RIFFΤ/WAVEfmt "V"Vfact’/data’/€€€€€€€€€€€€€€~~~~~~~~~~~~~~~~~~€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€~~~€€€€€€€€€€€€€€~~~~~~~~~~~€€€€€‚‚‚‚‚‚‚‚‚€€€€~~~~}}}~~~}}}~€€€€‚‚‚‚‚‚ƒƒ‚‚‚‚‚‚‚‚€€~~~}}|||}~~||}}€€‚ƒƒ„ƒƒ‚ƒƒƒƒƒƒ‚‚‚€~~~~}}|||}~}}~~€€€€‚‚‚‚ƒ„ƒƒ‚‚‚ƒƒ‚‚€€€€€€~~}}}}||}€€}|}~€€€€‚‚‚ƒƒ„ƒ‚‚ƒƒƒ‚€€€€€€€€~~~~}}}||||~€}}~€€€€‚‚‚‚‚ƒƒƒ‚‚‚ƒ‚‚€€€€€€~~}}}}|{}€€~}|~€€€€‚ƒ„„ƒ‚ƒƒ‚‚€€€€€€~~~~}}}|||~€}}~€‚‚ƒƒƒƒ‚‚ƒ‚‚‚€€€€€€€~~}}}}|}~~}~€€€‚‚ƒƒ‚‚‚‚‚‚‚‚€€€€€€~~~~}}}}|~€~~~€‚‚‚ƒƒ‚‚‚‚‚‚‚€€€€€€€€~~}}}}}|}€}}~€€‚‚ƒƒƒ‚‚‚‚‚‚€€€€€€€€€€~~}}}}|}€}|~€€‚‚ƒƒ‚‚‚‚‚€€€€€€€€€~~~~~~~}|}€~}}€€‚‚‚ƒƒ‚‚‚‚‚‚‚€€€€€€€€€€€~~}~~}||~€~}}~€€€€€‚‚ƒƒ‚‚‚‚‚‚€€€€€€€€€~~~~~~}||}€€}|~€€€€€‚‚ƒƒƒ‚‚ƒ‚€€€€€€€€€€€€~~~~~~~}|}€}}~€€€€€‚ƒƒ‚‚‚‚€€€€€€€€€€€~~~~~~||~€}}}~€€€‚‚‚ƒ‚‚‚‚‚€€€€€€€€€€€~~~~~~~}||~€~}}€‚‚‚ƒƒ‚‚‚‚‚‚€€€€€€€€€€€~~~~~}|}€}}~€€€€‚‚‚‚ƒƒ‚‚‚€€€€€€€€€€~~~~~~||}€~}}€€‚‚ƒƒƒ‚‚‚‚€€€€€€€€€€~~~~~~}||}€~}~€€€€‚‚‚‚‚ƒƒ‚‚‚‚€€€€€€€€€€€~~~~~}||}€€~|}€€€€€‚‚‚‚ƒƒƒ‚‚‚‚€€€€€€€€€~~}}~~|{|€~||~€€€€€‚‚‚‚ƒƒƒ‚‚ƒ‚€€€€€€€€€~~~~~}||{}€€}|}€€‚‚‚‚ƒƒƒƒ‚‚ƒ‚€€€€€€€€€€~~}}~~|{{~€€~|}€€€‚‚‚‚‚ƒƒ‚‚‚‚‚€€€€€€€€€~}}}~~}{{|€~|}~€‚‚‚‚ƒƒƒ‚‚‚‚‚€€€€€€€€€€~}}~~}|{}€~}}~€€‚‚‚ƒƒƒ‚‚ƒ€€€€€€€€€€€€~}}}~~}|{|€~||}€€€‚‚‚‚‚ƒƒƒ‚‚‚‚‚€€€€€€€€€~}}}}}{{{~€}}~€€‚‚‚ƒƒƒƒƒ‚‚‚‚‚€€€€€€€€}}}}~}{{|€~}|}€€€‚ƒ‚‚‚‚ƒƒƒ‚‚‚‚€€€€€€€€€~}}~~}|{{~€}|}€€€‚‚‚‚‚ƒ„„ƒ‚‚ƒ‚€€€€€€€€~}}}~}|{{~€€~|}€€‚‚‚‚ƒ„„ƒ‚‚‚‚€€€€€€€~}}}~~}{{}€~}}~€€‚ƒƒ‚‚ƒ„ƒ‚‚ƒƒ‚€€€€€€€€€€€~}}~}|{{}€~}}~€‚‚ƒ‚ƒƒƒƒƒ‚ƒ‚‚€€€€€€€€~}}}~~}{{}€~}}~‚‚‚ƒƒ‚‚ƒ„ƒ‚‚‚‚‚€€€€€€€€~}}~~}{{|€~}}~€‚‚ƒ‚‚ƒ„ƒƒ‚‚‚‚‚€€€€€€€€€~}}~~}|{|€~}}~€€‚‚ƒƒƒƒƒƒƒ‚‚‚‚€€€€€€~}}~~}{{|€~}}~€€€‚‚‚ƒƒƒƒƒƒ‚‚‚‚‚€€€€€€€€€~}}}~}{{|€}}~€€€‚‚‚ƒƒƒƒ‚‚‚‚‚‚€€€€€€€€~}}~~}|{{~€}|}€‚ƒƒ‚‚ƒ„ƒ‚‚‚‚€€€€€€€€€~}}}~}|{|~€}}}€‚‚ƒ‚ƒ„ƒƒ‚‚‚‚‚€€€€€€€€~}}~~}|{{~€~}}€‚‚‚ƒƒƒƒƒƒ‚‚‚‚‚€€€€€€€€€€~}}}~}|{{}€~}}€‚ƒƒƒƒƒƒƒ‚‚‚‚€€€€€€€€€€~}}}~}|{{~€~}}€€‚‚‚ƒ‚ƒƒƒƒ‚‚‚‚‚€€€€€€€€~}}}}}|{{}}}~€‚‚‚‚ƒƒ„ƒƒ‚‚‚‚€€€€€€€~}}}~}|{{~€~|}‚‚‚‚ƒƒ„ƒƒ‚‚ƒ‚€€€€€€€€€~}}}}}|{z}€}}}€‚€‚ƒƒƒ‚ƒ„„ƒ‚‚ƒƒ‚€€€€€€€€€€~}