Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

LIETUVOS LIBERALŲ SĄJUNGOS ANYKŠČIŲ SKYRIAUS

2002 METŲ RINKIMŲ Į ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBĄ

PROGRAMA

 

Liberalai  Anykščių rajono savivaldybės taryboje – tai gyventojų kontroliuojama valdžia, remianti verslą,  kooperatinį judėjimą kaime, naujomis investicijomis kurianti darbo vietas, gerinanti socialinę apsaugą bei viešąją tvarką, plėtojanti švietimą, kultūrą ir sportą, besirūpinanti rajono jaunimu ir vaikų saugumu.                                      

Verslo plėtra – kelias į bedarbystės mažinimą

 • Sėkminga rajono įmonių veikla – pagrindas rajono ūkio vystymui bei bedarbystės mažinimui. 
 • Lietuvos liberalų sąjungos pozicija verslo mokesčių atžvilgiu - panaikinti pelno mokestį, sumažinti fizinių asmenų pajamų mokestį.  
 • Įsteigsime verslo komitetą prie rajono tarybos, įtraukdami mokesčių inspekcijos, SODROS, kitų žinybų bei rajono verslo atstovus, siekiant suaktyvinti bendradarbiavimą tarp šių institucijų. 
 • Pritraukiant investicijas iš respublikos biudžeto įsteigtas verslo informacinis centras, kurio vaidmenį, kaip pagalbininko verslininkams stiprinsime.
 • Pritraukiant ES struktūrinių fondų paramą sudarysime sąlygas bendruomenės nariams,  ypač bedarbiams, tobulinti savo kvalifikaciją (kompiuterinio raštingumo, užsienio kalbų, amatų ir kt. kursai), kad žmonės galėtų sėkmingai įsilieti į darbo rinką. 
 • Didinsime viešųjų darbų finansavimą, plėsime jų taikymą. 
 • Prioritetiniu uždaviniu laikysime bedarbystės mažinimą rajone.
 • Teiksime verslininkams pagalbą pritraukiant Europos sąjungos paramos fondų lėšas.            

Investicijos

 • Sieksime maksimaliai išnaudoti Europos Sąjungos paramą. 
 • Skirstant rajono biudžeto lėšas, pirmenybę teiksime projektams, finansuojamiems iš Europos Sąjungos paramos fondų, nes tai leis sutaupyti lėšų, kurias bus galima panaudoti kitoms svarbioms rajono ūkio reikmėms. 
 • Skatinsime privačias investicijas į rajono ūkį. Sukursime investicijų programą, kurios nuostatos skatins investuoti į mūsų miestą bei rajoną.
 • Aktyviai bendradarbiausime su LR Vyriausybe bei LR Seimu, siekiant pritraukti kuo didesnes investicijas iš valstybės investicijų programos.  
 • Anykščių verslo informaciniame centre sukursime darbo vietas aukštos kvalifikacijos specialistams, siekiant pritraukti kuo daugiau Europos sąjungos paramos fondų lėšų.
 • Ypatingą dėmesį skirsime stambių investitorių į rajono ūkį paieškai.  

Jaunimas

 • Ypatingą dėmesį skirsime jaunimo „nutekėjimo“ į didmiesčius bei užsienio šalis  problemai. Manome, kad investicijų pritraukimo programos sėkmingas realizavimas leistų pristabdyti šį procesą.  
 • Skatinsime ir remsime jaunimo centro kūrimąsi ir veiklą rajone.
 • Skatinsime tarptautinį mokyklų bendradarbiavimą ir keitimąsi moksleivių grupėmis.  
 • Skatinsime jaunimą dalyvauti įvairiuose respublikiniuose ir tarptautiniuose projektuose paramai gauti.
 • Toliau tęsime studentų rėmimo programos įgyvendinimą, tačiau sieksime, kad gavusieji paramą iš rajono biudžeto lėšų studentai, baigę studijas, grįžtų dirbti į rajoną.
 • Įgyvendinant verslo plėtrą rajone didės kvalifikuoto jaunimo poreikis. Todėl jaunimas turės didesnes galimybes įsidarbinti mūsų rajone.
 • Įkursime jaunimo reikalų komitetą prie rajono tarybos, kad jaunimas galėtų aktyviai teikti savo  pageidavimus bei sprendimų projektus rajono savivaldybei.

Kaimo ir žemės ūkio politika 

 • Pasitelkdami ES struktūrinių fondų paramą, kokybiškai pagerinsime kaimo infrastruktūrą (kelius, vandentiekį, elektros linijas). 
 • Pradėsime artezinių gręžinių atnaujinimą, siekdami kad jie atitiktų sanitarinius bei aplinkosauginius reikalavimus. 
 • Įsteigsime kaimo ir žemės ūkio reikalų komitetą prie rajono tarybos, kuriame dirbtų rajono kaimo ir žemdirbių,  savivaldybės atstovai.  
 • Seniūnijų seniūnų darbo veiklos įvertinimo pagrindinis rodiklis bus vietos gyventojų nuomonė apie seniūnų darbo kokybę.
 • Remsime verslo plėtrą kaime, ypač daug dėmesio skirsime kooperatiniam judėjimui.
 • Mažo našumo rajono žemėse ūkininkaujančius skatinsime užsiimti ekologine žemdirbyste, avininkyste, mėsine galvijininkystė, kaimo turizmu bei netradicine žemdirbyste.
 • Remsime jaunus ūkininkus, pradedančius ūkinę veiklą.  
 • Sieksime, kad kuo greičiau būtų užbaigta žemės reforma ir žemės ūkio subjektai galėtų nusipirkti ir valstybinės žemės išsimokėtinai per keletą metų.   
 • Siekdami padėti žemdirbiams pasinaudoti Europos Sąjungos teikiama parama, remsime investicinių projektų ruošimo specialistų bei konsultantų mokymą.

Švietimas

 • Sieksime, kad rajono mokyklos užtikrintų valstybės nustatytą moksleivių išsilavinimo lygį. 
 • Mokymo įstaigas finansuosime pagal mokinių skaičių ir jos pačios spręs, kaip naudoti gautas lėšas.  
 • Vykdysime ugdymo įstaigų  remontą, rūpinsimės renovacijos programų įgyvendinimu.  
 • Toliau vykdysime mokyklų kompiuterizavimo programą. Sieksime, kad mokyklose ne tik mokiniai, bet ir bendruomenė galėtų naudotis internetu  bei nuotolinio mokymosi programomis.  
 • Remsime privačias vaikų laisvalaikio užimtumo iniciatyvas, nuolat vykdysime teikiamų paslaugų auditą. 
 • Informuosime visuomenę apie kiekvienos mokyklos pasiekimus.
 • Esančias suaugusiųjų vakarines bendrojo lavinimo klases išplėtosime į suaugusiųjų mokymo centrą, kur be bendrojo lavinimo būtų vykdomas ir suaugusiųjų persikvalifikavimas, kvalifikacijos kėlimas, švietimas ir konsultavimas įvairiais aktualiais klausimais. 
 • Vienoje iš mokyklų įsteigsime jaunimo klases vaikams, stokojantiems mokymosi motyvacijos, kur bus naudojamos įvairios naujos mokymosi technologijos.  
 • Organizuosime visų vaikų, gyvenančių nuo mokyklos toliau kaip 3 km.pavėžėjimą, sunkiai gyvenančių šeimų vaikų maitinimą.   
 • Įkursime rajone pedagoginę-psichologinę tarnybą.

Socialinė apsauga

 • Socialinės apsaugos sistemoje aukščiausiu veiklos prioritetu laikysime socialinį gyventojų saugumą. 
 • Sieksime efektyvios socialinės paramos, kad galėtume užtikrinti socialiai pažeidžiamų grupių socialinę integraciją.
 • Socialinę paramą plėtosime šiomis kryptimis :   
  • Socialinė parama šeimai ir vaikams. 
  • Socialinės paslaugos.  
  • Neįgaliųjų integracija. 
  • Socialinė parama nukentėjusiems asmenims ir socialinės rizikos grupėms.  
 • Pagrindiniai kriterijai nustatant socialiai remtinus asmenis (šeimas)  bus jų pajamų ir turto vertinimas. 
 • Stiprinsime vaikų teisių apsaugą, steigdami vaikų teisių apsaugos tarnybą. Ginsime vaikų teises, vykdysime prevencinį darbą užkirsdami kelią smurtui prieš vaikus.  
 • Plėtosime globos paslaugų teikimą namuose, o ne savivaldybės biudžeto išlaikomose institucijose.
 • Remsime visuomeninio šeimos krizių centro kūrimąsi.   

