Soek SA
  
 

Altavista

Infoseek

SA Godsdiens-akademie

NT Werkgemeenskap van SA

NT Bronne

Neotestamentica

Society of Biblical Literature

Tuisblad van Bobby Loubser

Argief | Erediens-werkswinkel | Mtunzini-kerk


Johannes Henoch Neethling, 1826-1904. Geboren te Stellenbosch, en opgeleid aan het "Tot Nut van 't Algemeen", het Z.A. College en de Universiteit te Utrecht, Holland, Bij zijn terugkeer in 1851 werd hij bevestigd tot Leeraar van Prins Albert, alwaar hij 7 jaren met zegen arbeidde, totdat hij in 1858 naar Stellenbosch vertrok, Alhier arbeidde hij tot bij zijn dood en zijn naam zal aan deze plaats in gezegende gedachtenis gehouden worden als een van de kampvegters voor de Zending, de Kweekskool en de Opvoeding. Hij overleed in zijn 78ste jaar op 26 Februari 1904.

Uit: Stemmen van het Verlede, De Zuid-Afrikaansche Bijbel Vereeniging, Kaapstad 1917

 

Jezus in het Midden

(Door Ds. J. H. NEETHLING.)

Alwaar zij Hem kruisigden, en met Hem twee anderen, aan elke zijde eenen, en Jezus in het midden.- Joh. 19:18.

Niet zonder beteekenis is de omstandigheid ons door de Evangelie-geschiedenis verhaald, dat bij de kruisiging, Jezus juist in het midden van twee boosdoeners geplaatst werd.

Van eeuwigheid tot eeuwigheid zal dit woord, in het midden, eigenaardig op Hem passen.

Hij heet Middelaar: in eene eeuwigheid achter ons bood Hij zich als zoodanig, aan en trad Hij op in het midden om eene verzoening te zijn tusschen God en de wereld. Zoo lezen wij in Heb. 10: 7-9: " Toen sprak Ik: Zie, Ik kom (in het begin des boeks is van Mij geschreven), om Uwen wil te doen, 0 God! Als Hij tevoren gezegd had: Slachtoffer en offerande, en brand offers en offer voor de zonde hebt Gij niet gewild, noch hebben U behaagd (dewelke naar de Wet geofferd, worden); Toen sprak Hij: Zie,'Ik kom, om Uwen wil te doen, 0 God! Hij neemt het eerste weg, om het tweede te stellen."

In het midden Zijner Kerk op aarde is Hij geweest reeds onder het Oude Testament, gelijk door zoo menig zinnebeeld uitgedrukt is. Zijn de getrouwe belijders in den vurige oven, een gelijk den Zoon van God wandelt steeds in hun midden. Is de Kerk in de woestijn, Hij is in hun midden in een vuurholom en wolkkolom. Christus is het middenpunt van alle profetieën, van alle schaduwbeelden, van alle plechtigheden onder Israel.

De volheid des tijds is daar. Jezus is in het midden der zondaars, zegeningen uitdeelende met milde hand. -Ja, in het midden, niet om te vereenigen alleen, maar ook om te scheiden. Gods getrouwen vereenigt Hij, een kleine kudde. De anderen scheiden zich af. Jezus is in het midden tusschen hen, die gelooven aan God en Zijn Woord, en de ongeloovigen. Zoo is het in Zijn leven. Even zoo is het in Zijn sterven: in het midden tusschen twee groote zondaars, alsof Hij grooter zondaar is dan een van beide.

In het midden ook hier om te scheiden. De een gelooft, ziet Jezus op het kruis aan als ware Hij op Zijn troon, erkent Ziine eigene strafwaardigheid, bidt slechts dat Jezus hen niet vergeten zal: "Heer, gedenk mijner als Gij in Uw koninkrijk zult gekomen zijn!" De ander wil ook gelooven, mits Jesus hem eerst verlossen zal van het kruis; maar dat is het geloof niet, het is ongeloof. Hij sterft in zijne zonde, gelijk zijn medekruiseling zalig wordt.

Na Zijn dood en opstanding en hemelvaart is Jezus nog op aarde in het midden, beide om te vereenigen en te scheiden.

Waar twee of drie in Zijn naam het hart tot den Vader verheffen, is Hij in het midden om te vereenigen, om te zegenen. Waar twee echtgenooten tezamen trachten hemelwaarts te gaan, is Jezus in het midden om de harten te verbinden. Waar twee vrienden, al is het in droefenis en moedeloosheid, tezamen wandelen en spreken over Hem, daar is Hij onverwachts in hun midden, als bij de twee Emmausgancers. Waar de gemeente als verteerd wordt door het vuur der vervolging, gelijk het braambosch, daar is Hij in het midden, en het braambos eh brandt wel, maar kan niet verteerd worden.