}}~}|{|€}}~€‚‚ƒƒƒƒ„ƒƒ‚‚‚‚‚€€€€€€€€€€~}}}}}|{{~€~|}~€‚ƒ‚‚ƒ„„„ƒ‚‚‚ƒ‚€€€€€€€€€€€~}}~~}|{|~€}}~€‚‚‚ƒƒƒƒ„„ƒ‚‚‚‚‚€€€€€€€€€~}}~~}{{}}}}~€‚ƒƒ‚ƒ„„ƒƒ‚‚‚ƒ‚€€€€€€€€€€€€~}}~~|{{|€~}}€‚ƒƒƒƒ„„„ƒ‚‚‚‚‚€€€€€€€€€€~}}}~}|{{~€}|}€‚‚ƒƒƒƒ„ƒƒ‚‚‚‚€€€€€€€€~}}}~}{{{~€}|~€‚ƒƒƒƒ„ƒƒƒ‚‚ƒ‚€€€€€€€€~}}}}|{{|€}}}~€€‚‚ƒƒƒƒƒƒƒ‚‚‚‚‚€€€€€€€~}}~}|{{}€}}~€‚ƒƒ‚ƒ„„ƒƒ‚‚ƒ‚€€€€€€€€~}|}}|{{|€~}|~€‚ƒƒ‚ƒ„„ƒƒ‚‚‚ƒ‚€€€€€€€~}}}}|{{}€}|~‚ƒƒƒƒƒƒƒƒ‚‚‚ƒ‚€€€€€~}}}~}|{|€~}}~€€‚‚ƒ‚ƒƒ„ƒƒ‚‚‚‚ƒ‚€€€€€€€€€~}}}}|{{}€}|~‚ƒƒƒƒƒƒƒƒ‚‚‚‚‚‚€€€€€€€~~}}~}|{|€~}}~€€€‚ƒƒƒƒƒƒƒ‚‚‚‚‚‚‚€€€€€€€~}}}}|{{}€}|~€‚ƒƒƒƒƒ„ƒƒ‚‚‚‚‚‚€€€€€~~}}}}|{}€€~}}~€€‚‚‚ƒƒ‚ƒ„ƒƒ‚‚‚‚‚‚€€€€€€€€€~}}}}|{{~€}}~€‚‚€‚„ƒƒƒƒƒƒƒ‚‚‚‚ƒ‚€€€€€€~}}}}}|{}€€~}}€‚ƒƒƒƒƒƒƒƒ‚‚‚‚‚‚€€€€€€€~}}}}|{|~€}}~€‚‚ƒƒƒƒƒ„„ƒ‚‚‚‚‚‚‚€€€€€€€~}}}}}|{~€~}~€‚‚ƒƒƒƒƒ„ƒ‚‚‚‚‚‚‚€€€€€€€~~}}}}|{|€~}~€€‚‚ƒƒƒƒƒƒƒƒ‚‚‚‚ƒ‚‚€€€€~}}}}|{{~€}|~€‚‚ƒƒƒƒ„„ƒ‚‚‚‚ƒ‚€€€€€€€€~}}}}}|{|€~|}€€‚‚ƒƒƒƒƒƒƒƒ‚‚‚‚ƒ‚€€€€€€~~}}}}|{|€~}}~€€‚‚ƒƒƒƒ„ƒƒ‚‚‚‚ƒ‚€€€€~}}}}||{|€~|}€‚‚ƒƒƒƒƒƒƒ‚‚ƒƒ‚€€€€€€€€~}}}}|{|~€}}~€‚‚ƒƒƒƒƒƒƒ‚‚‚‚ƒ‚€€€€~~}}}}|{{|€€}|}‚ƒƒƒƒƒƒƒƒ‚‚‚ƒ‚‚€€€€€€€~~}}}}|{|€}|~€‚ƒƒƒƒƒƒƒ‚‚‚‚ƒ‚€€€€€€€~~}}}}||{|€~}}€‚ƒƒƒƒƒƒƒƒ‚‚ƒ‚‚€€€€€~~}}}}|{|€~}~‚‚€‚ƒƒƒ‚ƒƒƒ‚‚‚ƒ‚€€€€€€€~}}}}}|{}€€}}~€‚€ƒƒƒƒƒƒƒƒƒ‚‚ƒƒ‚€€€€€~}}|}}}{|€}}~€‚ƒƒƒƒƒƒƒ‚‚‚‚ƒƒ‚€€€€€€€€~}}}}}|{|€€~|~€€€‚ƒƒƒ‚ƒƒƒƒ‚‚‚‚ƒ‚€€€€€~}|}}}|{~€~|~‚ƒƒƒƒƒƒƒƒ‚‚‚‚ƒ‚€€€€€€€€~}}}}}|{}€}}~€€‚ƒƒ‚‚ƒƒƒ‚‚‚‚ƒ‚€€€€€€€~}}|}}|{}€€~|}€‚ƒƒƒƒƒƒƒƒ‚‚‚‚ƒ‚€€€€€}}|}}}|{~€}}€€ƒƒ‚‚ƒƒƒ‚ƒ‚‚‚ƒ‚€€€€€~~}|}}|{}€€~}}€‚€‚ƒƒƒƒƒƒ‚‚‚‚‚ƒƒ€€€€€€€~}|}}}|{}€€}}~€‚€‚ƒƒƒƒƒƒƒƒ‚‚‚‚ƒ‚€€€€€€€~}|}}}{|~€€}}~€€‚‚‚ƒƒƒƒƒ‚‚‚‚‚‚‚€€€€€€~~}|}~}{|€}}~‚‚‚‚ƒƒƒƒƒ‚‚‚‚‚‚‚‚‚€€€€€€€~}||}}|{|~€~}}€‚‚€ƒƒƒƒƒƒƒ‚‚‚‚‚‚‚€€€€€€~}||}~|{|€~}}~€‚‚‚‚ƒƒƒƒƒ‚‚‚‚‚‚€€€€~}}}}}|{|}}€‚‚‚ƒƒƒƒƒƒƒƒ‚‚‚‚ƒ‚€€€€€~~}}}}}|{|€€}}~€‚‚‚ƒƒƒƒƒƒƒ‚‚‚‚ƒ‚€€€€€€€€€~}}}~~}{{~€}}~€‚‚‚ƒƒƒƒƒƒƒ‚‚‚‚‚‚‚€€€€~~}}}~}{{~€€~}~€‚‚‚‚ƒƒƒƒƒƒƒƒ‚‚‚ƒ‚€€€€€€~}}}~~|{}€€~}}~‚‚€‚ƒƒƒƒƒƒ‚‚‚‚‚‚‚€€€€€€€€~~}}~~}{{}€€~}~€‚‚‚ƒƒƒƒƒƒƒƒ‚‚‚‚ƒ‚€€€€€€€~~}}}}}|{|€€}}~‚‚‚ƒƒƒƒƒƒƒ‚‚‚‚ƒ‚€€€€€~~}}}~}|{}€€~}~‚‚‚‚ƒƒƒƒƒƒƒ‚‚‚‚‚€€€€€€€~}