coma coma
co-maker co-maker; samenwerkend productiebedrijf
co-maker agreement co-maker overeenkomst
co-makership co-makership
comb kam
comb guides kamgeleiding
combi-aerial combi-antenne
combi-antenna combi-antenne
combination combinatie; samenvoeging; verbinding
combination aerial combinatieantenne
combinational circuit combinatiecircuit; combinatorische schakeling
combinational logic combinatorische logica
combination amplifier combiversterker
combination antenna combinatieantenne
combination bias samengestelde negatieve roostervoorspanning; samengestelde vorm
combination frequencies combinatietonen
combination pliers combinatietang; knipbuigtang
combination rip breedtegeleider
combination saw blade combinatiezaagblad
combine (to) combineren; samenvoegen; verbinden
combined drawing combinatietekening
combined drawing system combinatietekeningsysteem
combined head lees-schrijfkop
combined nomenclature gecombineerde nomenclatuur
combined object-oriented language COOL-taal
combined read/write head lees-schrijfkop
combined station gecombineerd station
combined VHF/UHF tuner VHF/UHF-tuner
combiner gecombineerd antennegebruik
combine with (to) binden
combust (to) verbranden
combustibel gas mixture bruin menggas
combustible brandbaar; ontbrandbaar; verbrandbaar
combustion verbranding
combustion chamber verbrandingskamer
combustion gasses verbrandingsgassen
combustion process verbrandingsproces
combustion product verbrandingsproduct
come back (to) terugkomen
come down (to) zakken
come loose (to) loslaten
come off (to) afgeven; loslaten; lossen
come together (to) samenkomen
come true (to) uitkomen
comfort comfort
comfortable comfortabel
coming loose afscheiding
comma komma
command commando; instructie; opdracht
command-driven opdracht-gestuurd
command file commandobestand
command frame commandotransmissieframe
command guidance vuurleiding
command language besturingstaal; commandotaal; opdrachtentaal
command mode opdrachtenmodus
command pose opgedragen pose
command processing program opdrachtverwerkingsprogramma
command reference commandoreferentie
command statement besturingsopdracht
command unit commando-eenheid
commence duty (to) in dienst treden
commencement begin
comment commentaar; opmerking
comment (to) opmerken
commentary channel commentaarkanaal
commentary meeting kritiekbespreking
commentator commentator
comment field commentaarveld
comment line commentaarregel
comment statement commentaaropdracht
commercial commercieel
commercial communication common carrier commerciŽle leverancier van publiekelijk beschikbare communicatiediensten
commercial communication service commerciŽle communicatiedienst
commercial grade handelskwaliteit
commercialize (to) in de handel brengen
commercial policy commercieel beleid
commercial sector commerciŽle sector
commercial status commerciŽle status
commercial stock commerciŽle voorraad
commercial television reclametelevisie
commercial type commercieel type
commercial variants commerciŽle varianten
commit verplichting
commitment geŽngageerdheid; inzet; verbintenis; verplichting
committed betrokken
committed volume performance aangegane volumeprestatie
commodities goederen; waren
commodity goed
commodity buying artikelpakket inkopen; artikelsoort inkopen
common gemeenschappelijk
commonality algemeenheid; gemeenschappelijkheid
common application environment: CAE gemeenschappelijke applicatieomgeving
common base geaarde basis; gemeenschappelijk basis
common-base circuit basisschakeling; circuit met gemeenschappelijke basis
common battery centrale batterij; gemeenschappelijke batterij; gemeenschappelijke voeding
common business oriented language: Cobol Cobol
common carrier leverancier van openbare communicatiediensten
common-cathode circuit circuit met gemeenschappelijke kathode
common-channel signalling gemeenschappelijk-kanaalsignalering; gemene-weg-signalering
common-collector circuit circuit met gemeenschappelijke collector
common communication services: CCS gemeenschappelijke communicatiediensten
common-control switching arrangement: CCSA huisautomaat met volwaardig koppelverkeer
common control system systeem met gemeenschappelijke apparatuur
common cord drieklank
common data format: CDF gemeenschappelijk gegevensformaat
common-drain circuit circuit met gemeenschappelijke afvoer(elektrode)
common emitter geaarde emitter; gemeenschappelijke emitter
common-emitter circuit circuit met gemeenschappelijke emitter
common engineering practice gangbare technische praktijk
common-environment coupling gemeenschappelijke omgevingskoppeling
common facilities gemeenschappelijke faciliteiten
common gateway interface: CGI gemeenschappelijke communicatiepoort-interface
common ground gemeenschappelijke aarde
common impedance gemeenschappelijke impedantie
Common LISP interface management: CLIM interfacebeheerssysteem van Common LISP
common mode common-mode; gemeenschappelijke (werk)wijze
common-mode characteristics common-mode karakteristieken
common-mode gain common-mode versterking
common-mode impedance input common-mode impedantie-ingang
common-mode input capacitance common-mode capacitantie
common-mode input circuit common-mode ingangscircuit
common-mode input impedance common-mode ingangsimpedantie
common-mode input signal common-mode ingangssignaal
common-mode input voltage common-mode ingangsspanning
common-mode interference common-mode interferentie; gemene-modus-interferentie
common-mode signal common-mode signaal
common-mode voltage common-mode spanning
common object model: COM gemeenschappelijk objectmodel
common object request broker architecture: CORBA architectuur van een gemeenschappelijke bemiddelingsfunctie
common open software environment: COSE gemeenschappelijk open software-omgeving
common parts bill-of-material gemeenschappelijke onderdelenstuklijst
common-resistor coupling gemeenschappelijke weerstandskoppeling
common salt keukenzout
common sense reasoning redeneren met het gezonde verstand
common services entity gemeenschappelijke dienstverlenende entiteit
common storage gemeenschappelijk geheugengebied
common trunk line gemeenschappelijke hoofdlijn
common-user communications algemene communicaties voor gebruikers
common-user communication service communicatiedienst voor gebruikers met een algemeen belang
common user facilities algemene gebruikersfaciliteiten
common-user network algemeen gebruikersnetwerk
common-user service algemene gebruikersservice
communicate (to) meedelen
communication communicatie; mededeling; verbinding
communication adapter communicatieaanpassingseenheid
communication agency additionele communicatiedienst
communicational cohesion communicatieve cohesie
communication buffer communicatiebuffer
communication center communicatiecentrum
communication channel communicatiekanaal
communication coherence communicatiesamenhang
communication common carrier leverancier van publiekelijk beschikbare communicatiediensten
communication computer communicatiecomputer
communication configuration communicatieconfiguratie
communication contents analysis communicatie-inhoudsanalyse
communication control character communicatiebesturingsteken
communication control mode communicatiebesturingswerkwijze
communication control procedure communicatiebesturingsprocedure
communication control program communicatiebesturingsprogramma
communication control unit communicatiebesturingseenheid
communication diagram communicatieschema
communication door verbindingsdeur
communication equipment communicatieapparatuur
communication exercise communicatie-exercitie
communication facility communicatiefaciliteit
communication input/output device communicatie-in/uitvoereenheid
communication instruction communicatieopdracht
communication intercept communicatie-interceptie
communication interface communicatie-interface
communication interface module communicatie-interfacemodule
communication interruption communicatieonderbreking
communication jamming: COMJAM communicatieblokkering; communicatieverstoring
communication line communicatielijn
communication management communicatiebeheer
communication-management computer communicatiebeheercomputer
communication means communicatiemiddelen
communication media communicatieorganen
communication modes communicatiewerkwijzen
communication multiplexer communicatiemultiplexer
communication net communicatienet
communication network communicatienetwerk; communicatienet
communication parameters communicatieparameters
communication passage verbindingsgang
communication processor communicatiebesturingseenheid
communication processor unit: CPU communicatieverwerkingseenheid
communication protocol communicatieprotocol
communication region communicatiegebied
communication reliability communicatiebetrouwbaarheid
communications communicaties
communication satellite communicatiesatelliet
communication scanner communicatieaftaster
communication security communicatiebeveiliging
communication security equipment communicatiebeveiligingsapparatuur
communications/electronics communicatie/elektronica
communications equipment verbindingsapparatuur
communication server communicatieserver
communication service communicatiedienst
communication sink communicatieontvangststation
communication software communicatieprogrammatuur
communication source communicatiezendstation
communication subsystem communicatiesubsysteem
communication switching unit communicatieschakeleenheid
communication system communicatiesysteem
communication system management communicatiesysteembeheer
communication task communicatiefunctie
communication technologies communicatietechnologieŽn
communication terminal station communicatieterminal
communication theory communicatietheorie
communication traffic communicatieverkeer
communication transmitter communicatiezender
communication user program communicatiegebruikersprogramma
community samenleving
community aerial centrale antenne
community aerial installation centrale antenne-installatie; gemeenschappelijke antenne-nstallatie
community aerial system centraal antennesysteem; gemeenschappelijk antennesysteem
community antenna centrale antenne
community antenna installation centrale antenne-installatie; gemeenschappelijke antenne-nstallatie
community antenna system centraal antennesysteem; gemeenschappelijk antennesysteem
community antenna system for television: CATV centraal televisie-antennesysteem
community antenna television: CATV televisie met gemeenschappelijke antenne
community dial office: CDO satellietcentrale
commutating capacitor commutatiecondensator
commutation commutatie
commutation time omschakeltijd
commutator collector; commutator; stroomomkeerder; stroomwisselaar
commutator lamination collectorlamel
commutator pulse cijferplaatsimpuls
commutator segment collectorsegment
