Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!


Cast Photos:

Invincible Swordswoman


Pearl Cheung Ling Tsung Hua Kong Ming Chin Meng
Cliff Lok Hung Wing Wa Yue Hua Sit Hon
Lo Lieh Fang Mien Miao Tien Li Hsin Hua
Lau Lap Cho Tsui Yat Gung Chiao Lin Lee Keung
Weng Hsiao Hu Goo Chang Kao Ming Su Chiang
Lau Yau Bun Chiu Keung Blacky Ko

To Be Identified:

1. 2. 3. 4.
5. 6. 7. 8.
9. 10.

The on-screen acting credits include the following names (the identified actors are omitted): Joh Yau, Tin Ming, Kwan Hung, Kau Hang Luk Wong Wai Ling, Woo Chung.

Last revised April 3, 2006. bruce@asu.edu

More Cast Photo Pages