Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!


Cast Photos:

Tales of a Eunuch


Wong Yu Gordon Liu Ku Feng Choh Seung Wan
Lung Tien Hsiang Liu Lai Ling Shaw Yin Yin Wong Cho Shut
Yau Chui Ling Chun Wong Pai Sha Li Wong Mei Mei
Shum Lo Yang Chih Ching Kwan Fung Siao Yuk
Lui Hung Wong Siu Ming Ngaai Fei Sit Chun Wai
Leung Sam

To Be Identified:

2. 3. 4.

Last revised September 26, 2008. bruce@asu.edu

More Cast Photo Pages