Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!


Cast Photos:

The Wandering Dragon


Shih Feng Wang Kuan Hsiung Elsa Yeung Wai San Pai Ying
Liu Ping Miao Tien Yuen Sum Li Min Lang
Cheung Bo Sin Li Teng Tsai Ching Kuo Chung Kong Ching Ha
Cheng Fei Fei Yu Bong Tai Fei Fei

To Be Identified:

3. 4. 5. 6.

Last revised December 22, 2009. bruce@asu.edu

More Cast Photo Pages