Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!


Cast Photos:

72 Desperate Rebels


Barry Chan Pai Ying Lung Fei Chen Sing
Tsung Hua Tsai Hung Hsiao Chin Miao Tien
Yu Chung Chiu Sit Hon Au Yeung Chung Yang Hsiu Chian
Maan Saan Wong Hoi Chang Shu Lin Peter Chang
So Yuen Fung Wei Hai Min Pooi Tak Wan

To Be Identified:

9.

Last revised June 10, 2008.

More Cast Photo Pages