taip lengvai nepakeitė mūsų maršruto. Jis užsispyrusiai pradėjo aiškinti, kad ši mašina yra Kauno Karo komendantūros žinioje, ir mes turime atlikti ne kokius kitus, o tik Kauno Komendantūros jai duotus uždavinius. Žandaras į tai tik numojo ranka ir griežtai įsakė Petruičiui tučtuojau išlipti iš kabinos, o į jo vietą įsodino vieną iš dviejų kartu su žandaru stovėjusių vokiečių kareivių, liepdamas man dabar klausyti pastarojo nurodymų. Aš buvau, kaip ir kasdieną tarnyboje, apsirengęs lietuviška kariška uniforma.

Vokietukas, įsėdęs į kabiną, draugiškai prisistatė ir paaiškino, kad aš, kartu su transporto priemone, dabar esu mobilizuojamas Vokietijos kariuomenės kažkokio “Jėgerių” (“jäger”) dalinio, kuris skubiai turi išvykti į pajūrio miestą Dundaga. Aš apie tokį miestelį, neva, esantį Lietuvos pajūryje nebuvau girdėjęs. Todėl ryžausi paklausti savo naujo “viršininko”:

- Kokioje Lietuvos dalyje yra ta Dundaga?

Vokietis paslaptingai nusišypsojo ir atsakė:

- Kai nuvažiuosi – pamatysi. Aš ir pats nežinau.

Atvykęs į Karo mokyklos kiemą, ten jau radau ir daugiau, turbūt panašiai “mobilizuotų” sunkvežimių ir keletą autobusų.

Pavakaryje mūsų sunkvežimiai buvo pakrauti kuprinėmis, maistu bei kariška amunicija.

Vakare visa kolona pajudėjome per Kauną į Žemaičių plentą. Kiekviename sunkvežimyje buvo po du vokiečių karius. Vienas važiavo kėbule, o kitas kabinoje. Taip pravažiavome Šiaulius, Radviliškį, Mažeikius ir pasiekėme Latviją. Neprisimenu kokiais Latvijos keliais teko važiuoti, kol pasiekėme Baltijos pakraštį. Jau išaušus važiavome smėlėtu jūros krantu iki Dundaga miestelio, netoli sienos su Estija.

Ten arčiau Estijos pakrantės buvo Ezelio sala. Joje buvo užsilikusių Raudonosios armijos likučių, kurie laiku nespėjo pasitraukti į Rusijos gilumą. Šie likimo valiai palikti rusų kareiviai, neturėdami atsargų, naktimis grobė maistą ar šiaip plėšikaudavo, užpuldinėdami latvių bei estų ūkininkus, gyvenusius pasienyje. Kaip vėliau sužinojome, iš Kauno atvykęs vokiečių “jäger” dalinys turėjo užduotį iškrapštyti iš Ezelio salos “nenugalimosios” armijos likučius ir užtikrinti salos bei pakrantės apsaugą.

Apie savaitę teko išbūti šiame jėgerių dalinyje, kuris mums – lietuvių vairuotojams suteikė nakvynę ir maitino. Savaitės pabaigoje kiekvienas gavome po keliolika markių “kompensacijos” ir dokumentus – leidimus vieniems, be vokiečių palydos, sugrįžti atgal. Pagal mums išduotus dokumentus kiekvienas pakeliui sutiktas vokiečių dalinys turėjo besąlygiškai ir nemokamai mus aprūpinti degalais. Mes išvykome, o vokiečių jėgeriai pasiliko Dundagoje bei Ezelio saloje. Autobusai, (privatūs bei iš Kauno savivaldybės autobusų parko), kurie atvežė vokiečių jėgerius, taipogi pasiliko Dundagoje. Kaip ir jų vairuotojai – vokiečių mobilizuoti lietuviai.

Up

Previous Turinys - Index Next