Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

De publiciteit op deze site is noodzakelijk om deze webruimte gratis ter beschikking te kunnen stellen

®   Léon  DOCHY  ere-notaris te Pecq

 

  NOTARIËLE WETGEVING                                                       

 

Opmerking: Verschillende teksten zijn alleen  in her Frans beschikbaar
Deze tekst wordt niet meer bijgewerkt vanaf  16 NOVEMBER  2007
Gelieve te noteren dat er vroeg of laat – behalve als iemand voor de update van de website zorgt – geen meer update…

WEBSITE FR  è  LOIS NOTARIALES

Carl DE BUSSCHERE ,Doctor in de rechten,: Enkele aspecten van het beroep van notaris in het begin van de eenentwintigste eeuw . Rechtskundig Weekblad nr 12 van 17 november 2007, bl.466-480

 

ARRESTEN RAAD VAN STATE " NOTARISSEN "  1) Arresten " NOTARISSEN " è +- 22/09/2007 +  2)  22 arresten +- 2005 -2007

BLOG è  http://raadvanstatearrestennotaris.blogspot.com/ 

Raad van State: Rechtspraak è http://www.raadvst-consetat.be/?page=caselaw&lang=nl

Home : http://www.raadvst-consetat.be/

2) FR ( 14 arresten ) è http://conseildetatnotaires.blogspot.com/

FR Arrêt du Conseil d'Etat n°170.999 du 10 mai 2007 :Refus de supprimer une étude – Demande d'annulation de décisions administratives – Rejet è http://www.raad vst-consetat.be/Arrets/170000/900/170999.pdf

 

Nationaliteitseis voor notarissen: De Commissie brengt zeven lidstaten – BELGÏE  - voor het Hof van Justitie om naleving van het non-discriminatiebeginsel te garanderen ...

èhttp://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/915&format=HTML&aged=0&language=NL&guiLanguage=en

 

Niet-beslagbaarheid woning zelstandige: http://nietbeslagbaarheid.blogspot.com/
HANDLICHTING of DOORHALING ? "2007":
http://mainleveehanlichting.blogspot.com/
Baux à loyer : Loi 2006 + 25 avril 2007L + Modellen NL è  http://www.angelfire.com/co/Dochy/BAIL.htm
Le nouveau droit du divorce 
http://nouveaudivorce.blogspot.com/  
Absence et déclaration judiciaire de décès:
http://absence2007.blogspot.com/                                                                       Hervorming Burgerlijkrecht : Erfenisen + Schenkingen + Succssierechten (VIII- 2007 ) è  FRANCE : 2007 : Réforme du droit successoral…
 Blogs : è http://leondochy.blogspot.com/

 

 

26 APRIL 2007 ( B.S.9/07/2007)  K.B. tot toepassing van de wet van 14/12/2005 houdende afschaffing van de effecten aan toonder… …. HOOFDSTUK VIII. - Wijziging van het koninklijk besluit (van 10 januari 2002) betreffende het beheer van de door een notaris ontvangen sommen, effecten en geldswaardige papieren aan toonder en betreffende het toezicht op de boekhouding van de notarissen In de aanhef dient melding te worden gemaakt van - en daarvoor behoort er dan ook een aanvullend lid te worden ingevoegd - de rechtsgrond van de ontworpen wijziging, welke rechtsgrond vervat lijkt te zijn in artikel 34bis van de wet van 25 ventôse - 5 germinal jaar XI (16 maart 1803) tot regeling van het notarisambt, ingevoegd bij koninklijk besluit nr. 213 van 13 december 1935 (7)= (7) Dat artikel luidt als volgt : « De effecten en geldswaardige papieren aan toonder die aan de notaris zijn toevertrouwd naar aanleiding van een akte of een verrichting van zijn ambt, worden binnen drie maanden, voor rekening van de eigenaar, onder een afzonderlijke rubriek bij een openbare of particuliere instelling in open bewaring gegeven, overeenkomstig door de Koning te stellen regels. »….HOOFDSTUK XI. – Inwerkingtreding … Art. 25. Treden in werking : … 2° op 1 januari 2008, de artikelen  … en 22; TEKST è http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&caller=summary&pub_date=2007-07-09&numac=2007003234