}}}~}{|~€}~€‚‚‚‚ƒƒƒƒƒƒƒ‚‚‚‚‚‚€€€€€€€~~}}}}}|{|€~}}~€‚‚‚‚‚ƒƒƒƒ‚‚‚‚‚‚‚€€€€€€€€€€€~~}}}}|{}€€~}~€€‚‚‚‚ƒƒƒƒƒƒ‚‚‚‚‚‚€€€€€€€€~~}}}}}|{}€}~€€‚‚‚ƒƒƒƒƒƒƒƒƒ‚‚‚‚‚€€€€€€€€€€€~~}}~~}{|€~}}€€‚‚‚‚ƒƒƒƒƒ‚‚‚‚‚€€€€€€€€€€€~}~~~}|{~€}}~€€‚‚‚‚ƒƒƒƒƒƒ‚‚‚‚‚‚€€€€€€€€~~}}}~}{{|~€~}~€‚‚‚‚ƒƒƒƒƒƒ‚‚‚‚‚€€€€€€€€~~}~~~}||~€~}~€‚‚‚‚ƒƒƒƒ‚‚‚‚‚€€€€€€€~~}~~~}|||€~}~€€‚‚ƒƒƒƒƒƒƒ‚‚‚‚‚‚‚€€€€€€€€€~~~~~~}|{|€~}~€€‚‚‚‚‚ƒƒƒ‚‚‚‚‚‚€€€€€€€€€€€€~~~~~}|{}€~}~€€‚‚ƒ‚‚ƒƒƒƒ‚‚‚‚‚€€€€€€€€~~}~~~}|{}€€~}}€‚‚‚ƒƒƒƒƒ‚‚‚‚‚‚‚€€€€€€€€€€~~~~~~|{|€~}}~€€‚‚‚‚‚ƒƒ‚‚‚‚‚€€€€€€€€€€€~~~~~~}|{}€}}~€‚‚‚‚ƒƒƒƒ‚‚‚‚‚‚‚€€€€€€€€~~~~~~}|{|~€~}}~€‚‚ƒƒƒƒƒƒƒ‚‚‚‚‚‚€€€€€€€€€€€€~~~~}||~~}~€‚‚‚‚ƒƒƒƒ‚‚‚‚€€€€€€€€€€~~~~~~|{}€}}~€€‚‚‚ƒƒƒƒƒƒ‚‚‚‚‚‚€€€€€€€€€€€~~~~~~}|{~€}|}€‚‚‚‚ƒƒƒƒ‚‚‚‚‚€€€€€€€€€€€€€€~~~~~~}{|€~}}~€€‚‚‚‚‚ƒƒƒ‚‚‚‚‚‚€€€€€€€€€€€€~~~~~}}||~€~}}~€€‚‚‚‚‚ƒƒƒƒ‚‚‚‚‚‚€€€€€€€€€€€€€~~~~~}|{|€~}}~€€‚‚‚‚‚ƒƒƒ‚‚‚‚‚€€€€€€€€€€€€~~~~~}||}€~}}~€‚ƒ‚‚ƒƒƒƒ‚‚‚‚‚‚€€€€€€€€€€~~~~~~}||~€€~|}€€€‚ƒ‚‚ƒƒƒƒ‚‚‚‚‚‚€€€€€€€€€€€~~~~~}||}€~}}~€‚ƒƒƒƒƒƒƒ‚‚‚‚‚‚€€€€€€€€€€€€~~~~~}||}€}}}~€‚‚‚ƒƒƒƒƒƒ‚‚‚‚‚‚€€€€€€€€€€€€~~~~~}||}€}}}~€‚‚‚ƒƒƒƒƒƒ‚‚‚‚‚‚€€€€€€€€€€€€€€€~~~~}}||~€|}~€€‚ƒ‚ƒƒƒƒƒ‚‚‚‚‚‚‚€€€€€€€€€€€€€€€~~~~~}|||~€}}~‚‚ƒƒƒƒƒƒƒ‚‚‚‚‚‚€€€€€€€€€€€€€~~~~~}||}€~}}€€‚‚‚‚ƒƒƒƒƒ‚‚‚‚€€€€€€€€€€€€€€~~~~~~}|||~€~}}~€‚‚‚‚ƒƒƒƒ‚‚‚‚€€€€€€€€€€€€€~~~~~}||}€~}}€‚‚‚‚ƒƒƒ‚‚‚‚‚€€€€€€€€€€€~~~~~~~}||}€}}~€‚‚‚ƒƒƒƒƒ‚‚‚‚€€€€€€€€€€€€€€~~~}||}€€}~~€‚ƒƒƒƒ‚‚‚‚‚‚€€€€€€€€€€€€€€~~~~~~}||~€€~}~€€‚‚‚‚ƒƒƒƒ‚‚‚‚‚€€€€€€€€€€€€€~~~~~~}||}€~}}~€‚‚‚‚ƒƒƒ‚‚‚‚‚‚‚€€€€€€€€€€€€€€~~~~~}||~€~}~~€‚‚‚‚ƒƒƒƒ‚‚‚‚€€€€€€€€€€€€€~~~~~~}||~€}}~€€‚‚‚‚‚ƒƒƒƒ‚‚‚‚€€€€€€€€€€€€€~~~~~~}||€~}}~€€‚‚‚‚‚ƒƒƒ‚‚‚‚‚€€€€€€€€€€€€€€~~~~~}}|}€~}}~€‚‚‚‚‚ƒƒƒƒ‚‚‚‚‚€€€€€€€€€€€€€~~~~~~}}||}€~}}~€‚‚‚‚‚ƒƒƒ‚‚‚‚‚€€€€€€€€€€€€~~~~~}}||~€}}~€‚‚‚‚ƒƒƒƒ‚‚‚‚‚€€€€€€€€€€€€€€~~~~~}}||~€}}~€‚‚‚‚ƒƒƒƒ‚‚‚‚‚€€€€€€€€€€€€~~~~}}|}€~}~€€‚‚‚‚‚ƒƒƒƒ‚‚‚‚‚€€€€€€€€€€€€€€~~~}}||}€€~}}€€‚‚‚‚ƒƒƒ‚‚‚‚‚€€€€€€€€€€€~~~}}||}€€~}~€€‚‚‚‚ƒƒƒ‚‚‚‚‚€€€€€€€€€€€€€~~~~~}}||~€}}~€€‚‚‚‚‚ƒƒƒ‚‚‚‚€€€€€€€€€€€€€€€~~