Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!
thao
thao
B� T�o năm nay 6 tuổi học trường tiểu học lớp 5 . Học được một tuần th� b� T�o
ch�n học kh�ng chịu l�m b�i vở nữa, c� gi�o b�n hỏi nguy�n nh�n tại sao th� b�
T�o n�i l� tại chương tr�nh học qu� thấp so với tr�nh độ của b� T�o v� b� T�o
xin c� cho l�n học bậc trung học .

C� gi�o dẫn b� T�o l�n văn ph�ng �ng hiệu trưởng, tr�nh b�y đầu đu�i c�u
chuyện . �ng hiểu trưởng b�n t�n b�n nghi, b�n với c� gi�o l� �ng sẽ hỏi b�
T�o một số c�u hỏi về Khoa học c�n c� gi�o sẽ hỏi T�o về kiến thức tổng qu�t,
nếu b� T�o trả lời đ�ng �ng sẽ cho b� T�o nhảy lớp .
- Hiệu trưởng : 25 lần 25 l� bao nhi�u ?
- B� T�o : Dạ l� 625
- Hiệu trưởng : C�ng thức t�nh diện t�ch v�ng tr�n ?
- B� T�o : Dạ l� b�nh phương b�n k�nh nh�n Pi
- Hiệu trưởng : Nước bốc th�nh hơi khi n�o ?
- B� T�o : Dạ khi nước s�i ở 100�C
.. ..

Sau gần 1 tiếng "tra tấn" b� T�o, c�u n�o b� T�o cũng
đ�p đ�ng hết, �ng hiệu trưởng rất h�i l�ng về
kiến thức khoa học của b� T�o v� giao cho c� gi�o hỏi về kiến thức tổng qu�t :
- Cogiấo : Con g� c�ng lớn c�ng nhỏ ?
�ng hiệu trưởng hết hồn nhưng b� T�o trả lời ngay
- B� T�o : Dạ l� con cua n� c� c�ng lớn v� c�ng nhỏ
- Cogiấo : C�i g� trong quần em c� m� c� kh�ng c� ?
�ng hiệu trưởng xanh cả mặt
- B� T�o : Dạ l� 2 c�i t�i quần
- C� gi�o : Ở nơi đ�u l�ng của đ�n b� quăn nhiều nhất ?
�ng hiệu trưởng run l�n
- B� T�o : Dạ ở Phi Ch�u
- C� gi�o : C�i g� c� c� ở giữa 2 ch�n của c� ?
�ng hiệu trưởng chết điếng người
- B� T�o : Dạ l� c�i đầu gối
- C� gi�o : C�i g� trong người của c� l�c n�o cũng ẩm ướt ?
�ng hiệu trưởng h�c mồm ra
- B� T�o : Dạ l� c�i lưỡi
- C� gi�o : C�i g� của c� c�n nhỏ khi c� chưa c� chồng v� rộng lớn ra khi c� lập gia đ�nh? �ng hiệu trưởng ra dấu kh�ng cho b� T�o trả lời nhưng b� T�o đ�p ngay
- B� T�o : Dạ l� c�i giường ngủ
- C� gi�o : C�i g� mềm mềm nhưng khi v�o tay c� một hồi th� cứng ra ?
�ng hiệu trưởng kh�ng d�m nh�n c� gi�o
- B� T�o : Dạ l� dầu sơn m�ng tay
- C� gi�o : C�i g� d�i d�i như tr�i chuối, c� cầm một l�c n� chảy nước ra ?
�ng hiệu trưởng gần xỉu
- B� T�o : Dạ l� c�y c� lem
�ng hiệu trưởng đổ mồ h�i hột ra dấu bảo c� gi�o đừng hỏi nữa v� n�i với b� T�o :
Thầy cho con l�n thẳng đại học v� n�y giờ thầy đ�p kh�ng tr�ng được 1 c�u n�o hết !!!
« previous | next »