Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!


Cast Photos:

Demon of the Lute


Chin Siu-Ho Kara Hui Kei Kong Hung Lung Tien Hsiang
Jason Pai Piao Phillip Kwok Chiang Kam Hau Bing Bik
Yuen Tak Kwan Fung Wang Li Lee Hoi Sang
Lee Fat Yuen Siao Yuk To Wai Wo

To Be Identified:

1. 2. 3. 4.

Last revised April 16, 2006. bruce@asu.edu

More Cast Photo Pages