~~~}}||~€}}~€€€‚‚‚‚‚ƒƒƒ‚‚‚‚€€€€€€€€€€€€€~~~}}||~€~}~€‚‚‚ƒƒ‚‚‚‚‚‚€€€€€€€€€€€€~~~~~~}|||€}}~€€‚‚‚‚ƒƒƒ‚‚‚‚‚€€€€€€€€€€€€€€€~~}|}~€€~}~€‚‚‚‚ƒ‚‚‚‚‚‚‚€€€€€€€€€€€€€€€~~~~}}|}~€€~}~€‚‚‚‚‚ƒƒƒ‚‚‚‚‚€€€€€€€€€€€€€€€~~~}}|}~€~}~€‚‚‚‚ƒƒƒ‚‚‚‚€€€€€€€€€€€€€€~~}}|}~€€~}~€€‚‚‚‚ƒƒƒ‚‚‚‚‚‚€€€€€€€€€€€€€€~~~~~~}||€€~}~€‚‚‚‚ƒƒƒ‚‚‚‚‚€€€€€€€€€€€€€€€€~~}|}€}}~€€‚‚‚‚‚ƒƒƒ‚‚‚‚‚€€€€€€€€€€€€€~~}||~€€~}}€€‚‚‚‚ƒƒƒ‚‚‚‚‚€€€€€€€€€€€€€€€€~~~~~}|}€€~}~€‚‚‚‚‚ƒƒƒ‚‚‚‚‚€€€€€€€€€€€€€€~~}||~€€~}~€€‚‚‚‚ƒƒƒ‚‚‚‚‚€€€€€€€€€€€€€€~~~~~~}||~€€~}~€€‚‚‚‚ƒƒƒ‚‚‚‚‚€€€€€€€€€€€€€€~~~~~}||~~}~€‚‚‚‚ƒƒƒ‚‚‚‚‚‚€€€€€€€€€€€€€€~~}}|~~}~~€‚‚‚‚‚ƒƒƒ‚‚‚‚‚€€€€€€€€€€€€€€€~~}}|}}}~€€‚‚‚‚ƒƒƒƒ‚‚‚‚€€€€€€€€€€€€€€€~~}|}€~}~€€‚‚‚‚ƒƒƒ‚‚‚‚‚€€€€€€€€€€€€€€€~~}}|~€€~}~€‚‚‚‚ƒƒƒƒ‚‚‚‚€€€€€€€€€€€€€€€€~}}|}€}}~€‚‚‚‚ƒƒƒ‚‚‚‚‚€€€€€€€€€€€€€€~~~~}|}€~}~€‚‚‚‚‚ƒƒƒ‚‚‚‚‚€€€€€€€€€€€€€€€~~}}}~€~}~€€‚‚‚‚‚ƒƒƒ‚‚‚‚€€€€€€€€€€€€€€€€~~}}|~€~}~€‚‚‚‚ƒƒƒ‚‚‚‚€€€€€€€€€€€€€€€€~~~}}}€}~€‚‚‚‚‚ƒ‚‚‚‚‚‚€€€€€€€€€€€€€€€€~}}|}€}}~€‚‚‚‚‚ƒƒ‚‚‚‚‚€€€€€€€€€€€€€€~~}}}€~}~€‚‚‚‚ƒ‚‚‚‚‚€€€€€€€€€€€€€€€€~~~~~}|}€~}~€‚‚‚ƒƒƒƒ‚‚‚‚€€€€€€€€€€€€€€€€~~~}}~€~}~€€‚‚‚‚ƒ‚‚‚‚‚‚‚€€€€€€€€€€€€€€€€€€~~~}}|~€~}}€€‚‚‚‚ƒƒƒ‚‚‚‚‚€€€€€€€€€€€€€€€€€~~}}}}~~~€€‚‚‚‚‚‚ƒƒ‚‚‚‚‚€€€€€€€€€€€€€€€€€~~~}|}€~}~€‚‚‚‚‚ƒƒƒ‚‚‚‚€€€€€€€€€€€€€€€€~~}|}€~}~€€‚‚‚‚‚ƒƒ‚‚‚‚€€€€€€€€€€€€€€€€€€~~~~~}}}~~}~€€‚‚‚‚‚‚ƒƒ‚‚‚€€€€€€€€€€€€€€~~~}}}~~}}€‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚€€€€€€€€€€€€€€€€~~~~~}}}~~}~€€‚‚‚‚‚‚ƒƒ‚‚€€€€€€€€€€€€€€€€~~~~}}~€€~}~€€‚‚‚‚‚‚ƒ‚‚‚‚‚€€€€€€€€€€€€€€€€€€~~}}}}€~}}€€‚‚‚‚‚‚ƒƒ‚‚‚‚€€€€€€€€€€€€€€€€~~~~~}|}€~}}~€€‚‚‚‚‚‚ƒ‚‚‚‚€€€€€€€€€€€€€€€€€€€~~}}}~€}}~€€‚‚‚‚‚‚ƒ‚‚‚‚‚€€€€€€€€€€€€€€€~~~~~}}|}€~}}~€€‚‚‚‚‚ƒƒ‚‚‚€€€€€€€€€€€€€€€~~~~}}€}}€€€‚‚‚‚‚ƒƒ‚‚‚‚€€€€€€€€€€€€€€€€~~~~}}|}€~}}~€€‚‚‚‚‚ƒƒƒ‚‚‚€€€€€€€€€€€€€€€€~~~~}}€}~€€€‚‚‚‚‚‚ƒƒ‚‚‚€€€€€€€€€€€€€€€€~~~~~~}|}€}~€€‚‚‚‚‚ƒƒƒ‚‚€€€€€€€€€€€€€€€€€~~~~}}€}~€€€‚‚‚‚‚ƒ‚‚‚‚‚‚€€€€€€€€€€€€€€€€€~~~}||~€}}€€‚‚‚‚‚ƒƒƒ‚‚‚€€€€€€€€€€€€€€€~~}}|~€}}€€€‚‚‚‚‚ƒƒƒ‚‚‚‚‚€€€€€€€€€€€€€€€~~~}}