Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

  SFS 1960:11-SFS 1964:886


 Svensk Lagsamling, författningarna SFS 1960:11 till SFS 1964:886.   [Detaljerad lista]

SFS 1960:11
SFS 1960:22
SFS 1960:37
SFS 1960:63
SFS 1960:74
SFS 1960:80
SFS 1960:167
SFS 1960:198
SFS 1960:200
SFS 1960:335
SFS 1960:377
SFS 1960:385
SFS 1960:404
SFS 1960:409
SFS 1960:418
SFS 1960:419
SFS 1960:472
SFS 1960:513
SFS 1960:515
SFS 1960:516
SFS 1960:535
SFS 1960:549
SFS 1960:554
SFS 1960:564
SFS 1960:603
SFS 1960:613
SFS 1960:617
SFS 1960:628
SFS 1960:644
SFS 1960:645
SFS 1960:648
SFS 1960:659
SFS 1960:660
SFS 1960:661
SFS 1960:662
SFS 1960:663
SFS 1960:664
SFS 1960:665
SFS 1960:666
SFS 1960:667
SFS 1960:668
SFS 1960:669
SFS 1960:670
SFS 1960:671
SFS 1960:673
SFS 1960:674
SFS 1960:690
SFS 1960:691
SFS 1960:729
SFS 1960:730
SFS 1960:745
SFS 1961:38
SFS 1961:62
SFS 1961:95
SFS 1961:128
SFS 1961:181
SFS 1961:210
SFS 1961:263
SFS 1961:265
SFS 1961:281
SFS 1961:291
SFS 1961:313
SFS 1961:333
SFS 1961:337
SFS 1961:348
SFS 1961:372
SFS 1961:384
SFS 1961:394
SFS 1961:395
SFS 1961:448
SFS 1961:461
SFS 1961:462
SFS 1961:507
SFS 1961:514
SFS 1961:521
SFS 1961:563
SFS 1961:567
SFS 1961:568
SFS 1961:590
SFS 1961:615
SFS 1961:645
SFS 1961:655
SFS 1961:656
SFS 1961:675
SFS 1962:22
SFS 1962:25
SFS 1962:40
SFS 1962:42
SFS 1962:62
SFS 1962:93
SFS 1962:99
SFS 1962:111
SFS 1962:112
SFS 1962:120
SFS 1962:140
SFS 1962:190
SFS 1962:216
SFS 1962:303
SFS 1962:304
SFS 1962:308
SFS 1962:322
SFS 1962:330
SFS 1962:363
SFS 1962:370
SFS 1962:376
SFS 1962:379
SFS 1962:381
SFS 1962:382
SFS 1962:385
SFS 1962:390
SFS 1962:392
SFS 1962:393
SFS 1962:394
SFS 1962:401
SFS 1962:403
SFS 1962:413
SFS 1962:450
SFS 1962:500
SFS 1962:502
SFS 1962:503
SFS 1962:512
SFS 1962:513
SFS 1962:514
SFS 1962:516
SFS 1962:519
SFS 1962:521
SFS 1962:560
SFS 1962:564
SFS 1962:584
SFS 1962:591
SFS 1962:627
SFS 1962:638
SFS 1962:652
SFS 1962:660
SFS 1962:661
SFS 1962:676
SFS 1962:677
SFS 1962:698
SFS 1962:700
SFS 1962:701
SFS 1962:704
SFS 1963:2
SFS 1963:4
SFS 1963:19
SFS 1963:76
SFS 1963:111
SFS 1963:115
SFS 1963:144
SFS 1963:173
SFS 1963:193
SFS 1963:194
SFS 1963:197
SFS 1963:234
SFS 1963:243
SFS 1963:341
SFS 1963:419
SFS 1963:420
SFS 1963:423
SFS 1963:439
SFS 1963:480
SFS 1963:482
SFS 1963:486
SFS 1963:497
SFS 1963:537
SFS 1963:540
SFS 1963:580
SFS 1963:583
SFS 1963:587
SFS 1963:588
SFS 1963:589
SFS 1963:615
SFS 1963:617
SFS 1963:633
SFS 1963:654
SFS 1963:666
SFS 1963:677
SFS 1963:678
SFS 1963:687
SFS 1964:13
SFS 1964:18
SFS 1964:19
SFS 1964:29
SFS 1964:39
SFS 1964:47
SFS 1964:56
SFS 1964:57
SFS 1964:63
SFS 1964:64
SFS 1964:69
SFS 1964:75
SFS 1964:89
SFS 1964:93
SFS 1964:115
SFS 1964:137
SFS 1964:143
SFS 1964:163
SFS 1964:167
SFS 1964:169
SFS 1964:323
SFS 1964:334
SFS 1964:335
SFS 1964:351
SFS 1964:366
SFS 1964:411
SFS 1964:484
SFS 1964:487
SFS 1964:491
SFS 1964:504
SFS 1964:514
SFS 1964:518
SFS 1964:528
SFS 1964:530
SFS 1964:533
SFS 1964:542
SFS 1964:567
SFS 1964:618
SFS 1964:619
SFS 1964:634
SFS 1964:635
SFS 1964:651
SFS 1964:653
SFS 1964:678
SFS 1964:680
SFS 1964:708