commuter forens
commuter train forensentrein
compact compact
compact car kleine auto
compact cassette compact cassette
compact disk PROM: CD-PROM compact-disk PROM
compact disk ROM: CD-ROM compact-disk ROM
compaction compactheid
compactness compactheid
compander compander
companding compansie; compressie en expansie
company bedrijf; maatschappij
company director commissaris
company flow analysis ondernemingsgerichte goederenstroomanalyse
company letterhead firmabriefhoofd
company network bedrijfsnetwerk
comparable vergelijkbaar
comparable figures vergelijkingscijfers
comparative examination vergelijkend onderzoek
comparative figures vergelijkingscijfers
comparative investigation vergelijkend onderzoek
comparative test vergelijkende proef
comparator vergelijker
compare (to) vergelijken
compare well with (to) gunstig uitvallen naast
comparing control change automatische groepenscheiding
comparison vergelijking
comparison definition vergelijkingsdefinitie
comparison operator vergelijkingsbewerkingsteken; vergelijkingsoperator
compartment compartiment; vak
compass bestek
compass direction kompasrichting
compass of the keyboard klavieromvang
compatibility compatibiliteit; universaliteit; verenigbaarheid
compatibility testing testen van de compatibiliteit
compatible compatibel; verenigbaar
compatible IC compatibele IC
compatible reception compatibele ontvangst
compatible sideband transmission compatibele zijbandtransmissie
compatible single sideband: CSSB compatibele enkelzijband
compel (to) noodzaken
compensate (to) opvangen
compensated intrinsic gecompenseerd intrinsiek
compensating capacitor compensatiecondensator
compensating current vereffeningsstroom
compensating diode compensatiediode
compensating filter compensatiefilter
compensating phase shift compenserende faseverschuiving
compensating resistor compensatieweerstand
compensation compensatie
compensation coil compensatiespoel
compensator evenwichtsinrichting
competence bekwaamheid; bevoegdheid; vakbekwaamheid
competent bekwaam; bevoegd
competition concurrentie; mededinging
competitive concurrerend
competitive learning wedijverend leren
competitive position concurrentiepositie
competitive product analysis concurrentieonderzoek
competitor concurrent; mededinger
compilation compilatie; samenstelling
compilation unit compilatie-eenheid
compile (to) compileren; samenstellen; vertalen
compile-and-go compileren en uitvoeren
compiled samengesteld
compiler compilatieprogramma; compilator; compileerprogramma; compileertaal; compiler; vertaalprogramma
compiler code compilercode
compiler compiler compilator-generator
compiler generator compilator-generator; compilergenerator
compile time compileringsduur
compiling compilatie
compiling computer compileermachine
compiling duration compileringsduur
compiling phase compileerfase
compiling program compilator; compileertaal
complain (to) reclameren
complaint klacht; reclame
complaint procedure klachtenprocedure
complaint report klachtenrapport
complement complement
complementary complementair
complementary colour complementaire kleur
complementary operation complementaire bewerking
complementary operator complementaire bewerking
complementary transistors complementaire transistoren
complementary wave complementaire golf
complementary wavelength complementaire golflengte
complement of nine negencomplement
complement of one een-complement
complement of ten tien-complement
complete compleet; totaal; volkomen; volledig
complete (to) aanvullen; afmonteren; afronden; afwerken; afwikkelen; completeren; invullen; uitvoeren; voltooien
complete colour match volledige kleuraanpassing
completed call voltooide oproep
complete instruction complete opdracht
completely changed geheel gewijzigd
complete modulation complete modulatie
completeness volledigheid
completeness check volledigheidscontrole
completion aanvulling; afronding; afwerking; uitvoering; voltooiing
completion code voltooiingscode
completion date realisatiedatum
completion ratio routeringspercentage
completion waiting time completeringswachttijd
complex complex; gecompliceerd
complex (to) complexeren
complex function complexe functie
complex geometry complexe vorm
complexing agent complexeermiddel
complex instruction set computer: CISC computer met een complex instructieset
complexity complexiteit; gecompliceerdheid
complex number complex getal
complex periodic wave complexe periodieke golf
complex shape complexe vorm
complex sound samengestelde toon
complex tone complexe toon
complex transfer function complexe overdrachtsfunctie
complex waveform complexe golfvorm
compliance compliantie; meegaandheid; volgzaamheid
compliance range compliantiebereik
compliance test stijfheidsproef
compliant meegevend
complicated ingewikkeld
comply with requirements (to) voldoen aan de eisen
component bestanddeel; component; onderdeel
component assembly componentenassemblage; onderdelensamenstelling
component availability beschikbaarheid van onderdelen
component carrier componentdrager
component density pakkingsgraad
component diagram componentschema
component drawing stuktekening
component error impedantiefout
component failure rate uitvalkans van componenten
component layout layout; rangschikking van componenten
component library onderdelenbibliotheek
component part bestanddeel; onderdeel
component parts samenstellende delen
components samenstellende delen
component side onderdelenzijde
components supplier onderdelenleverancier
components supply onderdelenvoorziening
component standard componentstandaard
component stress componentspanning
component testing testen van een component
component unit onderdeel
compose (to) samenstellen
composed samengesteld
compose of (to) samenstellen uit
composite samengesteld
composite cable meervoudige kabel
composite circuit meervoudig circuit; multifunctioneel circuit
composite colour signal samengesteld kleursignaal; volledig kleurenbeeldsignaal; volledig kleursignaal
composite colour sync signal volledig kleurensynchronisatiesignaal
composite colour television signal compleet kleurentelevisiesignaal
composite current gemengde stroom
composite curve samengestelde kromme
composite girder samengestelde ligger
composite hypothesis samengestelde hypothese
composite loudspeaker luidsprekercombinatie
composite map samengestelde kaart
composite mould meervoudige matrijs
composite negative verzamelnegatief
composite part gemeenschappelijk onderdeel
composite picture signal volledig videosignaal
composite positive verzamelpositief
composite rolling-test error afrolsomonnauwkeurigheid
composite signal signaalmengsel; volledig beeldsignaal
composite signalling: CX mengsignalering
composite system samengesteld systeem
composite television signal compleet televisiesignaal
composite TV-signal samengesteld TV-signaal
composite type samengesteld type
composite video signal volledig beeldsignaal; volledig videosignaal
composite voltage gemengde spanning
composition samenstelling
compound mengsel; samengesteld; smeltmassa; verbinding
compound (to) compounderen; verbinden
compound bar chart samengesteld staafdiagram; stapeldiagram
compound dinking tool messtemppel
compound dipped gedompeld in compound
compound document architecture: CDA gecombineerde documentarchitectuur
compound object samengesteld object
compound tool compleet stempel
compound transistor samengestelde transistor
compound yield samengestelde opbrengst
comprehensive uitvoerig; veelomvattend
compress (to) comprimeren; drukken; indrukken; samendrukken; samenknijpen; verdichten
compressed gecomprimeerd
compressed air druklucht; perslucht
compressed-air cock persluchtkraan
compressed-air connection luchtaansluiting
compressed-air cylinder perscilinder; persluchtcilinder
compressed-air diagram persluchtschema
compressed-air gun persluchtspuit
compressed-air hose persluchtslang
compressed-air line persluchtleiding
compressed dialing verkort kiezen
compressed file gecomprimeerd bestand
compressed length lengte in gespannen toestand
compressed picture samengedrukt beeld
compressibility samendrukbaarheid
compressible samendrukbaar
compression compressie; indrukking; samendrukking; veerdruk; verdichting
compression fitting knelkoppeling
compression load drukbelasting
compression mould compressiepersmatrijs
compression-mould (to) persgieten
compression moulding persgieten
compression moulding machine persgietmachine
compression ratio compressieverhouding
compression resistant drukvast
compression ring bladveerring
compression spring drukveer
compression strength druksterkte; drukvastheid
compression stroke persslag
compression techniques comprimeringstechnieken
compression tensile test trekdrukproef
compression test drukproef
compression value compressiewaarde
compressive strength drukvastheid
compressor compressor
comprise (to) omvatten
compromis compromis
compromise tussenvorm
Compton diffusion diffusie van Compton
computation berekening; calculatie
computational fluid dynamics: CFD numerieke stromingsleer
computational linguistics computer-ondersteunde lingustiek
compute (to) berekenen; calculeren; rekenen; uitrekenen
compute mode operationele status; rekenstatus
computer computer; elektronische rekenmachine; rekenautomaat; rekenmachine; rekentuig
computer access time computertoegangstijd
computer-aided: CA computer-ondersteund
computer-aided design: CAD computer-ondersteund ontwerp; computer-begeleide constructie
computer-aided detector design: CADD computer-ondersteund detector ontwerp
computer-aided documentation computer-ondersteunde documentatie
computer-aided drafting: CAD computer-ondersteund tekenen
computer-aided education: CAE computer-ondersteunde educatie; computer-ondersteund onderwijs; computer-begeleid onderwijs
computer-aided engineering: CAE computer-ondersteunde ontwikkeling; computer-ondersteunde engineering
computer-aided logistics: CAL computer-ondersteunde logistiek
computer-aided manufacturing: CAM computer-ondersteunde fabricage
computer-aided part programming computer-ondersteunde werkstukprogrammering
computer-aided process planning: CAPP computer-ondersteunde procesplanning
computer-aided production engineering: CAPE computer-ondersteunde productie-engineering
computer-aided quality: CAQ computer-ondersteunde kwaliteitsbeheersing
computer-aided software engineering: CASE computer-ondersteunde software-ontwikkeling; computer-ondersteunde programmatuurontwikkeling
computer-aided test engineering: CATE computer ondersteunde testontwikkeling
computer-aided testing: CAT computer-ondersteunde inspectie; computer-ondersteund testen
computer center EDP-centrum; rekencentrum
computer-controlled computer-gestuurd
computer control mode besturingsstatus
computer-dependent language machinegerichte taal