}~€~}€‚‚‚‚‚ƒƒƒ‚‚‚‚€€€€€€€€€€€€€€€€€€~~}}}~€}}€€‚‚‚‚‚‚ƒƒ‚‚‚‚‚€€€€€€€€€€€€€€€€~}}}}~€~}~€€‚‚‚‚‚ƒƒƒ‚‚‚‚‚€€€€€€€€€€€€€€€€~~}}}~€~}~€€€‚‚‚‚‚‚ƒƒ‚‚‚‚‚€€€€€€€€€€€€€€€€~}}}}~€}}€€‚‚‚‚‚ƒƒƒ‚‚‚‚‚€€€€€€€€€€€€€€€~~}}}~€~}€€€‚‚‚‚‚‚ƒ‚‚‚‚‚‚€€€€€€€€€€€€€€€~}}}}~€}}~€€‚‚‚‚‚‚ƒƒ‚‚‚‚€€€€€€€€€€€€€€€€~~}}}~€~}€€‚‚‚‚‚‚ƒƒ‚‚‚‚€€€€€€€€€€€€€€€~~}}}~~}~€€‚‚‚‚‚ƒƒƒ‚‚‚‚€€€€€€€€€€€€€€€~~}}}~€}}€€€‚‚‚‚‚‚ƒƒ‚‚‚€€€€€€€€€€€€€€€€~~~}}}~€~}€€€‚‚‚‚‚ƒƒƒ‚‚‚€€€€€€€€€€€€€€€~~}}}~€}}€€€‚‚‚‚‚ƒƒ‚‚‚‚‚€€€€€€€€€€€€€€€€~~~}}}}~€~~€‚‚‚‚‚ƒƒƒ‚‚€€€€€€€€€€€€€€€€~~}}~€}~€€‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚€€€€€€€€€€€€€€€€~~}}}~€}~€‚‚‚‚ƒƒƒƒ‚‚‚€€€€€€€€€€€€€€€€~}}}~€€~}~€€‚‚‚‚‚ƒ‚‚‚‚€€€€€€€€€€€€€€€~~}}}~€~~€‚‚‚‚ƒƒƒ‚‚‚€€€€€€€€€€€€€€€€~}}}€~}~€€‚‚‚‚‚‚ƒƒ‚‚‚‚€€€€€€€€€€€€€€€~}}}}~€~}~€€‚‚‚‚‚ƒƒ‚‚‚‚‚€€€€€€€€€€€€€€€€€~}}}€}}~€€‚‚‚‚‚ƒ‚‚‚‚€€€€€€€€€€€€€€€~~~}}}}~€}}~€€€‚‚‚‚‚ƒƒ‚‚‚‚€€€€€€€€€€€€€€€€~~}}}€}}~€€€‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚€€€€€€€€€€€€€€€~~~}}}}€}}€‚‚‚‚‚ƒƒ‚‚‚€€€€€€€€€€€€€€€~}}}}€~}~€€‚‚‚‚‚ƒƒ‚‚‚‚€€€€€€€€€€€€€€€€€~~}}}€}~€€€‚‚‚‚‚ƒƒ‚‚‚‚€€€€€€€€€€€€€€€€€~~}}}€}~€€€‚‚‚‚‚ƒƒƒ‚‚‚€€€€€€€€€€€€€€€€€€~}}}~€~~~€€‚‚‚‚‚‚ƒƒ‚‚‚‚€€€€€€€€€€€€€€€€~~}}}€}~€€€‚‚‚‚‚ƒƒ‚‚‚‚€€€€€€€€€€€€€€€~~~}}~€}}€€‚‚‚‚‚‚ƒƒ‚‚‚‚€€€€€€€€€€€€€€€€€~~~~}}}~}}~€€‚‚‚‚‚‚ƒƒ‚‚‚€€€€€€€€€€€€€€€€~~}}}~€~}~€€€‚‚‚‚‚ƒƒ‚‚‚‚€€€€€€€€€€€€€€€€~~~}}}}€}~€€€‚‚‚‚‚ƒƒ‚‚‚€€€€€€€€€€€€€€€€€~~}}}€}~€€‚‚‚‚‚‚ƒ‚‚‚‚‚€€€€€€€€€€€€€€€~~~}}}~~}€€‚‚‚‚‚‚ƒƒ‚‚‚€€€€€€€€€€€€€€€€€~~}}~€€~}~€€‚‚‚‚‚‚‚ƒ‚‚‚‚€€€€€€€€€€€€€€€€~~}}}}€~}~€€€‚‚‚‚‚‚ƒƒ‚‚€€€€€€€€€€€€€€€~~}}}€}~€€€‚‚‚‚‚‚ƒƒ‚‚‚€€€€€€€€€€€€€€€€€€~~~}}}}~~}~€€‚‚‚‚‚‚ƒƒ‚‚‚€€€€€€€€€€€€€€~~~}}~€~}€€€‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚€€€€€€€€€€€€€€€€€€~~~~}}}}€~}~€€‚‚‚‚‚‚ƒƒƒ‚‚€€€€€€€€€€€€€€€€~~}}}€~}~€€€‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚€€€€€€€€€€€€€€€€€€~~~~}}}}~€}~€€€‚‚‚‚‚‚ƒƒ‚‚€€€€€€€€€€€€€€€~~~}}~€~}€€‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚€€€€€€