Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!


Cast Photos:

Revenge of the Shaolin Kid


Chi Kuan Chun Lo Lieh Chen Sing Chia Ling
Chang Tao Wu Ma Lee Yun Chung Wu Chia Hsiang
Kong Ching Ha Mang Ling Ming Yip Tin Hang Eddie Chow
Tong Ga Kuen Hu Wei Li Chao

To Be Identified:

2. 3.

The on-screen acting credits include the following names (the identified actors are omitted): Shut Ma Hung, Wai Hsang, Cho Boon Feng, Chiu Ting, Chow Chi Wa, Chang Luen, Jim Dai Yam, Yam Yuk Hsuen, Woo Lin Chiu.

Last revised October 15, 2007. bruce@asu.edu

More Cast Photo Pages More Cast Photo Pages