computer diode computerdiode
computer generation computergeneratie
computer graphics computergrafiek
computer graphics metafile: CGM metafile voor de computergrafiek
computer-independent language machine-onafhankelijke taal
computer input computerinvoer
computer instruction computerinstructie; machine-opdracht
computer instruction code computerinstructiecode; machine-opdrachtencode
computer instruction set machine-opdrachtenrepertoire; serie computerinstructies
computer integrated design: CID computer-geÔntegreerd ontwerp
computer-integrated manufacturing: CIM computer-geÔntegreerde productie; computer-geÔntegreerde fabricage
computer-integrated manufacturing system computer-geÔntegreerd fabricagesysteem
computerization computerisatie
computerized numerical control: CNC gecomputeriseerde numerieke besturing
computer language computertaal; machinetaal
computer memory computergeheugen
computer model computermodel
computer net computernet
computer network computernetwerk
computer numerical control gecomputeriseerde numerieke besturing
computer operation machinebewerking
computer-oriented language computergerichte taal; machinegerichte taal
computer output computeruitvoer
computer part programming werkstukprogrammering met behulp van de computer
computer performance evaluation evaluatie van de prestaties van computers
computer program computerprogramma
computer program abstract computerprogramma-resumť
computer program component: CPC computerprogrammacomponent
computer program configuration item: CPCI computerprogrammaconfiguratie-item
computer resource allocation allocatie van de computerelementen
computer resources computerelementen
computer run computerrun
computer science computerwetenschappen
computer software component: CSC computersoftwarecomponent
computer software configuration item: CSCI computersoftwareconfiguratie-item
computer specialist computerspecialist
computer store computergeheugen
computer supported cooperative work: CSCW computer-ondersteunde coŲperatieve werkzaamheden
computer system computersysteem
computer technique computertechniek
computer time machinetijd
computer use computergebruik
computer user computergebruiker
computing accounting machine rekenende administratiemachine
computing amplifier rekenversterker
computing speed rekensnelheid
concatenate (to) aaneenschakelen; concatineren
concatenated connection cascadeschakeling
concatenation aaneenschakeling
concave concaaf; hol
concavity holheid
concealed weggewerkt
conceal from (to) onttrekken aan het gezicht
conceive (to) opzetten
concentrate (to) concentreren; samentrekken
concentrated geconcentreerd
concentrating equipment concentratieapparatuur
concentration concentratie; samentrekking
concentration cup stuurcilinder
concentrator concentratie-eenheid; concentrator
concentric concentrisch
concentric air-dielectric trimmer conbijluco; concentrische bijstelluchtcondensator
concentric air-gap trimmer conbijluco; concentrische bijstelluchtcondensator
concentric capacitor concentrische condensator
concentricity concentriciteit
concept begrip; concept; plan
conception begrip; conceptie; idee; voorstelling
concept phase conceptfase
conceptual conceptueel
conceptual dependency conceptuele afhankelijkheid
conceptual design conceptueel ontwerp
conceptual design engineering conceptueel ontwerpen
conceptual model conceptueel model
conceptual schema conceptueel schema
concern concern; zaak
concerning betreffend
concern planning concernplanning
concerted gemeenschappelijk
concert hall concertzaal
conclude (to) afsluiten; concluderen; sluiten
concluding observation slotopmerking
concluding remark slotopmerking
conclusion afsluiting; conclusie; slot; sluiting
concoct (to) samenflansen
concrete beton; concreet
concrete beam betonbalk
concrete class concrete klasse
concurrency concurrent gebruik; gelijktijdigheid
concurrency control gelijktijdige besturing (bij de vervaardiging van programmatuur)
concurrent concurrent; gelijktijdig; parallel
concurrent and countercurrent connection mee- en tegenschakeling
concurrent control concurrente besturing; simultane besturing
concurrent engineering simultane productie
concurrent/parallel processing parallelle uitvoering
concurrent processing gelijktijdige verwerking; simultane bewerking
concurrent production simultane productie
concurrent programming structures gelijktijdig aanwezige programmastructuren
condensate condensaat; condenswater; condens
condensate (to) condenseren
condensation condensatie; condensvorming; condenswater; verdichting
condense (to) verdichten
condensed gecomprimeerd
condensed water condenswater
condenser condensator; condensor; koeler
condenser checker capaci-tester
condensing coil koelspiraal
condensing lens verzamellens
condensing zone koelzone
condiments huishoudelijke stoffen
condition conditie; omstandigheid; staat; toestand; voorwaarde
condition (to) conditioneren; op peil brengen
conditional conditioneel
conditional branch geconditioneerde sprong
conditional construction conditionele constructie
conditional expression conditionele uitdrukking
conditional implication operation implicatie; inclusie; conditionele impliciete bewerking
conditional jump conditionele sprong; geconditioneerde sprong; voorwaardelijke sprong
conditional statement conditionele uitdrukking
conditional transfer instruction voorwaardelijke sprongopdracht
conditional variable conditionele variabele
conditioned circuit geconditioneerd circuit
conditioned diphase modulation geconditioneerde tweefasemodulatie
conditioned loop geconditioneerde lus
condition entry conditie-ingang
conditioning conditionering
conditioning equipment conditionerende apparatuur
condition name arbitrair woord; conditienaam; vrij woord
condition of delivery leveringsconditie
condition of rest rusttoestand
condition outcome resultaat van een conditie
conditions omstandigheden
conditions of employment arbeidsvoorwaarden
conditions of use gebruiksomstandigheden
conditions of work arbeidsvoorwaarden
condition stub conditieomschrijving
conduct beheer; gedraging
conduct (to) afleiden; geleiden; voeren
conduct a business (to) leiden
conductance conductantie; geleidbaarheid; geleidingsvermogen; geleiding
conductance band geleidingsband
conducted interference ongewenste interferentie
conducting geleidend
conducting equipment of a plating tank badarmaturen
conducting salt geleidend zout
conducting state geleidende toestand
conducting system geleidingssysteem
conducting wire geleidingsdraad
conduction afleiding; geleiding
conduction band geleidingsband
conduction current geleidingsstroom
conduction electron geleidingselektron
conduction field geleidingsveld
conductive geleidbaar; geleidend
conductive adhesive geleidende lijm
conductive bronze wire geleidingsbronsdraad
conductive coating geleidende (dek)laag
conductive layer geleidende laag
conductivity geleidbaarheid; geleidingsvermogen; soortelijke geleiding
conductivity mobility geleidersbeweeglijkheid
conduct of business bedrijfsvoering
conductor ader; conductor; geleider; spoor; stroomgeleider
conductor path interconnectiepad
conduct pattern gedragspatroon
conduit buis; elektriciteitsbuis
conduit box schakeldoos
cone conus; kegeltje; kegel
cone baking jig conusbakmal
cone loudspeaker conusluidspreker
cone of silence stiltekegel
cone shaped kegelvormig
confectioned program ingeblikt programma
conference call telefoonconferentie
conference circuit conferentielijn
conference operation conferentieactie
confetti kleurruis
confidence betrouwbaarheid; zekerheid
confidence belt betrouwbaarheidsgebied
confidence coefficient betrouwbaarheidscoŽfficint
confidence interval betrouwbaarheidsinterval
confidence level betrouwbaarheidsniveau
confidence limit betrouwbaarheidsgrens
confidence region betrouwbaarheidsgebied
confidential vertrouwelijk
configuration configuratie; systeem
configuration as-built configuratie zoals gerealiseerd
configuration as-designed configuratie zoals ontworpen
configuration as-modified configuratie zoals gemodificeerd
configuration as-planned configuratie zoals gepland
configuration audit configuratie-audit
configuration baseline configuratievoetlijn
configuration change request verzoek om een configuratiewijziging
configuration control configuratiebesturing
configuration control board: CCB configuratie-stuurgroep
configuration control documents configuratiebesturingsdocumenten
configuration element configuratie-element
configuration figure figuratie
configuration identification configuratie-identificatie
configuration identifier configuratie-identificatiecode
configuration index configuratie-index
configuration item: CI configuratie-item
configuration item development record ontwikkelingsrapport van een configuratie-item
configuration item parts list configuratie-itemstuklijst
configuration item specification configuratie-itemspecificatie
configuration list configuratielijst
configuration log configuratielogboek
configuration management: CM configuratiebeheer
configuration plan configuratieschema
configuration space: C-space configuratieruimte
configuration state configuratiestatus
configuration status accounting configuratiestatusadministratie; verantwoording van de status van de configuratie; administratie van de configuratiestatus
configurator configurator
configure (to) configureren
confine (to) opsluiten; vastzetten
confinement opsluiting
confirmation bekrachtiging
confirmation lead time bevestigingsdoorlooptijd
confirmation note bevestigingsformulier
confirmation signalling bevestigingssignalering
confirmed volume performance: CVP aangegane volumeprestatie
conflict resolution oplossen van conflicten
conform (to) bekrachtigen; overeenkomen; overeenstemmen
conformability aanligeigenschappen
conformal aanliggend; meegevend
conformance conformantie; normvastheid
conformance criterion conformantiecriterium
conformance testing conformantietesten
conformity conformiteit; overeenkomst
conform (with) (to) corresponderen
confound (to) verwarren
confound with (to) verwarren met
confrontation confrontatie
confuse (to) verwarren
confuse with (to) verwarren met
congeal (to) verstijven
congest (to) opstoppen
congestion congestie; opstopping; overbelasting
congruency congruentie
conical conisch; kegelvormig; taps
conical clamping ring conische spanring
conical compression spring conische drukveer
conical gear kegeltandwiel
conical scanning conische aftasting
conicity coniciteit
conic section kegelsnede
conjugate (to) conjugeren
conjugate bridge geconjugeerde brug
conjugate complex numbers geconjugeerde complexe getallen
conjugate impedances geconjugeerde impedanties
conjunct conjunct
conjunction conjunctie; en-bewerking
conjunctive normal form: CNF conjunctieve normale vorm