€€€€€€€€€€€€€~~}}}}~€}}€€‚‚‚‚‚‚ƒƒƒ‚‚€€€€€€€€€€€€€~}}}}~~}~€€€‚‚‚‚‚‚‚ƒ‚‚‚€€€€€€€€€€€€€€€~~~~~}}}~~}~€€‚‚‚‚‚‚ƒƒ‚‚‚€€€€€€€€€€€€€~~~}~€}~€€€‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚€€€€€€€€€€€€€€€€€€€~~~~}}}}~}~€€€‚‚‚‚‚‚ƒƒƒ‚‚‚€€€€€€€€€€€€€€~~}}~€~~€€€‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚€€€€€€€€€€€€€€€€€€~~~~}}}}~}~€€€‚‚‚‚‚‚ƒƒ‚‚‚€€€€€€€€€€€€~~}}}~~~€€€‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚€€€€€€€€€€€€€€€€€~~~~~}}}~}}€€€‚‚‚‚‚‚‚ƒƒ‚‚€€€€€€€€€~~~~}}}~~~~€€€‚‚‚‚‚‚ƒƒ‚€€€€€€€€€€€€€€€~~~~}}}}~}~€€€‚‚‚‚‚‚‚ƒƒ‚‚€€€€€€€€€€€€€~~~~}}~~€~~€€€‚‚‚‚‚‚‚ƒ‚‚€€€€€€€€€€€€€~~~~}}}}~~~€€‚‚‚‚‚‚‚‚ƒƒ‚€€€€€€€€€€€~~}}}~€~~~€€€‚‚‚‚‚‚‚‚ƒƒ‚‚€€€€€€€€€€€~~~~}}}}~~}~€€‚‚‚‚‚‚‚‚ƒƒ‚‚€€€€€€€€€€€€€~~~}}}~~~€€‚‚‚‚‚‚‚‚ƒ‚€€€€€€€€€€€€€~~}}}}~~~€‚‚‚‚‚‚‚‚ƒƒ‚‚‚€€€€€€€€€€~~~}}~€~€‚‚‚‚‚‚‚‚ƒ‚‚‚‚‚€€€€€€€€€€€€~~~}}}~~€€€‚‚‚‚‚‚‚‚ƒ‚‚‚‚‚€€€€€€€€€€€€~~~~~}~~~~€€€‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚€€€€€€€€€€~~~~~~}~~€€€€‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚€€€€€€€€€€€~~~~~~~~~€€€€‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚€€€€€€€€€~~~~~~~~€€€€€€€€€€€€€€€~~~~€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€~€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€‚€~€€€€€€€€~€€€€€€~€€€€€€€€€€~€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€~~€€€€€€€€€€€€€€~€€€€€€~€~€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€~€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€~€~~€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€~€€€~€~€€€€€€€€€€€€€~‚€€€€€€€€€€€€€€€€~€~€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€~€€€€€€€€€€€~€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€~€~€€~€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€‚~~€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€~€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€~€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