Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

IHMISKUNNAN KOHTAL JA SUURTEN SYSTEEMIEN KEHITYS The Fate of the Human Kind and the Development of Large Systems, a text in Finnish language

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX


A human being is not adapted to the existence of large systems.
(Large scale things, machines, media and so on.)
We need a holistic view of the world, which includes large systems
and explains how to cope with them.
Long term sustainability demands that we take into account the needs of humans (soft values).


Partial view and holistic view
- what has been taken into account and what has not

Optimizing a subsystem (while taking into account the goal of the whole system)

Taking care of the whole, necessary goals of long-term sustainability:what the system has to be like to exist for a long time:
Maintenance of the ground for everything (both short-term and long-term)
Long-term sustainability: basic things (the ground for things) right
Taking care of the ground for things
-ensuring happiness and the future well-fare of all humans (the human kind), including natural environment and natural living conditions


The needs of humans, societies and the human kind.
When you take this information and understanding into account in your picture of what the world is like, it becomes goal-oriented.

One’s picture of the world is by its nature an oriented system: what is benefical to do and what is not. The usefulness of one’s picture of the world comes just from this.

Happy life
Ensuring future well-fare
Functioning of the society
-> Good
Harm to these: bad


Pieces of one’s picture of the world as a route: a clear understanding of a preferred direction.

Values and goals
- emphasis on things


Human is not naturally adabted to the existence of technology, large-scale systems and so on. From this follows the need to emphasize the intellect.

To a natural stimulus, the reaction of a human being makes sense. To an unnatural stimulus the reaction is still like the one to a natural stimulus. So one needs to make sure that the raection makes sense - by thinking and learning. Possibly one needs a correction: thinking and a correct picture of the world.
A clear, understandable picture of what the world is like, including large-scale effects of technology and so on, the needs of humans in the long run (-> common goals -> co-operation), ways of controlling large-scale things and so on.

rules and practises: cultivating something: the ground for something
(co-operation)Tools
“Fire is a good servant but a poor master.”
The same applies to technology anjd tools at large.


Natural selection at the level of the whole
- evolution
- justice
- competition in a market economy (Go to an ideal of fullfilling all kinds of needs – also moral ones (i.e. good for the society at large and in the long run).)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXIHMISKUNNAN KOHTALO JA
SUURTEN SYSTEEMIEN KEHITYS
1. KOHTI TASAPAINOA,
AIKA ENNEN TASAPAINON LÖYTYMISTÄ

Muutoksen aika,
aika ennen tasapainon löytymistä

Tunnusomaisia piirteitä (tunnusomaisia virheitä muutoksen ajalle)
Aikana ennen valmista kokonaiskuvaa, sen mukaisia tervejärkisiä käytäntöjä jne.

Taitamattoman ratkaisut:
- kokonaiskuvan puuttuminen
- ristiriitaisuudet, pikkuvirheet
- väärät painotukset, hankalat ratkaisut
optimoitu/suuniteltu vain osien tasolla, ei kokonaisuuden ja osakokonaisuuksien
Aika ennen tasapainon löytymistä

Uuden kokonaiskuvan tarve, suuret systeemit sisältävän maailmankuvan


2. TASAPAINO

Tasapaino
löydettävä:
- kokonaisuuden tasapaino
- systeemien kehityksen loppuminen (valmistuminen: ihmiselle sopivat jne.)
- ihmisen sopeutuminen uuteen tilanteeseen: maailmankuvan ja käytäntöjen muuttuminen


3. TIE TASAPAINOON

terve järki,
kokonaiskuva,
näkökulmien yhteen sovittaminen,
hyvään, luonnolliseen ja sopusointuiseen päin tervejärkisesti pyrkien: pääasiat kuntoon (pääasiat elämisen kannalta, nyt ja tulevaisuus - realistisesti, asianhaarat huomioon ottaen)
RATIONAALISUUS

Käsitys siitä, mikä on rationaalista eli objektiivisen ajattelun mukaista, vaikutta siihen, miten asiat painottuvat silloin, kun pyritään objektiiviseen päätöksentekoon.
Kannattaa käyttää objektiivisia perusteluita liian vähälle painotukselle jääneiden asioiden painottamiselle ja väärien painotusten korjaamiselle ylipäätään. On otettava huomioon käytettyjen lähestymistapojen ja ajattelutapojen vinouttava vaikutus. Esim teknologia ja ympäristöongelmat.
HYVÄ AJATUSRAKENNELMA

Buddhalaiset (zen): “Form is emptiness and emptiness is form.”

Millainen ajatusrakennelma on täydellisimmillään?
Ajatusrakennelman mielekkyys lepää käytännön varassa. Ajatusrakennelma pyrkii seuraamaan luontoa eikä luonto ajatusrakennelmaa. (Esim. luonnontieteet) Luonnossa olevien lainalaisuuksien huomaaminen on olennaista – tapahtui se sitten teorian tai käytännön kautta.

TÄSSÄ TEKSTISSÄ KÄYTETTY LÄHESTYMISTAPA

- inhimillisyyden arvo
- arvojen tarpeellisuus
Objektiivinen ajattelu ja täysin arvovapaat lähtökohdat
-> perustelut arvoille (kenelle tahansa objektiivisesti ajattelevalle)


Kun arvot yms. on kerran saatu kunnolla perusteltua, voidaan myös niitä käyttää (ko. muodossa ja muussa tervejärkisesti perusteltavissa olevassa) lähtökohtina, eikä ole mitään syytä jättää niitä pois lähtökohtien joukosta ja käyttää edelleen arvovapaita lähtökohtia, kunhan voidaan esittää pääpiirteissään tärkeimmät perustelut arvoille tai viitata objektiivisiin perusteluihin, joihin kukin voi halutessaan tutustua.


- Suurten systeemien ohjaus:
Objektiivinen ajattelu -> kokonaiskuva
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO


KONEET JA SUURET SYSTEEMIT

Millaisia koneet ja suuret systeemit ovat?
Miksi koneet ja suuret systeemit ovat vallannet alaa?KONEET

Koneiden arvo

Uutena konemainen tapa tehdä asioita

Konemaisten tuotteiden käyttöarvo:
yksi asia tehokkaasti

- vaiheistamisen tehokkuus
- keinotekoiset kokonaisuudet


Suuri koko -> tekninen teho yhdellä alalla
-> vaikutusta kokonaisuuteen, mutta vain tällä yhdellä alalla
(&lieveilmiöt)
Systeemi on vallassa suuruutensa vuoksi eikä suuri valtansa vuoksi.
SUURET SYSTEEMIT

Ihmisen elämässä ja ympäristössä olevat asiat, joihin ihminen ei ole luonnostaan sopeutunut, joita ei ole ihmiselle luonnollisessa elinympäristössä.
- koneet
- ison kokoluokan asiat
- säännöt ym. systeemit
- erikoistuminen


Suuria systeemejä:
- infrastruktuuri
- tehdas, sanomalehti
- erikoistuminen
- keinotekoisista yksiköistä muodostunut kokonaisuus
(eri ammattialat, kaupunki, tietokoneverkko)
- luonnollisista yksiköistä muodostunut luonnollinen kokonaisuus
(luonto, ekosysteemi)
- keinotekoinen kokonaisuus
(oikeusjärjestelmä, talous)

“systeemiteoria” tms.
- massatuotanto
- suuret systeemit kuten esim. tietokoneverkot
- ekologiset ongelmat
- ylikansalliset asiat, yhteiskunta
- rahajärjestelmä, talous, oikeusjärjestelmä jne.


SUURTEN SYSTEEMIEN OLEMASSAOLOON SOPEUTUMINEN

Systeemit uutena tekijänä
sopeutumiskeinoja tarvitaan

Tästä seuraa järjen arvon korostaminen.

Suuren systeemin käsittely ja toiminta eivät käy ihmisen vaistopohjan varassa, vaan on käytettävä järkeä ja maailmankuvaa apuna.
- Kokoluokka ja
tekninen luonto
- Koneet,
kirjoitetut lait, säädökset ja pelisäännöt sekä
erikoistuminen ja palkkatyö

Ihminen ei luonnostaan ole sopeutunut elämään suurten systeemien kanssa
- suhteellisuudentaju, reaaliteettitaju, terve järki, maailmankuva tärkeitä
- informaation laatu, arvot (uusi standardi siitä, mikä on virheetöntä, tavoitteena, sillä muuten yksittäisellä teolla on liian suuret vaikutukset)
- systeemiteorian tarve

Luonnolliset tapahtumat versus luonnottomat
(koneet, tehotuotanto, virheet yms)

Luonnottomuuksien kanssa toimeen tuleminen

Elinolosuhteiden muuttuminen ja sopeutuminen uudenlaisiin oloihin järkeä apuna käyttäen:

Luonnollisiin ärsykkeisiin on ihmisen reaktio mielekäs.
Luonnottomissa oloissa on asia erilainen: reaktio on edelleen luonnollisiin oloihin sovitettu. Tarvitaan varmistus (järki, oppiminen), jotta reaktio olisi mielekäs, niin osan kuin kokonaisuudenkin kannalta. Mahdollisesti tarvitaan korjaus -> maailmankuva.

Muutoksen aika:
traditioiden ja käytäntöjen voima
versus objektiivinen ajattelu

Ihmistä ohjaavia tekijöitä (maailmankuva)
uskomukset (maailmankuva),
ihanteet (tavoitteet, järki),
mahdollisuudet
Näiden käytännön vaikutukset


Kuinka koneet ja suuret systeemit muuttavat maailmaa ja ihmisten elämää?

Koneiden ja suurten systeemien toimivuuden ehdot:
- infrastruktuuri, kuljetus, tiedonsiirto, perusteollisuus, raaka-aineet, tila
- ihmisten työpanos: työn laatu yms. vaatimukset ihmisille
- teknologian kehittäminen


Koneiden ehdot ihmisille ->(muutos, tuotekehittely) Ihmisten ehdot koneille

teollistumisen ja koneistumisen vaatimat ja aiheuttamat muutokset
elämäntavoissa jne. (mm. tahti ja rytmitys)

Konemaiset asiat eivät sovi sellaisinaan elämisen perustaksiKoneiden kehittyminen, tuotekehittely ja tietokoneet

Teknologia -> tekemisten rytmitys

Miten koneiden kehittyminen muuttaa koneiden kanssa tehtävän työn luonnetta?
Mekaaniset koneet -> tietokoneet
Millä tavoin tilanne muuttuu tietokoneidem kehittyessä?

Käyttömukavuusominaisuuksien lisääntyminen mikrotietokoneissa:
aluksi otettu huomioon vain koneen toiminta, nyt myös käyttäjän vaatimukset yhä enemmän. (koneen ehdot ja ihmisen ehdot)

Tuotekehittelyn kohdistuttava teknologiaan: siinä on vielä muokkaamisen varaa:
1. työn tekninen juju ja siitä huolehtiminen
2. sovitus ihmiselle sopiville työtavoille jne. (Muut osat työstä koneille sikäli kuin se on terveen järjen mukaan mahdollista.)

- Työn vaatimukset
- Ihmisen vaatimukset
- Kokonaisuuden vaatimukset (myös pitkällä tähtäimellä)
Vrt. “mäenlaskija” + kokonaiskuvaSopeutuminen teknologiaan ja suuriin systeemeihin:
1. Terve järki ja maailmankuva, joka sisältää suuret systeemit yms.

2. Systeemien ohjaaminen jne.

Luonnottomuudet -> järjenkäytön tarve


Välineet

TEKNOLOGIAN JA KAIKEN MUUN YHTEEN SOVITTAMINEN

Ihmisen vaatimukset

Luonnollisuuden arvo, inhimillisyys ja toimivuus

Hyötyarvojen ja muiden arvojen yhteensovittaminen

Puuttumattomuuden arvo luonnon ja luonnollisen kyseessä ollen
- vähemmän vaivaa
- stabiilimpi
- komplikaatiot, joita liika vääränlainen puuttuminen tuo, vältetään
- näkee paremmin, millaisesta asiasta on kysymys
- varma pohja tulevalle
- ennustettavampi
- luonnollisempi

Miksi tehdä asioiden luonnon mukaan?
- yksikseen jätettyinä asiat menevät itsestään niin
- se on ainakin helppo ja toimiva tapa
- jokin voi mennä rikki, jos tekee toisin
- jos tekee toisin, voi tulla muita hankaluuksia
- olisi ensin keksittävä toinen toimiva tapa
- ratkaisu saattaa jo olla optimoitu
- asioiden luonto on varma pohja, jolle rakentaa

Koneiden ja suurten systeemien mukanaan tuomat ongelmat ja niiden ratkaisut.

Luonnottomuuksien kanssa toimeen tuleminen järjen avulla
- teknologia
- iso mittakaava

Ratkaisu:
- yhteiset tavoitteet (ohjaus niiden suuntaan)
- maailmankuva ja terve järki ohjaajina (apukeinoja ohjaamisessa)

Systeemien ohjaus:
Ison mittakaavan ja pitkän tähtäimen vaikutusten huomioon ottaminen

Millainen iso systeemi/kone jne. on
Iso mittakaava <-> pieni mittakaava - yhteydet selvästi

Motivaatio: Useilta puuttuu kunnollinen kokonaiskuva.

Ongelmia toteutuksessa:
- ajattelukyvyttömyys -> tervejärkinen, selkeä ja ymmärrettävä maailmankuva, joka sisältää ison mittakaavan vaikutukset yms.
- Vastuuntunnottomuus -> kontrolli, joukkovoima

IHMISEN LUONTO Ihminen biologisena olentona

Tarpeiden täyttäminen

Kunnon rationaalisuudessa on otettava huomioon, että ihminen on elollinen olento: inhimilliset arvot

Ihmisille yhteiset ominaisuudet ja niiden huomioon ottaminen, elämisen perusedellytyksistä huolehtiminen: inhimillisyys.
-> Mitä nuo perusedellytykset ovat?

Ihminen on ihminen:
Ihmisen vaistot, tarpeet, toimintaedellytykset, sopeutunut ihmiselle luontaiseen ympäristöön ihmiselle luonnolliseen elämään.
- Millaisia nämä ovat? Biologia, kulttuuriantropologia tms.
- Mikä on vääjäämätöntä ja mikä kulttuurin tuotosta? Millainen kokonaisuuden kuuluu olla? (Yksi luonnollisuuksista, hyvä suunta kulkea, toimivin)

Ihminen on sopeutunut tietynlaiseen ympäristöön ja tietynlaisiin oloihin. Ihmisen eri puolilla on kullakin oma roolinsa, noihin oloihin tarkoitettu. Kaikella on tehtävänsä, paikkansa kokonaisuudessa.

Täysin sopeutunut tiettyihin oloihin
Ei halua muuttaa noita oloja paremmiksi
“Paratiisi”

- kriisireaktiot
- olojen muokkaaminen tiettyyn suuntaan (esim. arvot)
selviytymisen apukeinot
IHMISEN JA KONEEN VAATIMUKSET

- Ihmisen ehdot
- Koneen ehdot
- Systeemin ehdot
- Kokonaisuuden ehdot

Kunkin asian perusta ja siitä huolehtiminen


Kaksi vaikuttavaa seikkaa:
- inhimilliset arvot
- teknologian toimivuuden vaatimukset

(Vrt. Näiden huomioon ottamisessa “mäenlaskijaan”.)

Nämä ovat siis perusta: ihmisen ja koneen vaatimukset.
Kummatkin on käytävä läpi erikseen, teknologisoituneen nyky-yhteiskuntamme käytännöistä riippumattomalla tavalla. Yhteen sovittaminen tästä erikseen ja siinä sopii katsoa yhteiskuntamme käytäntöjä, jotta oppisi niistä.

Perusrakenneosaset ja niiden luonto
(suuret systeemit ja ihminen)
- ihmisen luonto ja tyypilliset ominaisuudet
- koneen luonto ja tyypilliset ominaisuudet
- systeemin luonto ja tyypilliset ominaisuudet

Ihmisen luonto: minkä varassa asiat pyörivät.
Vastaavasti asioiden luonto

Perustan ylläpito ja kokonaisuudesta huolehtiminenVASTUU JA VAIKUTUSALUE

Vaikutusalue vastuunkannon alueen mukaan.


Systeemin ehdoista

Systeemin toiminta ja pitkän tähtäimen etu:
Näistä huolehdittava:
- perusta
- toimintakyky
- ohjautuvuus/korjautuvuus katastrofeista poispäin
- pitkän tähtäimen etu


Ihmisen ehdot

Ihmiset: perusta ja sen ylläpito
(& ihmisille yhteinen motivaatiopohja)

- luonnolliset, inhimilliset olot kaikin puolin
- Näitä vaarantavien tekijöiden kontrollointi vaarasta poispäin

Mitä täytyy rajoittaa, sekä lyhyellä että pitkällä tähtäimellä?
- luonnottomuudet, epäinhimillisyydet
- näiden riski

Minkä voi antaa toimia rauhassa, rajoittamatta?
- luonnollinen, inhimillinen, (ihmiskunnan kannalta) turvallinen tulevaisuus
- Näiden suuntaan vievät
Valvottavia
- asiaintila
- suuntaukset
- tavoitteet
- keinot (käytännöt ja menetelmät)


SUURET SYSTEEMIT SISÄLTÄVÄ MAAILMANKUVA

Kokonaisuutta rikkovia käytäntöjä ja tekoja perustellaan
usein sillä, että ne ovat osittaisnäkemyksen kannalta hyviä.
On siis rakennettava selkeä ja helposti ymmärrettävä
(myös raadollisista lähtökohdista katselevalle)
kokonaisnäkemys, jolla perustella arvot jne, (vaikeammat asiat).


Maailmankuva sopeutumiskeinona

Sopeutuminen uusiin oloihin:
- toimiva ratkaisu ja sen toteuttaminen käytännössä
- ratkaisun löytämisessä apuna oikeaan osuva maailmankuva

Asioiden riippuvuus olosuhteista (-> järki, maailmankuva)

Ajattelun kielen opettaminen (sanasto)
Maailmankuva, joka sisältää suuret systeemit,
ja niiden ohjaamiseen soveltuva ajattelutapaMaailmankuvan palaset reittinä: selkeä tervejärkinen jäsennys halutusta suunnasta.

2. Mitä pitää korjata?
3. Miten se korjataan?
4. Vastaan tulevat ongelmat
5. Niiden ratkaiseminen
Askel askeleelta
Tieto, kokonaiskuva jne.; suunniotelma, perustelut
- toteutus

Maailmankuvan palanen, joka toteaa inhimillisyyden tarpeellisuuden yms.
(vastuuntunnon ym. hyvän, arvojen perustelut)
- tuon palasen mukainen suunta tulee mahdolliseksi objektiivisin perustein.

