Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

WELCOME TO ENGLISH CAMP!!!
WELCOME TO ENGLISH CAMP!!!

DAY1
1. OPENING CEREMONY : Look! There are many lovely foreigners over there!
Don't be scared of them,  they won't bite you! Just smile and say 'hello'.
ดูซิ มีชาวต่างประเทศน่ารักตั้งหลายคน ไม่ต้องกลัว พวกเค้าไม่กัดหรอก
แค่ยิ้มหวานๆและทักทาย'hello'

2. FORM GROUPS, NAME TAGS : Now we'll get into six groups, with the youngest
in group one and the oldest in group 6. Then your teacher will give you pens and nametags.You have to think of a group name and write it on your nametag.
Also write your nickname on your nametag
ตอนนี้เราจะแบ่งกลุ่มออกเป็น 6 กลุ่มโดยน้องๆอายุน้อยที่สุดอยู่กลุ่ม 1 พี่ๆ
อายุมากแล้วอยู่กลุ่ม 6 ตามลำดับ จากนั้นครูของพวกเราจะแจกปากกา
และป้ายชื่อให้ เราจะต้องติดชื่อของเราแล้วเขียนชื่อทีมกับชื่อเล่นของเรา
เป็นภาษาอังกฤษลงในป้ายชื่อ

3. GET TO KNOW THE TEACHERS: Here are some questions for you to ask your teachers:
นี่เป็นคำถามที่เราใช้ถามเพื่อความรู้จักคุณครูของเรา
What is your name?
Where are you from?
How old are you?
What is your hobby?
What is your favorite food?


The teacher staff who took part in English camp
held at Suan Nern Nam Resort on 13-15 Feb 2004.

The Teacher Staff Profiles
Name:                         Rob
Sex :    M
Country :   England
Age: 23
Hobby: Playing football
Favorite Food Bangers+Smash
E-mail :  
Name: Monica
Country: Indonesia/Norway
Sex :    F
Age: 18
Hobby: Smiling
Favorite Food Pizza
E-mail :  
Name:                       Vicky    Janse dejonge
Sex:                            F
Country : Holland
Age :    27
Hobby:     Playing piano
Favorite Food:  Pizza, Ice-cream   
Name:                      Diana Sohari(Dee) 
Sex :                        F
Country :                 Malaysia  
Age :                     23
Hobby:                        Music
Favorite Food:        Chicken Rice
E-mail:     deesohari@yahoo.com
Name:                    Jenny Becksted
Sex:                             F
Country :   Coralina, USA
Age :           27
Hobby Skiing
Favorite Food:   Pizza
Name:                     Steve  Deluka 
Sex:                         M
Country :                  Canada
Age :                        24
Hobby:        Playing guitar
Favorite Food:          
E-mail: stevedeluka@Rogers.com 4.GROUP CHEER: Make a cheer for your group. It should be about
30 seconds long and use the name of your group.
ช่วยกันแต่งเพลงเชียร์ของทีม(พร้อมท่าทางประกอบเพลง)ความยาวประมาฯ 30 วินาทีและควรมีชื่อทีมในเนื้อเพลงด้วย
5. BIG GROUP ACTIVITIES: Now you can show your cheer to the other groups.
Then we  will play games and sing songs together.
ตอนนี้เราจะต้องร้องและแสดงท่าทางประกอบเพลงเชียร์ของทีมเราให้
ทีมอื่นๆชม จากนั้นเราจะต้องรองเพลงและเล่นเกมกัน
6. HOMEWORK: Tonight you must read about activities for tomorrow.
Try to understand everything that we will doing.
การบ้านของคืนนี่ คือเราต้องอ่านและทำความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรม
ที่เราจะต้องทำในวันพรุ่งนี้

DAY 2
1. AEROBIC:  Exercise with your Thai teachers.
ออกกำลังกายกับครูชาวไทย
2. BIG GROUP ACTIVITIS : Let's review the songs from last night and,
maybe learn a new one, too.
ทบทวนเพลงที่เราร้องกันเมื่อคืนนี้ และบางที่อาจเรียนเพลงใหม่เพิ่มเติม
3.WALK RALLY: Walk around with your teacher, when you see something,
ask your teacher'What is this in English'. then write it down on the back of your
book. The group with the most words wins!

