Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!
บันทึกการศึกษานอกโรงเรียนของ น.ร.วชิราวุธวิทยาลัย
โครงการณ์ฝึกหัดเป่าแก้ว ที่สมนึกเวชภัณฑ์ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 1
เมื่อวันที่ 23-29 กรกฎาคม 2544 โดยการแนะนำของบริษัท อินเทลเลคท์ จำกัด
และบันทึกไวัในอินเตอรเน็ตที่
http://www.angelfire.com/dc/somnuklimkool
มีนักเรียนเข้าเรียน 7 คน ได้แก่ 1. นายณัฐภัทธ พุทธปฏิโมกข์, 2. นายณัฐภูมิ บูรณากาญจน์, 3. นายกฤตเมธ เล็กทรงเจริญ, 4. นายเมธี เล็กทรงเจริญ, 5. นายเจนสันต์ เอลลิส , 6. นายสิทธิพงษ์ นับสุวรรณ์, 7. สุรดนัย เล็กมีชัย รวม 7 คน โดยการนำของคุณครูอรวรรณ์ สุวรรณน้อย
  1. เริ่มฝึกเป่าแก้วเมื่อวันที่ 23-7-44

นายณัฐภัทธ พุทธปฏิโมกข์
นร.ชั้น ม.5 วชิราวุธวิทยาลัย (25 July 2001)
บ้านเลขที่ 99/5 ถนนยิงเป้า ต.สนามจันทร์
อ. เมือง
จ.นครปฐม 73000 โทร. (034) 280150
e-mail : doksoi@hotmail.com
  2. เริ่มฝึกเป่าแก้วเมื่อวันที่ 23-7-44

นายณัฐภูมิ บูรณากาญจน์
นร.ชั้น ม.5 วชิราวุธวิทยาลัย (25 July 2001)
บ้านเลขที่ 150/2 ม. 1   ต. เดิมบางนางบวช
จ.สุพรรณบุรี 72120
โทร. (035) 578346
e-mail : graben@thaimail.com
เป่าแก้ว "ยาก" แต่สนุกครับ
 3. เริ่มฝึกเป่าแก้วเมื่อวันที่ 23-7-44

นายกฤตเมธ เล็กทรงเจริญ
นร.ชั้น ม.5 วชิราวุธวิทยาลัย (25 July 2001)
บ้านเลขที่ 437/525 ถนนจรัญสนิทวงศ์ 35
แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กทม.10700
โทร. 02 864 8335 email : palad75@usanet
 4. คุณครู อรวรรณ์ สุวรรณน้อย
e-mail : orawan40@hotmail.com
197 วชิราวุธวิทยาลัย เขตดุสิต
กรุงเทพ ฯ 10300
 5. ผู้เข้ารับการฝึกเป่าแก้ว รุ่นที่ 1
23-26 กรกฎาคม 2544
 6. นายสิทธิพงษ์ นับสุวรรณ์
นร.ชั้น ม.5 วชิราวุธวิทยาลัย (25 July 2001)
บ้านเลขที่ 54/3 ม.7 ต.เชียงรากน้อย
อ.บางปะอิน จ.อยุธยา 13180
bjs75@usanet
 7.

เป้าหมายในการฝึกเป่าแก้วครั้งนี้

 • การดึงยืดหลอดแก้ว
 • การทำลูกกลม ใส่น้ำสี
 • การทำดอกกุหลาบ ใส่น้ำสี
 • การทำนกหงส์หยก ใส่น้ำสี
 • การทำเป็ด ใส่น้ำสี
 • การทำนกกระยาง ใส่น้ำสี

