Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!


Cast Photos:

Evil Hits Evil


Lau Tak Hoi Chen Sing Lung Chun Erh Kwan Yung Moon
Robert Tai Gam Wing Cheung Yeung Hung Miu Ho
Peng Kang Sha Lee Man Kim Yu-Haeng Cheung Ching Fung
Yeung Lit Hu Han Chang Hui Man Yui

To Be Identified:

1. 2. 4. 5.
6. 7. 8. 9.
10. 11. 12.

The on-screen acting credits include the following names (the identified actors are omitted): Hung Tiu, Wang Hing, Gam Sin Yuk, Lui Wai Yuen, Woo Dai Wai, Jang Chun-San, Yong Wun-Kwang, Choi Jong-Suk.

Last revised May 10, 2007. bruce@asu.edu

More Cast Photo Pages