 

 

Wet diverse bepalingen : 1 /03/2007 (B.S.14/03/07)

Art.2 en volg.: Wijzigingen van de Hypotheekwet van 16 december 1851 +

Art.4 en volg.  Wijzigingen van de wet van 25 ventôse jaar XI op het notarisambt

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&caller=summary&pub_date=2007-03-14&numac=2007200604

CHRONO : HYPOTHEEKWET - Tekstbijwerking è ? è http://www.juridat.be/cgi_loi/loi_N.pl?cn=1851121601

 

Meer over de notariaat ? è NOTARIAAT  è SNELLE  HYPERTEXT-VERBINDINGEN

 

INHOUDSTAFEL : Click op het hoofdstuk dat U wenst te raadplegen !

 

Hoofdstuk 1 :

a)     EUROPEESE RECHT : Europa wil dat in ons land het beroep van notaris niet enkel wordt voorbehouden voor Belgen 

b)     BIBLIOGRAFIE + RECHTSPRAAK : CASSATIE + RAAD VAN STATE +

c)  Toegang aan de NOTARIËLE WETGEVING  è 23 mei 2007

 

Hoofdstuk 2 :

4 MEI 1999 -  Wet tot wijziging van de wet van 25 ventôse jaar XI op het notarisambt.

4 MEI 1999 - Wet tot aanvulling van de wet van 25 ventôse jaar XI op het notarisambt, met de artikelen 38, § 5, 76, 1°, 78 tot 85 en 95 tot 112.

 

Hoofdstuk 3 :

1/07/2006 (M.B. 25/07/2006 )  KB  è 24 JANUARI 2006 :

Richtlijn “Publiciteit”( + INTERNETSITES  ) van de Nationale Kamer van notarissen

6 SEPTEMBER 2005 :Het Directiecomité van de Nationale Kamer van Notarissen

 

Hoofdstuk 4 :

NOVEMBER 2005 : Ombudsdienst voor cliënten, kwaliteitscontrole van akten en continuïteit bij de overdracht van notariskantoren …

 

Algemeen reglementair kader met betrekking tot de regels van de notariële praktijk

Tekst aangepast aan de beslissingen van de algemene vergadering van 26 april 2005

Zie è https://www.e-notariat.be/stat/BASES/externalStatic/Algemeen_reglementair_kader.pdf

 

Hoofdstuk 5 :

Benoemingscommissie notariaat  + Wetteksten…

10 AUGUSTUS 2001 - B.S. 18/8/2001 . KB betreffende de vergoeding voor de overname van een notariskantoor + 30 JULI 2001 - B.S. 18/8/2001 - M.B. betreffende de mededeling van de vergoeding voor de overname van een notariskantoor

+ Philippe VAN EECKHOUTE : " Waardebepaling bij overname notariskantoor "

 

Hoofdstuk 6 :

NATIONALE KAMER VAN NOTARISSEN:  DEONTOLOGISCHE CODE  2005

9 maart 2003 - B.S 01/04/2003.- K.B. houdende goedkeuring van de reglementen van de Nationale Kamer van notarissen voor de organisatie van de notariële boekhouding en voor het toezicht op de boekhouding.

 

Bijlage A: NATIONALE KAMER VAN NOTARISSEN - Reglement voor de Organisatie van de notariële boekhouding - Goedgekeurd door de algemene vergadering van de Nationale Kamer van notarissen op 9 oktober 2001 en gewijzigd door de algemene vergadering van 22 oktober 2002

Bijlage B: NATIONALE KAMER VAN NOTARISSEN - Reglement voor het toezicht op de boekhouding - Goedgekeurd door de algemene vergadering van de Nationale Kamer van notarissen op 29 januari 2002

 

Hoofdstuk 7 :

10 JANUARI 2002- B.S. 12/01/02- K.B. betreffende het beheer van de door een notaris ontvangen sommen, effecten en geldwaardige papieren aan toonder en betreffende het toezicht op de boekhouding van de notarissen.

