Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!


Cast Photos:

A Touch of Zen


Hsu Feng Shih Jun Pai Ying Tien Peng
Han Ying Chieh Miao Tien Roy Chiao Cho Kin
Cheung Bing Yuk Go Ming Hao Li Jen Man Chung San
Liu Chu Cheung Wan Man Sit Hon Sammo Hung
Tse Chung Mau Liu Chik Ku Lu Shih Wang Shui

Last revised February 5, 2003. bruce@asu.edu

More Cast Photo Pages