connect (to) aansluiten; doorverbinden; schakelen; verbinden; verenigen; voegen
connectance samenhangend
connect a voltage to (to) spanning aanleggen
connected samenhangend
connected in cascade cascadegeschakeld
connected in circuit ingeschakeld
connected in push-pull balansgeschakeld
connected in series seriegeschakeld
connected load aansluitwaarde
connecting block aansluitblok
connecting bolt aansluitbout
connecting bracket verbindingsbeugel
connecting cable aansluitkabel; verbindingskabel
connecting cap aansluitdop
connecting cord aansluitsnoer
connecting diagram aansluitschema
connecting eyelet aansluitoog
connecting flange aansluitflens
connecting flex aansluitsnoer; montagesnoer; verbindingssnoer
connecting hose aansluitslang
connecting lead aansluitdraad; aansluitsnoer
connecting link tussenschakel; verbindingsschakel; verbindingsschalm
connecting material aansluitmateriaal; verbindingsmateriaal
connecting member verbindingsstuk
connecting nipple aansluitnippel
connecting nut aansluitmoer
connecting passage verbindingsgang
connecting piece aansluitstuk; verbindingsstuk
connecting pin aanslagstift; aansluitpen
connecting plate aansluitplaat; verbindingsplaat
connecting point aansluitpunt
connecting rod drijfstang; verbindingsstaaf; zuigerstang
connecting strip aansluitstrip; soldeerrek; soldeerstrip
connecting time aansluittijd
connecting valve aansluitventiel
connecting wire aansluitdraad; montagedraad; schakeldraad; verbindingsdraad
connect in parallel (to) parallel aansluiten; parallel schakelen
connect in series (to) serie schakelen (in)
connect in shunt (to) parallel aansluiten
connection aansluiting; leiding; samenhang; schakeling; verband; verbinding
connection box verbindingenbord
connection damping aansluitdemping
connection engine verbindingsmotor
connection-in-progress signal signaal dat aangeeft dat een verbinding tot stand wordt gebracht
connectionism neuronale verbindingstheorie
connectionless network protocol: CLNP verbindingsloos netwerkprotocol
connectionless transport protocol: CLTP verbindingsloos transportprotocol
connection oriented network service: CONS verbindingsgerichte netwerkdienst
connection oriented protocol verbindingsgeoriŽnteerd protocol
connections per circuit-hour: CCH verbindingen per circuituur
connections per second: CPS verbindingen per seconde
connectivity aansluitbaarheid; connectiviteit
connector aansluitstuk; connector; contrasteker; verbinder
connect together (to) doorverbinden; samenschakelen
connect to the mains (to) aan het net leggen
conquer (to) overwinnen
conscious underreacting minoreren
consecutive opeenvolgend
consecutive number volgnummer
consecutive sequence computer rekenautomaat met vaste opdrachtvolgorde
Conseil Europťen pour la Normalisation: CEN Europese Normalisatieraad
consensus theory consensus theorie
consequence consequentie
consequent consequent
consider (to) overwegen
consideration overweging
consignment levering; zending
consignment note vrachtbrief
consignment stock consignatievoorraad
consistence consistentie
consistency asymptotisch raak; consistentie; verenigbaarheid
consistency check consistentiecontrole
consistent asymptotisch raak; consistent; verenigbaar
consistent check consistente toets
consistent quality constante kwaliteit
consist of (to) bestaan uit
console bedieningspaneel; besturingstafel; console; speellade; voet
console keyboard console-schrijfmachine; schrijfmachine van het bedieningspersoneel
console receiver console-apparaat
consolette consolette
consolidate (to) consolideren
consolidation consolidatie; verstevigen
consonance consonantie; verenigbaarheid
consonant verenigbaar
constancy constantheid
constant constante; constant; voortdurend
constant-amplitude recording registratie met constante amplitude
constant costs vaste kosten
constant current constante stroom
constant-current modulation constante-stroommodulatie
constant-current supply voeding met constante spanning en constante stroom
constant-failure period periode met constant optredende fouten
constant false alarm rate: CFAR tempo waarmee constant valse alarmsignalen optreden
constant-luminance system constant luminantiesysteem
constant-luminance transmission uitzending volgens het principe van de constante luminantie
constant multiplier unit coŽfficiŽntvermenigvuldiger
constant of friction wrijvingsconstante
constant quality constante kwaliteit
constant value vaste grootheid
constant-velocity recording registratie met constante snelheid
constant voltage constante spanning; voeding met constante spanning en constante stroom
constant-watch station station dat een constante bewaking verzorgt
const control kostenbeheersing
constituent bestanddeel; constituerend deel; samenstellend deel
constituent part bestanddeel; samenstellend onderdeel
constituent parts samenstellende delen
constituents samenstellende delen
constitute (to) samenstellen; vormen
constituted samengesteld
constitution samenstelling; vorming
constrain (to) beperken
constraint beperking; gedwongenheid
constraint-based reasoning redeneren met beperkingen
constraint model randvoorwaardenmodel
constraint propagation voorwaardelijke propagatie
constraint rule beperkende regel
constraints beperkingen
constraint satisfaction voldoen aan randvoorwaarden
constrict (to) insnoeren; vernauwen
constriction insnoering
construct (to) construeren; samenstellen; vervaardigen
constructed samengesteld
construction aanbouw; constructie; samenstelling; vervaardiging
constructional data constructiegegevens
constructional drawing constructietekening
constructional drawing system constructietekeningsysteem
constructional engineering constructiewerkzaamheden
constructional work constructiewerkzaamheden
construction drawing constructietekening
construction industry bouwvaknijverheid
construction kit bouwdoos
constructive cost model: COCOMO constructief kostenmodel
constructive induction constructieve inductie
constructive solid geometry: CSG constructieve ruimtelijke geometrie
constructor constructor
consult (to) raadplegen; ruggespraak houden
consultant adviseur
consultation overleg
consulting agency raadgevend bureau
consulting bureau adviesbureau
consulting engineer raadgevend technicus; technisch adviseur
consult with (to) overleggen met
consumable tools verbruiksgereedschappen
consume (to) verbruiken; verwerken
consumer afnemer; consument; gebruiker; verbruiker
consumer demand verbruiksvraag
consumer enlightenment consumentenvoorlichting
consumer good verbruiksartikel; verbruiksgoed
consumer goods consumentengoederen
consumer market verbruiksmarkt
consumer product consumentenproduct
consumer quality gebruikskwaliteit
consumer's risk afnemersrisico
consumer test gebruikerstest
consumption verbruik; verwerking
consumptive capacity verbruikscapaciteit
consumptive demand verbruiksvraag
contact contact
contact adhesive contactlijm
contact area aanrakingsoppervlak; aansluitvlak
contact block contactblok
contact bracket contactbeugel
contact breaker contactonderbreker; onderbrekercontact; onderbreker
contact breaker gap contactonderbrekerafstand; onderbrekercontactafstand
contact breaker points onderbrekercontactpunten
contact detector contactdetector
contact face contactvlak
contact force contactkracht
contact formation contactvorming
contact gap contactopening
contact jaw klembek
contact land contactvlak
contactless contactloos; contactpuntloos
contact load contactbelasting
contact lubricant contactolie
contact lug contactlip
contact maker contacthouder
contactor schakelaar
contact pad contactvlak
contact plate contactplaat
contact plating contactproces
contact point contactbol; contactpunt
contact potential contactpotentiaal; contactspanning
contact pressure contactdruk
contact print contactafdruk
contact printing apparatus contactkast
contact process contactproces
contact protector contactbeschermer
contact rectifier contactgelijkrichter
contact resistance overgangsweerstand
contact rod meerpaaltje; meerpaal
contact screw contactschroef
contact slide contactschuif
contact socket contactbus
contact spring contactveer
contact spring strip contactverenband
contact strip broodje; contactstrip
contact surface aanrakingsoppervlakte
contact switch contactschakelaar
contact tag contactlip
contact wire stroomdraad
contain (to) inhouden
container bak; container; doos; houder; laadkist; reservoir; vat; verfreservoir; verpakking; werkbak
container class containerklasse
container terminal containerterminal
containing wood houthoudend
contaminant vuil
contaminate (to) verontreinigen; vervuilen; vuilmaken
contaminated vuil
contaminated material verontreinigde stof
contamination verontreiniging; vervuiling
contamination corrosion besmettingscorrosie
content gehalte; inhoud
content-addressable memory: CAM inhoud-adresseerbaar geheugen
content coupling inhoudskoppeling
contention contentie; rivaliteit
contents inhoud
contents-addressable storage associatief geheugen
context context; samenhang; tekst; verband
context analysis contextanalyse
context-free grammar contextvrije grammatica
context-free language contextvrije taal
contextual samenhangend
contiguous allocation aangrenzende toewijzing
continental climate landklimaat
contingencies onvoorziene uitgaven; post onvoorzien
contingency eventualiteit
contingent truth mogelijke waarheid
continuation verlenging; vervolg
continue (to) verlengen; voortduren; voortgaan; voortzetten
continued voortdurend
continue working (to) doorwerken
continuity continuÔteit; doorgang; draaiboek
continuity check continuÔteitscontrole
continuity failure signal continue-uitvalsignaal
continuity of operations draaiboek
continuity test doorgangsmeting; doormeettest
continuity tester doorgangsmeter; doormeetapparaat; doormeetapparatuur
continuous continu; onafgebroken; ongedempt; ononderbroken; voortdurend
continuous attenuator continuverzwakker
continuous carrier continue drager
continuous changing voortdurend wisselen
continuous code continue code
continuous communication watch continue communicatiewacht
continuous emission continusignaal
continuous form kettingformulier
continuous function continue functie
continuous improvement continue verbetering
continuous interference doorlopende storing
continuous interferences lopende storing
continuous iteration continue iteratie
continuous keyboard doorlopend klavier
continuous loop eindeloze band
continuously processing industry continubedrijf
continuously variable traploos regelbaar
continuously-variable-slope delta modulation deltamodulatie met continu-variabele-flanksteilheid
continuous network aaneengesloten netwerk
continuous operation continue bewerking
continuous path control continue baanbesturing
continuous path displacement continue baanverplaatsing
continuous path operation ononderbroken bewerking
