Rituella övergrepp
rakt in i själ och andeVÄLKOMMEN!
"För om en människa inte vågar se en sak
så måste hon se förbi den, missförstå den eller på något sätt värja sig mot den"
(Alice Miller)
Rituella övergrepp är någonting som inte kommer på tal riktigt lika mycket som s.k. "vanliga" sexuella övergrepp, ändå är det en stor del av många barns vardag idag. Därför anser jag att det är nödvändigt att sätta strålkastarljusen på även denna typ av övergrepp som skändar barns liv idag, lika mycket som någonsin tidigare. Det är förvånansvärt lite kunskap i ämnet som finns även hos dem som kallar sig för professionella hjälpare och därför har jag valt att samla några grundläggande fakta.


 • Vad är rituella övergrepp
 • Vad är satanistiska rituella övergrepp?
 • "Ordboken"
 • Rituella sammanhang
 • Stödsystem
 • Smärtan
 • Förövarna
 • En jämförelse
 • Helandegrunden

 • Vad är rituella övergrepp?
  Liksom så mycket annat så kan man också definiera rituella övergrepp på ett antal olika sätt. Men vi kan börja med att först se på ordet 'ritual' och vilket betydelse vi sätter i det ordet. Med en ritual menar man ofta någonting som görs och som i denna handling får en viss betydelse. Vi har t.ex. en hel del ritualer inom den kristna kyrkan. Där vissa handlingar har vissa betydelser. När prästen gör tecken reagerar församlingen, när människor tar emot nattvarden följer detta ett visst mönster och för församlingen betyder detta någonting särskilt etc. Order ritual kan således, i övergreppssammanhang, komma att betyda oerhört mycket olika saker.
  Med rituella övergrepp menas ibland övergrepp med rituella inslag, som när ett barn på kvällen ligger i sin säng och hon hör sin pappas steg i trappan. Stegen har en speciell tyngd och de hörs på samma sätt varje gång. Dessa steg kan för den lilla flickan vara av rituell betydelse, således att det kommer att innebära att hon snart, om bara en liten stund, kommer att våldtas av pappan. Hon har lärt sig att känna igen ljudet av fotstegen och hon vet vad det innebär.

  Med rituella övergrepp menar man dock vanligtvis en något mer snäv definition av ordet. Man tänker sig i första hand övergrepp som sker med någon typ av religiöst inslag eller där det finns återkommande handlingar och där barnet systematiskt, enligt ett visst mönster utnyttjas. Men gränsen är alltså något suddig och variationerna på de olika definitionerna är många.

  Definitionen enligt "Safe Passage to Healing - A Guide for Surivors of Ritual Abuse." (Oksana, Chrystine) är:
  Ritualer är etablerade serieprocedurer som följer på varandra i avsikt att få en förändring. Det finns många typer av ritualer; allt från sekulära till religiösa. Övergrepp är allt som skadar, förstör eller stör en persons hälsa eller normala utveckling, -fysiskt, känslomässigt, sexuellt, psykiskt eller andligt. Därför är rituella övergrepp metodiska övergrepp, ofta indoktrinerade, i hänseendet att bryta offrets vilja.

  Definition enligt Los Angeles Country Commission for Women (1989): "Rituella övergrepp är en brutal form av övergrepp mot barn, tonåringar, och vuxna, bestående av fysiska, sexuella och psykiska övergrepp vilka involverar bruket av ritualer..." Vidare: "Rituella övergrepp består sällan av en enskild händelse utan är oftast upprepade övergrepp under en långvarig period. De fysiska övergreppen är allvarliga, ofta innehållande tortyr och mord. De sexuella övergreppen är ofta smärtsam, sadistisk och förnedrande, vilka strävar till att sätta offret i underläge och därmed fungera som ett maktredskap för förövaren/ förövarna. De psykiska övergreppen är förödande och innehåller ritualer/ indoktrinering, vilka inkluderar hjärntvätt-tekniker och droger..."  Vad är satanistiska rituella övergrepp (SRA)
  Det är en missupfattning att rituella övergrepp alltid handlar om satanistiska övergrepp. Men även övergrepp gjorda med satanistiska förtecken finns. Men i samma andetag måste alltså påpekas att rituella övergrepp i Jesu namn också förekommer. Satanism och framför allt djävulsdyrkan, tar sig uttryck på många olika sätt och som ett led i utövandet av denna kan även övergrepp förekomma. Man brukar dela in de satanistiska övergreppen i olika undergrupper då man ibland talar om kultövergrepp, familjesatanism, absorberande satanistiska övergrepp och överföringsövergrepp. Jag gör här i denna International Journal of Child Abuse and Neglect kan SRA och SRA - förövare betecknas på följande sätt: "...som praktiserar rituell tortyr, offermord och cermoniell kannibalism motiverad i en satanistisk ritual eller mässa..."  Andra ord som brukar förekomma när man talar om rituella övergrepp och deras betydelse
  • Sadistiska rituella övergrepp
   Med sadistiska rituella övergrepp så menar man de övergrepp som är utmärkande på ett sadistiskt sätt. Där de sexuella, psykiska, andliga eller fysiska övergreppen är särskilt grymma (något som också är en tolkningsfråga)

