Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

โครงการค่ายภาษาอังกฤษ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ


English Camp  Kaengkhrowittaya School
Kaengkhro , Chaiyaphum  Thailand

English Camp Year2003
(13-15 Feb 04) 
Update!
English Camp Year2004
คลังภาพวิทยากร
Volunthai Staff
This year camp!
ภาพกิจกรรมปีนี้
 
 
 
 
 
 


Sunflower Photo Caption


More about Volunthai

โครงการค่ายภาษาอังกฤษ
หลักการและเหตุผล
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในปัจจุบันมีความสำคัญและจำเป็น  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคข้อมูล
ข่าวสารที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารเพื่อเป็นเครื่องมือในการศึกษาและใช้ในชีวิตประจำวัน
แต่การสอนภาษาอังกฤษในชั้นเรียนพบว่านักเรียนขาดทักษะในการสื่อสารและไม่กล้าแสดงออก
ในการใช้ภาษาในชีวิตจริง เพราะการเรียนการสอนยังไม่มุ่งเน้นในการสื่อสารภาษาอย่างแท้จริง
ซึ่งอาจมาจากหลายสาเหตุ เช่น การไม่ได้ฝึกกับเจ้าของภาษาในสถานการณ์จริง การไม่ได้ใช้ภาษา
หลังการเรียนในชั้นเรียนแล้ว เป็นต้น  จากสาเหตุดังกล่าวเชื่อว่ากิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษซึ่งเป็นการ
จำลองสถานการณ์ในการฝึกทักษะภาษากับเจ้าของภาษา ครูผู้สอนและกลุ่มเพื่อน จะช่วยให้นักเรียน
ได้ฝึกฝนทักษะภาษอังกฤษเพิ่มขึ้นอีทางหนึ่งนอกจากนั้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ได้กำหนดยุทธศาสตร์ปฏิรูปการเรียนรู้ให้มีค่ายส่งเสริมอัจฉริยภาพเพื่อส่งเสริมความ
สามรถเฉพาะของนักเรียนในโรงเรียนด้วย กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษที่จัดขึ้นเชื่อว่าจะพัฒนาและ
ส่งเสริมทักษะแก่นักเรียนที่มีความสามารถและความสนใจด้านภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อีกทางหนึ่ง
วัตถุประสงค์
เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษตามอัจฉริยภาพและความสนใจของตนเอง
เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์จำลองของค่าย เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจในการเรียนการสอนภาษา
อังกฤษในโรงเรียน เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศ ความร่วมมือในการทำงานเชิงวิชาการ เป้าหมาย ด้าน
ปริมาณ จัดค่ายภาาาอังกฤษ เป็นเวลา 2 คืน 3 วัน นักเรียนระดับชั้น ม.2, ม.3เข้าร่วมระดับชั้นไม่เกิน
10 คน รวม 20 คน นักเรียนระดับชั้น ม.ปลายเข้าร่วมระดับชั้นไม่เกิน40 คน รวม 120คน นักเรียนจาก
ภายนอกโรงเรียนละไม่เกิน 5 คน รวม 30คน และผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนไม่เกิน 170 คน
ด้านคุณภาพ
นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษในสถานการณ์จำลองเพิ่มขึ้น ส่งเสริมอัจฉริยภาพทางภาษา
ของนักเรียนตามความถนัดและความสนใจ นักเรียนมีผลสัมฤทธฺ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น
ขั้นตอนการดำเนินงาน
เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ ติดต่อประสานงานสถานที่จัดค่ายนอกโรงเรียนและวิทยากร
เจ้าของภาษา ประชุม และมอบหมาย งานรับผิดชอบของบุคลากรในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กำหนดกิจกรรมและเตรียมเอกสารและการเข้าค่าย รับสมัครนักเรียนที่สมัครใจและประสานงาน
กับโรงเรียนต่างๆให้ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ดำเนินการจัดกิจกรรมตามวันเวลาและสถานที่
ที่กำหนด ประเมินผลสรุปรายงานผู้บริหาร
ระยะเวลาดำเนินการ
เริ่มโครงการเดือนพฤศจิกายน ดำเนินการระหว่างวันที่ 13-15 กุมภาพันธ์ และสิ้นสุดโครงการ
สิ้นเดือนกุมภาพันธ์
พื้นที่ดำเนินการ
โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา และโรงเรียนภายนอก โดยใช้สถานที่จัดค่ายที่สวนเนินน้ำรีสอร์ท
ริมเขื่อนลำปะทาว ตำบลบ้านเก่าย่าดี อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
งบประมาณ
เงินบำรุงการศึกษาจำนวน 5.000 บาท และเงินจากนักเรียนคนละ 200 บาทเพื่อเป็นค่าอาหาร
เอกสาร การบำรุงค่าย และค่าพาหนะ
ผู้รับผิดชอบ
คณะครูอาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ผลคาดว่าจะได้รับ
นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะในสถานการณต่างๆ และเพิ่มพูนทักษะภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น นักเรียน
มีผลสัมฤทธฺ์ทางการเรียนสูงขึ้น สร้างบรรยากาศในการร่วมงานเชิงวิชาการของครูอาจารย์
และนักเรียน
การประเมินผล
สังเกตุกิจกรรมที่จัดขึ้นและการแสดงออกของนักเรียน ใช้แบบสอบถาม

ผู้เสนอโครงการ นายวิวัฒน์ วิไลวรรณ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ผู้เห็นชอบโครงการ นายสมศักดิ์ เพ็ญจันทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ผู้อนุมัติโครงการ นายปรีชา ชัยเนตร ผู้อำนวยการ

English CampEnglish Camp
Foreign Language Learning Strand
Kaengkhro Wittaya School
Kaengkhro District, Chaiyaphum Province 36150 Thailand

Camping Rules                Camping Rules
In order to achieve the objectives of the English camp, all participants must strictly obey
the following camping rules :
1     Strictly obey the advisors.
2     No hanging around alone.
3     Inform the advisors or the group leader in any case of emergency or any unexpected
       event.
4     No smoking nor drinking
5     No one is allowed to go outside the stated camp areas.

กฎระเบียบของค่าย
เพื่อให้การเข้าค่ายภาษาอังกฤษครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์
ทุกคนต้องปฏิบัติตามกฏ ที่กำหนดอย่างเคร่งครัด ดังนี้
1     ต้องเชื่อฟังอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างเคร่งครัด
2     ห้าม อยู่หรือเดินเล่นตามลำพังคนเดียวในทุกกรณี
3     หากจำเป็นต้องแยกตัวออกจากกลุ่ม ต้องขออนุญาต ที่ปรึกษาและแจ้งหัวหน้ากลุ่ม
      ทุกครั้ง
4     ห้ามเสพย์สิ่งเสพย์ติด มึนเมาทุกประเภท
5     ห้ามออกนอกบริเวณค่ายโดยเด็จขาด

                                
Please Turn On Next Pageโปรดอ่านต่อหน้าถัดไป

The web page you are accessing is currently updated by Ajarn M. Anirut since March 1,2004.