Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

始计第一

孙子曰:兵者,国之大事,死生之地,存亡之道,不可不察也。故经之以五事,校之以计,而索其情。一曰道,二曰天,三曰地,四曰将,五曰法。道者令民与上同意也,可与之死,可与之生,而不畏危也。天者,阴阳寒暑时制也。地者,远近险易广狭死生也。将者,智信仁勇严也。法者,曲制官道主用也。凡此五者,将莫不闻,知之者胜,不知者不胜,故校之以计而索其情。曰主孰有道?将孰有能?天地孰得?法令孰行?兵众孰强?士卒孰练?赏罚孰明?吾以此知胜负矣。将听吾计,用之必胜,留之;将不听吾计,用之必败,去之。计利以听,乃为之势,以佐其外。势者,因利而制权也。

兵者,诡道也。故能而示之不能,用而示之不用;近而示之远,远而示之近;利而诱之,乱而取之,实而备之,强而避之,怒而挠之,卑而骄之,佚而劳之,亲而离之,攻其无备,出其不意。此兵家之胜,不可先传。

夫未战而庙算胜者,得算多也;未战而庙算不胜者,得算少也。多算胜,少算不胜,而况于无算乎。吾于此观之,胜负见矣。

                                     返回     下一章