  • Falska minnen
   Man hör ofta talas om falska minnen i samband med rituella övergrepp. I motsats till vad många tror så tyder inte "falska minnen" på att övergrepp inte skulle förekommit, snarare tvärtom. Falska minnen är inte, som man alltså kan tro, påhittade minnen från den utsatta själv utan är, i den mån de förekommer, implicerade av kulten för att förvirra och göra den utsatta omöjlig att tro på när minnen ofta också talar mot varandra. Det är ett resultat av mycket effektiv hjärntvätt från förövarnas/ förövarens sida. De är antingen minnen av sådant som aldrig förekommit eller så är de minnen som förvanskats och inte stämmer helt överens med verkligheten. Ofta är det så gott som omöjligt att särskilja dessa falska minnen från riktiga ( enligt Journal of Dissociation). Det finns de som menar att falska minnen är sådana minnen som uppkommit i en terapirelation då terapeuten implicerat sina egna farhågor och rädslor på den instabila patienten.

  • Programmering (i relation till SRA)
   Programmering kallar man en särskild form av hjärntvätt, som av några ifrågasätts men som går ut på att den eller de utsatta att göra som förövarna vill. Ofta är målet att göra den/de utsatta till individer utan eget "jag", vilka skall reagera på olika stimuli på ett visst sätt. Det kan gälla att få de utsatta att förgripa sig på andra, mörda någon eller skada sig själva etc. Detta uppnås genom särskilt grymma övegrepp som sträcker sig från spädbarnsåldern framåt i många år.

  • "Triggers" (stimuli)
   Triggers är de stimuli som utlöser ett visst beteendemöster hos dem som programmerats. Det kan vara frågan om ord, färger, handlingar, situationer etc.

  • Återfunna minnen ("Recovered menories")
   Minnen som varit undaträngda under en tid men som kommer upp till ytan igen under t.ex. terapi.  Rituella sammanhang
  Man tenderar att dela upp sammanhang där rituella övergrepp förekommer i olika grupperingar;
  • Flergenerationssammanhang
   Familjer där rituella övergrepp funnits med i generationer. Barnen "uppfostras" till förgripare och allt finns i ett väl utvecklat system.

  • Sammanslutningar
   En del övergrepp sker också i sammanslutningar som ofta har egna regler som de följer och de har ofta också en inbördes hierarki. Dessa sammanslutningar kan bestå av ett varierande antal medlemmar som systematiskt utnyttjar barn, unga , kvinnor etc.

  • Ensamma förgripare
   En del förgripare arbetar på egen hand. Det kan vara frågan om föräldrar som förgriper sig systematiskt på sina barn eller pedofiler som har en rituell indriktning på sina övergrepp.

  • Omedvetna förgripare
   En del övergrepp uträttas av s.k. omedvetna förgripare. De övergrepp som de utsätter barn för betecknar de själva aldrig för övergrepp, trots detta kan övergreppen vara synnerligen systematiska och även direkt sadistiska. De är oftast mycket sjuka människor.  Stödsystemet
  Man kan fråga sig om människor som varit utsatta för rituella övergrepp behöver extra mycket stöd och hjälp. Enligt Caryn StarDancer på Survivorship har de flesta som varit utsatta för rituella övergrepp större behov än andra utsatta att få hjälp. Oftast räcker det inte heller att enbart gå i terapi. Det behövs ett välfungerande stödsystem för de utsatta. Detta är någonting som är långt ifrån verklighet för det stora flertalet som jobbar med sådana frågor som dessa. Många har inte ens tillgång till terapi.
  En person som utsatts för övergrepp behöver få känna att det finns någon som bryr sig eftersom övergreppen brutit ner grundtryggheten. Mycket helande nås genom att den utsatta får känna att någon bryr sig om hans eller hennes lidande. Att det spelar en roll vad han känner och att det som skett kommit att påverka människan, -den utsattas, liv på många sätt. Naturligtvis är det en förutsättning att de som finns med i detta stödnätverk verkligen bryr sig och verkligen tror på det som den utsatta berättar, -hur overkligt och grymt det än kan låta.
  Tyvärr fungerar det dock så att arbetet med dessa känslor och erfarenheter som offren utsatts för kräver så pass mycket tid och energi i anspråk att en hjälpare / terapeut sällan räcker till (enligt Caryn StarDancer). Därför behövs oftast ett stödsystem där flere människor är involverare. I stödsystemet kan också ingå alternativa stödmetoder som t.ex. "självhjälp" i form av skrivande, målande etc.
  En del får stöd i grupper för sexuellt utnyttjade, genom självförsvarskurser där man arbetar med kroppen eller genom stödsidor och forum på internet, Kristen själavård rekommenderas också, men det ställer en hel del krav på själavårdaren och för en del överlevare är detta ingen reell möjlighet, särskilt om de rituella övergreppen påverkat en sådan dimension av det andliga livet som berör tron och Gud så starkt att förtroendet inte finns där.  Smärtan
  "Sanningen om vår barndom finns upplagrad i våra kroppar.
  Och även om vi kan tränga undan smärtan så kan vi
  aldrig fly undan den helt. Intellektet kan vara förvirrat,
  känslorna manipulerade, våra drömmar konfunderade
  och våra kroppar kan vara lurade av mediciner. Men en dag kommer vår
  kropp att komma med räkningen eftersom den är så omöjlig
  att korrumpera som ett barn, än själsligen helt, inte tolererar
  några kompromisser eller ursäkter då det pressar oss på sanningen."