Maailmankuvan vaikutukset asioissa, jotka on tarkoitus tehdä terveen järjen mukaan, esim. ympäristökysymykset.

Mihin suuntaan täytyy mennä, jotta meininki
olisi pitkällä tähtäimellä kestävää?
Erillinen kysymys on se, mihin ollaan tällä hetkellä menossa ja miksi.

Terve järki
Oikeaan osuva maailmankuva, ei sirpaleinen

Tarvitaan teoreettinen jäsennys, joka sopii suurten systeemien maailmaan.
Mitä tapahtuu, jos kaikki tekevät samoin kuin sinä?
Mitä tendenssiä tuet?


SYSTEEMIN KANSSA TOIMEEN TULEMINEN

Ison mittakaavan asioiden vaikutukset pienessä mittakaavassa ja pienen mittakaavan asioiden vaikutukset isossa mittakaavassa (vrt. kohta “kokonaisuuden optimointi”):
Pienen mittakaavan tarpeet -> arvot (tarpeiden täyttäminen)
- ihmiselle sopivat olot ja elämä
- oikeudenmukaisuus apuna
- vastuuntuntoisuus (pitkä tähtäin & kaikkien yhteinen etu, inhimillisyys)

Koska teknologiat ovat olemassa, tarvitsemme tavoitteeksi olojen pitämisen ihmiselle sopivina. (kaikkien yhteinen tavoite, mm. ylilyöntejä vastaan, pidemmän päälle varmalle pohjalle)

Tietyn teknologian kannattavuus
-> Mitkä ovat tavoitteet? Miksi? (Ovatko ne esim. aputavoitteita jollekin?)

Tavoitteiden yhteensovitettavuusIso mittakaava <-> pieni mittakaava

OSAT JA KOKONAISUUS

Teho ja ylläpito jne.
Osa ja kokonaisuus (niiden roolit jne.)


Osa, teho

Tavoitteiden saavuttaminen tehokkaasti
Välineet apuna tavoitteiden saavuttamisessa


Osittaisnäkemys ja kokonaisnäkemys

Osittaisnäkemys ja kokonaisnäkemys:
Mitä on otettu huomioon ja mitä ei:
- osasysteemin optimointi tavoitteet huomioon ottaen
- kokonaisuudesta huolehtiminen

Kummankin edut ja haitat:
- teho
- pitkällä tähtäimellä kestävä, perusta, ylläpito

osittais- ja kokonaisperspektiivi
teho ja ylläpito
lyhyt ja pitkä tähtäin
kevytmielinen ja vakavamielinen
kontrolloitava ja kontrolloija
osa ja kokonaisuus


Optimointi
- osa: teho
- kokonaisuus: tasapaino, ylläpito jne.


- lyhyt aikaväli
- tulevaisuuden turvaaminen


Osa ja kokonaisuus:
Teknologian rajat – osittaisratkaisujen rajat


Kokonaisuuden tasapainottaminen:
Suuret systeemit (teollistuminen) ja luonnollisuus
- teho ja perustan ylläpito
ihmisen perusvaatimukset ja taipumukset


TERVE JÄRKI RATKAISUNA Terve järki ja maailmankuva

Terve järki

Pääasiat oikein!
- Pääasiat oikeaan suuntaan
- Perusasioiden korostaminen
(ne ainakin kuntoon kokonaan)
- Käytännön tasolla merkittävät asiat lähtökohtina
- Itsestäänselvyyksissä ei saa tehdä virheitä.
- Ihan varmat tosiasiat on otettava koko ajan huomioon.
- Painotukset oikein

Mitkä asiat pitäisi ottaa huomioon?
(mm. tulevaisuutta suunnitellessa)

Terve järki:
Käytännön toimien taso on se, mikä merkitsee.
(versus sanahelinä)

Terveen järjen käyttöalue
- mm. siltana erityisalojen välillä
- yksi keino saada kokonaiskuva
- objektiivisen ajattelun muoto


Teknisen ajattelun sijaan terve järki

Pääasiat oikein!

Mitkä asiat ovat tärkeitä milloinkin missäkin

Teorioiden ja tekniikoiden käyttötarkoitukset
Sovellusten laajuus ja perusteellisuus

Painotuksia ei tietämyksen määrän vaan kunkin asian tärkeyden mukaan

Ongelmakohta:
Suuri kattavuusalue:
kattavuusalueen rajojen rikkominen
- ristiriita tottumusten kanssa
- sokeutta toimimattomuudelle ja muutosten tarpeelle
Ratkaisu: pätevyysalue on määriteltävä eksplisiittisesti!


Eri tasoilla eri mielekkyydet. Yhden tason mielekkyys näkyy toisenlaisena toisella tasolla.


SOPEUTUMINEN JÄRJEN AVULLA

Sopeutuminen olosuhteiden muutoksesta johtuviin muutoksiin:

Objektiivinen ajattelu eräänä sopeutumisen apukeinona:
Kokonaiskuvan rakentaminen
Kokonaiskuvan muodostaminen uudesta tilanteesta
Objektiivinen ajattelu ja terve järki

Uusi paikkansa pitävä kokonaiskuva,
Tasapainotus sen avustuksella -> rationalisointi

Välineiden käytön rationalisointi:
käytännöt yms. välineinä.

Käytäntöjen rationalisointi:
Rationalisointi on sekä muutos sinällään että keino sopeutua muuttuneeseen tilanteeseen.

Rationalisointi joko olosuhteiden muutuessa tai pysyessä ennallaan:
Objektiivinen ajattelu muutosvoimana
yhdessä parannettavien asianlaitojen kanssa

Tällöin on muutoksen aikana
traditioiden ja käytäntöjen voima
versus objektiivinen ajattelu.


MORAALI

Moraalin pohja

- Tunteet moraalin pohjana (osaltaan) ihmiselle luontaisissa asioissa

- Järki moraalin pohjana asioissa, jotka eivät ole ihmiselle luontaisia (isot systeemit jne.)

Maailmankuvaan liittyvien tunteiden kautta osin
ei liian teoreettista maailmankuvaa, isot yhteisöt


Maailmankuva moraalin perustana

Moraali: “käytä järkeäsi”, ota kokonaisuus ja muu terveen järjen
sanelema huomioon. Tämäntyyppiset moraaliset ohjeet ovat
kaikkien allekirjoitettavissa.

Objektiivinen asiaperspektiivi, jossa arvovapaat lähtökohdat
- lopputulos kaikkien, myös raadollisesti ajattelevien, hyväksyttävissä

Ajatuksia, jotka ovat moraalisia samalla kun ne ovat ihan vain objektiivisia
(arvot ja hyötynäkökulma)

Olla paatoksellinen raadollisen maailmankuvan pohjalta

Arvot, jotka on perusteltu myös hyötynäkökulmasta


MAAILMANKUVATUNTEET

Eläytyminen koko maailmankuvaan tuntein
-> myön tunnetason ymmärrys asioista, niiden tärkeydestä
-> vastuunkantokyky?

Sokrates: “Hyve on ymmärtämystä.”
Ymmärtämistä myös tunteilla,
Kokonaisuuden ymmärtämistä
Takojen seurauksien tajuamista
Sen ymmärtämistä, mikä on arvokasta ja mikä ei
Sen ymmärtämistä, miten me yhdessä teemme maailmasta sellaisen kuin se on

-> yhteiskuntasopimus
& pienempi mittakaava (osa yhteiskuntasopimuksen pohjaa)


Objektiivisen ajattelun harjoitus, joka kasvattaa ymmärtämystä ja sitä kautta vastuuntuntoa:
Kaikille ihmisille yhteiset peruskokemukset ja vaistot
Eläydy itsesi ja läheisten ihmisten kohdalla, sitten muiden tuttujen ja lopuksi kaikkien ihmisten kohdalla.
Näin saat tunteet mukaan maailmankuvaan. Pystyt eläytymään ja myötäelämään kaikille ihmisille yhteiset peruskokemukset (vaistot ym. yleisinhimilliset asiat)

Näin saat paremman ymmärtämyksen teoreettisista asioista, tunteet mukaan maailmankuvaan.

Huomautus:
Perusrakennetekijät ovat samat kulttuurista riippumatta, vaikka kokonaisuus saattaa olla erilainen.

Näin saat maailmankuvaan tietoa mm. seuraavista teknisluontoisista seikoista:
- kannatuspohja
- vaikuttavien voimien suuruudet
- kunkin asian olennaisuusYhteiskuntasopimus yhtä aikaa kaille, yksi ja sama yhteiskunta
-> oikeudenmukaisuus peruspelisäännöksi:
olosuhteet huomioon ottava ja inhimillisiä arvoja kunnioittava oikeudenmukaisuus (henkilökohtaiset ominaisuudet otettuina huomioon oikeudenmukaisesti jne.)

Järki ja kokonaiskuva apukeinoina

Ihmiselle sopivat elinolot nyt ja tulevaisuudessa, onni, ihmisyhteiskuntien perustavoitteina.YHTEISKUNTASOPIMUS

Maailmantilanne <-> yhteiskuntasopimus ja sen toteutus
- ihmisten toiveet: millaisen ihmiset haluavat maailman olevan niin suuressa kuin pienessä mittakaavassa
(apuna kokonaiskuva etenkin syy-seuraussuhteista, välineiden käytöstä ja vastuun kantamisesta)
Moraalin ja vastuuntuntoisuuden arvo ja merkitys näkyy mm. tässä
Kunnollinsen maailmankuvan merkitys!


seurausten taju

kokonaiskuva

Kokonaisuuden optimointi toiveiden toteuttamiseen: yhteiskuntasopimus

Yhteiskuntasopimus -> kunkin velvollisuudet kussakin tilanteessa ja asiassa
Kuinka yksilöt yhdessä rakentavat yhteiskannan

Ajattelukyky ja arvovalinnat

Älykkyyttä ja/tai viisautta – riippuen siitä, onko ihminen itse ajatellen vaiko muilta oppinut ymmärryksensä – voi arvioida mm. sen perusteella, mitä he arvostavat, mitkä ovat heidän arvonsa ja mitä arvoja he käytännössä onnistuneesti noudattavat.

- kokonaiskuva, pitkän tähtäimen etu, syyt ja seuraukset
- mikä on olennaista (teoriassa ja/tai sen onnistunut toteutus käytännössä)
- sopusoinnussa toisten kanssa eläminen
- sellaisten haitallisten asioiden välttäminen, jotka eivät ole tarpeen (esim. luonnottomuudet, jotka eivät ole tarpeen)
- elämä sinällään, onni, kokemus, (positiiviset luonnolliset) tunteetOn tärkeää ymmärtää se, miten isot tendenssit syntyvät yksittäisten tekojen summana, pientenkin tekojen, kuhan niitä on paljon.

1. Kokonaisuus, pitkä aikaväli
- päätavoitteet oikein (onni, turvallisuus)

2. Osakokonaisuudet niin, että päätavoitteiden toteuttaminen onnistuu

3. Kunkin osakokonaisuuden toteutus käytännössä toimivalla tavalla, kokonaisuudesta huolta pitäen


Moraalin arvosta

- kokonaisuuden kannalta hyvään päin
- yhteistyön arvo (hyvään päin, yhteiseksi eduksi, pelisäännöt voimassa -> paremmat olot)

Ristiriidattomuuden ja harmonian arvo

Tavoitteet painotuksineen & maailmankuva
(sisältäen käytännön tekemisten tason)
+ olosuhteet: ympäristö ja omat edellytykset
-> oma vaikutus maailmaan

Useampien tekijöiden yhteisvaikutus saadaan näistä summaamalla.


Toiveiden ja todellisuuden välisten erojen aiheuttajina mm.
- intressiristiriidat -> yhteistyön arvo, joukkovoima, perusasioista huolehtiminen mm. pelisääntöjä ylläpitämällä
- puutteet ja/tai virheet maailmankuvassa -> parempi, oikeaan osuvampi maailmankuva, etenkin kokonaisuuksien tasolla
- virheelliset painotukset tavoitteenasettelussa ja/tai menetelmien valinnassa -> parempi kokonaiskuva asioista, syy-seuraussuhteiden taju myös kokonaisuuksien tasolla


ARVOT

Inhimillisyys on ihmisen käyttöohje.
Ns. pehmeät arvot kovien avulla ilmaistuna


Kovien arvojen perusteleminen pehmeillä arvoilla: ylläpitämisellä jne.
Tavoitteet ja realiteetit

Armeija: vahingoittaminen: estäminen
- puolustus
hyökkäys, uhkailu


Arvot auttavat säilyttämään ja ylläpitämään tiettyjä tarpeellisia asioita.
Arvot -> suuntia (kompensaatio, tavoitteita jne.)
Myös suuret systeemit tarvitsevat
arvoja kompensaatiotarkoituksiin.


Arvot pohjana, jolle rakennetaan

Mitä kukin arvo ylläpitää?
Missä mielessä kukin itseisarvo on myös välinearvo?


Arvot käyttöarvoina (“Hyvä on hyödyllinen.”)
- onnellisuus päämääränä jne.
Välineelliset arvot ja aidot arvot
(=kovat ja pehmeät arvot?)

Pitkällä tähtäimellä kestävät ratkaisut
(esim. ympäristökysymykset)


Arvot tarpeiden ilmentyminä
Arvot – merkkejä (ilman ko. arvoja) tyydyttämättömistä tarpeista

Yleisesti hyväksytyt arvot kuten
Inhimillisyys, luonnollisuus ja oikeudenmukaisuus

Arvojen synty: tarpeet
- toimintaympäristö, yhteinen pohja, olosuhteet
-> mm. yleisinhimilliset arvot

Pehmeät arvot - kokonaisuus ja ylläpitäminen


Arvojen yhteys siihen, mikä on hyödyllistä


Arvoon vetoaminen: ison tason lainalaisuuteen vetoaminen.


Monta eri arvoa luomassa tasapainoista kokonaisuutta

Esim. mahdollisuus toteuttaa ko. arvoja joka tasolla ja
velvollisuus siihen.
- kanava tarpeiden täyttämiseen -> paljon ehjempi systeemi
- korjautuvuus

Korjautuvuus arvojen suunassaArvot
Kompensaatioiden arvo ja kohtalo

Rakentavia ratkaisuja konfliktitilanteisiin
Ajattelu ja yhteistyö

Asioita, jotka ovat tärkeitä sekä terveen järjen takia että vaistosyiden vuoksi, kuten esim. tunteiden huomioon ottaminen ja toisaalta tulevaisuuden turvaaminen


MAAILMANKUVAN TAVOITTEELLISUUS

Ihmisten tarpeet, ihmisyhteisöjen ja ihmiskunnan tarpeet, myös pitkällä tähtäimellä.
Kun yhdistetään tämä tieto ja ymmärrys muuhun maailmankuvaan, tulee maailmankuvasta tavoitteellinen.

Maailmankuva on luonteeltaan suunnattu järjestelmä:
Mikä on tavoiteltavaa ja mikä ei.
Tästä juuri tulee maailmankuvan käyttöarvo.
(mm. arvot)

Onnellinen elämä
Tulevaisuuden turvaaminen
Yhteisön toimivuus
- Hyvä
Haitta näille: paha

Yhteisön maailmankuva
Hyvä ja paha
Yhteisön toimivuus


Tavoitteellinen maailmankuva -> objektiiviset arvot
(tavoitteet, välineet -> tarvittavat kompensaatiot ja painotukset)IHMISEN VAATIMUKSET: OBJEKTIIVISET ARVOT

Ihmisen vaatimukset: ihmiselle sopivat elinolot ja ihmiselle sopiva elämä, inhimillisyys
- tulevaisuuden turvaaminen ihmiskunnalle ->
_ vastuuntuntoisuus isoissa asioissa
_ terve järki
mm. suurten systeemien kontrollointi niin, ettei niistä aiheudu uhkaa ihmiskunnalle

Yhteisön ja yhteistyön vaatimukset
- Hyvä yhteisölle ja yhteiselon kannalta, mm. oikeudenmukaisuus

Perusta, ylläpito, suojelu, tulevaisuuden turvaaminen

Näistä seuraavat
Perusarvot:
- yleisinhimilliset arvot
- terve järki käytännön toteutuksessa
- tulevaisuuden turvaaminen ihmiskunnalle
- vastuuntuntoisuus isoissa asioissa
- oikeudenmukaisuus

Konfliktiriski ja kaikkien yhteisen edun (ihmiskunnan edun) vastainen käytös
Konfliktien tarve ja vastustuksen tarve

Näitä tavoitteita kannatetaan yleisesti. Hallintoa, joka ei näitä perusarvoja kunnioita, tyypillisesti vastustetaan laajalti.

Oikeudenmukaisuus inhimillisiä arvoja kunnioittavalla tavalla

Sanattomat sopimukset ja vaistot: myös näitä on noudatettava: ei saa tehdä väärinkäytöksiä

Kunkin oikeus elää rauhassa, toisten häiritsemättä, jos ei itse häiritse liiaksi toisia ja/tai yhteiseloa (vastuuntunto!)
- suvaitsevaisuus
- yksilön perusoikeudet ja niiden kunnioittaminen (yleisinhimilliset arvot)
- pelisäännöt ja niiden kunnioittaminen (vastuuntunto) sopimuksista kiinnipito
- toisten huomioon ottaminen (tarpeet, myötäeläminen, inhimillisyys, vastuun kantaminen, oikeudenmukaisuus, reilu peli)


KOKONAISUUDEN OPTIMOINTI

Kokonaisuus
- päätavoitteet oikein (luonnollinen elämä, onni)
- toteutus tervejärkisesti, apuvälineitä järkevästi käyttäen
- mittasuhteet oikein -> keinona evoluutio,optimointi, voimatasapaino oikein painottamalla
_ kompensaatiot: mm. rakenteitten huonojen puolien kompensointi arvopainotusten avulla
_ välineiden käyttö tietyissä rajoissa: perustan pysyttävä kunnossa, pitkällä tähtäimellä kannattavasti, kyllin suojatusti, inhimilliset olot, ihmiselle sopivat työtavat jne. Ei haitallisia sivuvaikutuksia, systeemi vaikutksiltaan ohjattavissa riittävän hyvin ja ennustettavasti
_ intressien tasapainottaminen: sopuratkaisut, kompromissit


Luonnonvalinta -> optimoitu kokonaisuusKOKONAISUUDEN TASAPAINOTTAMINENVÄLINEET

“Tuli on hyvä renki mutta huono isäntä.”
Sama pätee välineisiin ja apukeimoihin yleensä.

- teknologia
- kirjoitustaito
- teoria
- armeija, asevarustelu, paha (haitasta koituva hyöty)
- valta
- raha
- järjestelyt

Ei pidä sotkea itseisarvoja ja välineellisiä arvoja.Hallinnasta ryöstäytyneet välineet

Jalkoihin jäämisen välttäminen useasti välineiden liikakäytön motivaatio.

