Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

KRONIKA MUTANTŮ

Muselo to vypadat, jako by na Zemi ke konci 23. století sestoupili čtyři apokalyptičtí jezdci. Hlad, Mor, Válka a Smrt se ujali své vlády. Většina přírodních zdrojů byla planetě vyrvána, a ona zůstala znečištěná a nehostinná. Čtyři megakorporace - nejvíce zodpovědné za stav planety - považovali Zemi za ztracenou a rozhodli se utéci na ostatní planety. S použitím skrovných zdrojů své domoviny byly postaveny obrovské terraformační plavidla, která se hned vydala k Merkuru, Venuši, Marsu a k Luně. Jen díky nepředstavitelně velkému úsilí, jak fyzického tak finančního, byl povrch těchto nehostinných planet přeměněn na obyvatelný. Každá z megakorporací shromáždila své nejcennější členy a opustila Zemi pro nové domovy ve vesmíru.

Korporace Kapitol, vzniklá z kapitalistické demokracie Spojených států, se jako první usadila na Luně a postavila tam největší město, jaké kdy lidstvo vidělo. Také Mars se stal územím Kapitolu a nyní poskytuje lidstu většinu nerostných zdrojů. Stavitelé korporace Bauhaus ( pocházející převážně z Evropy a západní Asie ) zamířili k Venuši a navzdory husté džungli a bizardním bytostem v ní, vytesali v podzemí nové impérium. Mishima, dědicové několika východních národů a filozofií, vyrazili k Merkuru a vybudovali tam fantastická podzemní města. Korporace Imperiál, potomci Spojeného Království, se hlásili k politice imperialismu a obsadili každé nezabrané území, které našli. Velký Asteroidní pás se stal jedním z domovů lidí z Imperiálu. Mezitím byla Země a méně šťastní obyvatelé ponecháni sami sobě a barbarismu s vládou síly a zbraní.

S potřebným místem a zdroji megakoroporace opět prosperovali. Věda a technologie postupovala mílovými kroky a bylo dosaženo obrovských divů. Lidstvo dosáhlo nepředstavitelného vrcholu, ale ani to nestačilo - někteří chtěli stále víc. V zuřivé touze překonat všechny hranice, začali lidé létat k vnějším planetám. Odvěký průzkumník Imperiál vyslal své Konquistadory na Pluto. A právě tento čin proklel lidstvo na věčné časy.

Ačkoliv kontakt s výsadkem na Plutu brzy zmizel, ozvěna jejich návštěvy se brzy dostavila. Průzkumníci našli starobylou desku neznámého původu - vyrušili tento artefakt a probudili velké zlo. Síla známá jako Černá Symetrie vytryskla a vypustila příšernou vlnu hněvu proti lidstvu. První ovlivnila Myslící stroje - umělou inteligenci, která byla jádrem každodenního života. Stroje přestali pracovat, nebo ještě hůře, se obrátili proti svým pánům. Počítačové systémy všech druhů selhávali s katastrofickými důsledky. Bez Myslících strojů se zhroutil celý systém ekonomiky. Nepokoje propukly na všech planetách - v každém místě, které lidstvo obydlelo, se stalo násilí normálním.

Aby čelili strašným situacím, hledali vůdci megakorporací na koho svalit vinu. Protože obyčejní lidé by nikdy nepochopili, ponecháni tomu čemu věřili, že cizí síla způsobuje takový chaos, každá korporace obviňovala své ekonomické rivaly. Sváry, staré i nové, se vznítily mezi megakorporacimi. Obviňování a napětí brzy vyústilo v otevřenou válku. Strach, zrada a nenávist rozdmýchaly plameny této války a ta byla okamžitě v každém osídleném místě. Temnota Prvních korporačních válek udeřila v plné síle.

Z Bauhausu zazářil maják a prořízl temnotu. Nathaniel Durand, který měl být prvním kardinálem a zakladatelem Bratrstva, vykročil vpřed, aby vedl lidstvo zpět ke světlu. Durand promlouval nejdříve k obyčejným lidem a přesvědčil je, že temná síla byla zodpovědná za Korporační války a Myslící stroje jsou pravým nástrojem Temnoty. Masy byly vybízeny, aby vzaly kladiva a rozmlátily stroje, a tak se stalo. Velké továrny a stroje byly zničeny během této války ve válce, a tyto činy nezůstali bez odezvy. Mnoho lidí, jak obyčejných tak korporačních, začali naslouchat Nathanielu Durandovi. A tak shromáždil své přívržence a naučil je co věděl o Světlu a Temnotě. Hned jak byli jeho Světlonoši připraveni, poslal je do nejvzdálenějších koutů lidské říše, aby šířili zprávu o naději.

