Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

 

军争第七

 

孙子曰:凡用兵之法,将受命于君,合军聚众,交和而舍,莫难于军争。军争之难者,以迂为直,患为利。故迂其途而诱之以利,后人发,先人至,此知迂直之计者也。故军争为利,众争为危举军而争利则不及,委军而争利则辎重捐。是故卷甲而趋,日夜不处,倍道兼行百里而争利,则擒三将军,劲者先,疲者后,其法十一而至。五十里而争利则蹶上将军,其法半至。三十里而争利,则三分之二至。是故军无辎重则亡,无粮食则亡,无委积则亡。故不知诸侯之谋者不能豫交,不知山林险阻沮泽之形者不能行军,不用乡导者不能得地利。故兵以诈立,以利动,以分合为变者也.故其疾如风,其徐如林,侵掠如火,不动如山,难知如阴,动如雷震掠乡分众,廓地分利悬权而动,先知迂直之计者胜,此军争之法也人既专一,则勇者不得独进,怯者不得独退,此用众之法也。故夜战多火鼓,昼战多旌旗,所以变人之耳目也。三军可夺气,将军可夺心。是故朝气锐,昼气惰,暮气归,善用兵者避其锐气,击其惰归,此治气者也以治待乱,以静待哗,此治心者也以近待远,以佚待劳,以饱待饥,此治力者也无邀正正之旗,无击堂堂之阵,此治变者也。故用兵之法,高陵勿向,背丘勿逆,佯北勿从,锐卒勿攻,饵兵勿食,归师勿遏,围师必阙,穷寇勿迫,此用兵之法也。

 

 

 

          返回            next