Vallantavoittelu ja sen keinot
Ajattelu
Tieto
Taito
Teknologia
Koneet
Suuret systeemit
Raha
Käytännöt
Elämäntapa
Elinympäristö (moderni kaupunki)


Ajattelu ja tieto – pelkkä väline vai myös itseisarvo?
- kulttuurista riippuvaista?


Välineiden tehtävä

Huomioitava mikä on minkin perusta ja
miltä pohjalta tavoitteet on asetettu.
Koneet ja suuret systeemit apuvälineinä.
Välineellisten tavoitteiden sijaan on kiinnitettävä huomio perimmäisiin tavoitteisiin: onni.
Miksi mikäkin asia on tavoitteena? Millä kaikilla tavoilla se tarkkaan ottaen on hyödyllinen ja toisaalta haitallinen? Kokonaiskuva: kannattaako onnen kannalta vai onko jokin toinen parempi vaihtoehto?

Vahva suojelemassa hedelmällisen perustaa: inhimillisyys.
Tekniikoiden tehtävä on suojella elämisen perustaa.
Elämisen kannalta olennainen, tarpeellinen voiman tai välineen käyttö

Luonnostaan syntyvä voima (hyvä motivaatio jne.)


Raha ei ole tärkeä elämässä muuten kuin välineen osassa.


Keinotekoiset asiat

Keinotekoisten järjestelyjen tarkoituksena on levittää ihmisten asuinalue ilmastoihin ja olosuhteisiin, jotka ovat ihmiselle muutoin liian rankat (lähinnä talvi; puolustautuminen). Niiden tarkoituksena ei ole lisätä luonnottomuuksia vaan luoda mahdollisuudet luonnolliseen elämään.


Kokonaisetu

Välineen hyöty (ja haitta) kokonaisuuden kannalta, myös luodut tendenssit, käytännöt, mahdollisuudet, noudatetut arvot

Väline
- tavoite, tulos seurauksineen
- käytetyn välineen vaikutukset


Tavoitteet määräävinä tekijöinä, eivät keinot!Kannattavuus – vertaa perimmäisiin tavoitteisiin.- Ihmisen vaatimukset
- Yhteistyön ja yhteiselon vaatimukset
- Systeemin kanssa selviämisen vaatimukset (mm. kokonaisuuden tasapainottaminen)
- Tulevaisuuden turvaamisen vaatimukset

Kokonaisperspektiivistä katsottuna koneet ja suuret systeemit ovat keinoja päästä näihin tavoitteisiin.
Välineen rooli ja tuon roolin ylläpito: haitallisten ylilyöntien ja välineiden liian korostamisen välttäminen tervejärkisesti.KOKONAISUUDEN TASAPAINOTTAMINEN

Välineet ja kannattavuus kokonaisuuden kannalta
- kokonaisuuden optimointi


Vastuu, tavoitteet

Syy-seuraussuhteet näkyviin -> vastuuntunto
- apuna tässä kokonaiskuva: selkeä, ymmärrettävä, yhtenäinen ja johdonmukainen, pääasiat korostettuina

Seurausten taju
Tieto, taito, teknologia, käytäntö jne.
Välineiden vaikutukset ja kontrollointi
Katastrofien riskin välttäminen:
Selväksi yhteys: syy -> seuraus

Manipulaatio: sen tavoitteet
Tavoitteiden saavuttamisen seuraukset ja
seuraukset epäonnistuneista yrityksistä.
Seuraukset välineiden käytöstä, olemassaolosta jne.
Tilanne – vrt. tasapainoon, toivottavaan olotilaan ja asiaintilaan

Itseisarvo: katasrofien välttäminen
- mm. uuden tiedon mukanaan tuomien riskien välttäminen


Välineiden käytön rajoittaminen
- tavoitteet (suorat tiet toteutukseen)
- vältettävät asiat:
_ katasrofit
_ kontrolloimaton tilanne
_ kilpavarustelu yms. huonoon
suuntaan johtavat suuntaukset
- kannattavuus

Tavoitteet
- välttämättömät
- kannattavat
- toivotut

Vastuu omasta vaikutuksesta kokonaisuuteen

Joka osa on vastuussa myös kokonaisuudesta

Kokonaisuuteen puuttuminen
- vastuu kokonaisuudesta

Vastuuntunto ja
Vaikutusalueen laajuus, vaikutusvallan suuruus & tuki

Vaikutusalue ei saa ylittää vastuunkannon aluetta. Muutoin jonkun muun on huolehdittava tilanteesta, kannettava vastuu.
Ajattelijan vastuu ja ajatusten vaikutusalueet

Kullakin osalla on vastuu omasta vaikutuksestaan kokonaisuuteen ja kuhunkin osakokonaisuuteen, johon se kuuluu.
Kukin on vastuussa oman vaikutusvaltansa osalta tekemistensä ja tekemättä jättämistensä seurausista.
TOTEUTUS

Asioita voi korjata tavoitteen suuntaan, vaikkei itse tavoitetta voisikaan toteuttaa kokonaan käytännössä.

Se, että käytännön toteutuksen pohtimisen eteen on tehtävä paljon töitä, ei ole este, jos työvoimaa on yllin kyllin ja motivaatio hyvä.

Jos systeemi reistailee, on sen suunnittelussa painotettu asioita väärin, esim. asetettu prioriteetit väärin.

Jos prioriteetit asetetaan oikein (esim. työvoiman motivaatiotekijät) ja asioita painotetaan oikein, systeemi toimii luonnostaan.
HUOMIOITA TERVEESTÄ SUUNNASTA

Tasapainotus, väärien painotusten korjaaminen pois
- ei välineitä itseisarvoina
- luonnostaan syntyvä voima, teko, luonnollisen suuruinen, sopivan kokoinen tilanteeseen nähden olosuhteet huomioon ottaen
- tasapainotus: kokonaiskuva, perusasiat, pääasiat ja mittasuhteet oikein, syy-seuraussuhteet huomioon otettuina (välineiden käytön määrää ja tapaa arvioitaessa tämä on tärkeää)
- ei teorialähtöisesti, ei elämää ajatusten mukaan vaan ajatukset vain käytännön apuvälineinä: mikä on kunkin homman juju, kokonaiskuva, intressien tasapainottaminen, yhteen sovittaminen jne.


Välineet välineinä (työ, ajatukset, säännöt jne.),
Tavoitteet tavoitteina (onni, niin itselle kuin laajemmaltikin, nyt ja tulevaisuudessa, luonnollinen terve elämä sinällään)


Ratkaisuna ehjä maailmankuva, hyvälaatuinen.
Asiat ihmiselle luonnolliseen tapaan hahmotettuina myös kokonaiskuvan tasolla.
- Toimintaohje, moraali
- Kokonaiskuva
- Tunteiden yms. kannalta tärkeät tekijät mukana
- Käytännön kannalta tärkeät asiat käyty läpi
- Jne.

RATKAISUKESKEINEN AJATTELUTAPA

- Ongelmiin pitää kiinnittää huomio riittävässä määrin niiden ratkaisemiseksi.
- Rakennetaan ratkaisujen ja ratkaisumahdollisuuksien eikä ongelmien varaan.


Esteetön tie hyvään suuntaan.
Esteitä huonoon suuntaan vievälle tielle

Ehjänä säilyttäminen, ihanteitten saavuttaminen:
rikkomisen välttäminen kaikessa, etenkin isomman rikkomisen välttäminen,
rikkomisen tuomitseminen
Hyvään suuntaan menemisen tukeminen ja mahdollisuuksien antaminenPÄÄASIAT OIKEIN: KOKONAISUUS

Perusta kuntoon:
Hyvä pohja elämälle, tulevalle, kannatukselle ja yhteistyölle
Motivaatiotekijät kuntoon
Ristiriidaton -> voimakas

Katsotaan erikseen tavoitteet ja
Mahdollisuudet niiden käytännön toteutukseen.
Ei tingitä itse tavoitteista!
Käytännön toteutus objektiivisen ajattelun avustuksella. Terve järki.

Se, että joku tavoite on vaikea toteuttaa, ei estä sen tavoittelemista.

Kaikki tärkeimmät tavoitteet ja vaikuttavat tekijät otettava koko ajan huomioon – jokaisessa päälinjauksessa, osaratkaisussa ja teknisessä yksityiskohdassa.

Optimointi
- kokonaisuus
- osat kokonaisuuden huomioon ottaen

Terve järki toteutuksessa


Tarpeet -> voimavarojen käyttö & tärkeysjärjestys

Kunkin tehtävän hankaluus -> siihen tarvittava vaivannäkö
Jos tehtävä on hyvin tärkeä, niin siihen on uhrattava paljon työtä


Syy-seuraussuhteet näkyviin -> vastuuntunto

Kokonaisuus

“Kokonaisuutta käsittelevä osittaisperspektiivi”:
kokonaisuudesta huolehtiminen
(teoriaperspektiivi + käytännön toteutus)

Kokonaisperspektiivin tasolla vastaavat luokitukset ja ymmärrys kuin kunkin käyttämässä arkijärjen tai oman erikoisalan kontekstissa, ts. terve järki myös isoissa suuntauksissa.
Tämän ymmärryksen ottaminen huomioon kokonaisuudessaan.
Kokonaisuuden optimointi

Osittais- ja kokonaisnäkemys
Lyhyt ja pitkä tähtäin

Asioiden roolit:
- kokonaisuudessa kaikki huomioon otettua, osat omilla paikoillaan oikeissa mittasuhteissaan ja oikeissa rooleissaan
- osan kohdalla paitsi teho yms. Myös se, että se on vain osa ja että kokonaisuudesta on huolehdittava

Kunkin asian käyttötarkoitus ja kattavuusalue

Osittaisnäkemyksen tehokkuuden perusteella tehtyjen ratkaisujen tulee olla myös kokonaisuuden kannalta mielekkäitä.

Systeemin tavoitteet ja
kokonaisuuden sekä systeemin perustan kannalta
välttämättömät tavoitteet


Hyötynäkökulma, optimointi
- arvot jne. tässä yhteydessä:
_ kompensaatio -> kokonaisuuden tasapainottaminen
_ välineelliset arvot

Kokonaiskuvan arvo

Millä tavoin asiat liittyvät toisiinsa
- mm. yhtenäinen kokonaiskuva

Kokonaisuudet luonnollisia tai ainakin luonnolliseen pohjautuvia

Kokonaisnäkemys ja luonnollisuus
- harmoninen, ehjä kokonaisuus; ristiriidaton ja luonnollinen; tervejärkinen ja inhimillisiä arvoja kunnioittava


Kokonaisnäkemyksen arvo ja rooli


Kokonaiskuva samanmielisille ja keskivertoihmisille
Erikseen se miten perustellaan asiat arvoja kunnioittamattomille jne.

Suuret systeemit ja niiden ohjaus
- mm. arvojen avulla, terve järki ohjaajana

Kokonaisuuden koossapito?
Selkeä, yksinkertainen, olennainen ja tervejärkinen maailmankuva


Muutettava painopiste:
Tekninen tieto(Osasta huolehtiminen)
-> kokonaiskuva (Tasapaino!)


KOKONAISUUDEN OPTIMOINTI TIEETYIHIN TAVOITTEISIIN

Kokonaisuuden optimointi tavoitteisiin ja ylläpidon tarpeisiin nähden

Palaute oikeaan osoitteeseen: “Hyvällä hyvä palkitaan ja pahalla paha.”
“Kullekin ansioidensa mukaan”
-> “luonnonvalinta” toimintatavoissa

Oikeudenmukaisuus: kullekin tekojensa seuraukset
Palkka yhteisten etujen ajamisesta <-> tavoitteiden asettelu

Hyvä – hyöty – rakentaminen
Paha – haitta – estäminen (estäminen apuna rakentamisessa)


Oikeudenmukaisuus isossa mittakaavassa,
kokonaisuuden tasolla

Summa vaikutuksissa yli ihmisten (elollisten olentojen) ja ajan (tulevaisuuden, ei menneisyyden) - mm. mitä tendenssiä tuet?
Näin saadaan hyvän arvo versus huonosta koituva haitta.
-> Mikä näin ollen on oikeudenmukainen valinta kokonaisuuden kannalta, inhimilliset arvot huomioon ottavalla tavalla?
VÄLINEIDEN OPTIMOINTI TARPEIDEN TÄYTTÄMISEEN


Ihanteellinen voimankäytön määrä:

Tavoite: Tarpeet ja jaksavaisuus tasapainossa
välillä "tavoite/ihanne" ja "tilanne ilman vaivannäköä".

Luonnostaan syntyvä voima
- motivaatio
- riittävän hyvä maailmankuva

voiman rakentaminen
- hyvä perusta
- motivaatiotekijät: todelliset tarpeet (voitiinpa niihin sitten vastata tai ei) Ei pidä jäädä teknisten ratkaisujen vaatimuksiin vaan miettiä mitä tarpeita varten teknisiä ratkaisuja tarvitaan.


Tekniikoiden tehtävä

Kuinka paljon kannattaa käyttää voimaa ja milloin?
Vastaus: tekniikoiden tehtävänä on suojella elämisen perustaa (laajasti katsottuna).

Tekninen tietämys (keino) ja
maailma itsessään (tarpeet, tavoitteet, olosuhteet (rakennusmateriaali apukeinoihin))

Manipulaatio (keino)
Luonnollisuus (tavoite, perusta, rakennusmateriaali – vrt. luonnontieteet)


Tarpeet -> tavoitteet -> toteutuskeinot


Tasapaino:
Optimoi pitkällä tähtäimellä ja kokonaisuuden kannalta nähty vaiva ja välineiden käytön määrä niiden mukanaan tuomineen haittoineen, tavoitteena tarpeiden täyttäminen.
Mietittäessä, mitkä tarpeet ovat, ei oteta huomioon vain täytettävissä olevia tarpeita vaan kaikki ihmisillä, luonnolla jne. olevat tarpeet, ts. mikä olisi ihanne, tavoite, tarpeen. ("jumalan" näkökulma tarpeisiin)

Luonnontieteellisestä metodista:
Eläintä tarkastellaan häiritsemättä sen luonnollista elämää sille luonnollisessa elinympäristössä. Näin tulee mahdollisimman vähän havaintovirheitä, sillä häiriötekijöitä ei ole.
Itselleen sopimattomia oloja eläin kompensoi pyrkimällä huolehtimaan tarpeistaan jollain "sopeutumalla". Eläimen tarpeet eivät kuitenkaan muutu (ts. se, millainen elämä ko. eläimelle sopii) vaan vain menetelmät, joilla tarpeita täytetään. Monimutkaista systeemiä kuten eläintä on käytettävä käyttöohjeen mukaan.


Teko & motivaatio

suora yhteys:
aito motivaatio – teko
Teot tarkoituksenmukaisia, ei nähdä turhaan vaivaa,
ei ylilyöntejä eikä etenkään ylilyönneistä kiinni pitämistä

Jaottelu:
- tarpeelinen voiman tai välineen käyttö elämisen kannalta olennaisen tarkoituksen toteuttamiseksi (-> luonnostaan syntyvä voima)
- tarpeelisen voimankäytön puuttuminen
- tarpeeton voiman tai välineen käyttö


Inhimillisyys – elämisen perustasta huolehtiminen, toimintakyvyn ylläpito jne. (tunteet, tarpeet, luonnollisuus)
-> motivaatio – välineet ja keinot apuna tavoitteiden täyttämisessä (teknologia, tieto, taito, voima)

Järjen ja tunteiden mukainenAjattelutyöstä: epäonnistunut ratkaisuyritys
-> virheen/puutteen merkitseminen muistiin (ja sen syyn korjaaminen) ja paluu takaisin elämän perusasioiden äärelle,
niihin pohjaten uusi ratkaisuyritys
tasapainoisen paikkansapitävän kokonaiskuvan pohjalta, jossa perusasiat on painotettu (ainakin suurin piirtein) oikein.

Kokonaiskuva
- yhtenäinen, asioiden väliset yhteydet huomioon otettuina
- mittasuhteet oikein
- realistinen ja tervejärkinen

Sopiva sekoitus teoriaa ja käytäntöä
- homman idea selvillä
- luonnollisuus, tilaa elämiselle, omalle rytmille jne.
(sekä ihmisen että työn vaatimukset)

Ei pidä kiinnittyä välineisiin vaan itse elämiseen ja perusasioihin.

Vahva suojelemassa hedelmällisen perustaa
Vahva tukee, luo ja suojelee perustaa

Voimankäyttö tilanteen mukaan, kokonaisuuden tasapainoa ylläpitäen

Vahva ja herkkä


paremman (hyvän!) elämän rakentaminen itselle mahdolliseksi, mutta ilman, että ryövää muilta (esim. yhteistyö, lait yms.)
pelisäännöt: mitä tuetaan ja mitä ei

Omavaraisuus


Liialliseen toisenvaraisuuteen parannuksena:
kullekin ansioidensa mukaan
- oikeudenmukaisuus, kokonaiskuva, syy-seurausyhteydet

Valheet ja toimimattomuus
-> loisimisen tarve
(pohja rehellisyydessä,
siinä osassa, joka on rehellinen)

Osattava arvioida:
Mika on olennaista ja mikä ei?
Mikä on todellista ja mikä ei?
-> homman juju
ja varma pohja toiminnalle


- todellinen, rehellinen on vahva pohja toimivuudelle
- kokonaisuus
- järki
- olennainen
- hyvä on hyödyllinen
- motivaatio tuo voimaa ja toimivuuttaVASTUU


Vastuu suuressa systeemissä

- Vastuu teoista systeemin osana
- Vastuu muutoksista systeemin toimintaan ja näiden seurauksista
(ts. Vastuu systeemin toiminnasta tältä osin ko. hetkestä eteenpäin)
- Vastuu käytännöistä seurauksineen


- Vastuu toiminnasta systeemin osana
- Vastuu systeemistä riippumattomasta toiminnasta
(kaikesta muusta toiminnasta)

Kunkin asian aiheuttaja on vastuussa

Käsitys vastuusta ja käsitys kunkin vaikutusvallasta
Vastuu jostakin osateosta

Ihmisen vastuu tekojensa seurauksista ei lakkaa, vaikka hän toimisi vain pelaajana tai suuren systeemin pelinappulana.

Kunkin asian aiheuttaja on vastuussa – ei välttämättä teon toteuttaja, jollei teko ole toteuttajansa päätettävissä (tekemättä jätettävissä). Siten esimerkiksi tietoisesti virheitä korjaamatta jättävät ovat vastuussa tekojensa seurauksista.