Jak Durandovi a jeho Světlonošům rostla popularita tak megakorporacím klesala. Všechny čtyři začali vážně podporovat jeho úsilí ( některé méně zapáleně než ostatní ) a používali své obrovské zdroje podle jeho nařízení. Během této doby byl ztracen velký díl technologie jak bylo vojákům korporací nařizováno ničit poslední z Myslících strojů. Jak se jeho slova šířila a plnili se jeho rozkazy, Durand pochopil, že lidstvo bude potřebovat vyšší úroveň organizace v boji proti Temnotě. S velkou podporou a finančním zázemím mezi obyčejnými lidmi a korporacemi, Durand založil Bratrstvo. Na začátku ho rozdělil na Čtyři oddělení, viděl přijetí miliónů členů a dohlížel na stavbu Katedrál.

A tak Durand dosáhl toho, co se nikomu jinému nemohlo podařit - znovu přinesl lidstvu mír. Herkulovským úsilím sezval představitele všech korporací a po 25 letech smlouvání ukončila Heimburgská smlouva První korporační války. Zajištován převážně Kapitolem, byl založen Kartel, aby udržoval mír. Díky Kartelu a Bratrstvu zažívalo lidstvo opět čas míru.

A opět neměl mír trvat dlouho. Imperiál znovu neodolal touze zkoumat a zamířil k nově objevené desáté planetě, Neru. A opět Konquistadoři objevili něco, co mělo zůstat skryto, a opět vyrušili to, co neměli. Prolomili První pečeť odporu a tak hordy Černých duší prodily volně do systému. Zavládla hrůza a mnoho lidí, včetně členů Bratrstva, se odklonilo od světla a stali se z nich Kacíři Černé legie.

Ďábelské armády, nazývané Černá Legie, se vrhli na lidstvo jako hladoví supy a přinesli smrt a zkázu v nepředstavitelné míře. Území byla ztracena na každé planetě a velkolepé pevnosti - nazývané Citadely - rostly ze znesvědcenné půdy. Každý útok proti Černé legii končil strašnou porážkou a brzy padla velká města. I nejspolehlivější odpor nemohl zastavit vlnu zla. Jména velitelů Černé legie byla nesmazatelně zapsána krví padlích - Ilian, Vládkyně prázdnoty, Algeroth, Vládce černé technologie, Muawijhe, Apoštol šílenství, Semai, Pán lží, a Demnogonis, Vládce hniloby. Každý z temných Apoštolů přinesl lidstvu svou formu zla a destrukce ( hlavně Algeroth a Demnogonis ) nebo prostředky odboje a pokušení ( Muawijhe a Semai ).

Sám Algeroth kráčel po Venuši a tam vyráběl nespočetně armád a zbraní nikdy nespatřených. Dokonce i padlí korporační vojáci byli využiti v Algerothových armádách a hordy Nemrtvých legionářů pochodovali po bitevním poli. Nikdo nemohl vzdorovat těmto armádám a ti, co to zkusili, byli bez milosti zmasakrováni. Porážka lidstva se zdála nevyhnutelná.

A když už se vše zdálo ztraceno, kardinál Durand nezakolísal a přinesl lidstvu naději. Po krátké diskusi ( a po více než malém nátlaku ) podpořili Misionáři Bratrstva bojující jednotky. Díky síle Umění, tito Misionáři byli schopni chránit vojáky před silou Černé Symetrie. Tento záblesk naděje dal mnoha obleženým obráncům sílu postavit se Legii a zpomalit její neúprosný postup. Durand moudře využil tento krátký oddych a shromáždil nejlepší vojáky, jaké mohlo lidstvo nabídnout. Pod vedením samotného Duranda, armáda Doomtrooperů - vojenské ruky Kartelu - a stovky speciálních jednotek megakorporací pochodovali do bitvy. Tato malá armáda dokázala nemožné - zaútočila na Algerotha v jeho pevnosti na Venuši.

