Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUANKU ABDUL RAHMAN

73400 GEMAS, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS.

 

RANCANGAN PELAJARAN LUKISAN KEJURUTERAAN

TINGKATAN EMPAT 2003

 

MINGGU

TAJUK

KEMAHIRAN

HASIL YANG DIHASRATKAN

NILAI

 

1

 

 

 

 

 

 

Pengenalan

2003Evolusi Lukisan , Sistem     

dan Kepiawaian Takrif

 Alatan Lukisan Persediaan Kertas Lukisan

 

1.          Membincangkan evolusi dan sistem lukisan

2.        Membincangkan kepiawaian lukisan.

3.        Mentakrifkan lukisan dalam bentuk kerjaya dalam lukisan kejuruteraan

4.        Mengenalpasti jenis-jenis serta alatan lukisan

5.        Menggunakan alatan dan bahan dengan betul

6.        Menjaga serta menyenggara alatan dengan baik

7.         Menyediakan kertas untuk memulakan lukisan

8.        Merancang untuk menyusun kertas yang hendak di lukis

9.        Membuat format pada setiap lukisan yang akan datang

a)       Mengetahui kepentingan lukisan kejuruteraan

b)        Memahami unjuran lukisan secara umum

c)        Mengenalpasti kerjaya mereka dalam bidang teknikal

d)       Dapat menggunakan alat-alat serta bahan dengan betul

e)        Dapat menyenggara alat dengan baik

f)         Dapat merancang  bakal lukisan yang akan dilukis dalam kertas lukisannya

g)        Mampu menggunakan kaedah yang piawai

Menghargai

 

Berhemah

 

Kesyukuran

 

Ketelitian

 

2

dan

3

 

 

 Lakaran

1.      Melakarkan pandangan ortografik bagi berbagai-bagai

a.        bongkah berbentuk geometri

b.        objek atau komponen

2.     Melakarkan berbagai-bagai objek mudah yang tidak  mengandungi bulatan dan lengkungan

a)       Mengenalpasti prinsip dan teknik lakaran dengan betul

b)        Mengetahui jenis-jenis lakaran Ortografik, Isometrik dan Oblik

Kerajinan

Kebersihan

Kesabaran

 

 

4

 

 

 

    

Garisan dan Penghurufan        

Surihan dan Pendakwatan

1.          Mengenalpasti bentuk huruf piawai tegak dan condong

2.        Menggunakan huruf mengikut teknik penghurufan yang betul

3.        Mengenalpasti garisan piawai

4.        Melukis garisan-garisan lurus dan selari

5.        Menggunakan sesiku T dan sesiku set

6.        Menggunakan pen teknikal dan kertas surih dengan betul

7.         Menyurih dan mendakwat lukisan yang diberi

a)       Mengenalpasti bentuk huruf yang seharusnya digunakan dalam lukisan kejuruteraan

b)        Dapat menghasilkan penghurufan yang baik

a)       Mengenalpasti teknik melukis garisan yang piawai

b)        Memahami darjah-darjah kehitaman garisan

a)       Mengenalpasti bahan-bahan dan alat-alat untuk menyurih

b)        Memahami kaedah surihan dan pendakwatan

 

  Ketelitian

  Ketelitian

Kebersihan

Ketepatan

Kesabaran

 

5

hingga

14

   Pembinaan Geometri

a)       Elemen Grafik

b)        Pembinaan dan Pembahagian Garisan

c)        Sudut

d)       Bulatan

e)        Skala

f)         Segitiga

g)        Segiempat

h)        Poligon

1.          Membincangakan konsep asas bagi poin, garisan dan satah

2.        Membahagikan garisan

3.        Membahagi/ Memindahkan sudut

4.        Menentukan kedudukan pusat bulatan

5.        Membina dan menggunakan skala

6.        Membina beberapa segitiga dengan syarat-syarat tertentu

7.         Membina segi empat dengan syarat-syarat tertentu

8.        Membina poligon sekata dengan syarat-syarat tertentu 

a)       Dapat menerangkan konsep bagi poin, garisan dan satah

b)        Mampu melukis beberapa bentuk-bentuk poligon dengan syarat-syarat tertentu

c)        Mampu menentukan pusat-pusat bulatan

d)       Dapat membezakan bentuk-bentuk poligon yang dipelajari.

 

Kerajinan

 

Ketepatan

 

Sistematik

 

Kebersihan

 

 

15

dan

17

 

    Lukisan Terbantu Komputer 

         ( CAD 1)

 

1.          Mengenal pasti takrif lukisan terbantu komputer

2.        Mengenal pasti kelengkapan dalam system CAD

3.        Membincangkan kelebihan dan kekurangan membuat lukisan  secara terbantu komputer

4.        Perbandingan manual dengan CAD

a)       Mengenalpasti definisi, sejarah serta kelengkapan CAD

b)        Memahami kelebihan dan kekurangan menggunakan CAD

-          aspek positif

-          aspek negatif

 

Ketekunan

 

Ketepatan

 

16

hingga

24

 

   Lukisan Ortografik

 

