Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

Ma so : DJ0649-00
Giá : 30 USD
Loai : thu dam
Vat lieu : cao su
Dung cho : phan dau cua duong vat
Mau sac : mau be ( da nguoi )
Hinh dang : tru tron
Ma so : DJ0258-00
Giá : 32 USD
Loai : Duong vât gia
Kích thuoc : dài : 10 in
rông : 1.5 in - cv : 5 in
Vat lieu : cao su
Dung cho : Hau mon hoac am dao
Mau sac : mau be ( da nguoi )
Hình dang : ôm , có vân
Ma so : DJ0398-01
Giá : 34 USD
Loai : rung + massage
Kích thuoc : 8 in
Vat lieu : cao su
Dung cho : co the và hâu môn
Hinh dang : tron tròn
Chê dô rung : da vân tôc
Ma so : DJ0800-03
Giá : 26 USD
Loai : Dung cu kích thích hâu môn
Vat lieu : cao su
Dung cho : duong vat hoac am dao
Mau sac : mau be ( da nguoi )
Hình dang : dung cu ben ngoai
Ma so : DJ2000-07
Giá : 31 USD
Loai : Vong kich thich
Kích thuoc : 5 muc diêu chinh
Vat lieu : da 100%
Dung cho : duong vat
Hinh dang : vòng tròn
Màu : den
Ma so : HO415CD
Giá : 25 USD
Loai : thuc an
So luong : 20 cái
Huong vi : mùi que
Ma so : PD2400-20
Giá : 31 USD
Loai : Duong vât gia
Vat lieu : Silicon
Màu : trong suôt
Hinh dang : tru tròn
Dac biet : co the co gian duoc
Ma so : PD8912-00
Giá : 23 USD
Loai : dung cu kich thich danh rieng cho mieng
Màu sac : tim, do, vang, be, nau, den.
Ma so : PD1004-11
Giá : 27 USD
Loai : Rung + massage
Vat lieu : plastic
Màu : hong
Hinh dang : tru tròn
Dùng cho : hau môn và âm dao
Van toc : dieu chinh da toc do
Ma so : DJ1020-02
Giá : 28 USD
Vât liêu : bôt bôi tron
Dùng cho : Duong vat
Ma so : DJ0700-01
Giá : 29 USD
Loai : duong vât vói dây deo
Vat lieu : cao su
Màu : mau be
Hinh dang : tru tròn
Dùng cho : hau môn và âm dao
... Vietnam Sex Shop còn nhiêu dang khac nua..neu các ban có nhu câu xin liên hê :
Email : vietnamshop2004@yahoo.com
hoac Email : arronvn@yahoo.com
Trong mail tôt nhat mong các ban de lai sô diên thoai dê Vietnam Sex Shop tien viec lien lac voi ban.
Xin chân thành cám on cam on !!!!