- Ne, jotka eivät huolehdi kokonaisuudesta, ja
- Ne, jotka huolehtivat (yksityishenkilöt ja työntekijät)

Kaksi eri asiaa:
- aiheuttaja, syyllinen, vastuullinen
- kokonaisuudesta huolehtiva, vastuuta kantava, vastuuntuntoisesti käyttäytyväMikä pitää vastuuntunnottomat kurissa?
- mm. joukkovoima -> säännöt, rangaistukset, suojelu

vastuuntunnottomien kurissa pitäminen
- rangaistukset
- pelisäännöt
- moninkertaiset varmistukset


Päällekkäiset vastuualueet

VASTUUN KANTAMINEN

Mahdollisuuksien luominen, antaminen

Pitää yrittää viedä asioita positiiviseen suuntaan siltä osin kuin itse pystyy asioihin vaikuttamaan ja välttää viemästä asioita negatiiviseen suuntaan.


Suuren joukon jäsenen vastuu

Mitä tendennsiä tuet? Katso simerkiksi kymmenen tai sadan hengen joukko omalta alueeltasi tai ympäri maapallon: kuinka moni näistä vaikuttaa mihinkin suuntaan? Mihin suuntaan pitäisi vaikuttaa, kuinka paljon ja miten se saadaan aikaan? Paljonko aiot tässä valossa itse nähdä vaivaa asian eteen? Vastuu on myös sinulla.


Ihmiskunnan tulevaisuudesta huolehtiminen

Mihin suuntaan maailma on menossa? Hyvään vai pahaan? Kuinka varmasti, kuinka selvästi, kuinka vahvasti ja kuinka laajalti? Mitä tekijöitä on vaikuttamassa tuohon suuntaan ja mitä päinvastaiseen? Kuinka vahvoja ne ovat? Onko mitään merkkejä siitä, että suunta olisi kääntymässä?
Miten voisi tukea hyvää ja vastustaa pahaa, turvata tulevaisuuden ihmiskunnalle? Kuinka paljon vaivaa asian eteen pitäisi nähdä? Miten käytännössä?
- Tiedotus


Tiedotus -> maailmankuvakorjauset

Ohjaustavoitteet ja –keinot:
- informaation levitys:
- mm. kokonaisnäkemys ja käsitys vastuusta

Kokonaisuuden ohjaus
Tavallisesta poikkeavat vallankäyttötavoitteet ja –tavat kiinnostavia
- ideologiat ja ihanteet ja niiden leviäminen ja juurtuminen (arvot ja moraali)
- eri näkökulmat
- tieto

Mittakaavan vaikutus informaatioon
- laatu: taso ja se millaista informaation pitää olla (ajanlaskun alun Kiina)
- mekanismit
- ongelmat

Yhden tyyppinen systeemi:
tiedotus -> itse asiatason toimivuus -> lopputulos

Informaatio
- leviäminen
- vaikutukset
- mekanismit näissä
- informaation syntyminen


Yhteisön vastuu

Onko kulloinkin kyseessä oleva asia olennainen ison mittakaavan ja/tai pitkän tähtäimen kannalta? Luoko se esimerkiksi jotakin tendenssiä ja/tai käytäntöä?
Vastuu isoita asioista, mm. ihmiskunnan kohtalosta.

Yhteisön vastuu:
- hyväksyntä ja tuomitseminen
- aktiiviset toimenpiteet:
järjestelyt tärkeiden asioiden hoitamiseksi ja suojelemiseksi;
esim. säännöt, työntekijöiden palkkaaminen, vartiointi yms.

Ison mittakaavan asioissa
- vaikutuksen aiheuttaminen
- vaikuttamatta jättäminen
- vaikutuksen estäminen
Nämä kaikki ovat isossa mittakaavassa vaikuttavia tekoja. Niistä on kannettava vastuu.

Isossa mittakaavassa ja/tai pitkällä aikavälillä vaikuttavat teot:
summaa vaikutus yli ihmisten ja ajan.
(Vrt. Murhan ansaitsema tuomitseminen ym. tutummat pienen mittakaavan ilmiöt.)


Kuinka vastuu kannetaan

Suuret ongelmat, suuret asiat
Asiat, jotka ovat liian suuret yhdelle tai pienelle joukolle
- Huolehdittava hyvin suurella joukolla (kaikkien)
Esim. globaalit ympäristöongelmat
Ei saa luovuttaa!

Kaksi eri asiaa:
- kunkin (kaikkien) huolehdittavat asiat (vastuu)
- kaikkien/pääosan hyväksyttävät asiat (kannatuspohja)

Asiat, joiden estäminen vaatii kaikkien yhteistä mielipidettä tai toimintaaEi-yksilöölliset toimijat (joukot, systeemit)
- arvojen noudattaminen toiminnassa
- yksilöiden vaikutukset systeemin tai ryhmittymän kautta
(hetkelliset ja pitkäaikaiset,
yksittäiset lyhytvaikutteiset teot ja vaikutukset sääntöihin, käytäntöihin jne.)


Yhteisön vastuu

Onko kulloinkin kyseessä oleva asia olennainen ison mittakaavan ja/tai pitkän tähtäimen kannalta? Luoko se esimerkiksi jotakin tendenssiä ja/tai käytäntöä?
Vastuu isoita asioista, mm. ihmiskunnan kohtalosta.

Yhteisön vastuu:
- hyväksyntä ja tuomitseminen
- aktiiviset toimenpiteet:
järjestelyt tärkeiden asioiden hoitamiseksi ja suojelemiseksi;


Perusta, ylläpito

Pitkällä tähtäimellä kestävät kokonaisuuden huomioon ottavat ratkaisut
Kuka huolehtii ylläpitämistehtävistä?
Kuka huolehtii kokonaisuudesta?
Kokonaisuuden huomioon ottaminen tiettyjen
arvojen noudattamisen avulla -> Arvot,
arvot kompensoijina, kokonaisuuden tasapainottajina


Systeemikoon kasvun tuomat harhat:
Joku muka aina tietää ja joku huolehtii

Myytti, että joku huolehtii kaikesta, isoista asioista etenkin.
Jonkun on huolehdittava -> vastuu -> vastuuntunnon tarve -> etiikka


Etiikka – merkkejä vastuusta (kuka huolehtii mistäkin asiasta,
Vaikutusalue ja tavoitteet)
Vastuu -> vastuuntunnon tarve -> etiikka ja kunnollinen maailmankuva

Maailmankuvatunteet ja syy-seuraussuhteiden taju

Yhteisön vastuu

Moraali

Pelisäännöt ja niiden ylläpito

Tunteet mukana maailmankuvassa

Maailmankuvatunteiden tärkeys


Yksi syy maailmankuvatunteiden vähyyteen

Maailmankuvatunteiden puuttuminen johtuu kenties osin kirjoitetun kielen käyttämisestä kommunikaatiossa, muistiinmerkinnöissä jne. Tällöin tunneväri, moraaliset kannanoto jne. jäävät usein kokonaan merkitsemättä ja ajattelu painottuu siten poispäin niistä huomaamattakin.


Ei-luonnollinen elinympäristö

Erikoistuminen
Koulutus
Media

Maailmankuvan ongelmien aiheuttajina keinotekoiset asiat
Vastuu suurten systeemien aikakaudella

Iso systeemi toimintaympäristönä:
Vastuu myös systeemin kautta tulevista vaikutuksista

Mikä mahdollistaa vastuun kantamisen ison syteemin kyseessä ollen käytännössä?
- maailmankuva
- vaikutusvalta
- ?

Tekojen ja niiden seurausten liittäminen yhteen selväjärkisen maailmankuvan avulla
- vastuun kantaminen

Maailmankuva:
- kenellä on vastuu
- käsitys kunkin teon seurauksista
- käsitys kokonaisuuden tarpeista (tasapaino, ylläpito, perusta, pitkä tähtäin)

Maailmantilanteen hallinta, katastrofien välttäminen edellyttää, että vastuu kannetaan kokonaan myös suurten systeemien osalta.

Seurausten taju
Optimointi


Optimointi, vastuu, maailmankuva

Seurausten taju
Tieto, taito, teknologia, käytäntö jne.
Välineiden vaikutukset ja kontrollointi
Katastrofien riskin välttäminen:
Selväksi yhteys: syy -> seuraus

Syy-seuraussuhteet näkyviin
apuna tässä kokonaiskuva: selkeä, ymmärrettävä, yhtenäinen ja johdonmukainen, pääasiat korostettuina
-> seurausten taju, mahdollisuus kantaa vastuuta
-> vastuuntunto


hyöty & haitat <-> tavoite, kokonaisuuden tasapainottaminen!

- perustasta huolehtiminen (systeemin, elämisen perusta) ylläpito
- millä estää systeemiä jylläämästä vain omilla ehdoillaan (muut ehdot!) ohjausIhmisen vaatimukset: Objektiiviset arvot

Tavoitteena täyttää Ihmisen vaatimukset:
- Ihmiselle sopivat elinolot ja ihmiselle sopiva elämä, inhimillisyys
- Yhteistyön ja yhteiselon vaatimukset
- Systeemin kanssa selviämisen vaatimukset (mm. kokonaisuuden tasapainottaminen)
- Tulevaisuuden turvaamisen vaatimukset
_ vastuuntuntoisuus isoissa asioissa
_ terve järki


Kokonaisperspektiivistä katsottuna koneet ja suuret systeemit ovat keinoja päästä näihin tavoitteisiin.
Välineen rooli ja tuon roolin ylläpito: haitallisten ylilyöntien ja välineiden liian korostamisen välttäminen tervejärkisesti.PITKÄLLÄ TÄHTÄIMELLÄ KESTÄVÄ SUUNTA


Jos järjestelmä ei takaa tarpeiden täyttymistä kyllin hyvin, sitä ei noudateta ja vastustetaankin.

Yhteiskuntasopimus
- pelisäännöt & työ/vaivannäkö & edut, kuuluminen joukkoon

Yhteistyön edellytykset
- tarpeiden huomioon ottaminen
- tavoitteiden yhteensovittaminen, sopuratkaisut


Samanlaiset toiveet ja tavoitteet, yhteinen kohtalo

“Samassa veneessä ollaan.”
Asiat, joissa kaikki ovat samaan porukkaan kuuluvia, halusivatpa sitä tai eivät.
- Elinympäristö: sota, ekologiset katastrofit ja teknologian kehitys seurauksineen


Maailmankuva, vastuu

Mihin suuntaan täytyy mennä, jotta meininki
olisi pitkällä tähtäimellä kestävää?
Erillinen kysymys on se, mihin ollaan tällä hetkellä menossa ja miksi.

Tarvitaan teoreettinen jäsennys, joka sopii suurten systeemien maailmaan.
Mitä tapahtuu, jos kaikki tekevät samoin kuin sinä?
Mitä tendenssiä tuet?


Suuren joukon jäsenen vastuu

Mitä tendennsiä tuet? Katso simerkiksi kymmenen tai sadan hengen joukko omalta alueeltasi tai ympäri maapallon: kuinka moni näistä vaikuttaa mihinkin suuntaan? Mihin suuntaan pitäisi vaikuttaa, kuinka paljon ja miten se saadaan aikaan? Paljonko aiot tässä valossa itse nähdä vaivaa asian eteen? Vastuu on myös sinulla.


Ihmiskunnan tulevaisuudesta huolehtiminen

Mihin suuntaan maailma on menossa? Hyvään vai pahaan? Kuinka varmasti, kuinka selvästi, kuinka vahvasti ja kuinka laajalti? Mitä tekijöitä on vaikuttamassa tuohon suuntaan ja mitä päinvastaiseen? Kuinka vahvoja ne ovat? Onko mitään merkkejä siitä, että suunta olisi kääntymässä?
Miten voisi tukea hyvää ja vastustaa pahaa, turvata tulevaisuuden ihmiskunnalle? Kuinka paljon vaivaa asian eteen pitäisi nähdä? Miten käytännössä?
- Tiedotus


Vastuun kantaminen

Mahdollisuuksien luominen, antaminen

Pitää yrittää viedä asioita positiiviseen suuntaan siltä osin kuin itse pystyy asioihin vaikuttamaan ja välttää viemästä asioita negatiiviseen suuntaan.

Ihmiskunnan kohtalo ja suurten systeemien kehitys

Kokonaisuudesta huolehtiminen:
Pitkän tähtäimen etu koko yhteisölle ja ihmiskunnalle
- perustan ylläpito
- tulevaisuuden turvaaminen
_ katastrofien välttäminen
_ uhkatekijöitä vastaan suojautuminen (välineiden kontrollointi)
_ riittävä vaikutusvalta omiin asioihin: perusasioiden turvaaminen esim. elinolosuhteet, tavat jne. ihmiselle sopivia “välttää menemästä virran mukana väärään suuntaan”


Vastuu
Ihminen systeemin osana:
Kunkin aktiivisen teon vaikutus: mihin suuntaan se vie asioita
- vastuu vaikutuksesta myös ison mittakaavan asioissa

- Mitkä riskit?
- Miten ne vältetään?
- Miten haitat vältetään?
- Miten ohjataan systeemejä?
- Mitä on otettava huomioon suuria systeemejä ohjattaessa?
_ katastrofit vältettävä
_ yhdistettävä kokonaisuudeksi – vastuu ja kompensaatioiden vaatiminen


Uhkat ihmiskunnalle
- suurten systeemien kontrolloimisen hankaluus & uusi teknologia ja sen käyttö seurauksista tietämättömänä -> riskit (iso skaala), esim. ympäristötuhot
- luonnottomat elinolot
- liikaa valtaa yksissä käsissä -> riskialtis
- …
Tuotekehittely yms.

Ratkaisuja:
- suuret systeemit sisältävä maailmankuva: miten välttää riskit?
- ihmisen ehdot täytettävä: ihmisille sopivat elinolot
- riskialttiuteen ratkaisuna päällekkäiset tehtävänannot ja muut varmistukset (vastuuntuntoisuus, oikeudenmukaisuus, pelisääntöjen noudattaminen, demokratia pakkovallan sijaan)Systeemin suuruuden vaikutus sen käsittelytapaan

Pääasiat kuntoon!

Välineiden roolit:
- apuväline
- vaikuttava tekijä (esim. pitkällä aikavälillä)
- päätekijä

Mihin välineellä on vaikutuksia?
- teho, toimivuus, kestävyys, mahdollisuudet
- inhimillisyys
- ympäristöolot

Pieni väline/systeemi:
Vain vaikuttavaa kokoluokkaa olevat piirteet käytävä läpi välttämättä: osan laatu
(muu tärkeää tendenssien syntymisen ja mittakaavan kasvun myötä)

suurehko tai suuri väline/systeemi:
Vaikutus osiin & kokonaisuuteen
iso koko -> pienehkötkin vaikutukset käytävä läpi,
mahdollinen vaikutus ympäristöoloihin yms.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

LUONNONVALINTA JA TASAPAINON LÖYTÄMINEN

KOKONAISUUKSIEN EVOLUUTIO

(Myös aktiivinen kokonaisuuksien ja osakokonaisuuksien kehittäminen kokonaisuuden kannalta mielekkäisiin sekä tervejärkisiin päämääriin pyrkien: onni nyt ja tulevaisuudessa, katastrofien välttäminen; sopusointu isossa mittakaavassa)


Kokonaisuuksien optimointi
Sirpaleisuuden sijaan
Osien, osakokonaisuuksien ja kokonaisuuden toimivuus
- kokonaisuuksien ja osakokonaisuuksien ja niiden yhteispelin kehittyminen luonnonvalinnan myötä, luonnonvalinnassa vaikuttavat tekijät (selviytyminen nyt ja tulevaisuudessa, toimivuus, sopeutuminen ympäristöön yms.)

Vrt.:
- luonnonvalinta -> evoluutio
- oikeudenmukaisuus: kullekin ansioidensa mukaan (toiminnan ohjautuminen)
- markinat ja tuotekehittely: kilpailun vaikutukset

Kokonaisuuksien yhteen sitominen:
- kunnollinen kokonaiskuva (pääasiat kuntoon)
- johdonmukaisuus terveen järjen sanelemassa määrin:
_ pääasiat oikein koko ajan!
_ itsestäänselvyyksiä noudatettava koko ajan (paitsi tietenkin järjen hyväksymien poikkeuksien kohdalla)
-> kokonaisuuksien hioutuminen
-> sopusointu, tehokas ja vakaa toiminta myös kokonaisuuksien tasolla

Kokonaisuuksien hioutuminen ja
harmonian (ja luonnollisuuden) sekä yhteispelin arvo
toimivuuden ja tehokkuuden kannalta


TASAPAINO


TASAPAINO

Tasapaino, vakaa tila: jonkin luonnon mukainen

Inhimillisyys, luonnontila,
tarpeiden täyttäminen, pitkällä tähtäimellä kestävä ratkaisu
Mitä ihmiset haluavat,
maailmankuvan myötä isot asiat myös mukana
(-> ihmisten toiveet -> teot -> tekojen vaikutus isoihin asioihin)

Vakauttava suunta, vakauttava tekijäTasapaino
Harmonia
Luonnollisuus
Inhimillisyys

Pehmeiden arvojen tarpeellisuus, välttämättömyys
YlläpitoHioutuminen, luonnonvalinta:
epäharmonisten piirteiden karsiutuminen pois

- (yhtenäisyys ja epäyhtenäisyys)
-> musiikin soittotapa, musiikkimaisuusKaikki hyvin päin,
Luonnollisella tavalla,
Oikein päin
- järki
- tunteet
- vaistot


EVOLUUTIO

Vertaile:
- luonnonvalinta (evoluutio)
- kilpailu markkinoilla (tuotekehitys jne.)
- oikeudenmukaisuus: kullekin ansioidensa mukaan (lakien noudattaminen, ylläpitotyö, kehitys)
On tärkeää katsoa asioita kokonaisuuden kannalta!


HIOUTUMINEN, HARMONIA JA LUONNOLLISUUS

Luonnonvalinta, tuotekehittely

Hiominen -> luonnollinen ratkaisu:
se, mikä toimii, jää ja
se, mikä on haitaksi, putoaa pois
Syntyy ristiriidaton, harmoninen ratkaisu, yhtenäinen kokonaisuus.

Olennaisen löytäminen (ajattelu, ymmärrys)
Inhimillisyyden arvo (ihmisen toiminta)
Luonnollisuuden arvo (tekemisen tavat ym.)

Hioutuminen, hiominen, kehittely
-> yhtenäinen harmoninen ja luonnollinen kokonaisuus


Harmonia

Harmonia: mm. yhtenäinen kokonaisuus, sopusointu
- yhteispeli (eri osien jne.)
- harmoniarikot ja niiden merkitys
- (yhtenäisyys ja epäyhtenäisyys)


LUONNONVALINNAN TULOKSET

Luonnonvalinta vaikuttaa myös kokonaisuuksien tasolla. Ajan myöta syntyy harmonisia kokonaisuuksia, joissa osat pelaavat luontevasti ja saumattomasti yhteen joka tasolla.

