Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

การบ้าน

บทที่ 4

1.Differentiate between a continuous and discrete electromagnetic signal
Continuous เป็นการส่งคลื่นสัญญาณที่ต่อเนื่องกันไป จัดเป็น Analog Signal
Discrete สัญญาณที่ส่งไปจะคงที่ในเวลาหนึ่งและเปลี่ยนไปอีกจุดหนึ่ง จัดเป็น Digital Signal


2.What are important characteristics of a periodic signal?
 • amplitude (A) คือ ระยะที่สัญญาณห่างจากแกน x เป็นเท่าไร
 • frequency (f) คือ ความถี่
 • phase คือ ระยะทาง

  3.What is the relationship between a signal spectrum and its bandwidth?
  รังสีของสัญญาณเป็นความถี่ มันจะประกอบไปด้วยความกว้างของสัญญาณ ซึ่งก็คือความกว้างของรังสีด้วย

  4.How can telephone networks use communication facilities that limit the
  transmission of sound to a narrow bandwidth?

  เมื่อลบความถี่ ระหว่าง 300-400 hz สัญญาณของเสียงที่เหลือจะยังเป็นที่พอรับได้ ระบบ Network
  ของโทรศัพท์สามารถที่จะรักษาความกว้างของสัญญาณและเงินที่จะต้องสูญเสีย ไปกับการใช้ความถี่ด้วย


  5.What is attenuation?
  คือ การส่งสัญญาณจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง ถ้ายิ่งไกล สัญญาณจะยิ่งเบา ทำให้ได้ข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์

  6.How does delay distortion place a limitation on the data rate for digital data?
  เพราะว่า delay distortion และส่วนประกอบต่างๆ ที่ส่งไปถึงผู้รับ ในเวลาเดียวกัน ที่ความเร็วสูง
  เป็นไปได้ที่สัญญาณจะมีการสูญเสียพลังงานในขณะที่ส่งไปที่อื่น


  7.What is white noise?
  สิ่งที่คอยรบกวนสัญญาณของเรา ทำให้ข้อมูลบิดเบือน

  8.Differentiate between guided media and unguided media.
  Guided media คือ เป็นสัญญาณที่มีตัวนำ เช่น twisted pair ,optical fiber
  Unguided media คือ เป็นสื่อที่ไม่มีพาหะหรือตัวนำ


  9.Why are the wires twisted in twisted-pair copper wire?
  การพันกันของสาย twisted-pair จะช่วยลดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่คอยรบกวนข้อมูล
  ตัวอย่างเช่น ช่วยลดการรบกวนกันระหว่างสาย


  10.What are some major limitations of twisted-pair wire?
  ข้อจำกัดของ twisted-pair คือการรบกวน และขนาดที่จำกัดของข้อมูล

  11.Describe the components of optical fiber cable.
  คือ เส้นใยแก้วนำแสง โดยใช้แสงเป็นตัวนำ เป็นการส่งข้อมูลที่เร็วที่สุด

  12.What are some major advantages and disadvantages of microwave transmission?
  Point to Point ของการสื่อสารแบบ Micro wave สามารถส่งขนาดของข้อมูลได้มาก โดยมากกว่าสาย Twist pair
  และ Coaxial แต่จะไม่สามารถสื่อสารได้ในขณะฝนตกหนัก ที่ความถี่มากกว่า 10 GHz จะต้องใช้สายนำสัญญาณ


  13.What is direct broadcast satellite (DBS)?
  การสื่อสารแบบกระจายเสียงโดยผ่าน ดาวเทียม จะมีข้อดี ที่สัญญาณภาพของ Video จะส่งได้โดยตรง

  14.Why must a satellite have uplink and downlink frequenciea?
  ดาวเทียมต้องใช้ความถี่ในการ Uplink และ Downlink ที่ต่างกัน เพื่อป้องกันการรบกวน

  15.Indicate some significant diffarences between broadcast radio and microwave.
  ตัวรับสัญญาน ไม่มีความจำเป็นต้องเป็นจานลักษณะทรงกลมก็ได้ ในลักษณะที่เป็นการส่งแบบ Broadcast

  16.Using Table4-7 as a guide,speclate on whether fiber optics or satellite will dominate in the future.
  ทั้งสาย Fiber Optic และดาวเทียว มีทั้งข้อดีและข้อเสีย นั้นคือสาย Fiber Optic จะให้สัญญาณที่คมชัดกว่า
  และเป็นที่ยอมรับของตลาด  บทที่ 5

  1.What function does a modem perform?
  หน้าที่ของ Modem แปลงสัญญาณจากอะนาลอกเป็นดิจิตอล แปลงสัญญาณจากดิจิตอลเป็นอะนาลอก

  2.Indicate three major advantages of digital transmission over analog transmission.
 • ไม่มีสัญญาณรบกวนเหมือนอะนาลอก
 • ถูกกว่า

  3.How are binary values represented in amplitude shift keying,and what is the limitation of this appoach?

