Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

 

 谋攻第三

孙子曰:凡用兵之法,全国为上,破国次之。全军为上,破军次之。全旅为上,破旅次之。全伍为上,破伍次之。是故百战百胜,非善之善者也。不战而屈人之兵,善之善者也。

故上兵伐谋,其次伐交,其次代兵,其下攻城。攻城之法为不得已[洪1]修橹、(车贲)(车日皿),具器械,三月而后成,距(门西土)又三月而后已。将不胜其忿而蚁附之,杀士卒三分之一而城不拔者,此攻这灾也。故善用兵者屈人之兵而非战也。拔人之城而非攻也。毁人之国而非久也。必以全争于天下,故兵不顿而利可全,此谋攻之法也。故用兵之法,十则围之,五则攻之,倍则分之,敌则能战之,少则能逃之,不若则能避之,故小敌之坚,大敌之擒也。

夫将者,国之辅也。辅周则国必强,辅隙则国必弱。故军之所以患于君者三:不知军之不可以进而谓之进,不知军之不可以退而谓之退,是谓縻军;不知三军之事而同三军之政,则军士惑矣;不知三军之权而同三军之任,则军士疑矣。三军既惑且疑,则诸侯之难至矣,是谓乱军引胜故知胜有五:知可以与战不可以与战者胜;识众寡之用者胜;上下同欲者胜;以虞待不虞者胜;将能而君不御者胜此五者,知胜之道也。

故曰:知彼知己,百战不殆。不知彼而知己,一胜一负;不知彼,不知己,每战必败。


 [洪1]要有最好的打算,更不能没有最坏的打算。“智者之虑必杂于利害,杂于利患可解也,杂于害务可伸也。

 

 

                   返回            next