1.          Menggunakan prinsip unjuran sudut ke tiga

2.        Membezakan unjuran sudut ke tiga dan pertama

3.        Memilih pandangan yang sesuai

4.        Memahami bagaimana satah unjuran membantu lukisan ortografik

5.        Memahami prinsip sukuan unjuran seperti

a)       Arah pandangan

b)        Kedudukan pandangan

c)        Bilangan pandangan maksimum

d)       Pemilihan pandangan maksimum

e)        Pemilihan pandangan yang perlu

 

a)       Boleh membezakan unjuran sudut pertama dengan unjuran sudut ke tiga

b)        Dapat menggunakan prinsip unjuran untuk melukis komponen ataupun bongkah geometri

c)        Mengenalpasti tiga pandangan asas dalam lukisan ortografik

 

Kerajinan

 

Kebersihan

 

Kesabaran

 

Sistematik

 

25

hingga

28

 

  Pandangan Tambah

 

1.0      Pandangan Putaran

 

2.0     Persamaan Pandangan Tambah dengan Pandangan Putaran

1.      Melukis pandangan tambah bagi bongkah berbentuk geometri

a)         Ketingian

b)         Kedalaman

c)         Kelebaran

2.      Melukis pandangan tambah utama bagi objek atau

         komponen dari berbagai-bagai bidang kejuruteraan

3.      Melukis pandangan putaran bersudut tepat kepada satah   

         unjuran

a)          Atas

b)          Hadapan

c)          Sisi

4.       Melukis pandangan putaran utama bagi objek atau

         komponen daripada berbagai-bagai bidang kejuruteraan

5.       Menggunakan pandangan bantuan untuk menentukan

a)       Panjang sebenar

b)        Sudut sebenar

c)        Bentuk sebenar

a)       Memahami konsep pandangan di segi panjang sebenar

b)        Mengenalpasti kegunaan pandangan tambah

c)        Memahami pandangan tambah utama

d)       Mengenal pasti konsep putaran

e)        Memahami kegunaan pandangan putaran

f)         Mengenal pasti pandangan putaran utama

g)        Memahami perbezaan dan persamaan pandangan tambah dan terputar

Kerajinan

 

Kebersihan

 

Berdikari

 

Kesabaran

 

 

 

29

hingga

32

 

   Lukisan Isometrik

1.         Melukis lukisan isometri menggunakan kaedah-kaedah yang piawai

2.         Melukis cirri-ciri penting lukisan isometri seperti garisan , sudut, bulatan dan lengkung

3.         Melukis lukisan isometri menggunakan kaedah

-              Binaan kotak

-              Binaan rangka

4.         Melukis paksi-paksi lukisan isometri iaitu

-              Paksi biasa

-              Paksi panjang

-              Paksi terbalik

 

a)       Boleh memahami konsep-konsep lukisan isometri menggunakan kaedah-kaedah yang piawai

b)        Melukis cirri-ciri penting lukisan isometri

c)        Dapat membezakan kaedah binaan kotak dan kaedah binaan rangka

 

 

Kerajinan

 

Kebersihan

 

Ketepatan

 

Kesabaran

 

Sistematik

33

hingga

34

  Lukisan Oblik

1.      Memilih arah memandang yang sesuai untuk   

        menghasilkan lukisan oblik

2.      Mengenalpasti paksi-paksi oblik iaitu

-              Paksi am

-              Paksi kavalier

-              Paksi kabinet

3.     Melukis bulatan dan lengkungan oblik

4.     Melukis orientasi objek untuk lukisan oblik  

        supaya

-              Memudahkan pembinaan

-              Mengurangkan herotan

 

a)       Memahami konsep-konsep serta kegunaan-kegunaan lukisan oblik.

b)        Boleh membezakan antara lukisan isometri dan lukisan oblik

c)        Mengenalpasti jenis-jenis oblik iaitu :

-              oblik am

-              oblik kavalier

-              oblik kabinet

d)    Boleh melukis dengan kemas dan sistematik

 

Sistematik

 

Kerajinan

 

Berdikari

 

Kesabaran

 

35

dan

38

 

   Lukisan Perspektif

1.          Melakarkan berbagai-bagai bentuk objek yang mudah tidak mengandungi bulatan dan lengkungan.

2.        Menentukan penggunaan perspektif satu dan dua point.

3.        Mengaitkan contoh-contoh mudah yang sesuai daripada berbagai-bagai bidang kejuruteraan.

 

a)       Memahami konsep lukisan persspektif satu dan dua poin

b)        Mengenal pasti konsep poin memandang, pancaran penglihatan, satah gambar, poin lenyap, garisan ufuk

Kerajian

Kebersihan

Kesabaran

39

hingga

41

  Mengulangkaji

1.          Pengkayaan dan Pengukuhan

2.        Latihtubi untuk pemulihan

3.        Membincangkan soalan-soalan popular dalam SPM

b)        Mengenalpasti kelemahan serta kelebihan yang ada pada setiap pelajar

c)        Memahami dengan jelas soalan-soalan SPM

 

Kerajinan

 

Disediakan oleh :                                                                                                                        Disahkan oleh :

 

 

 

 

 


..                                                                                                              

(EN. MAZLAN BIN LATIF)                                                                                                                   (                                                                               )