Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!
welcome

พระพุทธศาสนา

กับประติมากรรม

โครงงานวิชา พระพุทธศาสนา ส. 049

เรื่อง
พระพุทธศาสนากับประติมากรรม

ผู้จัดทำ
เพิ่มพร ฉันชัยพัฒนา
ศาสนีย์ รักวิทยาศาสตร์
บุษรินทร์ โรจกานต์วงศ์
ศศิกาญจน์ ลิ่มอาภรณ์
ปนัดดา ปิตินิตย์นิรันดร์
ลัลน์ลลิต ไมตรีวืทยานนท์
ศิรดา จิรอำนวยพร
ณัฐพร คำนวณเสร็จ
ฉัตรนภา อำพลพีรพันธ์
กันต์หทัย วงศ์ไพบูลย์วัฒน

อาจารย์ที่ปรึกษา
อ. เพ็ญพิมล เรืองศิริ


โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
อำเภอ บางรัก จังหวัด กรุงเทพมหานคร

รายงานนี้เป็นส่วนประกอบของโครงงานวิชา พระพุทธศาสนา
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4/2

ที่มาและความสำคัญของโครงงาน
โครงงานเรื่องพระพุทธศาสนากับประติมากรรม ที่ได้จัดทำขึ้นมานี้ ก็เพื่อจะให้ประชาชนเห็นความงดงามของประติมากรรมไทยที่ตกทอดจากอดีตจนถึงปัจจุบัน เนื่องจากปัจจุบันนี้ คนไทยได้มองข้ามความสำคัญของสิ่ฝนี้ไป แต่กลับให้ความสนใจในสิ่งต่างๆที่เข้ามาจากประเทศตะวันตก ทั้งๆที่ประติมากรรมของไทยเรานั้นมีความงดงามอ่อนช้อยในตัวเอง ผู้จัดทำโครงงาน จึงมีความคิดที่จะเผยแพร่ประติมากรรมต่างๆของไทย ให้คนไทยได้รู้สึกถึงลีลา ความงดงาม และตระหนักถึงคุณค่าของมัน
"ทางผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงงานนี้จะทำให้ทุกคนชื่นชมในประติมากรรมไทยขึ้นไม่มากก็น้อย"
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เข้าใจความหมายของคำว่าประติมากรรม และ ปฏิมากรรม
2. เพื่อให้รู้ถึงคุณค่าในมรดกของชาติ
3. เพื่อให้ศาสนิกชนได้ชื่นชมในประติมากรรมที่ตกทอดมาแต่โบราณจถึงปัจจุบันของไทย
4. เพื่อสร้างศรัทธาในการไปวัดของพุทธศาสนิกชน
5. เพื่อให้รู้และเข้าใจการไปวัดของพุทธศาสนิกชนเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา