เรื่องนี้น่ารู้
 


หน้าหลัก
ป่าวประกาศ
เรื่องนี้น่ารู้
ข้อมูลเพื่อนๆ จบ ปี 2528
ข้อมูลเพื่อนๆ จบ ปี 2531
กระดานพูดคุย
ภาพรำลึกอดีต
รูปงานเลี้ยง
เพิ่มรายชื่อในเว๊ป
ดูสมุดเยี่ยมชม
เขียนสมุดเยี่ยมชม

หน้านี้เราจะรวบรวมเรื่องน่ารู้ และความภาคภูมิใจต่างๆ ในความเป็น " เทพศิรินทร์ "

การนับรุ่นของนักเรียนเทพศิรินทร์ และ ทำไมเราต้องเป็น 28-31 (103)

รู้หรือไม่ นักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ เคยดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีกี่ท่านแล้ว

รู้หรือไม่ นักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ เคยดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายนิติบัญญัติกี่ท่านแล้ว

รู้หรือไม่ นักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ เคยดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายตุลาการกี่ท่านแล้ว

รู้หรือไม่ นักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ เคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีกี่ท่านแล้ว


การนับรุ่นของนักเรียนเทพศิรินทร์

การนับรุ่นนั้นแบ่งออกเป็น ๗ แบบ โดยนักเรียนรุ่นหลังๆจะต้องใช้แบบที่ ๖ ซึ่งเป็นมาตรฐานสูงสุด


แบบที่1 
รุ่น84 คือจบการศึกษาปี2484 

*****

แบบที่2 
รุ่น2497 คือจบการศึกษาปี2497 

*****

แบบที่3 
รุ่น 23-25 
หมายถึง จบ ม.ศ.3 ปีการศึกษา2523 และ จบ ม.ศ.5 ปีการศึกษา 2525 

*****

แบบที่4 
รุ่น2524-27 
หมายถึง จบ ม.3 ปีการศึกษา2524 และ จบ ม.6 ปีการศึกษา 2527 

*****

แบบที่5 
รุ่น99 
หมายถึง จบ ม.3 ปีการศึกษา2524 และ จบ ม.6 ปีการศึกษา 2527 


*****

แบบที่6 
รุ่น 26-29 (101) 
หมายถึง จบ ม.3 ปีการศึกษา2526 และ จบ ม.6 ปีการศึกษา 2529 
เมื่อโรงเรียนมีอายุครบ101ปีพอดีครับ 

*****

แบบที่7 
สพพ. รุ่น1 หมายถึงนักเรียนโครงการ ม.ปลาย2ปี ซึ่งมีทั้งหมด4รุ่น 

*****
 
สำหรับนักเรียนที่สอบเทียบได้  หรือ นักเรียนที่เข้าโครงการเรียนพิเศษ2ปีจบในระดับ ม.ปลายนั้น 
จะต้องถือว่าเป็นรุ่นเดียวกับเพื่อนที่จบตอน ม.3 ด้วยกัน ทั้งนี้เพราะวัฒนธรรมของเทพศิรินทร์นั้น 
จะไม่มีแบ่งกันที่ชาติตระกุล ฐานะ หรือ ความสามารถทางการเรียน อันนี้รวมถึงนักเรียนที่เข้าเรียน
ระหว่างชั้นคือ   เช่น   เข้ามาตอน ม.2   หรือ   ม.4    ก็ให้นับตามนักเรียนร่วมชั้นที่เข้ามาตามปกติ
ส่วนรุ่นเรานั้นก็จะเข้าข่ายแบบที่ 6 คือ ม. 3 จบปีการศึกษา 2528 และ ม. 6 จบปีการศึกษา 2531
เมื่อโรงเรียนมีอายุ ครบ 103 ปีครับ  ฉะนั้น รุ่นเราจึงเรียกรุ่น  เทพศิรินทร์28-31 (103) ครับผม

เพิ่มเติมอีกนิด ส่วนคำว่า DSA  นั้น ก็ย่อมาจาก DEBSIRIN ALUMNI ครับ 

รายงานโดยนาย บู้ DSA 28-31(103) ข้อมูลจาก Debsirin history


"เทพศิรินทร์  สร้างผู้นำประเทศ"

รายชื่อนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ ที่เคยดำรงตำแหน่ง นายกรัฐมนตรี หัวหน้าฝ่ายบริหาร (รวม 5 ท่าน)

***เทพศิรินทร์ เป็นโรงเรียนที่มีนักเรียนเก่า เคยดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี จำนวนมากที่สุดในประเทศ***

    พันตรีควง อภัยวงศ์                                  นายกรัฐมนตรีคนที่ 4

    นายทวี บุญเกตุ                                        นายกรัฐมนตรีคนที่ 5

    ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช                                 นายกรัฐมนตรีคนที่ 6

    พลเรือตรีถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์                   นายกรัฐมนตรีคนที่ 8

    พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ                          นายกรัฐมนตรีคนที่ 17

 

    ตนกู อับดุล ราห์ มาน                       นายกรัฐมนตรีคนแรก ประเทศมาเลเซีย


รายชื่อนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ ที่เคยดำรงตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายนิติบัญญัติ (รวม 8 ท่าน)