SFS 1964:722
SFS 1964:724
SFS 1964:740
SFS 1964:745
SFS 1964:754
SFS 1964:810
SFS 1964:811
SFS 1964:822
SFS 1964:879
SFS 1964:880
SFS 1964:886


Detaljerad lista
 Beteckning  Rubrik
 SFS 1960:11 Kungl. Maj:ts Kungörelse (1960:11) angående fastställande av ränta å vissa lån med statlig kreditgaranti;
 SFS 1960:22 Lag (1960:22) om statlig krigsförsäkring
 SFS 1960:37 Kungörelse (1960:37) med föreskrifter om förvärv av behörighet för vissa vatten- undersökningar enligt hälsovårdsstadgan;
 SFS 1960:63 Lag (1960:63) om förlustavdrag
 SFS 1960:74 Civilförsvarslag (1960:74)
 SFS 1960:80 Kungörelse (1960:80) angående ersättning till godemän vid utmålsförrättningar
 SFS 1960:167 Kungörelse (1960:167) i anledning av Sveriges tillträde till den i Genève den 20 mars 1958 avslutade överenskommelsen om antagande av enhetliga regler för typgodkännande av utrustning och delar till motorfordon samt för ömsesidigt erkännande av sådant godkännande
 SFS 1960:198 Kungörelse (1960:198) med anledning av Sveriges tillträde till den i Stockholms den 4 januari 1960 undertecknade konventionen angående upprättandet av Europeiska frihandelssammanslutningen;
 SFS 1960:200 Stadga (1960:200) för Längmanska företagarfonden
 SFS 1960:335 Kungörelse (1960:335) angående ersättning till vissa förrättnings män för förrättning enligt lagen den 3 september 1939 (nr 608) om enskilda vägar
 SFS 1960:377 Civilförsvarskungörelse (1960:377)
 SFS 1960:385 Militärt järnvägsreglemente (1960:385)
 SFS 1960:404 Statens avtalsnämnds cirkulär (1960:404) till statliga myndigheter och institutioner angående grunder för
 SFS 1960:409 Lag (1960:409) om förbud i vissa fall mot verksamhet på hälso- och sjukvårdens område
 SFS 1960:418 Lag (1960:418) om straff för varusmuggling
 SFS 1960:419 Lag (1960:419) om förbud i vissa fall mot införsel av spritdrycker
 SFS 1960:472 Kungörelse (1960:472) angående tillämpning av lagen den 5 juni 1959 (nr 254) om utlämning för brott till Danmark, Finland, Island och Norge
 SFS 1960:513 Lag (1960:513) om beredskapstillstånd
 SFS 1960:515 Kungörelse (1960:515) om vad som skall iakttagas vid beredskapstillstånd m. m. (beredskapskungörelse)
 SFS 1960:516 Kungörelse (1960:516) med tillämpningsföreskrifter till lagen (1940:176) med vissa bestämmelser om fraktfart med svenska
 SFS 1960:535 Kungl. Maj:ts kungörelse (1960:535) om tillämpning av avtal mellan Sverige och Frankrike för undvikande av dubbelbeskattning och fastställande av bestämmelser angående ömsesidig handräckning beträffande direkta skatter;
 SFS 1960:549 Kungörelse (1960:549) om tillämpning av ett mellan Sverige och Förbundsrepubliken Tyskland den 17 april 1959 ingånget avtal för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter å inkomst och förmögenhet även som beträffande vissa andra skatter
 SFS 1960:554 Kungörelse (1960:554) angående Färöarnas anslutning till en mellan Sverige, Danmark, Finland och Norge gällande överenskommelse den 19 mars 1955 rörande underlättande av den sanitära kontrollen över trafiken mellan länderna;
