Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!


Cast Photos:

Young Taoism Fighter


Yuen Yat Choh Liu Hao Yi Chang Yi Tao Tai Bo
Kwan Chung Lee Man Tai Yen Shi Kwan Ching Ching
Che Chi Sang Tin Ming Wang Yao Ma Chin Ku
Tsang Chiu Man Lee Pang Baek Hwang-Ki Kuk Jeong-Suk

To Be Identified:

3. 4. 5. 6. 7.

The on-screen acting credits include the following names (the identified actors are omitted): Wong Kei Wai, Poon Shui Lai.

Last revised April 16, 2009. bruce@asu.edu

More Cast Photo Pages