continuous power continuvermogen
continuous process continu proces; doorloopproces
continuous process control continue procesbesturing; continu-procesbesturing
continuous production continue productie; continuproductie
continuous production firm continubedrijf
continuous progressive code: CP code eenheidsafstandcode
continuous receiver continue ontvanger
continuous sampling continue bemonstering
continuous simulation continue simulatie
continuous spectrum continuspectrum
continuous thick line dikgetrokken lijn
continuous thin line dungetrokken lijn
continuous time system continue-tijdsysteem
continuous tone halftoon
continuous tripping voortdurend uitschakelen
continuous variable continue variabele
continuous variate continue variabele
continuous wave: CW continue golf
continuous wave radar continue-golfradar
continuous wave transmission: CW transmission ongemoduleerde transmissie
continuous working plant continubedrijf
continuum continuŁm
contour contour; omtrek; profiel
contour (to) profileren
contour accentuation contourverscherping
contour cutter profielfrees
contour filter contourfilter
contour grinding profielslijpen
contouring control system contourbewerkingsbesturingssysteem
contouring operation contourbewerking
contour jig contourmal
contour polygon contourveelhoek
contour saw profielzaag
contour shift controurverschuiving
contour turning profieldraaien
contract contract
contract (to) insnoeren; samentrekken; vernauwen
contracted-out supplies toelevering
contracting aanneming; schiften
contracting out uitbesteding
contraction insnoering; krimp; samentrekking
contraction allowance krimptoegift; krimptolerantie
contract of employment arbeidsovereenkomst
contract of service dienstverband
contractor aannemer; uitvoerder
contract out (to) uitbesteden
contract payment contractverloning
contract reporting contractrapportage
contractual obligations contractuele verplichtingen
contradictory tegenstrijdig
contralto alt
contrast contrast; tegenstelling
contrast adjustment contrastinstelling
contrast control contrastregelaar; contrastregeling
contrast expansion contrastexpansie
contrast improvement contrastverbetering
contrasting afwijkend; opvouwbaar
contrast ratio contrastverhouding
contrast reduction contrastvermindering
contrast setting contrastinstelling
control bedieningsorgaan; bediening; beheersing; beheer; beleid; besturing; controle; regelaar; regeleenheid; regeling; regelknop; regulering; sturing; toezicht
control (to) aandrijven; bedienen; beheersen; beheren; besturen; regelen; regelen; reguleren; sturen
control action regelwerking
control aspect beheersaspect; besturingsaspect
control automaton regelautomaat
control box bedieningskastje; regelkast; schakelkast
control break groepsverandering
control bus besturingsbus
control cable Bowdenkabel; schuifkabel
control card besturingskaart
control change alternatievenkeuze; groepenscheiding
control character besturingsteken; stuurteken
control chart controlediagram; controlekaart
control circuit bedieningsketen; besturingscircuit; regelkring; stuurkring; stuurschakelaar
control code besturingscode
control command besturingsopdracht; stuurcommando
control communications besturingscommunicaties
control convenience bedieningscomfort
control coupling besturingskoppeling
control current stuurstroom
control-current circuit stuurstroomketen; stuurstroomkring
control cycle tussenslag
control data besturingsgegevens
control desk bedieningslessenaar
control devices regelapparatuur
control diode regeldiode
control disc commandoschijf
control electrode stuurcilinder; stuurelektrode
control element regelorgaan; schakelelement
control engineering regeltechniek
control equipment regelapparatuur; regelinrichting; regeltoestel
control field besturingsveld; sorteergegeven; sorteerveld
control field extension besturingsvelduitbreiding
control filed besturingsrubriek
control flow besturingsstroom
control flow diagram besturingsstroomschema
control flow path pad van de besturingsstroom
control frequency stuurfrequentie
control function regelfunctie; stuurfunctie
control grid stuurrooster; wehnelt
control-grid voltage stuurroosterspanning
control handle bedieningshefboom
control hole besturingsponsing; functieponsing; stuurponsing
control information stuurgegevens
control input besturingsinvoer
control instruction register opdrachtenteller
control knob bedieningsknop; regelknop
controllable regelbaar
control language besturingstaal
controlled gestuurd
controlled area bestuurd gebied
controlled atmosphere gecontroleerde atmosfeer
controlled not-ready signal niet-gereed besturingssignaal
controlled process beheerst proces
controlled rectifier regelbare gelijkrichter
controlled store bestuurd magazijn
controlled transfer sprong
controlled variable geregelde grootheid
controller besturingsapparaat; regelaar
control limit regelgrens
control limits regelgrenzen
controlling torque instelkoppel
control loop regelkring; regellus; stuurlus
control mark keurmerk; keurteken
control method besturingsmethode
control mode besturingsstatus
control net besturingsnet
control organ regelorgaan
control output besturingsuitvoer
control panel bedieningspaneel; besturingspaneel; knoppenpaneel; regelpaneel; schakelpaneel
control plan beheersplan
control point besturingspunt
control problem regelprobleem
control process regelproces; stuurproces
control program besturingsprogramma
control pulse stuurimpuls; stuurpuls
control punch besturingsponsing; kenponsing; stuurponsing
control punching besturingsponsing; functieponsing; stuurponsing
control range regelgebied
control rate regelsnelheid
control rectifier stuurgelijkrichter
control register opdrachtenteller; opdrachtregister
control relationship besturingsrelatie
control resolution oplossend vermogen van een besturingsapparaat
control room controlekamer
controls actuating test draaischakelproef; schakelproef
controls and convenience features uitrusting
control science besturingswetenschappen
control section besturingsdeel; besturingssectie
control signal besturingssignaal; schakelsignaal; stuursignaal
control signalling besturingssignalering
controls operating test draaischakelproef
control stage regeltrap; stuurtrap
control statement besturingsopdracht
control station besturingsstation
control store besturingsgeheugen
control switch stuurschakelaar
control system besturingssysteem; controlesysteem; meet- en regelsysteem; regelsysteem
control table besturingstafel
control tape besturingsband
control time regeltijd
control track stuurspoor
control transfer sprong
control transfer instruction sprongopdracht
control tube stuurbuis
control unit bedieningsunit; besturingseenheid; besturingsorgaan; regeleenheid; regelschakeling
control valve regelbuis; regelventiel; stuurbuis
control variable besturingsvariabele
control voltage regelspanning; stuurspanning
control winding regelwikkeling; stuurwikkeling
control word besturingswoord
convection convectie
convection current convectiestroom
convenience gemakkelijkheid; ruimte
convenience goods dagelijkse goederen
convenience of mounting montagegemak
convenient gemakkelijk; handig
convention afspraak; conventie
conventional conventioneel
conventional current conventionele stroom
conventional technique conventionele techniek
converge (to) convergeren; samenkomen; samenlopen
convergence convergentie; samenkomst
convergence alignment convergentie-instelling
convergence anode convergentieanode
convergence box convergentiedoos
convergence circuit convergentieschakeling
convergence coil convergentiespoel; correctiespoel
convergence dot pattern convergentieraster
convergence error convergentiefout
convergence magnet convergentiemagneet
convergence panel convergentiepaneel
convergence point convergentiepunt
convergence signal convergentiesignaal
convergence system convergentiesysteem
convergence unit convergentie-eenheid; convergentieunit
convergent convergerend
converging lens verzamellens
conversational conversationeel; interactief
conversational mode conversationele werkwijze
conversion conversie; herleiding; ombouw; omrekening; omvorming; omzetting; vertaling
conversion conductance conversiesteilheid
conversion factor omrekeningsfactor
conversion frequency omvormfrequentie
conversion gain conversieversterking
conversion program conversieprogramma
conversion rate conversiesnelheid
conversion table omrekentabel
conversion testing conversietesten
conversion type conversietype
convert (to) converteren; herleiden; ombouwen; omrekenen; omvormen; omzetten
converted into omgevormd in
converter converter; omvormer; omzetter
convert (into) (to) omzetten
convex bolrond; bolvormig
convexity bolheid
convey (to) overbrengen; transporteren; vervoeren
conveyor band; conveyor; lopende band; transportband; transporteur
conveyor belt transportband; transporteur
conveyorized cleaner doorvoerontvettingsinstallatie
conveyorized cleaning equipment doorvoerontvettingsinstallatie
conveyorized pickling equipment doorvoerbeitsinstallatie
conveyorized solvent degreasing equipment doorvoeroplosmiddelontvettingsinstallatie
conveyor oven doorvoeroven; tunneloven
convey to (to) voeren
convolutional code convolutionele code
cook (to) koken
cooker kolf
cool (to) afkoelen; koelen
coolant koelmiddel; koelvloeistof
cool down (to) afkoelen; koelen
cooled amplifier gekoelde versterker
cooled parametric amplifier gekoelde parametrische versterker
cooler koeler; koelinstallatie
cooler jacket koelermantel
cooling afkoeling; koeling
cooling agent koelmiddel
cooling air koellucht
cooling area koeloppervlak
cooling capacity koelcapaciteit
cooling channel koelkanaal
cooling clamp afkoelklem
cooling coil koelspiraal
cooling down afkoeling
cooling-down time afkoeltijd
cooling duct koelkanaal
cooling equipment koelinstallatie
cooling face koelvlak
cooling fan koelventilator
cooling fin koelbeugel; koelrib; koelvin
cooling fixture krimpmal
cooling fluid koelvloeistof
cooling furnace koeloven
cooling jacket koelmantel
cooling jig koelmal; krimpmal
cooling liquid koelvloeistof
cooling-off period afkoelingsperiode
cooling oil koelolie
cooling pipe koelpijp
cooling plate koelplaat
cooling spiral koelspiraal
cooling surface koeloppervlak; koelvlak
cooling system koelsysteem
cooling tank koeltank
cooling time afkoeltijd
cooling unit koelaggregaat; koeleenheid
cooling water koelwater
cooling zone koelzone
Coons method Coons-methode
Coons patch Coons-element
cooperate (to) samenwerken
cooperation samenwerking
co-operative processing coŲperatieve verwerking
coordinate (to) coŲrdineren
coordinate boring coŲrdinatenboren
coordinate drafting machine coŲrdinatentekentafel; coŲrdinatograaf
coordinates coŲrdinaten
coordinate store matrixgeheugen
coordination coŲrdinatie