Osia tarkastelemalla voi yleensä päätellä kokonaisuuden.Yksi osa kertoo, miten se liittyy seuraavaan. Kohta kohdalta voi kokonasirakenteen päätellä ja hahmottaa.

Monikerroksinen luonnonvalinnan kautta syntynyt kokonaisuus on hyvin paljon mutkikkaampi ja toimivampi kuin erillisistä lähteistä haalituista palasista koostettu kokonaisuus.Paljon suunnitellumpi, harmonisempi, taloudellisempi ja yhtenäisempi.

VIRHEIDEN JA EPÄKOHTIEN KORJAAMINEN POIS

Virheiden ja epäkohtien korjaaminen pois:
Tervejärkisesti pääasiat oikein, perusasiat oikein
-> hioutuminen,
-> kehitys kohti optimia tms., kohti tasapainoa
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

SUURTEN SYSTEEMIEN OHJAAMINEN


OHJAUKSEN TARVE

Kontrollin tarve

Suurten systeemien kehitys ja ihmiskunnan kohtalo
Huoli ihmiskunnan tulevaisuudesta, kun systeemikoko käy suureksi.

Nyky-yhteiskunnan kehityssuunnat: niiden suotavuus (kokonaisperspektiivistä katsottuna) ja syyt sekä mahdolliset korjaukset: tavoitteet ja keinot

Millainen suuri systeemi on kontrolloimatoomana ja millainen terveen järjen ohjaamana (etenkin kokonaisuus terveen järjen ohjaama)

Isoilla systeemeillä on suuret vaikutukset -> kontrollin tarve

Jonkun täytyy huolehtia, monessa asiassa lähes kaikkien, isossa systeemissä, isojen systeemien aikakaudella

Korjaaminen kokonaisperspektiivistä käsin! Ratti pelkän moottorin trimmaamisen sijaan.
Olennaisimmat asiat kuntoon!

Tuhottava mielikuva, että isot systeemit vain jylläävät omalla painollaan.
Auto + ratti

Kaikille yhteisten intressien on oltava ajettavissa.


MAAILMAN UUSIA PIIRTEITÄ

Nykyajan tunnusomaisia piirteitä ja vastaliikkeitä niihin
(kompensoivia tekijöitä)

Systeemikoon kasvaminen (syynä teknologia)
-> ohjaus, terve järki, pitkä aikaväli, vastuu, arvot

Sirpaloituminen (syynä liian nopea muutos)
-> kokonaisnäkemys; yhtenäinen ja sopusointuinen kokonaisuus

Keinotekoiset ärsykkeet (syynä teknologia)
-> luonnollisuuden arvo, ehjä kokonaisuus


Mikä oikeastaan on uutta?
- Systeemien piirteet

Systeemit ja luonnottomuudet -> kompensaatioiden tarveSYSTEEMIEN OHJAUTUMINEN

Systeemin laatu
- tavoitteet
- “pelin”lainalaisuudet
- ympäristövaatimukset, perustasta huolehtiminen
- pitkällä aikavälillä kestävän systeemin perusta

Suuret systeemit
- perustasta huolehtiminen (systeemin, elämisen perusta)
- millä estää systeemiä jylläämästä vain omilla ehdoillaan (muut ehdot!)
(hyöty & haitat <-> tavoite, kokonaisuuden tasapainottaminen!)
- kontrolli (joissakin rajoissa pitäminen)
- ohjautuvuus


Vaikuttavat tekijät
- niiden suuruus ja suunta
- kontrolloivat tekijät


Luisuminen

Jos kaiki muuttuu jatkuvasti tiettyyn suuntaan, syntyy yhteisössä kierre, jos aina verrataan aiempaan ja muutetaan tiettyyn suuntaan:
Olosuhteet, kokemukset, tottumukset, mitta-asteikko, vertailukohteet, käytännöt, uskomukset
Osittaisnäkemyksen vaarat


Suuren systeemin ohjautuminen

Missä määrin käytössä olevat teknologiat ja käytännöt muovaavat asiain tilaa?
Mitä mahdollisuuksia on luoda uusia teknoloigioita ja käytäntöjä ja auttaa näitä kilpailussa?
Entä mahdollisuuksia muuttaa voimasuhteita?

Muutosten näkyminen vie aikaa.
Tottumusten muuttuminen peittää muutoksia.Historiallinen tilanne
Mikä kannattaa milloinkin

Menestyvän taktiikan riippuvuus edeltäjistä
ja heidän luomistaan olosuhteista
(perusta olemassa)
(sukupolvet, teknologia jne.)

Mikä on minkin perusta?
Asioiden riippuvuus olosuhteista


KATASTROFIEN VÄLTTÄMINEN

Teknologian kanssa toimeen tuleminen:
Päällekkäiset varmistukset

Koneiden ja isojen systeemien luotettavuus

Mitkä asiat on varmuuden vuoksi pidettävä ihmisten tehtävinä?
Jatkuva valvontatyö: taidot varalla hätätilanteita varten
Esim. liian tietokoneistumisen vaarat

Kun aika kuluu, yhä useammat asiat laitetaan tietokoneen hoidettaviksi.
Tietokonesysteemeissä ei pitäisi olla lainkaan virheitä.
(luonnollinen korjaantuvuus puuttuu, on vain korjausjärjestelyt)
Ehjä tietokone on paljon varmempi kuin rikkinäinen, etenkin, jos se säätelee tärkeitä toimintoja.
UUDET ASIAT

- yksittäiset ilmiöt
- niitä ohjaavat lainalaisuudet
- teoreettinen kokonaiskuva maailmasta (tieteet)

- ilmiöiden käyttö käytännössä
- käytössä vastaan tulevat asiat ja lainalaisuudet (tieto ja ymmärrys ilmiöiden käytöstä)
- ilmiöiden käytön sisältävä kokonaiskuva maailmasta

- sen mahdollisesti vaatimat muutokset tavoissa yms.

Vastaavasti uudet keksinnöt, ajatukset, tekniikat, taidot, tiedot, ymmärrys ja suuntaukset.


Maailman muuttuminen näiden olemassaolon ja käytön myötä
-> muutokset ja lisäykset maailmankuvaan

VIRHEET SUURISSA SYSTEEMEISSÄ

Virheiden seuraukset

Korjautuminen, korjaaminen
Itsekorjautuva systeemi
- luonnollisuus
- luonto rajoissa, joissa se kestää häiriötekijöitä

Luonnolliset korjausliikkeet puuttuvat keinotekoisesta systeemistä.
Virheiden seuraukset ovat erilaiset tekniikassa (isot systeemit myös) ja luonnossa:
- Kolaroitu auto versus toipuminen sairaudesta

Virheiden välttäminen isoissa systeemeissä
Iso systeemi ei ole sinällään paha. Virheitä vain on vältettävä.
Ohjaus kuntoon!
Kokonaisnäkemys, arvot, moraali, vastuuntuntoisuus


Virheiden vaikutusalueet

Niin kuin systeemissä voi mikä tahansa teko vaikuttaa laajalti, niin myös virheet. Oltava hirvittävän paljon varovaisemti kuin yksittäisen ihmisen tapauksen kohdalla, jotteivät vakavat virheet pääse leviämään.
-> Uusi laatu- ja virheettömyysstandardi

Virheistä oppiminen ja vastuu isoissa systeemeissä

Systeemissä olevista virheistä ja vioista:
Poikkeustapauksen kohdalla näkee normaalitapausta selvemmin, jos systeemi reistailee. Se mikä muulloin voidaan painaa villaisella, nousee esiin. Virheet näkyvät.VIRHEIDEN HUOMAAMINEN


Rehellisyyden arvo toimivien systeemien rakentamisessa

Rehellisyys -> oikeaan osuva kuva asioista
-> mahdollisuus vaikuttaa ja huolehtia systeemin toimivuudesta
mm. mahdollisuus korjata virheet pois
-> perusta systeemin toimivuudelle kunnossa

Olennaiset asiat kuntoon – oikeasti eikä vain puheissa:
“homman juju” kuntoon!Luonnottomuudet ja terveen järjen vastaisuudet virhemerkkeinä

Virheen seuraukset saattavat näkyä, vaikka alkuperäistä virhettä ei heti paikallistetaisi. Seurauksiin on voitava reagoida virheenä myöskin. Terveen järjen vastaiset käytännöt on voitava välttää.


Tekniikan ihmeet ja rikkoutuvuus
“Marsilaisten” tehdas:
Miten rikkinäisen (sabotoidun) tehtaan tuote eroaa ulkonäöltään ja muuten ehjän tehtaan tuotteesta? “marsilainen” ulkonäkö ja outous Tulkinnassa unohtuu helposti terve järki: vioille luullaan olevan jokin syy.

Mitä jos kone menee rikki tai toimii holtittomasti?
Muistuttaako lopputulos toiveikkaan silmissä ulkomuodoltaan
kokonaisnäkemyksen pohjalta laadittua jo ihan vain siksi, ettei se ole
optimoitu jonkin tietyn tekijän suhteen? Täydentääkö mielikuvitus kuvan järjelliseksi – vrt. luonto, ihmisen luonnollinen elinympäristö –
ihan vain siksi, että kaikkeen luullaan olevan syynsä.
Ihmiselle uusi asia: virhe syynä, ei lainalaisuus.


Valheet haittaavat havaintoja

Vain yksi oikea tapa mutta tuhansia jollain lailla järkeviltä näyttäviä, ainakin jos ne sellaisiksi naamioidaan. (Osittaisnäkemyksen vaarat) Tottumus valkeisiin valheisiin haittaa, sillä tarvitaan jarru, joka toimii riittävän pian, jos iso systeemi menee väärää tietä.
(Lääke, joka peittää oireet, muutei paranna itse vaivaa, ei ole hyvä.)

Keinotekoiset ärsykkeet mutta luonnollinen perusta

Yksi nykypäivän ongelmista on ei-luonnollisten ärsykkeiden sekaannuttava vaikutus luonnollisiin toimintoihin, jolloin mm. järjellä on usein ongelmia selvitä vaivattomasti nykypäivän monimutkaisesta tilanteesta.


Jos ajattelee elollista olentoa optimoituna “laitteena”, ymmärtää helposti, että luonnovalinnan muovaama kokonaisuus on toimivampi ja tehokkaampi kuin sen osasista teknisesti koostettu. Näennäisesti tarpeettomat luonnolliset toiminnot palvelevat tyypillisesti yksilön, yhteisön ja lajin säilymistä, hyvinvointia jne. pitkällä tähtäimellä, ottaen huomioon erilaiset monimutkaiset syy-seuraussuhteet, eri osien ja kokonaisuuden hyvän toiminnan edellytykset.

Kokonaisuuksien muotoutuminen ja hioutuminen luonnonvalinnan myötä:
Keinotekoiset ärsykkeet ja luonnollisuus perustana (vrt. luonnontieteet teknologian perustana)
- Tavoitteet kuin luonnonvalinnassa
- Ihminen /elollinen olento on kuin hieno laite, osa osalta optimoitu juuri tietynlaiseen toimintaan tietynlaisessa ympäristössä tietynlaisiin (luonnollisiin – Huom: KOKONAISUUDEN on oltava myös luonnollinen! Mittasuhteet ja tärkeysjärjestykset oikein, kukin luonnollnen toiminta ja tavoite vaikuttamassa sille ominaisessa kokoluokassa -> virhetoimintojen välttäminen)


Vertaa:
Rehellisyyden arvo toimivien systeemien rakentamisessa, toiminnan perustan kunnossa pitämisessä

Feikin toimivuus perustuu aidon toimivuuteen. Aito on paljon tehokkaampi.Manipulatiivisuus

Erotettava:
- vaikuttava tekijä
- manipuloinnin kannalta helppo vaikuttava tekijä
Systeemin vinoutumistaipumus mm. tästä: jotkin kokonaisuuden kannalta tärkeät vaikuttavat tekijät jäävät liian vähälle huomiolle.
-> korjautuvuus arvojen suuntaan

Manipulatiivisuus ja sen tuomat haitat
Eräs ongelman ratkaisutapa: kokonaiskuva, vastuu, arvot


KORJAUS

Tarvitaan uudenlaista korjautuvuutta systeemeille, ihmisten ja ympäristön tarpeiden aitoa huomioon ottamista.

Korjautuvuuden eteen on tehtävä töitä. Ihmiskunnan tulevaisuudesta on huolehdittava. (Perustan ylläpito, ympäristöongelmat, kokonaisuus ylipäätään.)

Tärkeimpien asioiden on oltava helposti korjattavissa – kenen tahansa aloitteesta, kunhan aloite on terveen järjen mukainen.
Avoin yhteiskunta
Objektiivinen asiataso

Terve järki korjausmenetelmänä

Korjaaminen ihmiselle sopivalla tavalla
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO


KOKONAISUUDEN YHTEEN SOVITTAMINEN


VALLAN KOHTEENA, systeemin kyydissä

Suojautuinen systeemin avulla, sopusoinnussa sen kanssa:

Siviilivastarinta versus
omien etujen tekeminen vallanpitäjille tavoiteltaviksi tai ainakin hyväksyttäviksi

Valloittajan kanssa versus hallitsijan kanssa

Isot systeemit ovat ilmeisesti tulleet jäädäkseen.
Niitä ei voi poistaa, vaikka ne olisivat haitaksi,
Vaan ne on muutettava sellaisiksi, ettei niistä ole haittaa.


Kokonaisuuden huomioon ottaminen
Perustan tärkeys

“Älä sorki sen talon perustuksia, jossa asut.”:

Teknologian toimivuus (pitkällä tähtäimellä etenkin) edellyttää, että ihmisten elinolot pysyvät riittävän hyvinä ja luonnollisina.

Jos olet autossa, niin et häiritse kuljettajaa tämän ajaessa. (tärkeistä asioita ylläpitävistä perustoiminnoista on huolehdittava joka tapauksessa)

systeemin kyydissä versus kilpaileva systeemi (sissiliike tms.)
Jos olet lentokoneessa etkä pidä matkasta, et sabotoi sen moottoria vaan yrität vaikuttaa ohjaajaan. (liian vaarallista: liian tekninen, suuri laite, tekee sellaista mikä ei muuten olisi mahdollista: kaikkea ei kannata romuttaa. Ja olet itse kyydissä!)Vallan kannatus

Vrt. Valta ja kannatus sille, vallan perusteet
(toiminnan perusteet, toimintakyvyn perusteet)

Kaikille yhteiset tavoitteet ja organisaation toimivuus

Mitä kautta tavoitteet tulevat?
- välineelliset arvot: kannattavuus, toimivuus jne.
- itseisarvot (vallanpitäjien etu, ihmiskunnan etu jne.)

Tavoitteiden ottaminen, kun ei tunneta mahdollisesti jo olemassaolevia tavoitteita
- terve järki: perusasiat kuntoon (mm. katastrofien välttäminen)
- yleisinhimilliset arvot ja oikeudenmukaisuusKOKONAISUUDEN YHTEEN SOVITTAMINEN

Eri aisoiden roolit kokonaisuudessa

Yhteistyö
Luonnollisuus on hyvä ohjenuora ehjää kokonaisuutta rakennettaessa, tarpeita huomioon otettaessa.

Sopusoinnun arvo


Pitkällä tähtäimellä kestävä systeemi

Mikä perusta?

systeemin riippuvuus ympäristöstään
Mikä on systeemin perusta?

- Ihmisen tarpeiden huomioon ottaminen
- Pitkän tähtäimen stabiilius
- Kokonaiskuva
- Suurten systeemien kontrolloiminen


systeemin ympäristövaikutusten suuruus

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO


IHMISKUVASTA

Steinbeck: Helmi-novellista perheen lauluJos todella pidät jostakin, se on eri asia kuin jos puhut siitä muiden kanssa.
Pitäminen on ensisijaista,
puhuminen vain toissijaista.

Ø

Jos tunnet jotakin …

Kokemus (elämä sinällään) on ensisijaista ajatteluun nähden.

(buddhalaiset)IHMINEN ON KOKONAISUUS


Ihminen on luonnostaan tietynlainen.

Ihmisellä on perusluonto, tapa, jolla toiminnot pelaavat saumattomasti yhteen.


Vaistot ohjaavat oikeaan suuntaan.

Perusluonnon mukainen toiminta tuottaa onnea. Perustoimintojen vastainen, ts. Tarpeet ja/tai luonnolliset toimintatavat huomiotta jättävä, tuottaa epämiellyttävän olon ja on jotakin, mitä ihminen karttaa luonnostaan.

Ihminen on kokonaisuus.

Ihmisen eri puolet muodostavat eheän kokonaisuuden, joka ei ole luonnostaan jakautunut osiin. Esimerkiksi järki ja tunteet muodostavat kokonaisuuden, samoin mieli, kroppa ja aistit. Sosiaalisissa suhteissa minä ja muut pelaavat saumattomasti yhteen. Sosiaaliset tarpeet ja henkilökohtaiset tarpeet ovat sovussa vaikuttamassa elämään ihmisen luonnon ja vaistojen mukaisella tavalla.Inhimillisyys on ihmisen käyttöohje.

Mitä luonnollisemmin jonkin asian tekee, sitä saumattomammin ja harmonisemmin se sujuu. Näennäisen ristiriitaisista osasista muodostuukin harmoninen ja täysin yhtenäinen kokonaisuus. Jos jokin suunta on luonnollinen, se on oikeinmerkki: siihen suuntaan on mentävä, jos halutaan ehjä ja toimintakykyinen ihminen, ehjä ja toimintakykyinen ihmisyhteisö jne.


Optimointi, olennaisuuksien korostaminen

Elämän ja kokemuksellisuuden (ja ajatusten) paikasta elämässä ja ajattelussa: mikä on olennaista ja mikä ylimääräistä?

Mitä on todella olemassa?
Se, mikä on olemassa nyt, tulevaisuudessa tai muistoissa, on ainoa, millä on merkitystä. Muut asiat ovat olemassa vain mielikuvituksessa ja niiden ainoa merkityksellisyys on olla jotakin mitä ajattelemme tai kuvittelemme hetken verran (tuo hetki seurauksineen) – olematta olemassa mitenkään muuten, olematta merkityksellisiä mitenkään muuten.
Kannattaa kiinnittää huomiota siihen, mitä pitää merkityksellisenä ja/tai olemassaolevana. Asiat, jotka ovat käytännössä (kokemuksellisesti) olemassa, ovat ainoat, joilla on merkitystä.
Eivät siis ajatukset, ymmärrys jne. vaan kokemuksellinen taso, aistimukset, tunteet, sosiaaliset kokemukselliset asiat, vaistot jne.
Ajatus on tavallaan teko, ei muulla tavoin merkityksellinen. Ajatukset ovat apuvälineitä käytännön elämisessä. Niinpä kannattaa arvostaa elämää itsessään, asioita, jotka ovat todella olemassa käytännössä, eikä ajatuksia sinällään. Myös toisten ihmisten elämien käytännön taso on tärkeä, sillä ihminen on sosiaalinen olento.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

OPTIMOINTI


OPTIMOINTI

Tarkoituksellisilla teoilla on suunta: niillä pyritään jostakin tilansteesta toiseen.