  4.What are the three basic forms of modulation of analog signals for digital data?

  5.What is NRZ-L?What is a major disadvantage of this data encoding approach?

  6.How is the transmission of a single character differentiated from the transmission of the next character
  in asynchronous transmission?


  7.What is the major disadvantage of asynchronous transmission?
  ส่งได้ไม่ไกล

  8.What is a DEC,and what is its function?

  9.Explain how stop-and-wait flow control works when a printer receives information from a computer.

  10.How is sliding-window flow control superior to stop-and-wait flow control?

  11.What two key elements comprise error control?

  12.Explain how go-back-N ARQ works


  บทที่ 6

  1.Why is multiplexing so cost-effective?
  อุปกรณ์ในการส่งค่อนข้างแพงเราจึงควรที่จะส่งข้อมูลให้ได้มีประสิทธิภาพ เป็นการส่งข้อมูลจำนวนมาก ๆ

  2.How is interference avoided by using frequency-division multiplexing?

  3.Explan how synchronous time - division multiplexing (TDM) works?

  4.What are some of the major uses of T-1 lines?
  เป็นวงจรเช่า แปลงจาก DS-1 เป็น t-1

  5.Why is the use of private T-1 lines attractive to companies?
  เป็นการส่งข้อมูลส่วนตัว มีประสิทธิภาพในการส่งข้อมูลค่อนข้างสูง

  6.Why is a statistical time-division multiplexer more efficient than a synchronous time-division multipexer?

  7.What is run-length encoding?

  8.Using Table 6.3 as a guide,indicate the major difference between North American and international TDM carrier standards?

  9.Using Figure 6.11 as a guide,indicate the relationship between buffer size and line utilization.

  10.What is the difference between lossless and lossy compression,and in what applications are each used?
  การบีบอัดข้อมูลมี 2 ประเภท
  1. lossless compression techniques เช่น การบีบอัดพวกเสียง วีดิโอ และไม่จำเป้นต้องเก็บรักษาข้อมูลไว้อยู่เสมอ
  2. lossy compression .ใช้ในเอกสารที่มีความสำคัญ


  บทที่ 7

  1.Differentiate between WANs and LANs
 • ระยะทางที่ใช้ในการ connect ภายใน LAN ส่วนมากจะใช่ภายในห้องขนาดเล็กหรือระหว่างห้อง
  ระหว่างตึกหรือตัวอาคาร แต่ WAN จะใช้ในระยะทางไกลกว่า อาจจะข้ามจังหวัดหรือประเทศ
 • scales ของ NET work LAN จะมีขนาดประมาณ 10m-1km หรือประมาณ 10-1000 node
  แต่ WAN จะมีขนาดประมาณ 10km - 10,000 km และ 1 000-1M node

  2.Why is it useful to have more than one possible path through a network for each pair of stations?

  3.Describe three functions of a control unit on a circuit-switching device.

  4.Distinguish between a blocking network and a nonblocking network?

  5.What is a busy hour?
  คือค่าเฉลี่ย ที่ load ต้องการ ภายในจังหวะเวลาที่มีการใช้ resource มากที่สุด ใน network

  6.What are some advantages of private network?
  ข้อได้เปรียบของ private network คือ resource ทรัพยากรที่มีมากทำให้การ สื่อสาร หรือส่งข้อมูลรวดเร็ว
  และไม่เกิดปัญหา busy hour เพราะว่าเป็นการแบ่ง resource ให้กับองค์การหนึ่งเท่านั้น

  7.What are some of the limitations of using a circuit-switched network for data transmission?

  8.What is a value-added network (VAN)?
  VAN คือรูปแบบของบริการอย่างหนึ่งที่ใช้ใน packet switching คือการให้บริการในการ share resource ของ
  network และ พื้นที่ในการสื่อสาร

  9.Why is packet switching impractical for digital voice transmission