coordination committee coŲrdinatiecommissie
coordination distance coŲrdinatieafstand
coordination needs coŲrdinatiebehoeften
coordination net coŲrdinatienet
coordinator coŲrdinator
cope with (to) verwerken
cophasal gelijkfasig
copied afgedrukt
coping with verwerking
copolymer copolymeer
copper koper; roodkoper
copper (to) verkoperen
copper anode koperanode
copper bath koperbad
copper chloride koperchloride
copper clad gekoperiseerd
copper-clad wire kopermanteldraad
copper conductor kopergeleider
copper-covered wire koperomsponnen draad
copper faced gekoperiseerd
copper foil koperfolie
copper gauze kopergaas
coppering verkoperen
copper intaglio printing koperdiepdruk
copper land kopereiland
copper losses koperverliezen
copper-oxide diode koperoxidediode
copper pattern koperpatroon
copper plate (to) verkoperen
copper plating verkoperen
copper plating bath koperbad
copper solder kopersoldeer
copper strike koperstrike; voorverkoperen
copper strip Cu-band
copper sulphate koperstrike
copper undercoating voorverkoperen
copperwire koperdraad
coprocessor coprocessor
co-product nevenproduct
copy afdruk; copie; doorslag; exemplaar; kopie
copy (to) afdrukken; heropnemen; kopiŽren; nabootsen; overnemen
copy check overbrengingscontrole
copying effect kopieereffect; overdrukeffect
copying lathe kopieerdraaibank
copying machine kopieermachine
copy-milling machine kopieerfreesmachine
copyright auteursrecht
copyright reserved auteursrecht voorbehouden
copy turing lathe kopieerdraaibank
copy-writer tekstschrijver
copy-writing tekstschrijven
cord koord; paktouw; snaar; snoer; touw; verbindingssnoer
cord anchorage snoerontlasting
cord clamping snoerontlasting
cord connection snoerverbinding
cord form draadvormig
cord holder snoerhouder
cordless snoerloos
cordless plug snoerloze verbinding
cord relief snoerontlasting
cordset snoer compleet; snoerset
core ader; gietkern; hart; kern; klos; magneetkern; magnetische kern; spoelkern; ziel
core class kernklasse
core lamination kernblik
coreless coil luchtspoel
core loss kernverlies
core memory kerngeheugen
core packet kernpakket
core pin kernstift
co-responsibility medeverantwoordelijkheid
core storage kerngeheugen
core store kerngeheugen
core transformer kerntransformator
core veneer binnenfineer
core wrap kernmantel
Corguide Corguide-kabel
cork kurk
corkscrew kurketrekker
cork stopper kurkstop
cornea hoornvlies
corner hoek; knikpunt; tip
corner bracket hoekklamp
corner clamp hoekklem
corner clip hoekklem
corner cutting afschaduwing
corner cutting machine hoekschaar
corner guard hoekbeschermer
corner joint hoekverbinding
corner piece hoekstuk
corner radius hoekradius
corner reinforcement hoekversterking
corner support hoeksteun
cornet cornet
corona corona; halo; sproei-ontlading
corona discharge sproeien; sproei-ontlading
co-routine coroutine
corporate expansion ondernemingsuitbreiding
corporate hierarchy bedrijfshiŽrarchie
corporate management ondernemingsleiding
corporate objectives bedrijfsdoelstellingen; ondernemingsdoelstellingen
corporate planning ondernemingsplanning
corporate structure ondernemingsstructuur
corpus corpus
correct zuiver
correct (to) corrigeren; rechtzetten; rectificeren; verbeteren
correcting circuit correctiekring; correctieschakeling
correcting coil ophaalspoel
correcting filter correctiefilter
correcting fluid correctievloeistof
correction correctie; rectificatie; verbetering
correction coil bijstelspoel; correctiespoel
correction current correctiestroom
correction factor correctiefactor
correction magnet correctiemagneet
correction request verzoek tot correctie
corrective repressief
corrective feedback corrigerende terugkoppeling
corrective maintenance correctief onderhoud; repressief onderhoud
corrective stop maatregel
correctness correctheid; juistheid; zuiverheid
correctness check juistheidscontrole
correctness proof correctheidsbewijs
corrector vane bijregelplaat
correlate (to) correleren; samenhangen
correlated samenhangend
correlation correlatie; samenhang
correlation calculation correlatierekening
correlation detector correlatiedetector
correlation index correlatie-index
correlation matrix correlatiematrix
correlation ratio correlatieverhouding
correlation table correlatietabel
correspond (to) corresponderen; overeenkomen; overeenstemmen; corresponderen
correspondence overeenkomst
corresponding overeenkomend
Correxmeter Correxmeter
corrode (to) corroderen; roesten; uitbijten; uitvreten; verroesten
corrodibility corrodeerbaarheid; corrosiviteit
corrodible corrodeerbaar
corrosion corrosie; uitbijting
corrosion-free corrosievrij
corrosion proof corrosiebestendig; corrosievast
corrosion protection corrosiebescherming
corrosion resistance corrosievastheid
corrosion-resistant corrosiebestendig; corrosievast
corrosive bijtend; corrosief
corrosive atmosphere corrosieve atmosfeer
corrosive substances bijtende stoffen
corrugate (to) rillen
corrugated gegolfd; gerild
corrugated fibreboard golfkarton; golfkarton
corrugated fibreboard box golfkartonnen doos
corrugation golf; richel; ril
cortex cortex
cosine cosinus
cosine wave cosinusgolf
co-sited transmitter gelijk-georiŽnteerde zender
cosmic noise kosmische ruis
cosmic radiation kosmische straling
cost kosten
cost accounting kostprijsboekhouding
cost allocating kostenverbijzondering
cost/benefit analysis kosten/baten-analyse
cost budget kostenbudget
cost calculation kostenberekening; kostencalculatie
cost comparison kostenvergelijking
cost conscious kostenbewust
cost consciousness kostenbewustheid
cost control kostenbewaking
cost control function kostenbeheersfunctie
cost cutting kostenbesparing; kostenverlagend
costed bill-of-material financiŽle stuklijst; stuklijst met prijsinformatie
cost-effective rendabel
cost engineer calculator
cost engineering calculatie
cost factor kostenfactor
cost function kostenfunctie
costing kostenberekening; kostencalculatie; kostprijsberekening; kostprijscalculatie
cost lowering kostenverlagend
cost model kostenmodel
cost of control besturingskosten
cost of current stroomkosten
cost of living kosten van levensonderhoud
cost-of-living allowance duurtetoeslag
cost-of-living bonus duurtetoeslag
cost of machining bewerkingskosten
cost of processing bewerkingskosten
cost of production productiekosten
cost of replacement vervangingskosten
cost of storage opslagkosten
cost of subsistence kosten van levensonderhoud
cost of transport verzendkosten
cost overrun kostenoverschrijding
cost/performance analysis kosten/prestatie-analyse
cost policy kostenbeleid
cost price kostprijs
cost price factor kostprijsfactor
cost raising kostenverhogend
cost reduction kostenbesparing
cost saving kostenbesparing
costs problem kostenvraagstuk
cost unit kostendrager
co-supply (to) meeleveren
cotter pin splitpen
cotton katoen
cotton-braided katoen-omvlochten
cotton dust-bag katoenen stofzak
cotton sleeve veterkous
cotton tape katoenband
couch (to) koetsen
coulomb: C coulomb
Coulomb's law wet van Coulomb
council raad
Council Raad
count telling; telpuls
count (to) tellen
counter teller
counteract (to) tegenwerken
counterbalance tegengewicht; tegenlast; tegenwicht
counterbore verzinkboor
counterbore (to) verzinkboren
counterboring tool verzinkboor
counter-catch tegenpal
countercheck tegencontrole
counterclockwise linksom; tegen de wijzers van de klok in
counter-clockwise arc boog tegen de richting van de wijzers van de klok in
counter-current tegenstroom
counterdraft antilossing
counter electromotive force tegenelektromotorische kracht
counter-emf tegen-emk
counter-flow tegenstroom
counter-friction tegenfrictie
counter-jig contramal
counter-measure tegenmaatregel
counter mechanism telmechanisme
counter-pawl tegenpal
counterpoise contragewicht; tegengewicht; tegenlast; tegenwicht
counterpoise earth kunstaarde
counter-pressure tegendruk
counter-sale articles toonbankartikelen
countersink (to) opruimen; soevereinen; uitsoevereinen; verzinkboren
countersink drill verzinkboor
countersinking tool verzinkboor
counter stage opteltrap
countersunk verzonken
counter-torque tegenkoppel
counter tube telbuis
counter-voltage tegenspanning
counterweight contragewicht; tegengewicht; tegenlast; tegenwicht
counting telling
count point telpunt
count point backflush afboektelpunt; backflush-telpunt
country land
country list landenlijst
country-network identity landnetnummer; landnetwerkidentificatie
coupe coupť
couple krachtenpaar; paar
couple (to) aanhaken; koppelen
couple back (to) terugkoppelen
coupled gekoppeld
coupled circuit gekoppelde kring
coupled circuits gekoppelde (stroom)kringen
coupled modes gekoppelde werkwijzen
coupled system gekoppeld systeem
coupler koppeleenheid; koppel(ings)stuk
couple to (to) koppelen met
couple together (to) samenkopppelen
coupling koppeling
coupling bar koppelstang
coupling box aansluitmof
coupling bracket koppelbeugel
coupling capacitor koppelcondensator
coupling coil koppelspoel; terugkoppelspoel
coupling diode koppeldiode
coupling disc koppelingschijf; meeneemschijf
coupling efficiency koppelefficiŽntie
coupling element koppelelement
coupling factor koppelfactor
coupling filter koppelfilter
coupling flex koppelsnoer
coupling frame koppelraam
coupling impedance koppelimpedantie
coupling link koppelleiding
coupling loop koppellus
coupling nut wartelmoer
coupling piece koppelstuk
coupling reactance koppelreactantie
coupling resistor koppelweerstand
coupling rod koppelstang
coupling shaft koppelas
coupling sleeve aansluitmof
coupling socket contraplug; contrasteker
coupling spindle koppelas
coupling strip koppelstrip
coupling transformer koppeltransformator
coupling winding koppelwikkeling
coupling without a slip ring sleepringloze koppeling
couriergram koeriersbericht
courier service koeriersdienst
course cursus; koers; verloop
course deviation koersafwijking
covalent bond covalente binding
covariance covariantie; kruismoment
covariance analysis covariantieanalyse
covariance matrix covariantiematrix
covariation covariatie
cover afdekplaat; afscherming; beschermkap; bestek; dekplaat; deksel; hoes; kap; klep; omhulling; omslag; schutkoker
cover (to) afdekken; afschermen; afsluiten; bedekken; beslaan; dekken; omhullen; omkleden; omspinnen; omwikkelen; omwinden; overdekken; voorzien
coverage dekking; galvanische dekking; reikwijdte; uitstrijkrendement
coverage area bedekkingsgebied
coverage item dekkingsitem
covered afgeschermd; bekleed
cover glass spatglas
covering afscherming; afsluiting; bedekking; bekleding; omkleding; voorziening
covering compound afdekmassa
covering power dekkend vermogen; dekkracht; dekvermogen
cover plate afdekplaat; afschermplaat; dekplaat; scherm
cover requirements (to) voorzien
cover strip dekstrip
cover with (to) bekleden met; beplakken met; overspuiten
cover with graphite (to) grafiteren