  (Alice Miller, Att inte märka)


  I en helandeprocess finns alltid en del smärta med i bilden. Många som utsatts har lärt sig att inte känna de signaler som kroppen tar emot. Det innebär att offret distanserar sig från den smärta som han eller hon utsätts för vid övergreppen men det innebär också att hon förlorar kontakten med känslolivet och dess positiva sidor. Hon blir "död", -känslomässigt.
  Ett barn som utsatts för övergrepp kan därför ha en för andra människor synnerligen hög smärttröskel. Smärtan finns liksom utanför henne och når henne inte. Under helandeprocessen så kommer hon i kontakt med de undanträngda känslorna igen och det kan vara mycket överväldigande. Det händer ofta att det blir "för mycket". Att lära sig känna och att komma i kontakt med sig själv är en av de svåraste delarna i helandeprocessen. Olika människor behöver gå igenom olika mycket smärta i samband med att de bearbetar sin minnen. En del känner oerhört mycket, genom kroppsminnen, flashbacks etc, andra igen känner mindre. Även på det området är vi alltså olika.  De som förgriper sig rituellt, vilka och hurudana är de?
  • En av de vanligaste missuppfattningarna gällande rituella förövare är att de aldrig är "respektabla människor". Faktum är att de flesta har helt vanliga arbeten, familjeförhållanden och socialstatus, -precis som vem annan som helst.

  • Nästan alla lever dubbelliv.

  • Det finns inga egentliga "regler" gällande hurudanan de är, men generellt sett är de ofta beräknande, och disciplinerade.

  • En del är emotionellt underutvecklade och har svårt att sätta sig in andra människors situation. De kan vara omogna och medberoende

  • De har också ofta ett brokigt förflutet.

  • De har ett behov av att antingen kontrollera eller slå sig samman med någon som är mäktigare än de själva.  En jämförelse
  Traditionella grupper som utövar rituella övergrepp:

  • baserar sig på en lära (en dogm), vilken är viktigare än individerna och vilken tar sig uttryck genom ritualer.
  • skiljer radikalt på gott och ont
  • kräver renhet och lojalitet
  • applicerar skuld och skam på sina utövare/ medlemmar
  • utövar ritualer som är utöver det normala beteendet
  • är manipulativa
  • bygger på skräck och ignorans
  • har en mentalitet som skiljer på "oss" och "de", -stark gruppkänsla
  • förbjuder humor
  • strävar efter att förinta den ordinarie personligehten och identiteten
  • utövar tankekontroll
  • undantrycker individualism
  • har en tydlig hiearki


  Rituella övergrepp i jämförelse med organiserad brottslighet
  • bägge är kriminella sammanslutningar
  • bägge arbetar i hemlighet vilket skyddar både utövare och verksamhet
  • bägge är experter på att gömma och dislokalisera bevis på sina handlingar
  • bägge har goda kontaktnät
  • bägge upptäcks sällan och blir sällan dömda
  • bägge är organsierade i aktuella eller påhittade familjer
  • bägge "uppfostrar" barnen till kriminalitet
  • bägges medlemmarl lever dubbelliv
  • bägge har ett totalitärt ledarskap
  • bägge straffar eventuella avhoppare
  • bägge använder sig av hot och hotbilder


  Skillnader:
  • Rituella övergrepp baserar sig på, -övergrepp, vilket övrig organiserad brottslighet inte gör.
  • Rituella övergrepp koncentrarar ofta sin verksamhet till barn
  • Rituella övergrepp följer en systematisk plan av tankekontroll  Helandegrunden
  Ett barn som utsatts för rituella övergrepp har fått meddelandet att det inte existerar. För att kunna få ordning på sina upplevelser måste offret, -den utsatta, lära sig ett nytt budskap: "Jag existerar" och "Vad jag känner är viktigt". Detta genom att "finna sig själv" igen. (Det i sin tur genom möjlighet till uttryckande av de erfarenheter och upplevelser den utsatta haft.) Det första steget är att "erkänna" att det faktiskt inträffat övergrepp. Det andra steget blir då att se helheten, -komma i kontakt med det som hänt, sina känslor, minnen och de följder som det inträffade resulterat i. Steg tre består i att "börja existera" igen. Varefter den utsatta måste bli du med sig själv.
  © 2001-2004 Abusenetus