 •  8. ตัวอย่าง อันเป็นเป้าหมายให้ทำได้ภายใน 3 วัน
   9. ทุกคนตั้งใจฝึกฝนเพื่อให้ได้ตามเป้าหมาย
  10. คุณครู อรวรรณ์ สุวรรณน้อย
  e-mail : orawan40@hotmail.com
  197 วชิราวุธวิทยาลัย เขตดุสิต
  กรุงเทพ ฯ 10300
  11. นายสุรดนัย เล็กมีชัย
  นร.ชั้น ม.5 วชิราวุธวิทยาลัย   (25 July 2001)
  บ้านเลขที่ 1774/118 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 59
  ต.บางบำหรุ   อ.บางพลัด กทม. 10700
  โทร. 02 4353643
  email : doedac1@lemononline.com
  12. นายสุรดนัย เล็กมีชัย
  นร.ชั้น ม.5 วชิราวุธวิทยาลัย   (25 July 2001)
  บ้านเลขที่ 1774/118 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 59
  ต.บางบำหรุ   อ.บางพลัด กทม. 10700
  โทร. 02 4353643
  email : doedac1@lemononline.com
  13. ฝึกเป่าแก้ว เข้าวันที่ 3 ของกฤตเมธ เล็กทรงเจริญ
  (25-7-44)

  ส่วนลึกแห่งความพากภูมิใจของศิษย์
  ส่วนหนึ่งในจิตต์ ก็เป็นสิทธิ์แห่งความพากภูมิใจของครู


                    สมนึก ลิมกุล
  14. ฝึกเป่าแก้ว เข้าวันที่ 4 ท่ามกลางศิษย์ที่ตั้งใจจำ
  ฝึกฝนทำด้วยความขยันอย่างมั่นคง
  สมเจตน์จำนงของครูเป็นอย่างยิ่ง


  สมนึก ลิมกุล
  (26-7-44)
  15. ฝึกเป่าแก้ว เข้าวันที่ 4 ท่ามกลางศิษย์ที่ตั้งใจจำ
  ฝึกฝนทำด้วยความขยันอย่างมั่นคง
  สมเจตน์จำนงของครูเป็นอย่างยิ่ง


  สมนึก ลิมกุล
  (26-7-44)
  16. ฝึกเป่าแก้ว เข้าวันที่ 4 ท่ามกลางศิษย์ที่ตั้งใจจำ
  ฝึกฝนทำด้วยความขยันอย่างมั่นคง
  สมเจตน์จำนงของครูเป็นอย่างยิ่ง


  สมนึก ลิมกุล
  (26-7-44)
  17. ฝึกเป่าแก้ว เข้าวันที่ 4 ท่ามกลางศิษย์ที่ตั้งใจจำ
  ฝึกฝนทำด้วยความขยันอย่างมั่นคง
  สมเจตน์จำนงของครูเป็นอย่างยิ่ง


  สมนึก ลิมกุล
  (26-7-44)
  18. ฝึกเป่าแก้ว เข้าวันที่ 4 ท่ามกลางศิษย์ที่ตั้งใจจำ
  ฝึกฝนทำด้วยความขยันอย่างมั่นคง
  สมเจตน์จำนงของครูเป็นอย่างยิ่ง


  สมนึก ลิมกุล
  (26-7-44)
  19. ฝึกเป่าแก้ว เข้าวันที่ 4 ท่ามกลางศิษย์ที่ตั้งใจจำ
  ฝึกฝนทำด้วยความขยันอย่างมั่นคง
  สมเจตน์จำนงของครูเป็นอย่างยิ่ง


  สมนึก ลิมกุล
  (26-7-44)

  Next รูปการฝึก วันที่ 4


  ตะเกียงเป่าแก้ว SN.1
  ตะเกียงเป่าแก้ว SN.3
  ตะเกียงเป่าแก้ว SN.5
  นายสมนึก ลิมกุล
  somnuklimkool@yahoo.com
  Next
  6 กพ. 46 - นักศึกษาราชภัฏสุรินทร์ฝึกใช้ตะเกียงเป่าแก้ว SN5.
  งานเป่าแก้วเครื่องมือวิทยาศาสตร์

 • ตรวจล๊อตเตอรรี่ได้ที่ www.glo.or.th
 • ค้นหาทุกอย่างได้ที่ google.com

    รู้ไว้ใช่ว่า ใส่บ่าแบกหาม
 • นิ่วในถุงน้ำดี ผมโดนมาแล้ว ใครๆก็อาจจะเป็นได้