Hyvin optimoitu teko vie tehokkaasti tavoitteeseen.

Mitä tärkeämpi tavoite on, sitä olennaisempaa on päästä oikeaan suuntaan.

Huonosti optimoitu teko vie tavoitteeseen hitaasti tai kiertokautta. Silloin useimmat osateot eivät ole kovin olennaisia ja vaikka niiden suunnan kääntäisi (tekisi ohjeen vastaisesti), saattaa osateoista saada koottua eri tavoin kokoamalla tien tavoitteeseen. Olennaisia tekoja ei voi kääntää ympäri.

Æ*
*
¨*


* ¨
*
* Æ

* on olennainen, Æ ja ¨ ovat epäolennaiset.

Ei:
*

* Æ
Ø
¨

SUUNNAT, OLENNAISUUDET “Mäenlaskija”

“Kelkalla laskija”
= Huomio, että tietty tekijä vaikuttaa tiettyyn suuntaan.

Esim. terveen järjen mukainen versus terveen järjen vastainen:
motivaatio ja homman juju

Optimointi tunnetason tekijät huomioon ottaen


“alamäki” “ylämäki”

edesauttava haittaava
hyvä huono
edullinen, kannattava haitallinen
“polttoainetta” “kapuloita rattaisiin”,“kitkaa, haittaa”
homman juju häiriötekijä
tavoiteltava vastustettava
vaistojen mukainen vaistojen vastainen
tunteiden mukainen tunteiden vastainen


Toiminnan suunta ja sujuvuus

Olennaisuudet, ennustettavuus?

Tästä saadaan virtauskenttä tms. (kentän palasia ym. arvioita), joka kuvaa kannattava toimintasuuntaa ja toimii siten optimointikeinona, joka ottaa huomioon tunteet ja järjen.

- Ihmisen toiminnan juju (motivaatio, työtavat&työolot, tavoitteet)
- Tekemisen juju ja lainalaisuudet

Kokonaisuus!HYVÄ ON HYÖDYLLINEN

Miksi jotakin sanotaan hyväksi? Mitä etua kustakin hyvästä on?
Hyvä johonkin tarkoitukseen
- Hyvä talo, hyvä asua, hyvä katto jne.
- Taitava
- Sopusointuinen
- Terve
- Kaunis
- Tunteiden mukainen
- Sosiaalisten suhteiden kannalta hyvä
- Yhteisön kannalta hyvä


Miksi kyseisenlainen hyvä (tunteet, kauniit asiat, …) on hyödyllinen?
- Ihminen tavoittelee onnea ja turvattua tulevaisuutta. Vaistot ja tunteet auttavat elämään ihmiselle sopivaa elämää. Suunta, johon ne ohjaavat, on ihmisen selviämisen ja toimintakyvyn kannalta edullinen.Rakennusaineet (ihminen, koneet jne.)
(ajattelutavat, vaiheistus yms.)

RAKENNUSAINEET

Käytettyjen tekniikoiden ja rakennusaineiden vaikutus lopputulokseen
(helpot tiet ja optimonti,…)


Ajattelutavat
Rakenneosaset
Teknologia
Välineet
Tietämys

RAKENNEOSASTEN VAIKUTUS KOKONAISUUDEN OPTIMOINTIIN (Ihmisen perusta ja suunta)

Myös suuressa systeemissä ovat ihmisen luontoon liittyvät asiat olennaisia, sillä ne ovat tärkeitä kunkin yksilön kohdalla.
- suuntia, joihin kaikki menevät

systeemit
- alkeistason piirre -> kokonaistason suuntalinja (esim. yhteiskunta, tavoitteiden valinta)

Perussuunta:
onnellisuudesta ja tulevaisuuden turvaamisesta huolehtiminen,
perustan ylläpito
Esim. maailmankuvan ja terveen järjen käyttötarkoitus
Jos mennään tätä perussuuntaa vastaan, niin törmätään ongelmiin ja vastustukseen.

Yleisinhimilliset arvot ja suuret systeemit
(kokonaiskuva, laaja kannatuspohja, olosuhteet,
kaiken yhteensovittaminen, pitkä aikaskaala)

Kannatuspohja
Yleisinhimilliset arvot ja oikeudenmukaisuusMotivaatiotekijät suurten systeemien rakentamisessa

Arvot & motivaatio
- yhteys selväksi
tavoitteet ylipäätään
(arvot – merkkejä tarpeista)


Motivaatiopohjan huomioon ottaminen ja
inhimillisyys.
- tarpeet
- perusedellytysten täyttäminen

Motivaatiotekijät
- ihminen
- yhteisö

- systeemiJoukon tuki


Harmonian arvo
- sirpaleinen versus toimiva osien, osakokonaisuuksien ja kokonaisuuden tasolla
_ ristiriidaton
_ toisiaan tukevat, yhteistoiminta


Oikeudenmukaisuus optimointikeinona

- tasapaino
- kyvyt mahdollisimman hyvin käyttöön (myös motivaatiotekijät huomioon ottaen)


JÄRKI, TUNTEET JA VAISTOT IHMISEN TEKOJEN OHJAAJINA


IHMISEN VAISTOT (YMS.) (jotakin niistä)

Laumaeläin
- halu kuulua laumaan, tarve sosiaalisiin kontakteihin
- yhteisön osana toimiminen (tavat, ajatusmaailma, tavoitteet)
- yhteisön edun ajaminen
Yksilö
- itsemääräämisoikeus
- oman tulevaisuuden turvaaminen
- onnellisuuden tavoittelu
Järkeä käyttävä olento
- maailmankuva tervejärkisellä tavalla vaistojen apukeinona (erittelykyky, syy-seuraussuhteet, pääasiat ja sivuseikat,…)


Tunteiden, järjen ja vaistojen mukainen käyttäytyminen.TUNTEET TEKOJA OHJAAVINA

Pitäminen -> taipumus tehdä niin

Pelko -> ko. vaaran välttäminen
Ärsyyntyminen, viha -> haitasta eroon pääseminen


Tunne -> elinolosuhteiden muuttaminen ko. eläimelle (mm. ihmiselle)
paremmin sopiviksi

Tunnetason motivaatiotekijät kuntoon
-> paitsi järjen, myös vaistojen mukainen parannus (ohjaus) elinolosuhteisiin (ihmiselle sopivat olot: sopiva rytmi jne. – eikä vain tekninen parannus elinolosuhteisiin)


Karkeasti ottaen:
Ohjata asioita positiivisten tunteiden aiheuttajia kohti ja poispäin negatiivisten tunteiden aiheuttajista.Maailmankuva ihmisen toimintojen ohjaajana
yhdessä terveen järjen kanssa.
Lisäksi tunteet ja vaistot.
Edelliset ovat keinot ja jälkimmäiset tuovat tavoitteet (järjen saneleman kanssa yhteensopivat yleensä, jos maailmankuva on ehjä).

Tavoitteet ja keinot:
Tunteet, vaistot - terve järki ja maailmankuva

Onnellisuus ja ihmiselle luonollinen toiminta (vaistot jne.)
(Tietoinen tavoite ja ne joita seurataan ja tavoitellaan.)

Tunteet ja oma&muiden etu
Tavoitteena oma&yhteisön/ryhmän etu

Tarpeilla ja tunteilla on tehtävänsä.
Jos me järkisyihin (kokonaiskuvaan) vedoten jätämme
tarpeet tai tunteet huomiotta,
on järjen huolehdittava noista tehtävistä
(mm. maailmankuvatunteet apuna tässä).

- tarpeet
- perusedellytysten täyttäminen


IHMISTÄ OHJAAVIA TEKIJÖITÄ

Aito rationaalisuus edellyttää sen huomioon ottamista, että ihminen on biologinen olento, tiettyihin oloihin sopeutunut, jolla on tietyt tarpeet, jolle tietyt asiat ovat luonnollisia ja tietyt eivät. Tarpeet ja vaistot ohjaavat ihmiselle luonolliseen suuntaan ja yleensä luonnottomasta poispäin.
Ihminen on monimutkainen kokonaisuus, joten tarpeet ja vaistot muodostavat myös monimuotoisen kokonaisuuden. Ihminen toteuttaa tarpeitaan ja vaistojaan mm. ajattelun (terveen järjen) kautta ja maailmankuvan avulla, ts. kaikin ihmiselle luonnollisin keinoin. Vaistoihin kuuluu mm. tulevaisuuden turvaaminen sekä itselle, yhteisölle että tuleville sukupolville, ja onnen, hyvän elämän tavoittelu.Ihmistä ohjaavia tekijöitä:

- maailmankuva, ympäristöolot
- arvot

- asenteet
- tottumukset

- tarpeet
- vaistot
- tavoitteet


Mitkä asiat eivät mene hyödyn mukaan?
- tavat, tottumukset jne.
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

VALTAAMINEN JA HALLITSEMINEN


TASAPAINOTILASTA

Pitkällä aikavälillä kestävä systeemi:
Tällainen systeemin on oltava, jos se on pitkäikäinen

Etukäteissuunnittelun ja kokonaiskuvan tärkeys näkyy tässä.

Lyhyellä aikavälillä kilpailukykyinen systeemi
versus pitkällä aikavälillä kilpailukykyinen

karttuvat liikakilot, ongelmien kasautuminen ajan myötä
terve sielu terveessä ruumiissa

- ylläpito
- perusta
- tulevaisuuden turvaaminen


Kasvava systeemi

Systeemin aikakehitys
- alkuvaiheet
- kehityskaari
- lopullinen systeemi tms.

Iso ja pieni systeemi:
- kuinka ison osan kokonaisuudesta systeemi kattaa (asenne työhön jne.)
- toiminnan perustasta huolehtiminen

Eri kokoluokan systeemejä
- tyypillisiä piirteitä
- hyviä ja huonoja puolia
- korjattavaa kunkin kokoluokan systeemissä

Lyhyt aikaväli versus pitkä
Tilanne hetkellinen/pitkäkestoinen

TASAPAINON LÖYTÄMINEN

Systeemi ja sen ympäristö
- voimasuhteet ja niiden vaikutus
- roolit ja niiden vuorovaikutus

Aluksi: tarpeellisien ominaisuuksien eristäminen ja kehittäminen (teho),
Myöhemmin (kun systeemi on suurempi) kokonaisuuden huomioon ottaminen
Esim. mikrotietokoneiden käyttömukavuusominaisuuksien kehittäminen

Tuotekehittely
- vikojen korjaus
- puutteellisten käytäntöjen korjaus
- arvot kompensoivana tekijänä
- maailmankuva

Osittaisnäkemys, teho
Mittakaavan kasvu
-> Kokonaisuuden huomioon ottaminen

Esimerkiksi markkinat: ongelmat huomataan usein vasta jälkikäteen.


Tasapainon löytäminen

1. voimasuhteiden (käyttökelpoisuuden jne.) selville saaminen & kehitys
2. lopputilanne


Esim. kilpailu markkinoilla:

Vaihe 1.: Kokonaisuuden mukautuminen uusiin olosuhteisiin ja mahdollisuuksiin
- Kilpailu (vrt. luonnonvalinta) ja tuotekehittely
_ tuotekehittelyyn ja järjestelyjen kehittelyyn (muutoksiin, erilaisuuteen) liittyvä kilpailu

Vaihe 2.: Tasapaino
- Vakiintunut ala, jolla ei tule enää uusia kilpailukykyä parantavia innovaatioita -> vakiintuneet järjestelyt


1. alan valtaaminen, 1. tuotekehittely
2. järjestelyistä huolehtiminen

Asioista huolehtiminen:
1.: yksilöt (innovaatiot)
2.: yhteikunta, traditiot, käytännöt jne. (vakiintuneet järjestelyt elinolosuhteiden parantamiseksi, esim. suojelu: armeija)


Painopiste:
1. kilpailu & ylläpito & suojelu
2. ylläpito & suojelu


myynti:
- ala
- valta vakiintuneen alan yli, sen leviäminen


“conquering and cultivating”

- valtaus: saaminen
- hallinnassa pitäminen: säilyttäminen, “cultivating”: huolenpito
Suojautumiskyky (vallan säilyttäminen)

Valtataistelu versus vallassa olo (hallinnassa pitäminen, ylläpito yms.)

Painopisteen siirtyminen valtataistelun jäädessä pois:
1. valta
2. se, minkä yli on valta
Näillä on eri perusteet.

Asiat, joiden yli on valta.
Kuka huolehtii niiden perustasta?

- valta ja
- se, minkä yli on valta

Niiden perusta ja siitä huolehtiminen (kokonaisuus)

1. perusta (+ylimääräinen)
2. valta (&vallan perusteet)

PELISÄÄNNÖT

Pelisääntöjen tehtävä

Pelisäännöt huolehtivat jostakin asiasta, “cultivating”
Pelisäännöt, käytännöt jne. “cultivating something” – yhteistyö jne. Pohja jollekin
yhteistyö: yhteiset pelisäännöt pohjana jollekin yhteisesti tavoitellulle asialle,
“cultivating something”

Yhteisesti hyväksytyt tavoitteet -> pelisäännöt, parempi motivaatio

Kaikkien hyväksyttävissä olevat ja kaikkien kannattamat ratkaisut ja pelisäännöt
- motivaatio, kannatuspohja (sopimukset)


Oikeudenmukaisuus pelisääntönä

Oikeudenmukaisuus ja ryhmän toiminta
- Yhteistyössä asiat on sovittava tervejärkiseti asiaperustein ja puolueettomasti.
- Oikeudenmukaisuus on yleisesti hyväksyttävissä oleva periaate.

Palaute oikeaan osoitteeseen: “Hyvällä hyvä palkitaan ja pahalla paha.”
“Kullekin ansioidensa mukaan” -> “luonnonvalinta” toimintatavoissa

Oikeudenmukaisuus: kullekin tekojensa seuraukset
Palkka yhteisten etujen ajamisesta <-> tavoitteiden asettelu

Hyvä – hyöty – rakentaminen
Paha – haitta – estäminen (estäminen apuna rakentamisessa)


Oikeudenmukaisuus isossa mittakaavassa

Summa vaikutuksissa yli ihmisten (elollisten olentojen) ja ajan (tulevaisuuden, ei menneisyyden) - mm. mitä tendenssiä tuet?
Näin saadaan hyvän arvo versus huonosta koituva haitta.
-> Mikä näin ollen on oikeudenmukainen valinta kokonaisuuden kannalta, inhimilliset arvot huomioon ottavalla tavalla?


Vastavuoroisuus pelisäännöissä

Pelisääntöjen noudattamisesta:
Pahimpien (=vahingollisimpien) rikkomusten karsiminen
Hyvien asioiden ylläpito tällä tavoin


Lakien ja säädösten tarkoituksena on ohjata ihmisten tekoja yhteisesti toivottuun suuntaan.
Tuekseen ne tarvitsevat yleisen mielipiteen, moraalin, käytännöt, valvonnan ja rangaistukset ainakin pahimmille rikkojille.


Pelisääntöjen noudattaminen ja vallankäyttö toisten yli – valta ja vastuun kantaminen: vastuuntuntoinen käytös


Kulttuuri ja pelisäännöt

Kulttuuri ja toimintakulttuuri -> tekemisen tapa, erilaisten ratkaisujen toimivuus

Puitteet ja peruspelisäännöt
-> tarvittavien käytännön teknisten järjestelyjen laatu kussakin asiassa
(mitä asioita on korostettava ja mitä ei, mistä huolehdittava erikseen jne.)

Pelisääntöjen merkitys
Kulttuurilliset tavat ja normit
(miesten kulttuuri ja naisten kulttuuri)

Naisten arvojen kääntäminen miesten kielelle. Tehokkuus ja ylläpito, osasta ja kokonaisuudesta huolehtiminen, olennaisuudet.

Naiset ylläpitämisestä huolehtivina. Ruoka ja lapset välttämättömiä, muu ei samalla tavoin.Toimintakulttuuri
Sen vastuu isoista aioista

Henkireikien ja porsaanreikien sijainti ja vaikutus


Moraalin tarpeellisuus ja moraalisen käytöksen mahdollisuus
- tuki, arvot, etu yhteisölle (“liittouma”:yhteiset mielipiteet ja tavoitteet)Rikkomukset

Jos joku rikkoo pelisääntöjä, niin niiden noudattamisesta tuleva hyöty ei kuulu hänelle. Samoin oikeudenmukaisuus vaatii hänelle jonkinlaista rangaistusta, jos hän rikkoo toisen vaistoja vastaan. (olojen huonontuminen, toisenlaisen “sopimuksen” rikkominen)

Pelisääntöjen ja käytäntöjen rikkomiset -> enemmän valinnanvaraa -> hyöty
Ei rötöksiä -> paremmat olot (=palkkio), tarpeeksi väljät olot


Pelisääntöjen rikkomisen estäminen

- Puolustautuminen
- Rangaistukset järjestyksenpitokeinona (Haitan avulla hyvä työ)
Kuka kuuluu ryhmään: moraali (vastuu yhteisestä hyvästä)

Mitä vakavampi rike, sitä suurempi paine yhteisesti hyväksyttyyn käytökseen päin.

Yhteisiä arvoja tms. Yhteisesti sovittua vastaan rikkominen
- estäminen
- sakko
- rangaistus

Järjestelyillä vaikuttaminen, pelisäännöt
- palkkiot ja rangaistukset (uhkailu ja lahjonta)
- säännöt, lait
- kannanotot
- käytännön järjestelyt
- tavat, käytännöt


Oikeudenmukaisuus versus vallan väärinkäyttö

Systeemissä oikeudenmukaisuuden esteenä mm. virheet järjestelmässä ja jonkun oma etu.

Sopimuksen mukaisesti versus
Annettua luottamusta väärinkäyttäen (pelisääntöjen rikkominen, esim. puolueellisuus).

