Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!


Cast Photos:

The Thirteen Styles Strike


Wu San Chu Chen Sing Lung Kuan Wu Chen Chiu
Lau Yau Bun Sum Nam Frank De Maria Yeh Hai Fang
Yue Hang Chai Hau Keung Gam Man Hei Dai Bing Gong
Liu Chuan Hua

To Be Identified:

4. 5. 6. 7.
8. 9. 11.

The on-screen acting credits include the following names (the identified actors are omitted): Lee Chan Ho, Ruben Prieto, Peter Chema, Kot Tien Lung, Lam Chi, Li Che Hwa, Xiao Kao Shan, Gwing Wan Kong, Lau Dai Wai.

Last revised February 12, 2004.

More Cast Photo Pages