เดินไปกับครูของเรา เมื่อเห็นอะไรถามครูของเรา'What is this in English'
สิ่งนี้ภาษาอังกฤษเรียกอะไรแลัวจดลงในสมุดได้มากที่สุดกลุ่มนนั้ชนะ
4. ROTATION ACTIVITIES: There are three activities for you to do.
They are :
กิจกรรมเปลี่ยนฐานเราต้องเรียนมีดังนี้
4.1 Pictionary- One student will draw a picture on the board.
The first team to say the word in English will get a point.
แบ่งกลุ่มเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกส่งเพื่อนออกมา 1 คน วาดรูปลงบน
กระดาน กลุ่มไหนที่ทายคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เพื่อนวาดถูกก่อน ได้คะแนน

4.2 Pronunciation- Some sounds are very difficult for Thai students.
Try to repeat.เ
สียงบางเสียงที่ออกเสียงยากมากสำหรับนักเรียนไทย
ลองออกเสียงเหล่านี้ตามครู
4.3 Run, Read and Write- Make 5 teams. One student is the winter, the other
students are summers -. The first runner runs to the stcker and remembers
as much as he can, then runs and tells the writer while the second student
runs to the sticker. The first team to finish are the champions!

แบ่งกลุ่มออกเป็น4-5 กลุ่มแต่ละกลุ่มมีประมาณ 4-5 คน คนหนึ่งในกลุ่ม
เป็นคนเขียน ที่เหลือเป็นคนวิ่ง คนแรกวิ่งไปที่บ้ายติดไว้ อ่านแล้วจำให้ได้
มากที่สุด วิ่งกลับมาบอกเพื่อนให้จดตามคำบอก ในขณะที่อีกคนวิ่งไปอ่าน
กลุ่มไหนเขียนเสร็จก่อนชนะ
4.5 DRAW YOUR TEACHER; Each group will divide into 2 teams. Each team
will have a big piece of paper and magic makers. You will have about 30 minutes
to draw a picture of your teacher(one or all of them) and write about English camp
.
แต่ละทีมแบ่งเป็นสองกลุ่ม แต่ละกลุ่มจะได้รับกระดาษแผ่นใหญ่และปากกาเมบิค
เรามีเวลา 30 นาทีจะวาดรูปตรูของเรา(คนเดียวหรือหลายคน) และเขียนบรรยาย
เป็นภาษาไทยเกี่ยวกับครูและค่ายภาษาอังกฤษ
4.6 PREPARE SHOWS: Every group is going to do a show tonight. Your Thai
teacher will tell you what show to do. You have to speak English, use props and
costumes and everyone in your group must do something in the show

ทุกคนจะต้องมีการแสดงในค่ำคืนนี้ ครูชาวไทยของเราขะอธิบายเกี่ยวกับการแสดงว่าจะให้เราแสดงเรื่องอะไร
อย่างไร ต้องพูดเป็นภาษาอังกฤษ มีอุปกรณ์ประกอบฉาก และเครื่องแต่งตัว
ทุกคนควรมีส่วนร่วมในการแสดง.
4.7 REVIEW SHOWS : After you practice for a few hours, your teacher will
come check your work. If you have any questions about English, you can ask now.
After your dinner you will perform your shows, then there will be a disco dance.

หลังจากเราเตรียมการแสดงประมาณ1-2 ชั่วโมง ครูจะกลับมาช่วยปรับปรุงแก้ไข
บทสนทนาภาษาอังกฤษ หากมีอะไรสงสัยต้องถามตอนนี้ หลังจากอาหารเย็น
เราจะได้แสดงอย่างเต็มที่ หลังจากนั้นจะมีดิสโก้(เตันรำรอบกองไพ)
4.8 HOMEWORK : Your homework is the same as last night. Look at tomorrow's
schedule and try to understand what you will be doing.

การบ้านสำหรับวันนี้เหมือนคินก่อน คือดูว่าเราจะทำอะไรบ้าง
และทำความเข้าใจให้ดี

DAY3
1.'BRING ME' GAME: Your teacher will give you a list of things.
You and your team must find the things as fast as you can.
ครูของเราจะเอารายการสิ่งของต่างๆเป็นภาษาอังกฤษมาให้
ถ้าศัพท์คำใดไม่ทราบให้เปิดดิคชันนารีหรือถามครู

2. THAI LESSON FOR YOUR TEACHER : Now you will give your
teacher a Thai nickname and also teach him/her something in Thai.
Try to think of something funny, but not too difficult.
ตอนนี้เราจะมาตั้งชื่อและสอนภาษาไทยให้ครูของเรา พยายมหาคำ
หรือประโยคที่ตลกและไม่ยากเกินไป

3. CLOSING CEREMONY : English camp is almost over! Don't cry, it's
time to take a picture with your teachers and say 'Thank you' and 'Goodbye'.
ค่ายภาษาอังกฤษใกล้จะจบลงแล้ว อย่าร้องไห้!มาถ่ายรูปแล้วกล่าว
คำอำลาและขอบคุณครูของเรากันเถอะ
----------------------------------------------------------------------------------
BACK           Photos                     Next Page