 SFS 1960:564 Kungl Maj:ts Kungörelse (1960:564) om statlig garanti för skördeskadelån
 SFS 1960:603 Lag (1960:603) om bidrag till vissa handikappade ägare av motorfordon;
 SFS 1960:613 Kungl. Maj:ts kungörelse (1960:613) med vissa tillämpningsföreskrifter till lagen (1941:251) om särskild varuskatt
 SFS 1960:617 Kungörelse (1960:617) om tillämpning av ett mellan Sverige och Israel den 22 december 1959 ingånget avtal för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter å inkomst och förmögenhet
 SFS 1960:628 Riksförsäkringsanstaltens kungörelse (1960:628) med vissa närmare föreskrifter i anledning av förordningen den 22 april 1960 (nr 77) angående byggnadsforskningsavgift;
 SFS 1960:644 Varumärkeslag (1960:644)
 SFS 1960:645 Kollektivmärkeslag (1960:645)
 SFS 1960:648 Varumärkesförordning (1960:648)
 SFS 1960:659 Förordning (1960:659) angående beskattning av ränta å svenska statens sparobligationer
 SFS 1960:660 Reglemente (1960:660) för Vadvetjåkko nationalpark
 SFS 1960:661 Reglemente (1960:661) för Abisko nationalpark
 SFS 1960:662 Reglemente (1960:662) för Stora Sjöfallets nationalpark
 SFS 1960:663 Reglemente (1960:663) för Sareks nationalpark
 SFS 1960:664 Reglemente (1960:664) för Muddus nationalpark
 SFS 1960:665 Reglemente (1960:665) för Peljekaise nationalpark
 SFS 1960:666 Reglemente (1960:666) för Sonfjällets nationalpark
 SFS 1960:667 Reglemente (1960:667) för Töfsingdalens nationalpark
 SFS 1960:668 Reglemente (1960:668) för Hamra nationalpark
 SFS 1960:669 Reglemente (1960:669) för Garphyttans nationalpark
 SFS 1960:670 Reglemente (1960:670) för Ängsö nationalpark
 SFS 1960:671 Reglemente (1960:671) för Norra Kvills nationalpark
 SFS 1960:673 Reglemente (1960:673) för Blå Jungfruns nationalpark
 SFS 1960:674 Reglemente (1960:674) för Dalby Söderskogs nationalpark
 SFS 1960:690 Lag (1960:690) om byggnadsminnen
 SFS 1960:691 Förordning (1960:691) om byggnadsminnen;
 SFS 1960:729 Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk
 SFS 1960:730 Lag (1960:730) om rätt till fotografisk bild
 SFS 1960:745 Riksskattenämndens kungörelse (1960:745) om ändrat sätt för bekantgörande av nämndens beslut angående fastställelse eller ändring av vissa för taxerings- och debiteringsarbetet avsedda formulär;
 SFS 1961:38 Kungl. Maj:ts kungörelse (1961:38) om tillämpning av ett mellan Sverige och Irland den 6 november 1959 ingånget avtal för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter å inkomst och förmögenhet;
 SFS 1961:62 Kungörelse (1961:62) angående garanti å den rikets gäld, som uppkommit genom utfärdande av obligationer till svenska statens 5 % obligationslån av den 5 oktober 1959 med flera lån
 SFS 1961:95 Kungl. Maj:ts Kungörelse (1961:95) om tillämpning av ett mellan Sverige samt Storbritannien och Nordirland den 28 juli 1960 ingånget avtal för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande inkomstskatter
 SFS 1961:128 Förordning (1961:128) om utförsel av obeskattade varor i fartygstrafiken över Öresund
 SFS 1961:181 Lag (1961:181) om försäljning av teknisk sprit m.m.
