Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!


Cast Photos:

The Invincible Sword


Jimmy Wang Yu Hsu Feng Tien Yeh Liu Ping
Paul Chang Chung Chang Yi Lung Fei Chan Hung Lit
Liu Chu Lui Jun Miao Tien O Yau Man
Min Min Shan Mao Sit Hon Gam Tiu
Chang I Fei Cheung Hang

To Be Identified:

1. 3. 6.

Last revised August 10, 2007.

More Cast Photo Pages