Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

九变第八

孙子曰:凡用兵之法,将受命于君,合军聚众,圮地无舍,衢地合交,绝地无留,围地则谋,死地则战。孙子曰:凡用兵之法,将受命于君,合军聚众,高陵勿向,背丘勿逆,佯北勿从,锐卒勿攻,饵兵勿食,归师勿遏,围师必阙,穷寇勿迫,绝地无留,此用兵之法也。途有所不由,军有所不击,城有所不攻,地有所不争,君命有所不受。故将通于九变之利者,知用兵矣。将不通于九变之利,虽知地形,不能得地之利矣。治兵不知九变之术,虽知五利,不能得人之用矣。是故智者之虑必杂于利害,杂于利而务可伸也,杂于害而患可解也。是故屈诸侯者以害,役诸侯者以业,趋诸侯者以利。故用兵之法,无恃其不来,恃吾有以待之;无恃其不攻,恃吾有所不可攻。故将有五危:必死可杀,必生可虏,忿速可侮,廉洁可辱,爱民可烦,凡此五者,将之过也,用兵之灾也。覆军杀将,必以五危,不可不察也。

 

 

       >返回       > next