 

Hoofdstuk 8 :

* Notariaat: Splitsing van vennootschappen -  Belastingneutrale splitsing

23 JANUARI 2002. ASSOCIATIES MET ANDERE NOTARISSEN

NOTARIUS 2004 nr4, bl.6 : 22 juni 2004 Notariële deontologie en Notarisvennootschappen: Nieuwe reglementen van de Nationale Kamer +

1) Kunnen twee geassocieerde notarissen in een zelfde gerechtelijke vereffening-verdeling worden aangesteld ?,

2) Bulletin nr B127-Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0528 - Zittingsperiode: 50 Servais Verherstraeten è Minister van Justitie .

3) Fiscaal Recht.

 

Hoofdstuk 9 :

20 MARS 2004 .- ORGANISATION ET CONTROLE DE LA COMPTABILITE NOTARIALE Note rédigée par Me Robert MEUNIER, notaire à Seraing , ancien Vice-Président de la Fédération Royale du notariat belge, et destinée à comprendre les interactions entre les différents textes votés et les obligations de chacun.

 

Hoofdstuk 10 : DE WETGEVING ZOEKEN ! +

( +  >> Hoofdstukken 11 & 12 )

25 JANUARI 2005 ( B.S. 17/12/2006) Paritair Comité voor de notarisbedienden : Collectieve arbeidsovereenkomst tot vaststelling van de functieclassificatie en loonvoorwaarden + Collectieve arbeidsovereenkomst .

 

HOOFDSTUK 11  : DEONTOLOGISCHE CODE

21 SEPTEMBER 2005. - Koninklijk besluit tot goedkeuring van de deontologische code vastgesteld door de Nationale Kamer van notarissen.è  http://www.juridat.be/cgi_loi/loi_N.pl?cn=2005092133

Voor de Code è 2004-06-22/44 = http://www.juridat.be/cgi_loi/loi_N.pl?cn=2004062244  CHRONO

 

HOOFDSTUK 12

WITWASSEN VAN GELD

 

ZOEKEN è

* WETGEVING    è  KRUISPUNT WETGEVING  è CHRONO

* RECHTSPRAAK è http://jure.juridat.just.fgov.be/?lang=nl

 

 

 

SNELLE  HYPERTEXT-VERBINDINGEN  +  è

 

 

 

NOTARIAAT

FEDERALE STAAT

WETBOEKEN + RECHT IN HET ALGEMEEN

OPRICHTING VENNOOTSCHAPPEN + VZW + B.S.

FISCALITEIT ( Federale Staat :WIB…BTW…)

VLAAMS GEWEST Registratie- en Successierechten

VLAAMS GEWEST : DORO + MILIEU + VEN + BOS…

DE WETGEVING ZOEKEN !

ZOEKEN + INDEXATIE

Bondige antwoorden op vele vragen

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 

WAALS GEWEST + Deutschsprachige Gemeinschaft

BUITENLANDS RECHT + EUROPA

RECHTSPRAAK EN RECHTSLEER + BALIES

BEROEPSORGANISATIES

BANKEN

KAMERS VAN KOOPHANDEL + POM

REFERENTIEDATABANK

NIS : STATISTIEK

COMMUNICATIE – TELEFOONGIDSEN

INFORMATICA

VERKEER + onmiddellijke dienstregeling NMBS
INTELLECTUELE EIGENDOM ex Merken.


+ ? è WEBSITE + BLOG  è http://leondochy.blogspot.com/

 

 

 

 

 Meter 2005 = 1.200  + 2006 = 1000 = 2.200 + 8 maanden 2007 = 460 = 2.670

 

Totaal  è  un compteur pour votre site

 

De publiciteit op deze site is noodzakelijk om deze webruimte gratis ter beschikking te kunnen stellen.