Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

My Home Page

My Favorite things about Angelfire.

My Favorite Web Sites

Angelfire - Free Home Pages
Free Web Building Help
Angelfire HTML Library
HTML Gear - free polls, guestbooks, and more!

||416_YnD_Viet * AsianAvenue.com
guestbook[x]again[x]

FUCK ME!?!? FUCK YOU RIGHT BACK BITCH!!

  • Name. 416_YnD_Viet
  • Sex. Dick
  • Nationality. VietNAMese
  • Location. Africa
  • Occupation. 12/H Worm Picker . . . T́nh Yêu là nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tương, không vênh vang, không tự đắc, không làm điều bất chính, không t́m tư lợi, không nóng giận, không nuôi hận thù, không mừng khi thấy sự gian ác, nhưng vui khi thấy điều chân thật. T́nh Yêu tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, chịu đựng tất cả. T́nh Yêu không bao giờ mất được Be very careful about what you think. They say Watch your thoughts, your thoughts become your words, Watch your words, your words become your actions, Watch your actions, your actions become your habbits, Watch your habbits, your habbits make your character and watch your character for that is your destiny.
  • R.I.P Duc Hong Ban
  • R.I.P Jimmy Chiu
  • R.I.P Peter Tran