 SFS 1961:210 Förordning (1961:210) om elevhem inom det obligatoriska skolväsendet
 SFS 1961:263 Lag (1961:263) om överflyttande på riksförsäkringsverket av de uppgifter och befogenheter, som tillkommer riksförsäkringsanstalten och
 SFS 1961:265 Lag (1961:265) med reglemente för förvaltningen av Riksförsäkringsverkets fonder
 SFS 1961:281 Kungl. Maj:ts Kungörelse (1961:281) om stipendium till studerande vid tandläkarhögskola;
 SFS 1961:291 Kungörelse (1961:291) angående ikraftträdande av överenskommelse mellan Sverige och Norge om tullättnader m.m. vid flottning i svensk-norska vattendrag
 SFS 1961:313 Kungl. Maj:ts Förordning (1961:313) om förfarandet i anmärkningsmål;
 SFS 1961:333 Förordning (1961:333) om tjänstebostadshyra för präster
 SFS 1961:337 Brev (1961:337) till samtliga länsstyrelser angående föreskrifter och anvisningar rörande tillämpningen av vapenförordningen
 SFS 1961:348 Förordning (1961:348) med tillämpningsbestämmelser till lagarna (l960:729 och 730) om upphovsrätt till litterära och konstnär liga verk och om rätt till fotografisk bild
 SFS 1961:372 Lag (1961:372) om bensinskatt
 SFS 1961:384 Kungörelse (1961:384) om avskrivning av lån för studier
 SFS 1961:394 Lag (1961:394) om tobaksskatt
 SFS 1961:395 Förordning (1961:395) om tobaksskatt;
 SFS 1961:448 Kungörelse (1961:448) angående tillämpning mellan Sverige och Grekland av vissa europeiska avtal om social trygghet
 SFS 1961:461 Allmän tjänstepliktskungörelse (1961:461)
 SFS 1961:462 Kungörelse (1961:462) om lönenämnder för tjänsteplikt
 SFS 1961:507 Kungörelse (1961:507) angående tillämpning mellan Sverige och Grekland av tilläggsprotokoll till vissa europeiska avtal om social trygghet
 SFS 1961:514 Kungl. Maj:ts Kungörelse (1961:514) med särskilda bestämmelser rörande dispositionen av vissa kyrkliga arkiv vid ändring i den kyrkliga indelningen eller den prästerliga organisationen;
 SFS 1961:521 Kungörelse (1961:521) om tillämpning av avtal mellan Sverige och Marocko för undvikande av dubbelbeskattning och fastställande av bestämmelser angående ömsesidig handräckning beträffande direkta skatter
 SFS 1961:563 Förordning (1961:563) angående trafikregler för luftfarten
 SFS 1961:567 Kungörelse (1961:567) med närmare bestämmelser om befordran av krigsmateriel med luftfartyg
 SFS 1961:568 Förordning (1961:568) om brandfarliga varor
 SFS 1961:590 Kungl. Maj:ts Allmän arkivstadga (1961:590);
 SFS 1961:615 Förordning (1961:615) om statlig krigsförsäkring
 SFS 1961:645 Kungörelse (1961:645) om överflyttande å överstyrelsen för
 SFS 1961:655 Lag (1961:655) om undanförsel och förstöring
 SFS 1961:656 Förordning (1961:656) om undanförsel och förstöring
 SFS 1961:675 Statens avtalsnämnds cirkulär (1961:675) till statliga myndigheter och institutioner angående grunder för
 SFS 1962:22 Kungl. Maj:ts kungörelse (1962:22) om resedokument för vissa flyktingar, som äro sjömän
 SFS 1962:25 Kungörelse (1962:25) om överenskommelse mellan Konungariket Sveriges regering och Förbundsrepubliken Tysklands regering rörande införsel och återutförsel av ädelmetallvaruprover
 SFS 1962:40 Kungl. Maj:ts Arkivstadga (1962:40) för Stockholm
 SFS 1962:42 Förordning (1962:42) om skattefrihet för belopp, som utgår på grund av vissa s.k. riskgarantier
 SFS 1962:62 Kungl. Maj:ts kungörelse (1962:62) angående införsel av levande bin
 SFS 1962:93 Kungl. Maj:ts Kungörelse (1962:93) om tillämpning av ett mellan Sverige och Thailand den 20 oktober 1961 ingånget avtal för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter å inkomst och förmögenhet
 SFS 1962:99 Kungl. Maj:ts Kungörelse (1962:99) angående fastställande av ränta å vissa lån med statlig kreditgaranti;
 SFS 1962:111 Brev (1962:111) till generalpoststyrelsen angående vissa undantag för postverket från gällande trafikförfattningar
 SFS 1962:112 Brev (1962:112) till järnvägsstyrelsen angående vissa undantag för statens järnvägar från gällande trafikförfattningar
 SFS 1962:120 Lag (1962:120) om straff i vissa fall för oriktigt ursprungsintyg m.m.
 SFS 1962:140 Kungl. Maj:ts kungörelse (1962:140) angående skatteersättning i anledning av 1961 års ortsavdragsreform
 SFS 1962:190 Kungörelse (1962:190) angående vissa statsgruvefält inom Västerbottens län
 SFS 1962:216 Kungörelse (1962:216) angående prägel å jubileumsmynt å fem kronor
 SFS 1962:303 Lag (1962:303) om förhöjning av vissa ersättningar i anledning av yrkesskada m.m.
 SFS 1962:304 Förordning (1962:304) om förhöjning av vissa ersättningar av statsmedel i anledning av yrkesskada m.m.