Maar ook in het midden om te scheiden, zooals op het kruis. Waar twee vrienden tezamen de zonde dienen, en een hunner de zonde verlaat, maar de andere dat niet wil doen, komt Jezus tusschen in om te scheiden. Hij heeft het voorzegd, dat Hij de menschen tweedrachtig zou maken, den zoon tegen den vader, de dochter tegen de moeder.

Of als er een tijd van lauwheid is, waar geloovigen en ongeloovigen tezamen slapen en tezamen in aardsgezindheid verzonken zijn, en er dan eene ontroering en ontwaking komt, en de wijze maagden opstaan en den bruidegom gaan ontmoeten, dan is er eene scheiding. De lauwen, de naambelijders, verwijten het dan aan de geloovigen, dat de oude aangename vrede ophoudt. Jezus is in het midden gekomen. Waarom gaan zij, die zoo klagen over de scheiding, niet mede met Jezus getrouwen? Dan zal er ware vrede, ware eendracht wezen.

Zoo gaat het voort tot het einde der wereld. Dan is het wederom, Jezus in het midden, om te scheiden en te vereenigen. Hij zal ze scheiden, gelijk een herder de schapen van de bokken. Twee zullen op een bed zijn geweest, echtgenooten op de nauwste wijs verbonden, maar de een zal aangenomen, de andere gelaten worden, voor eeuwig gescheiden. Zij, die in één huis, in ééne kerk, aan dezelfde Avondmaals-tafel hebben verkeerd (indien zij niet waarlijk met en in Christus vereenigd zijn geweest), zullen dan gescheiden worden voor eeuwig. Geene vermenging meer van tarwe en onkruid.

De scheiding voor den rechterstoel zal afhangen van de scheiding die reeds op aarde bij het kruis is gemaakt. Innerlijk en waarachtig is de groote scheiding van het einde der wereld reeds hier geschied, doch niet openbaar geworden. Het eind-oordeel doet niets meer dan zichtbaar maken eene werkelijke scheiding, die verborgen was.

Toehoorders! als u de lijdens- en kruis-geschiedenis, van Jezus Christus gepredikt wordt, weet gij wel wat er het gewis gevolg van is? Om u te scheiden in twee groepen. Christus hangt aan bet kruis tusschen twee moordenaars: dezen zijn de beelden van ons allen. Wij kiezen allen partij, gelijk zij, voor of tegen Christus. Wij gelooven in waarheid, of anders blijven wij in ongeloof (al is het met een schijn van geloof : de onboetvaardige wilde ook onder eene zekere voorwaarde gelooven). Er zijn weer twee kanten, twee zijden van het kruis. Of gij wilt of niet, gij moet eene keus doen: gij doet het ook. En daardoor beslist gij nu reeds aan welke zijde vin den grooten witten troon gij eens staan zult,-de rechter- of de linkerzijde.

Jezus in het midden. Dat geldt ook van de volkomene zaligheid daarboven. Het heet, het Lam dat in het midden des troon is. Hij is het middelpunt waarom de heerlijkheid des hemels zich vereenigt,-het middelpunt der aanbidding, der liefde, der vreugde van verloste zondaars en engelen.

Jezus in het midden. Toehoorder! kies die zijde nu onder het kruis, die gij eens bij den troon zult verlangen in te nemen. Kies partij met Christus. Hij zij in waarheid het middelpunt van uw leven. Jezus in het midden: dit woord, dat gij honderdmaal onoplettend hebt gehoord en gelezen, worde door Gods Geest eene geweldige, beslissende kracht voor uw leven hier en in de eeuwigheid!-Amen.

ARGIEF

nuut Ligsinnig, maar volgens wie se maatstaf? 2 Kor 1:12-24 13/02/2000
  Jesus se derde opsie Mt 5:39-48 11/10/1989
  Die redding van ons siele Op 3:14-22 08/11/1989
  Wees fluks! Spr 6:6-19 Gen1:26-28. 29/7/1999
  Geloof Gen 11:31-, Hebr 10:23- 13/09/199
  Waar die lydensgeskiedenis begin Gen 3 20/02/199
  Maak 'n knoop in jou das 1 Joh 2:24-29 02/05/1999
  Nuwe mense vir 'n nuwe wêreld Klaagl 5, Op 3:1-3 04/07/1999
  Loon: toekoms-kapitaal 1 Kor 9 26/09/1999
Jezus in her Midden, preek in Nederlands deur Ds J. H. Neethling Joh 19:18 voor 1904
Kliek hierbo vir terugvoer of om jou e-pos adres deur te gee

Bladsy geskep op 16 Feb 2000 deur Bobby Loubser