Viešoji tvarka

 • Bendradarbiaudami su rajono policija įgyvendinsime nepakantumo viešosios tvarkos pažeidėjams politiką.
 • Skatinsime ir remsime visuomenės bei bendruomenių iniciatyvas mažinant nusikalstamumą. 
 • Vykdysime prevencinį darbą užkertant kelią nepilnamečių nusikalstamumui ir girtavimui. 
 • Aktyviai padėsime rajono policijai kovoje su nusikalstamumu, remsime policijos įgaliotinių išlaikymą kiekvienoje seniūnijoje.  
Sveikatos apsauga  
 • Gerinsime ambulatorijose teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą. 
 • Užtikrinsime, kad bendruomenių sveikatos tarybos, pacientai ir medikų organizacijų atstovai dalyvautų, rengiant sveikatos įstaigų tinklo keitimo projektus bei prižiūrėtų jų įgyvendinimą. 
 • Pritrauksime į rajoną dirbti trūkstamų specializacijų gydytojus.
 •  Per 3 metus baigsime Anykščių rajono ligoninės perkėlimą į naują pastatą, ją modernizuosime pritraukdami valstybės investicijų, ES paramos bei privačių fondų lėšas.

Rajono šilumos ir komunalinis ūkis

 • Sumažinsime šiluminės energijos kainą rajono vartotojui iki vidutinio kainos lygio šalyje. Paskolos už šilumos ūkio renovaciją grąžinimas neturi gulti ant rajono gyventojų pečių.  
 • Visoms komunalinėms paslaugoms atlikti turi būti skelbiami konkursai, kurie leis atpiginti teikiamas paslaugas bei pagerinti jų kokybę.
 • Toliau vykdysime „Saugus miestas“ programą, užbaigsime miesto gatvių apšvietimo Anykščiuose rekonstrukciją. Sutvarkysime gatvių apšvietimą seniūnijų centruose ir didesnėse gyvenvietėse.
 • Įgyvendinsime Europos Sąjungos paramos fondų remiamą Anykščių miesto vandentiekio ir kanalizacijos tinklų pertvarkymo projektą.  Tokiu būdu sudarysime galimybę prie centralizuotų miesto vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų prisijungti  1200 naujų vartotojų.
 • Išasfaltuosime Anykščių miesto turgaus teritoriją.

Kultūra ir sportas

 • Nuolat rūpinsimės bendruomenės plėtojama kultūros ir informacine veikla, kultūros paveldo apsauga. 
 • Sieksime, kad kiekviena kaimo biblioteka taptų žmonių susibūrimo vieta, informacijos centru, aprūpintu kompiuteriais, kur kiekvienas žmogus turėtų galimybę pasinaudoti  naujomis technologijomis.
 • Kūrybiškai atnaujinsime miesto šventes, sukviesdami į jas visus rajono gyventojus. 
 • Ir toliau rengsime profesionalaus meno renginius ne tik mieste, bet ir kaime. 
 • Tęsime darbus rūpinantis kultūros įstaigų darbo sąlygomis. 
 • Sporto ir kultūros renginių finansavimui ieškosime kultūros ir sporto fondų paramos, toliau telksime rėmėjų lėšas. 
 • Įkursime kultūros, sporto ir visuomeninių organizacijų komitetą prie rajono tarybos.   

Biudžetas ir valdymas

 • Toliau plėtosime programinį savivaldybės biudžeto sudarymo principą. Sieksime, kad biudžeto lėšos būtų skiriamos keliamiems tikslams atskirose veiklos srityse įgyvendinti, o ne tiesiogiai savivaldybės padaliniams.
 • Visas išlaidas pateiksime detaliai, kad kiekvienas gyventojas galėtų susipažinti su rajono biudžetu bei jo projektu.  
 • Toliau kryptingai mažinsime savivaldybės įsiskolinimus.
 • Tobulinsime rajono valdymo sistemą ir struktūrą, mažinsime biurokratizmą.
 • Remsime seniūnijų plėtrą,  didinsime seniūnijų savarankiškumą.
 • Skatinsime kaimo ir miesto bendruomenių bei visuomeninių organizacijų steigimąsi.
 • Tarsimės su rajono žmonėmis ir užtikrinsime, kad kuo daugiau rajono gyventojų dalyvautų teikiant, svarstant ir vykdant bendrus sprendimus .  
 • Dalį savivaldos funkcijų nuosekliai perduosime vietos bendruomenėms bei visuomeninėms organizacijoms
 • Sukursime efektyvią visų lygių informacijos pateikimo visuomenei sistemą. 
 • Sieksime glaudaus ir abipusiai naudingo bendradarbiavimo su Lietuvos ir užsienio partneriais – savivaldybėmis. 

Anykščių liberalai pasižada:

Laimėję rinkimus, kartu su rajono bendruomene parengsime konkretų Anykščių rajono plėtros strateginį planą ir jį įgyvendinsime.