 SFS 1962:308 Kungl. Maj:ts Förordning (1962:308) om förhöjning av vissa livräntor på grund av statsunderstödd olycksfallsförsäkring för fiskare
 SFS 1962:322 Kungörelse (1962:322) angående väg- och vattenbyggnadskåren
 SFS 1962:330 Kungl. Maj:ts kungörelse (1962:330) om skyldighet för kommun att avlämna finansstatistiska uppgifter
 SFS 1962:363 Kungl. Maj:ts Kungörelse (1962:363) angående fastställande av ränta å vissa lån med statlig kreditgaranti;
 SFS 1962:370 Kungörelse (1962:370) om avveckling av rekognitionsavgifterna till Danviks hospital
 SFS 1962:376 Förordning (1962:376) om försäljning i exportbutik
 SFS 1962:379 Kungl. Maj:ts Kungörelse (1962:379) angående förhöjning av riddarhuskapitationsavgiften;
 SFS 1962:381 Lag (1962:381) om allmän försäkring
 SFS 1962:382 Lag (1962:382) angående införande av lagen om allmän försäkring
 SFS 1962:385 Kungl. Maj:ts Sjukreseförordning (1962:385);
 SFS 1962:390 Gränssjukvårdsförordning (1962:390)
 SFS 1962:392 Lag (1962:392) om hustrutillägg och kommunalt bostadstillägg till folkpension
 SFS 1962:393 Kungörelse (1962:393) om rätt i vissa fall för kommun eller annan att uppbära folkpension
 SFS 1962:394 Kungörelse (1962:394) med vissa bestämmelser rörande ansökan om pension enligt lagen om allmän försäkring, m.m.
 SFS 1962:401 Lag (1962:401) om förvaltningen av de allmänna försäkringskassornas fonder för den obligatoriska och den frivilliga sjukförsäkringen
 SFS 1962:403 Kungl. Maj:ts brev (1962:403) till riksförsäkringsverket med bemyndigande att utfärda tillämpningsföreskrifter till lagen om allmän försäkring, m.m.
 SFS 1962:413 Kungl. Maj:ts Kungörelse (1962:413) om rätt i vissa fall för den som driver epileptikeranstalt att uppbära allmänt barnbidrag;
 SFS 1962:450 Kungl. Maj:ts kungörelse (1962:450) med vissa anvisningar rörande tillämpningen av avtalet mellan Sverige och Irland den 6 november 1959 för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter å inkomst och förmögenhet
 SFS 1962:500 Förordning (1962:500) om brandfarliga varor som omhänderhas av försvarsmakten, m.m.
 SFS 1962:502 Kungl. Maj:ts Kungörelse (1962:502) om tillämpning av en mellan Sverige samt Storbritannien och Nordirland den 27 november 1961 träffad överenskommelse om utvidgande till vissa brittiska territorier av tillämplighetsområdet för det mellan Sverige samt Storbritannien och Nordirland den 28 juli 1960 ingångna avtalet för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande inkomstskatter
 SFS 1962:503 Kungl. Maj:ts kungörelse (1962:503) med vissa bestämmelser angående kupongskatt för skattskyldig med
 SFS 1962:512 Lag (1962:512) om indrivning i Sverige av underhållsbidrag, fastställda i Danmark, Finland, Island eller Norge
 SFS 1962:513 Kungörelse (1962:513) med vissa föreskrifter om indrivning och redovisning av underhållsbidrag, fastställda i Danmark, Finland, Island eller Norge;
 SFS 1962:514 Kungörelse (1962:514) angående indrivning i Danmark, Finland, Island eller Norge av underhållsbidrag
 SFS 1962:516 Kungörelse (1962:516) med föreskrifter rörande rätt till folkpension utom riket i vissa
 SFS 1962:519 Kungörelse (1962:519) angående uppskattning av värdet av naturaförmåner vid tillämpning av lagen om hustrutillägg och kommunalt bostadstillägg till folkpension, m.m.
 SFS 1962:521 Förordning (1962:521) om frivillig pensionsförsäkring hos Riksförsäkringsverket
 SFS 1962:560 Kungl. Maj:ts Cirkulär (1962:560) till statsmyndigheterna angående skyldighet att till nationalmuseet lämna uppgifter rörande vissa samlingar av konst och konsthantverk;
 SFS 1962:564 Kungörelse (1962:564) om utgivande av riksbankssedlar å fem kronor med vissa förändringar i papperets utseende
 SFS 1962:584 Kungl. Maj:ts Kungörelse (1962:584) med vissa föreskrifter om sjukpenningklassplacering vid ikraftträdandet av lagen den 25 maj 1962 (nr 381) om allmän försäkring;
 SFS 1962:591 Kungörelse (1962:591) om bevarande av deklarationer och andra till ledning vid 1952 års allmänna fastighetstaxering avgivna uppgifter
 SFS 1962:627 Lag (1962:627) om vissa åtgärder för utnyttjande av vattenkraft vid krig m.m.