Oikeudenmukaisuus:
Tärkeää nyt ja tulevaisuudessa, ei niinkään kaukaisen menneisyyden kyseessä ollen. Rakennetaan pohjaa tulevalle.Puolustautuminen, suojelu
Yksipuolinen aseistariisunta ei ole järkevää eikä liika suvaitsevaisuus epäkohtia ja väärinkäytöksiä kohtaan


omien etujen ajaminen ja yhteisten etujen ajaminen sopusoinnussa

Halu rakentaa jotakin hyvää versus
yksinomainen oman edun tavoittelu

Oma etu & kokonaisuuden etu tms. tavoite versus
pelkkä oma etu

- osasta huolehtiminen & konfliktit
- osasta ja kokonaisuudesta huolehtiminen & yhteistyö

Etuina vaihtoehdoissa:
- tuki ja kannatuspohjan laajuus, tavoitteena oleva hyvä
- rajoittamaton toiminta, sitoutumattomuus
(versus pelisääntöjen noudattaminen)

Yhteistyön tuomat edut ja haitat
- sitoutuminen
- yhteisten tavoitteiden edistäminen
- varmempi pohja
- yhteistyö
- tuki
- ei konflikteja


Yhteistyön edellytykset
- tarpeiden huomioon ottaminen
- tavoitteiden yhteensovittaminen, sopuratkaisut

Jos järjestelmä ei takaa tarpeiden täyttymistä kyllin hyvin, sitä ei noudateta ja vastustetaankin.
Yhteiskuntasopimus
- pelisäännöt & työ/vaivannäkö & edut, kuuluminen joukkoon

Ryhmä, yhteenkuuluvuus

Suhteet yhteisöjen välillä ja yhteisöjen sisällä

Kokonaisuudesta ja muista tavoitteista huolehtiminen:
oman systeemin, yhteisön
- sisäpuolinen:
vastuu, moraali, yhteiset käytännöt, yhteiset kannanotot (samat tavoitteet ja arvot)
- ulkopuolinen:
pelisäännöt, sopimukset, pakotteet, voimatoimet (ei lojaaliuteen perustuva välttämättä)

Missä mielessä mikin on yhteisö tai kokonaisuus?

Ryhmä eri mielessä ja eri määrin
- pelisäännöt
- yhteenkuuluvuus


- ylläpito
- suojelu
ylimääräinen, kilpailu, vähemmän välttämättömät tarpeet


Vahvuus, jonka joukon tuki tuo:
- joukolla joukolle edullinen johto
- Millä saa tukea ja liitolaisia ja mikä herättää vastustusta? Miksi?


Asioiden järjestämistapa (arvot vaikuttamassa) on usein eri asia kuin henkilökohtainen hyöty (oma etu).
Kannatus ja kannattavuus kannattajille

Yleisinhimilliset arvot
Oikeudenmukaisuus
(yksilön vapaus ja yhteinen etu)
Nyt ja tulevaisuudessa
-> tulevaisuuden turvaaminen: terve järki mukana, käytännössä toimivin tavoin

Vastustusta aiheuttaa mm. yo. arvojen vastainen linja, ko. arvojen loukkaaminen. Ei kovin moni muu tekijä lainkaan!


Tarpeet, toiveet, tavoitteet: kysyntä
Kannattavuus toisillekin -> yhteistyö
- vastapalvelukset
- motivaatio
- apu
- tuki
- kannustus
- arvostus
- suojelu
- häiritsemisen välttäminen
Pitkällä tähtäimellä kestävä pohja yhteistyölle


Yhteistyö: liittoutumasta saatava hyöty:
- yhdistetyt voimat, joukkovoima, apu, tuki
- vaihtokaupat yms. kaupankäynti
- suurempi alue -> voimakkaampi -> suoja
- erikoistuminen?
- …


YHTEISTYÖ


Harmonian arvo (ristiriidattomuuden arvo) toimivuuden ja tehokkuuden kannalta:
voimankäytön mielekkyys ja taloudellisuus
(yhteistyö versus eturistitriita)


Harmonian ja yhteistyön arvo
- monen yksilön yhdessä hoidettavat asiat
- toimiva kokonaisuus
- eturistiriitojen sovittelu
- yhteinen puolustus

Konflikti on vain keino

Tavoitteena tyypillisesti
ihmisten etu
Välineenä usein
voitto jossakin
Keinona ehkä
konflikti, sota tms.

Miksi konflikti? Perustelut? (Kenties vain ajattelutottumus)
Konflikti on tarpeen vain, jos osapuolten edut ovat olennaisesti ristiriitaiset. Konflikti kannattaa korkeintaan vain, jos sillä saavutetaan riittävästi etua, käytännössä. Muutoin yhteistyö, sopimukset, sovitteluratkaisut jne.

Katsottava, etteivät keinot vaaranna itse tavoitetta (onni, hyvä tulevaisuus).JOUKON TUKI JA YHTEISTYÖ

Omien ja muiden etujen yhteen sovittaminen
-> investointeja & yhteistyötä toisilta
(esim. voimamiehen palkkaaminen?)
-> yhteistyö antoisaksi
- motivaatio itse työhön
- palkka
- käytännön järjestelyt (työolot, työn kesto ja rytmi jne.)

Motivaatio itse työhön:
Investoinnit yhteisen hyvän eteen
(viljan kylvö)
(jälkiruuan valmistus yhdessä tai esim. yksi kerää marjat ja toinen leipoo - vrt. palkkatyö, motivaation tärkeys)

Palveluksen pyytäminen asiantuntijalta tai jaksavaisemmalta
+ palkka/kiitos (arvostus)


1. urakkatyö – mm. tulevaisuuden varalle
2. ylläpitotyö (hoitaminen)
- vaistoreaktiot
- tottumukset
- ?
3. korjaustyö


1. & 2. : lasten hoito, maanviljelys jne.?


YHTEISET TAVOITTEET JA YHTEISTYÖ

joukkovoima: yhteiset tavoitteet ja yhteinen hyöty

Yhteiset tavoitteet sekä edut ja joukkovoima

Tavoite ->
- työ sen eteen
- suoja yhdessä toivotuille asioille

Tavoitteenasettelu
tavoitteet ja teoista tuleva hyöty
- ylläpito ja rakentaminen
- suojelu
Maailma pyörii näiden, toimivan varassa,
(ajattelu totuuden ja kommunikaatio rehellisyyden varassa.)

Kysyntä -> voimavarojen käyttö

Kannatuspohja
Yleisinhimilliset arvot ja oikeudenmukaisuus

Kunkin tason kokonaisuuden tarpeet
Osien tarpeet

Arvot, tavoitteet -> painotukset

Tavoitteet -> prioriteetit
- tuki tavoitteille
- suoja tavoitteita ajaville ja kannattaville (työlle tavoitteiden eteen ja kannattavalle ryhmälle)
Kokonaisetua tukemassa joukko tavoitteita.
- erikoistumisen mukaiset intressiryhmät
-> tavoitteiden ajamisen jakautuminen eri ryhmille
-> osa tavoitteista jäänyt paitsioon
- käytetyt/käytettävissä olevat välineet vaikuttavat vastaavasti

VALTA

Vaikuttavia tekijöitä:
- suuntaukset, käytännöt jne.; vaikutusvalta niihin
- suora vaikutusvalta: päätökset, voimankäyttö, diplomatia
- järki, ts. objektiivisten asioiden valta: mm. kannattavimman ratkaisun etulyöntiasema


Vastustavat voimat
Mistä ne riippuvat ja mistä niiden suuruus riippuu?
-> osatavoitteiden valinta
(hallinto, sopimukset, yhteistyö, optimointi)


vaikutusvallan tyypit
- väkivalta, voima
- joukkovoima
- tuki

- sopimukset
- käytännöt

vaikuttava tekijä:
- kannattavuus, objektiivinen ajattelu, rationalisaatio:
mm. kannattavuus,
kokonaisuuden huomioon ottaminen:
perustan ylläpito, tulevaisuuden turvaaminen


Valta
- välineet
- käytännöt
- olosuhteet
- järjestelyt
- päätökset
- asiaperusteet
- …


Vallan perusteet ja säilyttäminen:
Yleisesti hyväksytty valta
versus anastettu valta

vallan perusteet ja reaktiot niihin:
- tuki -> yhteistyö, apu
- voima -> puolustautuminen


- vallan alaisena oleminen
- vaikutusvalta
itselle riittävän edullisesti ja/tai
itse päättäen
Järjestelyt

Vrt. Kohtaan “yhteistyö”:
Asioiden järjetäminen (palkka, sopimukset jne.)

Vallankäyttö versus asioiden järjestäminen

Valta
- tavoitteiden päättäminen
- menetelmien valinta, tarkoituksenmukaisuus:
_ kyseiset tavoitteet
_ kokonaisuus, sopusointu, yhteistyö, pitkä tähtäin, pelisääntöjen noudattaminen

Vallan perusteet samat tai erilaiset

Jaottelu vallan perusteitten mukaan
-> vallan tarkoitus
(väärinkäytökset tästä erikseen)

Järjestelyt
Tekninen versus poliittinen jne.

Ongelma:
Joku huolehtii -> joku vallassa -> harvainvalta -> riskialtis
Joku tietää -> valta tällä -> riskit, väärinkäytökset
Ratkaisu: päällekkäiset tehtävänannot ja moninkertaiset varmistukset; demokratia pakkovallan sijaan.

Sijoittaja ja päättäjä
- sijoittajan tavoitteet, mihin sijoittaa:
rahallinen hyöty ja käytännön toimet
- välineenä toisten ammattitaito, jo olemassaolevat järjestelyt jne. (jätettävä pelivaraa myös näille toisille) Arvot? -> valittu järjestely

Sijoittaja ja päättäjä
- rahallinen hyöty
- käytännön toimet
Tämän erottelun suuntaan vaikuttaa tehokkuusorientoituneisuus.

Se, minkä yli on valta
Sen perusteet, perusta
Ylläpito


Oikeudenmukainen hallinto

oikeudenmukainen vallankäyttö ja vallanjako
oikeudenmukaisuus ideana (käytännön tavoitteena) mm. demokratiassa ja tasa-arvossa

Vallanpitäjä/päättäjät työntekijöinä
- tietyt yleisesti hyväksytyt tavoitteet ja objektiivinen ajattelu toteutuksen apukeinona (varmistukset, vallankäyttäjien yms. valvonta)


- työntekijä palkataan tiettyyn tehtävään (johtotyö)
- välineen käyttö tiettyyn tehtävään (objektiivinen ajattelu päätösten teossa)

objektiivinen ajattelu (tieteen ihanne)
rationaalinen päätöksenteko

Tavoitteena on että vallanpitäjät ovat vastuuntuntoisia (kokonaisuus!) ja inhimillisiä (ylläpito, tarpeet, ymmärtämys yms.).

Vaikutusalue ei saa ylittää vastuunnkannon aluetta.

On hyvä, jos useat eri ihmiset voivat kantaa vastuun päällekkäisesti tärkeistä asioista. Näin asiat tulevat hoidettua, vaikka joku ei syystä tai toisesta vastuutaan kantaisi.

Lupa vaikuttaa johonkin:
- Kuinka ison vastuun kantaa? (Vaikutusalue ei saa ylittää vastuunnkannon aluetta.) Vastuuntuntoisuus
- Rittääkö ajattelukyky ottamaan huomioon tekojen käytännön vaikutukset ja seuraukset? (Katastrofien välttäminen; kokonaiskuva)
- Onko rehellinen väittäessään kantavansa vastuun ko. seurauksista? (valehtelevat viholliset, vastuuntunnottomat oman edun tavoittelijat jne.) Useat eri ihmiset voivat kantaa vastuun päällekkäisesti sanasta asiasta. Näin asia tulee hoidettua, vaikka joku ei vastuutaan kantaisi. (oikeudenmukaisuus, puolueettomuus, rehellisyys)OXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOX

XOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXO


Kunkin osan rooli kokonaisuudessa
- mitkä roolit ja miksi?- eriluonteisia kokonaisuuksia (alkeistasolla homogeeninen, hyvin rakenteinen jne.)Teho, kannattavuus
- rahallinen hyöty -> liikkumavara:
_ tarpeiden täyttäminen
_ valta
- tarpeiden täyttäminen
Osittaisratkaisu:

Markkinat
Miksi vain yksi tuote kerrallaan?
Ongelmat
- Kulloinkin vallalla olevat suuntaukset


- Vallankäyttö, hallitseminenMitkä asiat nimetään normaaleiksi ja mitä ei, asenteet


MaailmankuvakorjauksetKokonaisuuden optimointi


Taju siitä, mikä on arvokasta (mm. arvot)
- moraali


Missä olosuhteissa ja missä asioissa ihmiset ovat vastuuntuntoisia?

Hyvä ja paha

Hyvän ylläpito ja pahan karsiminen
Hyvä ja paha kussakin tilanteessa, kokonaisuuden kannalta

Hyvä ja paha
Hyväksyntä ja tuomitseminen
Yhteisön etu yms.
Toivottava käytös

hyvä – hyödyllinen
paha – haitallinen
Siis oikeastaan hyvä ja huono yhteisön kannalta.


Paha, huono

Mikä oikeastaan on hyvän vastapooli?
- huonolaatuinen, huono
- negatiiviseen suuntaan menevä
- kokonaisuuden rikkova
(harmonia, arvot, perusedellytykset jne.)
(ei-hienovarainen) esim. kaukonäköisyyden puute

Paha
- arvojen vastainen käyttäytyminen
- yhteisten etujen vastainen käyttäytyminen
- yhteisten tapojen vastainen käyttäytyminen
- moraalin vastainen käyttäytyminen

Se miten paljon pahaa oloa pahat työt tuottavat osoittanee, ettei paha ole ihmiselle luontaista, vaikka jotkut yrittävät toisin väittää. Hyvät työt ovat rakentavia, pahat tuhoavia.


Hyviä:

- hyvälaatuinen
- hyvään suuntaan vievä
- toivottu
- moraalinen
- vastuuntuntoinen
- järkevä
- tunteiden kanssa yhteensopiva
- eheä kokonaisuus
- harmonia
- arvojen mukainen
- perusedellytysten täyttäminen
- huolenpito
- hienovaraisuus
- kaukonäköisyys


Hyvään suuntaan voi tehdä töitä, vaikkei itse olisi hyvä.
Olen tässä yrittänyt tarkastella asioita valiten lähtökohdat niin, että saadut tulokset ovat mahdollisimman monien hyväksyttävissä.
Niinpä olen tarkastellut asioita
mahdollisimman raadollisen perspektiivin pohjalta,
mahdollisimman vähän olettaen ihmisten arvoista, ihanteista, tavoitteista ja halusta ajaa yhteistä etua.
Kun arvoille yms. kerran on löydetty objektiiviset perustelut,
kannattaa lähestymistapa valita (arvovapaan sijaan)
kauniit arvot jo sisältäväksi.
Ts. ei lähteä yhtä kyyniseltä pohjalta vaan
tervejärkiseltä, ihmisten tarpeet huomioon ottavalta pohjalta.


kokonaiskuvat

rauhanomaisuus
& kannattavuusajattelu

pitkän tähtäimen etu
ottaen huomioon mm. sen, miten teot vaikuttavat käytäntöihin,
etenkin pelisääntöihin (rehellisyys, oikeudenmukaisuus ja terve järki)
ja ne taas pitkän tähtäimen kehitykseen

rehellisyys & oikeudenmukaisuus & inhimilliset arvot
etenkin pääasioissa
-> asiat terveellä, varmalla pohjalla,
parempi mahdollisuus sopusointuiseen elämään, kun eturistiriitoja ja epäoikeudenmukaisuutta on vähemmän, kukin on omalla oikeudenmukaisella paikallaan, kokonaisuus oikeudenmukaisella tavalla hoidossa

yhteistyön arvo isoissa asioissa
iso mittakaava ja/tai pitkä aikaväli

konfliktien haitat
- isot haitat kannattaa välttää niin itsen kuin muidenkin osalta

hyväntahtoisuus, anteliaisuus ja oman edun ajaminen
Ympäristöasiat – analogia kaikenlaisten teknologioiden rajoihin ja ainakin osaan niiden käsittelyssä tarvittavista varotoimenpiteistä

OXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXO


Tarpeen vaatima voimankäyttö ja/tai välineen käyttö
sopivasti – ei liikaa eikä liian vähän.


Voiman rakentamisesta

luonnollisuuden arvosta:
luonnollisuus -> sopusointu ja osien toiminta, osakokonaisuuksien ja kokonaisuuden toimivuus


XOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXO


VANHOJA OTSIKKOJA YM.

Ihmiset ja suuret systeemit

Aika ennen tasapainoa

Kokonaisuuksien evoluutio


- objektiivinen ajattelu (havainto, erittely, kokonaiskuvan muodostaminen, mahdollisimman varmaan ajatteluun pyrkien)
- arvovapaat lähtökohdat
- inhimilliset arvot ja oikeudenmukaisuus
- biologinen ihmiskuva
- luonnontieteiden kanssa yhteensopiva maailmankuva
- suurten systeemien kontrolloinnista
- kokonaiskuva- ratkaisuyritys
- luonnovalinta yms.
- rationaalisuuskäsityksestä jotakin
- tavoitteenasettelun ja kannattavuuden tarkistus?
- Tasapaino, luonnollisuus
- tie tasapainoon
- järki kunniaan
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOX

XIV LYHENNELMIÄ


MAAILMANKUVATUNTEET

Eläytyminen koko maailmankuvaan tuntein
-> myön tunnetason ymmärrys asioista, niiden tärkeydestä
-> vastuunkantokyky?

Sokrates: “Hyve on ymmärtämystä.”
Ymmärtämistä myös tunteilla,
Kokonaisuuden ymmärtämistä
Takojen seurauksien tajuamista
Sen ymmärtämistä, mikä on arvokasta ja mikä ei
Sen ymmärtämistä, miten me yhdessä teemme maailmasta sellaisen kuin se on

-> yhteiskuntasopimus
& pienempi mittakaava (osa yhteiskuntasopimuksen pohjaa)


Yhteiskuntasopimus yhtä aikaa kaille, yksi ja sama yhteiskunta
-> oikeudenmukaisuus peruspelisäännöksi:
olosuhteet huomioon ottava ja inhimillisiä arvoja kunnioittava oikeudenmukaisuus (henkilökohtaiset ominaisuudet otettuina huomioon oikeudenmukaisesti jne.)

Järki ja kokonaiskuva apukeinoina

Ihmiselle sopivat elinolot nyt ja tulevaisuudessa, onni, ihmisyhteiskuntien perustavoitteina.Ajattelukyky ja arvovalinnat

Älykkyyttä ja/tai viisautta – riippuen siitä, onko ihminen itse ajatellen vaiko muilta oppinut ymmärryksensä – voi arvioida mm. sen perusteella, mitä he arvostavat, mitkä ovat heidän arvonsa ja mitä arvoja he käytännössä onnistuneesti noudattavat.