co-worker medewerker
Cox-de-Boor algorithm Cox-de-Booralgoritme
C-period C-periode
crab loopkat
crack barst; scheur; spleet
crack (to) barsten; kraken; scheuren; springen
cracked gekraakt
cracked carbon resistor opgedampte koolweerstand
cracked surface gebarsten oppervlak; gesprongen oppervlak
crack formation scheurvorming
crack-free scheurvrij
crackfree chromium plating barstvrij verchromen
crackle gekraak; kraak
crackle (to) kraken
crackle finish craquelť
crackling gekraak
crackling noise kraaktoon
crackling sound kraaktoon
crack resistance scheurvastheid
crack-resistant scheurvast
cracks barstjes; scheurtjes
cradle montageraam; slede; stoel; wiegstuk
craft machine
craftsman vakman
craftsperson vakman
cramp kram
crane kraan
crank kruk; slinger
crank angle krukhoek
crankcase carter
cranked clamp krukbeugel
cranked handle slinger
crank pin krukpen
crank press krukpers
crankshaft krukas
crank web krukwang
crash crash
crash pad stoot rand
crate krat
crater krater
cratering kratervorming
crawling schiften; vorming van gordijnen; vorming van zakkers
cream crŤme
cream whipper roomklopper
crease ingedrukte ril; kreuk; plooi; ril; rimpel; vouw
crease (to) kreuken; plooien; rillen; rimpelen
creased gerild
create (to) oprichten; teweegbrengen
creation vorming
creation of property bezitsvorming
creation of stocks voorraadvorming
creative creatief
creativity creativiteit
credit squeeze bestedingsbeperking
creep kruip
creepage kruip
creepage current kruipstroom
creepage distance kruipweg
creepage path kruipweg
creepage voltage kruipstroomspanning
creeping schiften
creeping current kruipstroom
creep limit kruipgrens
creep rate kruipsnelheid
creep resistant kruipvast
creep strength kruipsterkte
creep testing device kruipproefapparaat
creolin kreoline
crÍpe paper crÍpepapier
crÍpe tape crÍpetape
crescendo crescendo
cresol formaldehyde cresolformaldehyde
cresol resin cresolhars
cresol sulphonic acid cresolsulfonzuur
crest top
crest factor piekfactor; topwaarde
crest value piekwaarde
crevice reet; spleet
crevice corrosion spleetcorrosie
crevice nozzle spleetzuigmond
crevices barstjes; scheurtjes
crevice tool spleetmondstuk
crimp (to) krimpen; kwetsen; omkralen
crimping tool random legstempel
crisper groentebak; groentelade
crisper compartment groentelade
crisper switch reliŽfschakelaar
crisp picture hard beeld
criterion criterium; maatstaf
critical gevaarlijk; kritisch
critical characteristic kritische eigenschap
critical component kritisch component
critical damping kritische demping
critical defect kritieke fout
critical defective item exemplaar met een kritische fout
critical design review: CDR kritische ontwerpbeoordeling
critical failure kritieke fout
critical field kritiek veld
critical flicker frequency: CFF kritieke flikkerfrequentie
critical frequency kritische frequentie
critical item kritisch item
criticality kritiek element
critical path kritieke pad
critical path analysis kritieke padanalyse
critical path method: CPM kritieke padmethode; methode van het kritieke pad
critical path verification verificatie van het kritieke pad
critical piece first kritisch (onder)deel eerst
critical potential kritische potentiaal
critical radius kritische radius
critical ratio kritiek verhoudingsgetal
critical region kritieke zone; kritiek gebied
critical section kritieke sectie
critical software kritische software
critical success factor: CSF kritische succesfactor
critical technical load kritische technische belasting
critical value kritieke waarde
critical voltage kritieke spanning
critical wavelength kritische golflengte
criticism kritiek
crochet hook haaknaald
crochet pin haaknaald
crocodile clip krokodillebekklem
cron cron
crooked krom
crookedness kromheid
crop (to) afsnijden
cropping and bending punch snijbuigpons
cropping and bending tool afhakbuigstempel; afsnijbuigstempel
cropping and forming tool afsnijbuigstempel
cropping and piercing tool afsnijgatenstempel; volgafsnijstempel
cropping, piercing and bending tool afhakbuiggatenstempel; afsnijbuiggatenstempel
cropping, piercing and forming tool afhakbuiggatenstempel; afsnijbuiggatenstempel
cropping punch afsnijpons
cropping tool afhakgereedschap; afhakstempel; afsnijstempel
cross tussenvorm
cross (to) kruisen
cross-ampere turn dwarsampŤrewinding
cross assembler kruisassembleerprogramma
cross-band sperfineer; tussenlaag
cross bar knevel
cross bar generator kruiskastje
crossbar switch kruisstangkiezer
crossbar system kruisschakelsysteem
cross beam dwarsbalk
cross beater mill slagruismolen
crosscheck vierkantscontrole; vierkantstelling
cross colour diachromie; kleuroverspraak; overspreken van luminantie in chrominatiesignaal
cross compiler kruiscompiler
cross connection dwarsverbinding; kruisverbinding
cross control transformer dwarsregeltransformator
cross conveyor belt dwarstransportband
cross correlation kruiscorrelatie
cross coupling dwarsverbinding
cross current dwarsstroom
cross-cut scratch test ruitjeskrasproef
cross cutter guillotinemes
cross direction dwarsrichting
crossed-fields multiplier gekruiste veldenvermenigvuldiger
cross-erase (to) overwissen
cross-erasure overwissing
cross feed aanzet; dwarsvoeding
cross field system kruisveldsysteem
cross fire kruisvuur
cross groove kruisgleuf; kruissleuf
cross hairs volgkruis
cross-hatch generator streeprastergenerator
cross-hatching arcering
cross-hatch pattern roosterpatroon; ruitpatroon; Schotseruitpatroon; streepraster
cross head kruisknop
crosshead kruisknop
cross-hole core kruisgatkern
cross knurl kruiskartel
cross layer kruislaag
cross modulation kruismodulatie
cross-office trunk locatiegebonden hoofdlijn
crossover crossover; kruising
crossover distortion crossover distortie
crossover filter kantelfilter; scheidingsfilter
crossover frequency kantelfrequentie
cross-over point bundelknoop; kantelpunt; kruispunt
cross pattern kruispatroon
cross plate dwarsplaat
crossply dwars laag; tussenlaag; tussen ligende laag
cross product vectorproduct
cross program kruisprogramma
cross reference kruisverwijzing
cross-reference generator kruisverwijzingsgenerator
cross-reference list kruisverwijzingslijst
cross-reference report kruisverwijzingsoverzicht
cross-rolling dwarswalsen
cross-section doorsnede; dwarsdoorsnede
cross-sectional area doorsnede-oppervlakte
cross-shaped knob kruisknop
cross slide dwarsslede
cross slot kruisgleuf; kruissleuf
cross-slotted screw kruiskopschroef
cross software kruissoftware
cross support dwarssupport
cross tabulation kruistabulatie
crosstalk intermodulatie; overspraak; overspraak
crosstalk (to) overspreken
crosstalk attenuation overspraakdemping; overspreekdemping
crosstalk coupling overspraakkoppeling
cross-talk damping overspraakdemping; overspreekdemping
crosstalk resistance overspraakweerstand
cross-talk suppression filter sperfilter tegen overspraak
cross tool carriage dwarssupport
cross-winder kruiswikkelmachine
cross-winding hoogkantwikkelen; kruisslagwikkelen; kruiswikkelen; slagwikkelen
cross-winding machine kruiswikkelmachine
crosswise kruiselings; overdwars
crosswise direction breedterichting
cross-wound coil hoogkantgewikkelde spoel; slaggewikkelde spoel; slagwikkelspoel
crow bar koevoet
crucible gietkroes; kroes; smeltkroes
crucible tong kroestang
crude ruw
crumb brok
crumble (to) verbrokkelen
crumble off (to) afbrokkelen
crumbly brokkelig
crumb tray kruimelbakje
crush (to) indrukken; stampen
crushable indrukbaar
crusher slagmolen
crushing indrukking
cryogenerator koudgaskoelmachine
cryogenic store kryogeen geheugen
cryptanalysis crypto-analyse
crypto crypto
cryptochannel cryptokanaal
cryptoequipment crypto-apparaat
cryptography cryptografie
cryptoinformation crypto-informatie
cryptokey cryptosleutel
cryptology cryptologie
cryptomaterial cryptomateriaal
cryptonet cryptonet
cryptosecurity cryptobeveiliging
cryptosystem cryptosysteem
crystal kristal
crystal amplifier kristalversterker
crystal boundary kristalgrens
crystal calibrator kristalcalibrator
crystal circuit kristalschakeling
crystal control kristalsturing
crystal controlled kristalgestuurd
crystal-controlled oscillator kristaloscillator
crystal current kristalstroom
crystal detector kristaldetector
crystal diffraction kristalbuiging
crystal diode kristaldiode
crystal diode probe kristaldiodemeetkop
crystal dipping oven kristaldompeloven
crystal element kristalelement
crystal face kristalzijde
crystal filter kwartsfilter
crystal frequency kristalfrequentie
crystal glass loodglas
crystal growing kristalgroei
crystal growth kristalgroei
crystal holder kristalhouder
crystal lattice kristalrooster
crystalline kristallijn
crystalline bond kristalbinding
crystalline lens kristallens; ooglens
crystalline structure kristallijne structuur; kristalstructuur
crystallite kristalliet
crystallization kristallisatie
crystallize (to) kristalliseren
crystallized gekristalliseerd
crystallize out (to) uitkristalliseren
crystallogram kristallogram
crystal marker generator kristal-markergenerator
crystal meter kristalmeter
crystal microphone kristalmicrofoon; piŽzo-elektrische microfoon
crystal orientation kristaloriŽntatie
crystal oscillator kristaloscillator
crystal oscillator signal kristaloscillatorsignaal
crystal plane kristalzijde
crystal plate kristalplaat
crystal pulling kristaltrekken
crystal receiver kristalontvanger
crystal rectifier kristalgelijkrichter
crystal resistor kristalweerstand
crystal resonator kristalresonator
crystal size kristalgrootte
crystal structure kristalstructuur
crystal sugar kristalsuiker
crystal tester kristaltester
crystal tetrode kristaltetrode
crystal transducer kristaltransducer
C shell C-schil; C-shell
C-space C-ruimte
C-surface C-oppervlak
CT-0 equipment CT-0 apparatuur
CT-1 equipment CT-1 apparatuur
CT-2 equipment CT-2 apparatuur
CTV standard kleurentelevisienorm
cube derde macht; kubus
cube (to) tot de derde macht verheffen
cube face kubusvlak
cube ice tray ijslade
cubic kubiek
cubic capacity kubieke inhoud; ruimte-inhoud
cubic function kubische functie
cubic measure ruimtemaat
cubic spline kubische spline
cue hint
cumulative cumulatief
cumulative distribution function cumulatieve verdelingsfunctie
cumulative distribution probability function cumulatieve kansverdelingsfunctie
cumulative error cumulatieve fout
cumulative frequency cumulatieve frequentie
cumulative frequency curve cumulatief frequentiediagram; cumulatieve frequentiekromme; somkromme
cumulative frequency distribution cumulatieve frequentieverdeling
cumulative frequency polygon cumulatieve frequentiepolygoon
cumulative lead time cumulatieve doorlooptijd
cumulative manufacturing lead time cumulatieve fabricagedoorlooptijd
cumulative MRP cumulatieve MRP
cumulative normal distribution normale somverdeling
cumulative preference shares cumulatief preferente aandelen