 SFS 1962:638 Lag (1962:638) om rätt för kommun att bistå utländska studerande
 SFS 1962:652 Förordning (1962:652) om Sveriges författarfond
 SFS 1962:660 Kungörelse (1962:660) med föreskrifter rörande förhöjning av vissa ersättningar av statsmedel i anledning av yrkes skada m.m.
 SFS 1962:661 Förordning (1962:661) om samordning av reservpension med tilläggs pension enligt lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension
 SFS 1962:676 Statens avtalsnämnds cirkulär (1962:676) till statliga myndigheter och institutioner angående grupplivförsäkring för viss städningspersonal
 SFS 1962:677 Statens avtalsnämnds cirkulär (1962:677) till statliga myndigheter och institutioner angående grupplivförsäkring för vissa deltidsanställda fastighetsarbetare
 SFS 1962:698 Kungl. Maj:ts Reglemente (1962:698) angående statens grupplivförsäkring
 SFS 1962:700 Brottsbalk (1962:700)
 SFS 1962:701 Läkemedelsförordning (1962:701)
 SFS 1962:704 Narkotikaförordning (1962:704);
 SFS 1963:2 Kungörelse (1963:2) om gränstullsamarbete med Finland
 SFS 1963:4 Kungörelse (1963:4) angående garanti å den rikets gäld, som uppkommit genom utfärdande av obligationer till svenska statens 5 1/2 % obligationslån av den 10 mars 1961 med flera lån
 SFS 1963:19 Kungl. Maj:ts Kungörelse (1963:19) angående fastställande av ränta å vissa lån med statlig kreditgaranti;
 SFS 1963:76 Lag (1963:76) om kreditaktiebolag
 SFS 1963:111 Instruktion (1963:111) för fartygsuttagningskommissionen
 SFS 1963:115 Lag (1963:115) om förlängd semester för vissa arbetstagare med radiologiskt arbete
 SFS 1963:144 Kungl. Maj:ts Kungörelse (1963:144) om avskrivning av vissa tilläggslån m.m.;
 SFS 1963:173 Lag (1963:173) om avdrag för avgifter till stiftelsen Svenska Filminstitutet, m.m.
 SFS 1963:193 Lag (1963:193) om samarbete med Danmark, Finland, Island och Norge angående verkställighet av straff m.m.
 SFS 1963:194 Förordning (1963:194) om samarbete med Danmark, Finland, Island och Norge angående verkställighet av straff m.m.
 SFS 1963:197 Lag (1963:197) om allmänt kriminalregister
 SFS 1963:234 Kungörelse (1963:234) om tillämpning av ett mellan Sverige och Argentina den 3 september 1962 ingånget avtal för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter å inkomst och förmögenhet
 SFS 1963:243 Kungörelse (1963:243) angående grupplivförsäkring åt värnpliktiga m.fl.
 SFS 1963:341 Allmänna läkarinstruktionen (1963:341)
 SFS 1963:419 Brev (1963:419) till domänstyrelsen angående utvidgning av Gotska Sandöns nationalpark
 SFS 1963:420 Reglemente (1963:420) för Gotska Sandöns nationalpark
 SFS 1963:423 Kungl. Maj:ts Kungörelse (1963:423) angående fastställande av ränta å vissa lån med statlig kreditgaranti;
 SFS 1963:439 Kungörelse (1963:439) om tillämpningen av läkemedelsförordningen den 14 december 1962 (nr 701)
 SFS 1963:480 Förordning (1963:480) om rätt till införsel av spritdrycker, vin och starköl i gåvoförsändelser
 SFS 1963:482 Kungl. Maj:ts Cirkulär (1963:482) till samtliga statsmyndigheter angående begränsning av den statliga byggnadsverksamheten
 SFS 1963:486 Kungl. Maj:ts Kungörelse (1963:486) angående tillämpning mellan Sverige och Grekland av den europeiska konventionen om social och medicinsk hjälp m.m.
 SFS 1963:497 Kungörelse (1963:497) om tillämpning av ett mellan Sverige och Grekland den 6 oktober 1961 ingånget avtal för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter å inkomst och förmögenhet
 SFS 1963:537 Lag (1963:537) om gravrätt m.m.
