Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!


Cast Photos:

Wanderer with Nimble Knife


! 
#$ 
% ! 
& ' 
(
Tien Peng Wang Kuan Hsiung Tien Ho Yee Yuen
)* 
+ ! $% 
& '( 
&
Lung Chun Erh Shih Chung Tien Lu Yi Lung Jacky Chen Shao Lung
) 
* + 
, -. 
/ 01 
2
Goo Chang Yuen Sum Lau Lap Cho Mau Ging Shun
! 
#$ 
% &' 
( ) 
*
Ma Cheung Yeung Fui Yuk Ngai Chi Wong Fang Mien
+, 
- ./ 
0 1 
2
To Gwai Fa Hung Fa Long Lam Chung

To Be Identified:

1. 2. 3. 4.
5. 6. 7. 8.
9.

The on-screen acting credits include the following names (the identified actors are omitted): Lee Yan, Chan Gwan Biu, Lee Yin Fei, Ha Toi Hsuen.

Last revised August 30, 2006. bruce@asu� 46;edu

More Cast Photo Pages