Impozantní bitva zuřila mnoho hodin. Durand a jeho dobyvatelé bojovali, aby vypudili Algerothovu nákazu z povrchu planety, a Legie jim vrhala do cesty nekonečné hordy zombií. Na konec Durand dohnal Apoštola a následoval slavný boj mezi Světlem a Temnotou. Den a noc spolu bojovali, až konečně Durand zasáhl Algerotha smrtící ranou, ale když tak učinil byl ošklivě zraněn. Mělo se tak stát. Lidstvo pokračovalo v bitvě s Legií a síly Temnoty prohrávaly na všech frontách. Díky Durandově oběti lidstvo přežilo.

Duran byl nahrazen jiným Bauhausanem, Tothem. Následující dny po porážce Legie, kardinál Toth vedl Bratrstvo k největší převaze. Byly postaveny katedrály a Slovo se šířilo ke všem co naslouchali. V naději předejít dalším nájezdům Černé legie a následného chaosu, kardinál Toth vyhlásil tři Nařízení :

  1. Nikdo nepostaví Myslící stroj
  2. Nikdo nebude cestovat za Jupiter
  3. Nikdo nebude hledat znalosti Černé legie

Jako po každé válce následovalo nové období míru a prosperity. Misionáři byli vysláni do všech civilizovaných míst, aby chránili lidstvo před Kacířstvím a s ním spojenými zly. Znalosti Černé legie a zakázané technologie byly potlačovány a hrozba Legie mizela. Téměř deset století se planety těšili z míru.

Bratrstvo však dosáhlo svých cílů příliš fanaticky. Tak silný byl jejich boj proti zakázanému, že i víra v existenci Černé legie se stala vzácností. Brzy Legie přešla z historie do legend používaných Bratrstvem na ovládání lidstva. Lidé začali přicházet k Bratrstvu jen pro sílu a ne pro slávu učení kardinálů. Kontrola Bratrsva nad korporacemi zmizela a lidstvo se postupně vrátilo k předchozímu způsobu života. Nové války vzplály mezi obchodními společnostmi a lidé zapomněli na vzdálené hrozby.

Náhle se na scéně objevila nová postava. Za jeden den ekonomického růstu a manipulace na trhu s akciemi vznikl Kybertonik. Nová megakorporace se věnovala rozvoji vědy a předtím zakázaných technologií. Schopen výroby radikálně nových technologií, dokonce i Myslících strojů, Kybertronik pracoval na uvedení lidstva na úroveň rozvoje který znalo před tisíci lety. Přes vehementní požadavek Bratrstva přijali tuto snahu i ostatní čtyři korporace a podobně začali rozvíjet svůj výzkum.

A tak korporační války pokračovaly - nyní ale s novým hráčem a novými zbraněmi. Tak začal věk Druhých korporačních válek. Konflikty jak malé tak velké byly všude. Jediné přerušení bitvy byla příležitost k přezbrojení nebo ke sjednocení jednotek. Kartel a Bratrstvo zapletené do vlastních politických manévrů a vnitřních bojů jim nebyli schopni zabránit. Hledání moci vedlo korporace k pokračujícím bojům a výzkumu. Staré technologie byly znovu objevovány a stará přání znovu ožívala. Lodě opět prozkoumávali za vnitřní hranicí a některé dokonce dolétly až k Neru. Lidstvo znovu ignorovalo jak svou minulost, tak rady svých "vůdců".

A tak se jako v minulosti objevila Černá legie. Nové Citadely se zhmotňovaly na krajině Marsu. Kapitol pochopil hrozbu a rychle zaútočil na pevnosti vzdušnými silami, které byly okamžitě zničeny střelbou Imperialistů. Poslové byli vysláni ke kardinálovi a ke Kartelu. Doomtroopeři byli opět zformováni a vysláni vyšetřit důkazy o Temnotě a našli živou legendu - Černá legie se vrátila. Objevovalo se stále více Citadel a armády lidstva byly mobilizovány proti staré hrozbě. Přesto Korporační války pokračovaly a každá z korporací se snažila použít Legii jako výhodu proti svým nepřátelům.

Ale toto je už současnost. Čas, kdy lidstvo je ohroženo zevnitř stejně jako zvenčí. Velcí hrdinové a temní ničemové kráčí lidským světem. Kartel a Bratrstvo se snaží udržet Černou Legii zpět, zatímco korporace bojují proti sobě. Lidstvo opět visí na pokraji Temnoty.