cumulative receipts cumulatieve ontvangsten
cumulative sample size voortschrijdende steekproefgrootte
cumulative sum test: CUSUM cumulatieve somtest
cumulative system cumulatief systeem
cup kom; mengbeker
cupboard kast
cup grinding wheel komslijpsteen
cup low vloeiwaarde
cupola koelkoepeloven
cupola furnace koelkoepeloven
cupped spring washer schotelveer
cupping sabelvormigheid
cupric sulphate koperstrike
cup-shaped spring kelkveer
cup spring kelkveer; komveer
cup wheel komschijf
curdle (to) stremmen
curdling stremming
cure (to) afbinden; bakken; harden; uitharden; verharden
curie curie
curing harding; verharding
curing agent verhardingsmiddel
curing by electronic radiation harden door elektronenstraling
curing catalyst hardingskatalysator
curing oven hardingsoven
curing rate hardingssnelheid
curing temperature hardingstemperatuur
curing time hardingstijd; uithardingstijd
curium curium
curl omkraling
curl (to) kralen; krullen; omkralen; opkrullen; randen
curling rolbuigen; touwtjeseffect
curling die rolbuigstempel
curling tool kraalstempel; random legstempel
curl up (to) omkrullen
currency valuta
current sperstroom; stroming; stroomsterkte; stroom
current amplification stroomversterking
current-amplification factor stroomversterkingsfactor
current attenuation stroomverzwakking
current carrier stroomdrager
current carrying stroomvoerend
current-carrying parts spanningvoerende delen; stroomvoerende delen
current change stroomvariatie
current consumption opgenomen stroom; stroomafname; stroomgebruik; stroomverbruik
current-continuity check stroomdoorgangscontrole
current density stroomdichtheid
current distribution stroomverdeling
current drain opgenomen stroom; stroomgebruik; stroomverbruik
current efficiency stroomrendement
current expenses lopende kosten
current feed stroomvoeding
current feedback stroomterugkoppeling
current field stroomveld
current flow stroomdoorgang; stroomloop; stroomvloei
current fuse stroomveiligheid
current gain stroomversterking
current induction stroominductie
current inrush inschakelstroomstoot
current intensity stroomsterkte
current interruption stroomonderbreking
current job huidig karwei
currentless stroomloos
current loop stroombuik
current loss stroomverlies
current measurement stroommeting
current meter stroommeter
current-mode logic gate stroomgestuurde logische schakeling
current noise stroomruis
current output stroomafgifte
current passage stroomdoorgang
current path stroomweg
current pulse stroomimpuls
current range stroombereik
current rating stroombereik
current regulator stroomregelaar
current rush stroomstoot
current saturation stroomverzadiging
current sensitivity stroomgevoeligheid
current shunt stroomshunt
current source stroombron
current state huidige toestand
current strength stroomsterkte
current supply stroomlevering; stroomtoevoer; stroomvoorziening
current-supply wire stroomdraad
current surge stroomstoot
current transfer ratio stroomversterkingsfactor
current transformer stroomtransformator
current value stroomwaarde
current variation stroomvariatie
current velocity stroomsnelheid
curriculum curriculum
curses curses
cursor cursor
curtailed inspection afgebroken keuring
curtain gordijn
curtaining vorming van gordijnen; vorming van zakkers
curtate zone
curvature kromheid; kromheid; kromme vorm; kromming; kromte
curvature-narrowing circuit knipschakeling
curvature of the field beeldveldkromming
curve curve; ronding; verloop; kromme; werkkarakteristiek
curved gebogen; krom
curved bar anode gebogen staafanode
curved faces kromme vlakken
curved shears rondschaar
curve fitting aanpassing; curve fitten
curve-fitting compaction verdichting van het passend maken van een kromme
curve follower curvevolger; grafiekvolger
curvilinear kromlijnig
cushion buffer; kussen
cushioning buffermateriaal
custom-designed chip maatchip
customer afnemer; klant
customer bill-of-material klantenstuklijst
customer check klantenkeuring
customer complaint klantenklacht
customer details detailinformatie betreffende de klant(en)
customer module klantenmoduul
customer order klantenorder
customer order processing klantenorderverwerking
customer order servicing: COS behandelen van klantenorders
customer order servicing system klantenorderbehandelingssysteem
customer performance gebruikskwaliteit
customer performance test klantentest
customer profile klantenprofiel
customer requirement klanteneis
customer responses reacties op vragen van de klant
customer returns fabriek-klantcontacten
customer service klantenservice
customer service level klantenservicegraad
customer specification klantenspecificatie
customer specification process klantenspecificering
customer test klantenkeuring
custom IC klant-specifieke IC
customizable service item aanpasbaar service-onderdeel
customized klant-georiŽnteerd; klantgericht
customized flow production klantgerichte stroomproductie
customizing klantaanpassing
custom-made software maatwerkprogrammatuur
customs regulations douanevoorschriften
Cu-strip Cu-band
cut snede; verlaging
cut (to) knippen; snijden; stansen; verlagen; zagen
cut and colour buffing polijsten
cut-and-strip film snijfilm
cut-away ingelaten; weggesneden
cut-away (to) openwerken
cut-away model opengewerkt model
cut bias (to) schuin afsnijden
cut-down verlaging
cut-down (to) verlagen
cut-down polishing grofpolijsten
cut edge afsnijrand; snijkant
cut free vrijgestampt
cut from (to) snijden uit
cut groove snijgroef
cut-in ingesneden
cut-in (to) insnijden
cut in salaries salarisverlaging
cut in two (to) middendoor snijden
cut obliquely (to) schuin afsnijden
cut-off afgeknipt; afknijppunt; afsluiting; cut-off
cut off (to) afhakken; afknijpen; afknippen; afsluiten; afsnijden; verbreken
cut off clean (to) glad afsnijden
cut-off frequency afknijpfrequentie; afsnijfrequentie; grensfrequentie
cut-off length afslaglengte
cut-off point afknijppunt
cut-off procedure afsluitprocedure
cut off smooth (to) glad afsnijden
cut-off value afknijppunt
cut-off voltage afknijpspanning
cut-off wavelength afknijpgolflengte
cut-out overbelastingsbeveiliging; uitschakeling; uitsnijding; uitsparing; veiligheid
cut out (to) uitfrezen; uitknippen; uitponsen; uitschakelen; uitsnijden; uitstansen; uitsteken
cut-out edge uitsnijrand
cut plane locatiebepalingsvlak
cut surface snijvlak
cutter beitel; frees; groefsnijder; kotterbeitel; mesje; mes; snijder; snij-inrichting; snijmes; snijschijf; snijtand; steekbeitel
cutter blade mespoot
cutter box plakmal
cutter compensation snijcompensatie
cutter head freesdoorn; freeskop
cutter holder beitelhouder; mesplaat
cutter location file: CLFILE frees- en snijbestand
cutter location tape frees- en snijmagneetband
cutter path frees/snijbaan
cutter radius freesradius
cutter-radius-compensation gereedschapsdiametercompensatie
cutter run-out freesuitloop
cutting snipper
cutting action snijwerking
cutting and bending machine knipbuigmachine
cutting and drawing die snijtrekstempel
cutting angle snijhoek
cutting apparatus snijapparaat; snijgereedschap
cutting blade mes; scheerblad
cutting capacity snijcapaciteit
cutting circle snijcirkel
cutting device snijapparaat; snijgereedschap
cutting direction snijrichting
cutting-down grofpolijsten
cutting edge boorlip; snede; snijkant; uitsnijrand
cutting face snijvlak
cutting film snijfilm
cutting force snijkracht
cutting hammer kaphamer
cutting head snijpickup
cutting jig knipmal
cutting knife snijmes
cutting length afsnijlengte; kniplengte
cutting line kniplijn
cutting liquid snijvloeistof
cutting loss snijverlies
cutting lubrication boorolie
cutting machine knipmachine; snijmachine; stansmachine
cutting motion snijbeweging
cutting-off afknijping
cutting off and bending tool afhakbuigstempel; afsnijbuigstempel; snijbuigstempel
cutting-off and forming tool afsnijbuigstempel
cutting-off and piercing tool afsnijgatenstempel; volgafsnijstempel
cutting-off, piercing and bending tool afhakbuiggatenstempel; afsnijbuiggatenstempel
cutting-off, piercing and forming tool afhakbuiggatenstempel; afsnijbuiggatenstempel
cutting-off tool afhakgereedschap; afhakstempel; afsnijstempel
cutting oil boorolie; koelolie; snijolie
cutting operation snijbewerking
cutting plane vlak van doorsnede
cutting plate knipplaat
cutting pliers afkniptang
cutting profile snijprofiel
cutting-riveting tool afsnijfelsgereedschap
cutting speed snijsnelheid
cutting stylus snijbeitel
cutting tool doorsnijstempel; snijbeitel; snijgereedschap; snijstempel; snijwerktuig; steekbeitel
cutting tooth snijtand
cutting torch snijbrander
cut to length (to) op maat knippen
cut to size (to) op maat knippen
cut to the bias (to) schuin afsnijden
cut to the required length (to) op lengte snijden
cuvette civette
CW reference signal referentiesignaal
cyan blauw-groen; cyaan; turquoise
cyanide cyanide
cyanide bath cyaanbad
cyanide cadmium plating cyaankalisch vercadmiummen
cyanide copper plating cyaankalisch verkoperen
cyanide gold plating cyaankalisch vergulden
cyanide solution cyaanbad
cyanide solver plating cyaankalisch verzilveren
cyanide zinc plating cyaankalisch verzinken
cyaniding carbonitreren
cybernetics cybernetica; stuurkunde
cyberspace cyberspace; virtuele ruimte
cyborg cyborg
cycle cyclus; periode; ronde
cycle (to) wisselen
cycle actuating pawl wisselstartpal
cycle counter cyclusteller
cycle counting periodieke telling
cycle of operations arbeidsgang
cycle of work kringproces
cycle planning cyclische planning
cycle selector frequentiekiezer
cycles per second: cps cycli per seconde
cycle stealing monocyclische interrupt
cycle stock cyclusvoorraad
cycle time cyclustijd; omlooptijd
cyclic cyclisch; periodiek
cyclical periodiek
cyclical change cyclische verwisseling
cyclical production cyclusproductie
cyclic distortion cyclische vervorming
cyclic humidity test cyclische vochtproef; tropenproef
cyclic loading wisselende belasting
cyclic permuted code: CP code Gray-code; eenheidsafstandcode; gespiegeld binaire code
cyclic redundancy check: CRC cyclische redundantiecontrole
cyclic search cyclische zoekprocedure
cyclic shift rondschuifbewerking
cycling wisselen
cyclograph cyclograaf
cyclohexanone cyclohexanon
cylinder cilinder
cylinder head cilinderkop
cylinder lining cilindervoering
cylinder lock cilinderslot
cylindrical cilindrisch
cylindrical bearing cilinderlager
cylindrical coordinate system cilindrisch coŲrdinatenstelsel
cylindrical cutter penfrees
cylindrical grinder rondslijpbank; rondslijpmachine
cylindrical grinding rondslijpen
cylindrical grinding machine rondslijpbank; rondslijpmachine
cylindrical jar filtreerbeker
cylindrically curved cilindrisch-gekromd
cylindrical robot cilindrische robot
cylindrical wave cilindrische golf
cylindrical waveguide cilindrische golfpijp
cylindric coordinates cilindercoŲrdinaten