Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

 

虚实第六

 

孙子曰:凡先处战地而待敌者佚,后处战地而趋战者劳,故善战者致人而不致于人能使敌人自至者,利之也。能使敌人不得至者,害之也。故敌佚能劳之,饱能饥之,安能动之.出其所不趋,趋其所不意。行千里而不劳者,行于无人之地也。攻而必取者,攻其所不守也守而必固者,守其所不攻也。故善攻者,敌不知其所守;善守者,敌不知其所攻微乎微乎,至于无形;神乎神乎,至于无声,故能为敌之司命进而不可御者,冲其虚也;退而不可追者,速而不可及也。故我欲战,敌虽高垒深沟,不得不与我战者,攻其所必救也我不欲战,虽画地而守之,敌不得与我战者,乖其所之也。故形人而我无形,则我专而敌分。 我专为一,敌分为十,是以十攻其一也,则我众敌寡。能以众击,则吾之所与战者约矣。吾所与战之地不可知,不可知则敌所备者多,敌所备我者多则吾所与战者寡矣。故备前则后,寡备后则寡,备后则前寡,备左则右寡,备右则左寡,无所不备则无所不寡寡者备人者也,众者使人备已者也。故知战之地,知战之日,则可千里而会战不知战地,不知战日,则左不能救右,右不能救左,前不能救后,后不能救前,而况远者数十里,近者数里乎?以吾度之,越人之兵虽多,亦奚益于胜战。故曰胜可为也。敌虽众可使无斗,故策之而知得失之计,作之而知动静之理,形之而知死生之地,角之而知有馀不中之处。故形兵之极到于无形,无形则深,间不能窥,智者不能谋。因形而措胜于众,众不能知。人皆知我所以胜之形,而莫知吾所以制胜之形。故其战胜不复,而应形于无穷。夫兵形象水,水之形,避高而趋下,兵之形避实而击虚水因地而制流,兵因敌而制胜能因敌变化而取胜者谓之神.故五行无常胜,四时无常位,日有短长,月有死生。

 

 

           返回            next