    พลเรือตรี พระยาศรยุทธเสนี                                ประธานสภาผู้แทนราษฎร

    พระยามานวราชเสวี (ปลอด วิเชียร ณ สงขลา)        ประธานรัฐสภา

    พระราชธรรมนิเทศ (เพียร ไตติลานนท์)                  ประธานรัฐสภา

    พันตรีวิลาศ โอสถานนท์                                     ประธานรัฐสภา

    พลเอกหลวงสุทธิสารกรรณกร (สุทธิ์ สุทธิสารรณกร) ประธานรัฐสภา

    พลอากาศเอกหะริน หงสกุล                                 ประธานรัฐสภา, ประธานองคมนตรี

    นายมารุต บุญนาค                                             ประธานรัฐสภา

    นายอุทัย พิมพ์ใจชน                                           ประธานรัฐสภา


รายชื่อนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ ที่เคยดำรงตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายตุลาการ (รวม 3 ท่าน)

    นายสหัส สิงหะวิริยะ                        ประธานศาลฎีกา

    นายประวัติ ปัตตพงศ์                       ประธานศาลฎีกา

    นายอรรถนิต ดิษฐอำนาจ                  ประธานศาลฎีกา


รายชื่อนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ ที่เคยดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรี (รวม 67 ท่าน)

    พระยามานวราชเสวี                                 ม.ร.ว.จักรทอง ทองใหญ่

    พลเรือตรี พระยาปรีชาชลยุทธ                    ม.ล.ชูชาติ กำภู

    พระยานิติศาสตร์ไพศาล                           นายแพทย์สมบุญ ผ่องอักษร

    พลเรือตรีถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์                 พลโทอัมพร ศรีไชยยันต์

    พระดุลธรรมปรีชาไวทย์                            ดร.บุญรอด บิณฑสันต์

    พลเรือตรีพระยาศรยุทธเสนี                       พลเอกกฤษณ์ สีวะรา

    พันตรีควง อภัยวงศ์                                 นายโอสถ โกศิน

    ม.ล.เดช สนิทวงศ์                                  พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ

    นายทวี บุณยเกตุ                                    หม่อมเจ้าจักรพันธุ์เพ็ญศิริ จักรพันธุ์

    นายเดือน บุญนาค                                  นายแพทย์อุดม โปษะกฤษณะ

    นายเล้ง ศรีสมวงศ์                                  ม.ล.จิรายุ นพวงศ์

    พระยาอรรถการีนิพนธ์                              นายสนั่น เกตุทัต

    ม.ร.ว. เสนีย์ ปราโมช                              พลตำรวจเอกชุมพล โลหะชาละ

    รองอำมาตย์โทจรูญ สืบแสง                      นายแพทย์เสม พริ้งพวงแก้ว

    นายชม จารุรัตน์                                     นายพันธุ์เลิศ บูณรศิลปิน

    ม.ล.กรี เดชาติวงศ์                                  ร้อยตำรวจเอกสุรัตน์ โอสถานุเคราะห์

    นายทองเปลว ชลภูมิ                               นายประมุข บูรณะศิริ

    พันตรีวิลาศ โอสภานนท์                           นายนิพัฒน์ ชาลีจันทร์

    ม.จ. นนทิยาวัตร สวัสดิวัฒน์                      นายอุทัย พิมพ์ใจชน

    พระยาบริรักษ์เวชการ                               นายธรรมนูญ เทียนเงิน

    นายเขมชาติ บุณยรัตพันธ์                         พันตำรวจโทบุญเลิศ เลิศปรีชา

    พระนิติธารณพิเศษ                                  พลโทเฉลิมชัย จารุวัสตร์

    จอมพลเรือ หลวงยุทธศาสตร์โกศล             นายปรก อมระนันท์

    พลตำรวจเอก/พลเอกประมาณ อดิเรกสาร     พลอากาศเอกพะเนียง กานตรัตน์

    พลอากาศเอกบุญชู จันทรุเบกษา                นายมารุต บุญนาค

    นายทวี แสงขำ                                       นายเทอดพงษ์ ไชยนันทน์

    พลเอกจิตติ นาวีเสถียร                             ม.ล. เชิงชาญ กำภู

    นายวิบูลย์ ธรรมบุตร                                นายชัชวาลย์ ชมภูแดง

    ม.ร.ว. ทองแท่ง ทองแถม                         นายชวลิต โอสถานุเคราะห์

    นายโชติ คุณะเกษม                                 นายสุวิทย์ คุณกิตติ

    พลเอกสุรจิตร จารุเศรณี                            นายแพทย์อุดม ศรีแสงนาม

    นายสุนทร หงส์ลดารมภ์                            นายอดิศร เพียงเกษ

    นายบุณย์    เจริญไชย                              นายเดช บุญ-หลง

    พระบำราศนราดูร     


  

น สิยา โลกวฑฺฒโน  ไม่ควรเป็นคนรกโลก"
"คนเราบางคนเกิดมารกโลก ทำนองเดียวกับติณชาติที่ใช้ประโยชน์อะไรมิได้
ทำให้เสียเงินทองกำจัด และรกชัฏ ขวากหนามบางอย่างเป็นศัตรูแก่โลก ไม่เป็นประโยชน์
มนุษย์ที่ไม่มีเมตตากรุณาคอยแต่จะเบียดเบียนผู้อื่น จัดว่าเป็นคนรกโลก
อย่าเกิดมาเสียเลยดีกว่า สู่แต่สัตว์บางชนิดก็ไม่ได้"

สมเด็จพระสังฆราช