 SFS 1963:540 Kungl. Maj:ts Begravningskungörelse (1963:540)
 SFS 1963:580 Brev (1963:580) till Sveriges Advokatsamfund angående fastställelse å stadgar för advokatsamfundet
 SFS 1963:583 Lag (1963:583) om avveckling av fideikommiss
 SFS 1963:587 Lag (1963:587) om inkomstbeskattning av fideikommissbo, m.m.
 SFS 1963:588 Förordning (1963:588) om arvsskatt vid avveckling av fideikommiss
 SFS 1963:589 Kungörelse (1963:589) med tillämpningsföreskrifter till förordningen den 6 december 1963 (nr 588) om arvsskatt vid
 SFS 1963:615 Kungl. Maj:ts Ämbetsskrivelse (1963:615) till generalpoststyrelsen angående frankeringsfrihet för delgivningserkännande i utsökningsmål
 SFS 1963:617 Prästresekungörelse (1963:617)
 SFS 1963:633 Lag (1963:633) om biskopsval
 SFS 1963:654 Förordning (1963:654) om försäljning från apotek av alkoholhaltiga läkemedel och teknisk sprit, m.m.
 SFS 1963:666 Allmän tandläkarinstruktion (1963:666);
 SFS 1963:677 Brev (1963:677) till domänstyrelsen angående avsättande av mark till Padjelanta nationalpark samt utvidgning av Sareks nationalpark, m.m.
 SFS 1963:678 Reglemente (1963:678) för Padjelanta nationalpark
 SFS 1963:687 Kungl. Maj:ts Brev (1963:687) till överstyrelsen för yrkesutbildning angående särskilda bestämmelser om skolledare och lärare vid kommunala och landstingskommunala yrkesskolor, m.m.;
 SFS 1964:13 Kungl. Maj:ts Kungörelse (1964:13) angående fastställande av ränta å vissa lån med statlig kreditgaranti;
 SFS 1964:18 Kungörelse (1964:18) med vissa föreskrifter angående tillämpningen av lagen den 20 december 1957 (nr 684) om betalningsväsendet under krigsförhållanden
 SFS 1964:19 Krigshandelslag (1964:19)
 SFS 1964:29 Kungörelse (1964:29) angående kunskapsprov för behörighet som domare, m.m.
 SFS 1964:39 Exportvagnskungörelse (1964:39)
 SFS 1964:47 Lag (1964:47) om krigshjälp
 SFS 1964:56 Kungörelse (1964:56) angående garanti å den rikets gäld, som uppkommit genom utfärdande av obligationer till svenska statens 4,3 % obligationslån av den 12 januari 1963 med flera lån
 SFS 1964:57 Kungl. Maj:ts Kungörelse (1964:57) om tillämpning av en av Internationella arbetskonferensen antagen
 SFS 1964:63 Lag (1964:63) om kommunal beredskap
 SFS 1964:64 Lag (1964:64) om skyldighet att upplåta inkvarteringsbostad i krig m.m.
 SFS 1964:69 Generalpoststyrelsens Kungörelse (1964:69) angående förlängning av försändelsers liggetid på adresspostanstalt
 SFS 1964:75 Riksskattenämndens Kungörelse (1964:75) angående fastställelse av formulär till besked rörande insättning å skogskonto i sparbank;
 SFS 1964:89 Riksarkivets Cirkulär (1964:89) angående utgallring av vissa handlingar i kontraktsprostarkiv och kyrkoarkiv;
 SFS 1964:93 Kungörelse (1964:93) om betesreglering inom Ullatti skogsvårdsområde i Gällivare socken i Norrbottens län
 SFS 1964:115 Cirkulär (1964:115) till samtliga statsmyndigheter angående utnyttjande av statliga och statsbidragsberättigade byggnadsobjekt vid praktisk utbildning av byggnadsarbetare
 SFS 1964:137 Förordning (1964:137) om statsbidrag till vissa privatskolor
 SFS 1964:143 Lag (1964:143) om bidragsförskott
 SFS 1964:163 Lag (1964:163) om införande av
 SFS 1964:167 Lag (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare
 SFS 1964:169 Lag (1964:169) om straff för folkmord
 SFS 1964:323 Lag (1964:323) om fullgörande av vad som åligger landsfogde m.fl.
 SFS 1964:334 Lag (1964:334) om åklagare tillkommande andel i böter m.m.