- kokonaiskuva, pitkän tähtäimen etu, syyt ja seuraukset
- mikä on olennaista (teoriassa ja/tai sen onnistunut toteutus käytännössä)
- sopusoinnussa toisten kanssa eläminen
- sellaisten haitallisten asioiden välttäminen, jotka eivät ole tarpeen (esim. luonnottomuudet, jotka eivät ole tarpeen)
- elämä sinällään, onni, kokemus, (positiiviset luonnolliset) tunteetOn tärkeää ymmärtää se, miten isot tendenssit syntyvät yksittäisten tekojen summana, pientenkin tekojen, kuhan niitä on paljon.

1. Kokonaisuus, pitkä aikaväli
- päätavoitteet oikein (onni, turvallisuus)

2. Osakokonaisuudet niin, että päätavoitteiden toteuttaminen onnistuu

3. Kunkin osakokonaisuuden toteutus käytännössä toimivalla tavalla, kokonaisuudesta huolta pitäen


Moraalin arvosta

- kokonaisuuden kannalta hyvään päin
- yhteistyön arvo (hyvään päin, yhteiseksi eduksi, pelisäännöt voimassa -> paremmat olot)

Ristiriidattomuuden ja harmonian arvo

YHTEISKUNTASOPIMUS

Maailmantilanne <-> yhteiskuntasopimus ja sen toteutus
- ihmisten toiveet: millaisen ihmiset haluavat maailman olevan niin suuressa kuin pienessä mittakaavassa
(apuna kokonaiskuva etenkin syy-seuraussuhteista, välineiden käytöstä ja vastuun kantamisesta)
Moraalin ja vastuuntuntoisuuden arvo ja merkitys näkyy mm. tässä
Kunnollinsen maailmankuvan merkitys!


seurausten taju

kokonaiskuva

Kokonaisuuden optimointi toiveiden toteuttamiseen: yhteiskuntasopimus

Yhteiskuntasopimus -> kunkin velvollisuudet kussakin tilanteessa ja asiassa
Kuinka yksilöt yhdessä rakentavat yhteiskunnan

MORAALI

Moraalin pohja

- Tunteet moraalin pohjana (osaltaan) ihmiselle luontaisissa asioissa

- Järki moraalin pohjana asioissa, jotka eivät ole ihmiselle luontaisia (isot systeemit jne.)

Maailmankuvaan liittyvien tunteiden kautta osin
ei liian teoreettista maailmankuvaa, isot yhteisöt


Maailmankuva moraalin perustana

Moraali: “käytä järkeäsi”, ota kokonaisuus ja muu terveen järjen
sanelema huomioon. Tämäntyyppiset moraaliset ohjeet ovat
kaikkien allekirjoitettavissa.

Objektiivinen asiaperspektiivi, jossa arvovapaat lähtökohdat
- lopputulos kaikkien, myös raadollisesti ajattelevien, hyväksyttävissä

Ajatuksia, jotka ovat moraalisia samalla kun ne ovat ihan vain objektiivisia
(arvot ja hyötynäkökulma)

Olla paatoksellinen raadollisen maailmankuvan pohjalta

Arvot, jotka on perusteltu myös hyötynäkökulmasta


MAAILMANKUVAN TAVOITTEELLISUUS

Ihmisten tarpeet, ihmisyhteisöjen ja ihmiskunnan tarpeet, myös pitkällä tähtäimellä.
Kun yhdistetään tämä tieto ja ymmärrys muuhun maailmankuvaan, tulee maailmankuvasta tavoitteellinen.

Maailmankuva on luonteeltaan suunnattu järjestelmä:
Mikä on tavoiteltavaa ja mikä ei.
Tästä juuri tulee maailmankuvan käyttöarvo.
(mm. arvot)

Onnellinen elämä
Tulevaisuuden turvaaminen
Yhteisön toimivuus
- Hyvä
Haitta näille: paha

Yhteisön maailmankuva
Hyvä ja paha
Yhteisön toimivuus


Tavoitteellinen maailmankuva -> objektiiviset arvot
(tavoitteet, välineet -> tarvittavat kompensaatiot ja painotukset)IHMISEN VAATIMUKSET: OBJEKTIIVISET ARVOT

Ihmisen vaatimukset: ihmiselle sopivat elinolot ja ihmiselle sopiva elämä, inhimillisyys
- tulevaisuuden turvaaminen ihmiskunnalle ->
_ vastuuntuntoisuus isoissa asioissa
_ terve järki
mm. suurten systeemien kontrollointi niin, ettei niistä aiheudu uhkaa ihmiskunnalle

Yhteisön ja yhteistyön vaatimukset
- Hyvä yhteisölle ja yhteiselon kannalta, mm. oikeudenmukaisuus

Perusta, ylläpito, suojelu, tulevaisuuden turvaaminen

Näistä seuraavat
Perusarvot:
- yleisinhimilliset arvot
- terve järki käytännön toteutuksessa
- tulevaisuuden turvaaminen ihmiskunnalle
- vastuuntuntoisuus isoissa asioissa
- oikeudenmukaisuus

Konfliktiriski ja kaikkien yhteisen edun (ihmiskunnan edun) vastainen käytös
Konfliktien tarve ja vastustuksen tarve

Näitä tavoitteita kannatetaan yleisesti. Hallintoa, joka ei näitä perusarvoja kunnioita, tyypillisesti vastustetaan laajalti.

Oikeudenmukaisuus inhimillisiä arvoja kunnioittavalla tavalla

Sanattomat sopimukset ja vaistot: myös näitä on noudatettava: ei saa tehdä väärinkäytöksiä

Kunkin oikeus elää rauhassa, toisten häiritsemättä, jos ei itse häiritse liiaksi toisia ja/tai yhteiseloa (vastuuntunto!)
- suvaitsevaisuus
- yksilön perusoikeudet ja niiden kunnioittaminen (yleisinhimilliset arvot)
- pelisäännöt ja niiden kunnioittaminen (vastuuntunto) sopimuksista kiinnipito
- toisten huomioon ottaminen (tarpeet, myötäeläminen, inhimillisyys, vastuun kantaminen, oikeudenmukaisuus, reilu peli)Rehellisyyden arvo toimivien systeemien rakentamisessa

Rehellisyys -> oikeaan osuva kuva asioista
-> mahdollisuus vaikuttaa ja huolehtia systeemin toimivuudesta
mm. mahdollisuus korjata virheet pois
-> perusta systeemin toimivuudelle kunnossa

Olennaiset asiat kuntoon – oikeasti eikä vain puheissa:
“homman juju” kuntoon!
Vertaa:
Rehellisyyden arvo toimivien systeemien rakentamisessa, toiminnan perustan kunnossa pitämisessä

Feikin toimivuus perustuu aidon toimivuuteen. Aito on paljon tehokkaampi.KOKONAISUUDEN TASAPAINOTTAMINEN


KOKONAISUUDEN OPTIMOINTI

Kokonaisuus
- päätavoitteet oikein (luonnollinen elämä, onni)
- toteutus tervejärkisesti, apuvälineitä järkevästi käyttäen
- mittasuhteet oikein -> keinona evoluutio,optimointi, voimatasapaino oikein painottamalla
_ kompensaatiot: mm. rakenteitten huonojen puolien kompensointi arvopainotusten avulla
_ välineiden käyttö tietyissä rajoissa: perustan pysyttävä kunnossa, pitkällä tähtäimellä kannattavasti, kyllin suojatusti, inhimilliset olot, ihmiselle sopivat työtavat jne. Ei haitallisia sivuvaikutuksia, systeemi vaikutksiltaan ohjattavissa riittävän hyvin ja ennustettavasti
_ intressien tasapainottaminen: sopuratkaisut, kompromissit


Luonnonvalinta -> optimoitu kokonaisuusVÄLINEET

“Tuli on hyvä renki mutta huono isäntä.”
Sama pätee välineisiin ja apukeimoihin yleensä.

- teknologia
- kirjoitustaito
- teoria
- armeija, asevarustelu, paha (haitasta koituva hyöty)
- valta
- raha
- järjestelyt

Ei pidä sotkea itseisarvoja ja välineellisiä arvoja.


KOKONAISUUDEN TASAPAINOTTAMINEN

Välineet ja kannattavuus kokonaisuuden kannalta
- kokonaisuuden optimointi


Vastuu, tavoitteet

Syy-seuraussuhteet näkyviin -> vastuuntunto
- apuna tässä kokonaiskuva: selkeä, ymmärrettävä, yhtenäinen ja johdonmukainen, pääasiat korostettuina
Kullakin osalla on vastuu omasta vaikutuksestaan kokonaisuuteen ja kuhunkin osakokonaisuuteen, johon se kuuluu.
Kukin on vastuussa oman vaikutusvaltansa osalta tekemistensä ja tekemättä jättämistensä seurausista.
Tavoitteet painotuksineen & maailmankuva
(sisältäen käytännön tekemisten tason)
+ olosuhteet: ympäristö ja omat edellytykset
-> oma vaikutus maailmaan

Useampien tekijöiden yhteisvaikutus saadaan näistä summaamalla.Tavoitteet määräävinä tekijöinä, eivät keinot!Kannattavuus – vertaa perimmäisiin tavoitteisiin.- Ihmisen vaatimukset
- Yhteistyön ja yhteiselon vaatimukset
- Systeemin kanssa selviämisen vaatimukset (mm. kokonaisuuden tasapainottaminen)
- Tulevaisuuden turvaamisen vaatimukset

Kokonaisperspektiivistä katsottuna koneet ja suuret systeemit ovat keinoja päästä näihin tavoitteisiin.
Välineen rooli ja tuon roolin ylläpito: haitallisten ylilyöntien ja välineiden liian korostamisen välttäminen tervejärkisesti.


TOTEUTUS

Asioita voi korjata tavoitteen suuntaan, vaikkei itse tavoitetta voisikaan toteuttaa kokonaan käytännössä.

Se, että käytännön toteutuksen pohtimisen eteen on tehtävä paljon töitä, ei ole este, jos työvoimaa on yllin kyllin ja motivaatio hyvä.

Jos systeemi reistailee, on sen suunnittelussa painotettu asioita väärin, esim. asetettu prioriteetit väärin.

Jos prioriteetit asetetaan oikein (esim. työvoiman motivaatiotekijät) ja asioita painotetaan oikein, systeemi toimii luonnostaan.
HUOMIOITA TERVEESTÄ SUUNNASTA

Tasapainotus, väärien painotusten korjaaminen pois
- ei välineitä itseisarvoina
- luonnostaan syntyvä voima, teko, luonnollisen suuruinen, sopivan kokoinen tilanteeseen nähden olosuhteet huomioon ottaen
- tasapainotus: kokonaiskuva, perusasiat, pääasiat ja mittasuhteet oikein, syy-seuraussuhteet huomioon otettuina (välineiden käytön määrää ja tapaa arvioitaessa tämä on tärkeää)
- ei teorialähtöisesti, ei elämää ajatusten mukaan vaan ajatukset vain käytännön apuvälineinä: mikä on kunkin homman juju, kokonaiskuva, intressien tasapainottaminen, yhteen sovittaminen jne.


Välineet välineinä (työ, ajatukset, säännöt jne.),
Tavoitteet tavoitteina (onni, niin itselle kuin laajemmaltikin, nyt ja tulevaisuudessa, luonnollinen terve elämä sinällään)


OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

JOITAKIN PÄÄKOHTIA TÄSTÄ TEKSTISTÄ

Ihmisen elämässä ja ympäristössä olevat asiat, joihin ihminen ei ole luonnostaan sopeutunut, joita ei ole ihmiselle luonnollisessa elinympäristössä.
- koneet
- ison kokoluokan asiat
- säännöt ym. systeemit
erikoistuminen

Ihminen ei luonnostaan ole sopeutunut elämään suurten systeemien kanssa
- suhteellisuudentaju, reaaliteettitaju, terve järki, maailmankuva tärkeitä
- informaation laatu, arvot (uusi standardi siitä, mikä on virheetöntä, tavoitteena, sillä muuten yksittäisellä teolla on liian suuret vaikutukset)
- systeemiteorian tarve


Ratkaisu:
1. yhteiset tavoitteet
2. maailmankuva ja terve järki ohjaajina


1. Yhteiset tavoitteet

Käytännössä objektiiviset arvot:

- Ihmisen vaatimukset
- Yhteistyön ja yhteiselon vaatimukset
- Systeemin kanssa selviämisen vaatimukset
- Tulevaisuuden turvaamisen vaatimukset

Ylläpito, perusta, suojelu, tulevaisuuden turvaaminen

- yleisinhimilliset arvot
- tulevaisuuden turvaaminen ihmiskunnalle
- oikeudenmukaisuus
- vastuuntuntoisuus isoissa asioissa
- terve järki käytännön toteutuksessa


2. Maailmankuva ja terve järki ohjaajina

Suuren systeemin käsittely ja toiminta eivät käy ihmisen vaistopohjan varassa, vaan on käytettävä järkeä ja maailmankuvaa apuna.
- Kokoluokka ja
tekninen luonto
- Koneet,
kirjoitetut lait, säädökset ja pelisäännöt sekä
erikoistuminen ja palkkatyö
Tästä seuraa järjen arvon korostaminen.

Kokonaisuuden koossapito?
Selkeä, yksinkertainen, olennainen ja tervejärkinen maailmankuva


“Tuli on hyvä renki mutta huono isäntä.”
Sama pätee välineisiin ja apukeinoihin yleensä.

- teknologia
- kirjoitustaito
- teoria
- armeija, asevarustelu, paha (haitasta koituva hyöty)
- valta
- raha
- järjestelyt

Ei pidä sotkea itseisarvoja ja välineellisiä arvoja.


Pitää yrittää viedä asioita positiiviseen suuntaan siltä osin kuin itse pystyy asioihin vaikuttamaan ja välttää viemästä asioita negatiiviseen suuntaan.

Tarvitaan teoreettinen jäsennys, joka sopii suurten systeemien maailmaan.
Mitä tapahtuu, jos kaikki tekevät samoin kuin sinä?
Mitä tendenssiä tuet?


IHMISEN JA KONEEN VAATIMUKSET

Perusrakenneosaset ja niiden luonto
(suuret systeemit ja ihminen)
- ihmisen luonto ja tyypilliset ominaisuudet
- koneen luonto ja tyypilliset ominaisuudet
- systeemin luonto ja tyypilliset ominaisuudet

- Ihmisen ehdot
- Koneen ehdot
- Systeemin ehdot
- Kokonaisuuden ehdot

Kunkin asian perusta ja siitä huolehtiminen


Kaksi vaikuttavaa seikkaa:
- inhimilliset arvot
- teknologian toimivuuden vaatimukset

Nämä ovat siis perusta: ihmisen ja koneen vaatimukset.
Kummatkin on käytävä läpi erikseen, teknologisoituneen nyky-yhteiskuntamme käytännöistä riippumattomalla tavalla. Yhteen sovittaminen tästä erikseen ja siinä sopii katsoa yhteiskuntamme käytäntöjä, jotta oppisi niistä.


KÄYTÄNNÖSSÄ OBJEKTIIVISET ARVOT

Isot systeemit ovat ilmeisesti tulleet jäädäkseen.
Niitä ei voi poistaa, vaikka ne olisivat haitaksi,
Vaan ne on muutettava sellaisiksi, ettei niistä ole haittaa.

Kokonaisuuden huomioon ottaminen

Arvot auttavat säilyttämään ja ylläpitämään tiettyjä tarpeellisia asioita: perustan ylläpito, tulevaisuuden turvaaminen jne.
Myös suuret systeemit tarvitsevat arvoja kompensaatiotarkoituksiin.

Arvot -> suuntia (kompensaatio jne.)


- Ihmisen vaatimukset
- Yhteistyön ja yhteiselon vaatimukset
- Systeemin kanssa selviämisen vaatimukset
- Tulevaisuuden turvaamisen vaatimukset

Ylläpito, perusta, suojelu, tulevaisuuden turvaaminen

- yleisinhimilliset arvot
- tulevaisuuden turvaaminen ihmiskunnalle
- oikeudenmukaisuus
- vastuuntuntoisuus isoissa asioissa
- terve järki käytännön toteutuksessaRakenneosasten luonnon vaikutus

systeemit
- alkeistason piirre -> kokonaistason suuntalinja (esim. yhteiskunta, tavoitteiden valinta)

Myös suuressa systeemissä ovat ihmisen luontoon liittyvät asiat olennaisia, sillä ne ovat tärkeitä kunkin yksilön kohdalla.
- suuntia, joihin kaikki menevät

Perussuunta:
onnellisuudesta ja tulevaisuuden turvaamisesta huolehtiminen,
perustan ylläpito
esim. maailmankuvan ja terveen järjen käyttötarkoitus
Jos mennään tätä perussuuntaa vastaan, niin törmätään ongelmiin ja vastustukseen.

Kannatuspohja
Yleisinhimilliset arvot ja oikeudenmukaisuus

Pitää yrittää viedä asioita positiiviseen suuntaan siltä osin kuin itse pystyy asioihin vaikuttamaan ja välttää viemästä asioita negatiiviseen suuntaan.Suuren joukon jäsenen vastuu

Mitä tendennsiä tuet? Katso simerkiksi kymmenen tai sadan hengen joukko omalta alueeltasi ati ympäri maapallon: kuinka moni näistä vaikuttaa mihinkin suuntaan? Mihin suuntaan pitäisi vaikuttaa, kuinka paljon ja miten se saadaan aikaan? Paljonko aiot tässä valossa itser nähdä vaivaa asian eteen? Vastuu on myös sinulla.


Ihmiskunnan tulevaisuudesta huolehtiminen

Mihin suuntaan maailma on menossa? Hyvään vai pahaan? Kuinka varmasti, kuinka selvästi, kuinka vahvasti ja kuinka laajalti? Mitä tekijöitä on vaikuttamassa tuohon suuntaan ja mitä päinvastaiseen? Kuinka vahvoja ne ovat? Onko mitään merkkejä siitä, että suunta olisi kääntymässä?
Miten voisi tukea hyvää ja vastustaa pahaa, turvata tulevaisuuden ihmiskunnalle? Kuinka paljon vaivaa asian eteen pitäisi nähdä? Miten käytännössä?
- TiedotusLUONNONVALINTA KOKONAISUUKSIEN TASOLLA
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO


1. arvot tavoitteina
- itseisarvot
- itseisarvojen tavoittelussa auttavat arvot: yhteiskunnan ja yhteistyön toimivuuden vaatimukset

2. välineelliset arvot (apuna itseisarvojen tavoittelussa)


3. arvot kompensaatioina (tasapainotus, perusasioiden huomioon ottaminen arvojen noudattamisen avulla, kun toiminta perustuu välineellisten arvojen tavoitteluun osittaisnäkemyksen perusteela tms.)

Pääasiat on otettava huomioon koko ajan:
Osat (kaikki)
-> summavaikutus kokonaisuuden tasolla

Web sites

Links to y pages

Email: human_ways@yahoo.co.uk