 SFS 1964:335 Kungl. Maj:ts förordning (1964:335) om upphävande av exekutiv förrättningsmans rätt till andel i restavgifter;
 SFS 1964:351 Förordning (1964:351) om allmän energiskatt
 SFS 1964:366 Kungl. Maj:ts Kungörelse (1964:366) om rikets indelning i kronofogdedistrikt;
 SFS 1964:411 Kungl. Maj:ts kungörelse (1964:411) om statslån till sjukhem;
 SFS 1964:484 Förordning (1964:484) om mottagande för statens räkning av
 SFS 1964:487 Kungl. Maj:ts Kungörelse (1964:487) om överflyttande på centrala studiehjälpsnämnden av de uppgifter som tillkomma studiehjälpsnämnden och garantilånenämnden;
 SFS 1964:491 Kungörelse (1964:491) angående tillämpning av vissa nya bestämmelser om flottningen i Torne och Muonio gränsälvar
 SFS 1964:504 Kungörelse (1964:504) om användning av skrivmateriel i statlig verksamhet (skrivmaterielkungörelse)
 SFS 1964:514 Kungörelse (1964:514) med vissa anvisningar rörande tillämpningen av avtalet mellan Sverige och Förbundsrepubliken Tyskland den 17 april 1959 för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter å inkomst och förmögenhet även som beträffande vissa andra skatter
 SFS 1964:518 Kungl. Maj:ts Kungörelse (1964:518) med vissa förordnanden enligt lagen den 17 maj 1963 (nr 158) om ersättning för skada i följd av atomfartygs drift;
 SFS 1964:528 Lag (1964:528) om tillämplig lag beträffande internationella köp av lösa saker
 SFS 1964:530 Cirkulär (1964:530) till samtliga statsmyndigheter angående åtgärder vid inträffade skadefall
 SFS 1964:533 Kungl. Maj:ts Kungörelse (1964:533) om överflyttande å skolöverstyrelsen av vissa uppgifter, som tillkomma sjöfartsstyrelsen;
 SFS 1964:542 Lag (1964:542) om personundersökning i brottmål
 SFS 1964:567 Förordning (1964:567) om personundersökning i brottmål
 SFS 1964:618 Expeditionskungörelse (1964:618)
 SFS 1964:619 Stämpelförordning (1964:619);
 SFS 1964:634 Kungörelse (1964:634) angående yttrande av barnavårdsnämnd
 SFS 1964:635 Kungörelse (1964:635) angående underrättelse om dom i vissa brottmål m.m.
 SFS 1964:651 Lag (1964:651) om överflyttande på länsstyrelse av vissa magistrat, kommunalborgmästare m.fl. åvilande uppgifter
 SFS 1964:653 Lag (1964:653) om överflyttande av magistratens befattning med burskapsärenden m.m.
 SFS 1964:678 Kungörelse (1964:678) med närmare föreskrifter om borgerlig vigsel
 SFS 1964:680 Kungörelse (1964:680) med närmare föreskrifter om särskild
 SFS 1964:708 Kungl. Maj:ts Kungörelse (1964:708) om räntan på vissa lån med statlig kreditgaranti;
 SFS 1964:722 Kommunala beredskapskungörelse (1964:722)
 SFS 1964:724 Förordning (1964:724) angående skyldighet för domstol att underrätta Tullverket om dom i vissa brottmål
 SFS 1964:740 Förordning (1964:740) med föreskrifter för åklagare i vissa brottmål
 SFS 1964:745 Kungl. Maj:ts kungörelse (1964:745) med vissa avlöningsbestämmelser i samband med övergången till den nya organisationen av polis-, åklagar- och exekutionsväsendet m.m.
 SFS 1964:754 Kungörelse (1964:754) med tillämpningsföreskrifter till förordningen den 6 november 1908 (nr 129) angående en särskild stämpelavgift vid köp och byte av fondpapper
 SFS 1964:810 Kungörelse (1964:810) om avlysning av allmänt vattenområde
 SFS 1964:811 Kungörelse (1964:811) om ersättning för intrång i fiske till följd av militär verksamhet
 SFS 1964:822 Naturvårdslag (1964:822)
 SFS 1964:879 Kungl. Maj:ts kungörelse (1964:879) om upphörande av tolagsersättningen
 SFS 1964:880 Kungl. Maj:ts Kungörelse (1964:880) om upphörande av friskilling;
 SFS 1964:886 Kungörelse (1964:886) om medelsförvaltningen i länen (medelsförvaltningskungörelsen);

Detta är ett utdrag ur databasen Rättsnätet. Mångfaldigande utan medgivande från Notisum AB är
förbjudet enligt lag. Dokumentens officella pappersutgåvor äger alltid företräde eftersom
Rättsnätet baseras på material från offentliga databaser som kan innehålla felaktigheter.