€~~€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€~€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€~~~~~€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€~~~~~~~~~~~~~€€€‚‚‚‚€€€€€€€€€€€€€€‚‚‚‚‚‚€€€€~~~~~}}}}}}|}}}~~~~€€€‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚€€€~~~~~~~~~€€€€€€‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚€€€~~~~}}}}}}}}}}}}}~€€€€€‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚€€€~~~~~~~~~~~€€€‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚€€€€~~~~~~~~~~~~~~~~~~~€€€€€€€‚‚‚‚€€€€€€€‚‚‚€€€~~~~~€€€€€€€€€€€€€€€€‚‚€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€ƒ„„„„…„ƒƒƒƒ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ƒƒƒ‚„„ƒƒ„ƒ‚‚‚‚‚‚ƒƒƒ‚€€€€€‚‚€‚€‚€€€‚‚ƒ„ƒƒƒ‚‚‚‚€€€€€€€‚‚ƒƒƒƒƒƒƒ‚‚ƒƒ‚‚‚‚‚‚‚ƒƒ‚‚„„„…„„ƒƒƒƒ‚‚‚ƒƒ‚ƒƒ„ƒ‚‚‚‚€€€€€€€€€€€€‚‚‚ƒ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ƒ€€€€€‚‚ƒ„„„„„„„ƒ‚‚‚‚‚‚ƒ„„„ƒƒ‚‚‚€~€~~~€‚‚‚‚€€€€~€€€€€‚‚ƒƒ‚€€€€€‚ƒƒ‚‚‚ƒ‚‚‚‚‚‚‚ƒƒ‚‚ƒƒ‚‚‚‚‚ƒ‚‚‚‚‚‚ƒƒ‚‚‚‚‚‚‚ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ‚‚€‚ƒƒƒ‚ƒƒƒ‚€€‚‚‚ƒƒ„ƒƒƒƒ‚‚‚‚‚ƒƒƒƒƒ„„„ƒƒƒƒ‚‚‚ƒƒƒ‚‚‚‚‚ƒƒƒƒ‚‚‚ƒ‚‚€‚‚ƒƒ„„„„ƒ„ƒƒ€€€€‚ƒ‚‚ƒ„ƒ‚‚‚‚‚ƒ„ƒ‚‚ƒ‚‚€€€‚‚‚‚‚ƒƒ‚€€€€€‚„ƒƒ„„ƒ„…„„ƒƒƒ‚‚€€€€€€‚‚‚‚‚ƒƒ‚€€‚€€‚‚‚€‚‚‚ƒ‚ƒƒ‚‚‚€€€€€€‚‚‚ƒƒƒƒ‚‚€€‚‚ƒ‚ƒ„„„ƒ‚‚€€€‚ƒ„…„„„„„ƒ€€€‚‚ƒ‚‚ƒƒ‚‚€€€€€‚‚ƒƒƒ„„ƒƒ„ƒ‚€‚ƒ‚‚‚ƒ„ƒƒ‚‚‚‚‚‚ƒ‚‚‚‚ƒ‚‚‚‚€€€‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚€‚‚‚‚ƒ‚‚‚‚€€€€€€‚€€‚€€‚‚‚‚‚ƒƒƒ‚‚ƒƒ‚‚‚‚€€‚‚‚‚‚‚‚‚ƒƒ‚€‚‚ƒ‚‚‚‚‚‚‚‚ƒƒƒ‚ƒƒ„ƒ‚‚ƒƒ‚‚‚‚‚‚„„„ƒƒƒƒ‚€€€€€‚‚‚‚€€€€‚‚‚‚ƒƒ‚‚‚‚‚‚‚ƒƒƒ‚ƒƒƒ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ƒ„„„ƒ„„„„ƒ‚‚‚‚‚ƒƒƒƒƒ„„ƒ‚‚‚‚€€‚‚ƒƒ‚‚ƒƒ‚€€€€‚‚€€€€€€€€€‚‚‚‚‚‚‚‚‚ƒ„ƒƒƒƒƒƒƒ‚‚‚‚€‚‚‚‚ƒ‚‚‚ƒƒ‚‚‚‚‚ƒƒ„ƒ„„ƒ‚‚‚‚€€‚‚‚ƒƒƒƒ‚‚€€€€€€‚‚‚‚€€€€‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ƒƒ‚‚„„ƒ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ƒ„ƒ‚‚‚‚‚‚‚‚ƒƒƒ‚€€‚‚‚ƒƒ‚‚€€€€€‚‚‚‚‚‚‚‚ƒ„ƒ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ‚‚ƒƒƒ‚‚ƒƒƒƒƒƒƒ„ƒ‚‚‚‚‚ƒƒ‚‚‚‚‚‚‚€‚‚€‚ƒ‚€€‚ƒ‚€‚ƒ‚‚ƒƒ‚‚‚‚‚‚ƒ‚‚‚‚ƒƒ‚‚ƒƒ‚‚‚‚ƒ‚‚‚ƒƒ‚‚‚‚‚‚€€€€€€‚‚‚ƒƒƒƒƒ‚‚‚‚‚‚‚‚ƒƒƒƒƒƒƒƒ‚‚‚‚‚‚‚‚ƒƒ‚ƒƒ‚‚‚‚‚‚‚ƒƒ‚€€‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ƒƒ‚‚‚‚‚€€€€€€€‚‚‚‚€€‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ƒ„„ƒ‚‚€€€‚‚‚ƒƒƒƒ‚‚ƒ‚‚‚‚‚‚‚ƒ„„ƒƒƒƒƒ‚‚‚‚‚‚‚ƒƒƒ‚ƒƒ‚ƒƒƒƒƒ‚‚‚‚ƒƒ‚ƒƒ‚ƒƒ‚‚‚‚‚ƒƒƒƒƒ‚‚‚€€‚ƒ‚‚‚€€‚€‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ƒ‚‚ƒƒƒƒƒƒ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ƒƒƒƒƒƒƒ‚‚‚‚‚‚‚‚€€€€€‚‚€€‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ƒ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ƒƒƒ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ƒƒ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ƒƒƒƒƒƒ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ƒ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚€‚ƒƒ‚‚ƒƒ‚‚ƒ‚‚ƒƒ‚‚‚ƒƒ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ƒ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚€€€€€€€‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ƒƒ‚‚‚‚‚‚ƒ‚‚‚ƒƒ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚€‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ƒ‚‚‚ƒƒƒ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ƒƒ‚‚ƒƒƒƒ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ƒƒ‚‚‚‚‚‚‚‚ƒƒ‚‚‚ƒƒƒƒƒƒƒƒ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ƒƒ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ƒ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ƒƒ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ƒ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ƒƒ‚‚‚ƒƒƒƒƒƒ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ƒƒ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ƒƒƒ‚‚‚‚‚‚‚‚ƒ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ƒƒ‚‚ƒƒ‚‚‚‚€‚‚€‚‚€€‚‚‚‚€‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ƒƒ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ƒƒ‚‚‚‚‚‚‚ƒ‚‚‚‚‚‚‚‚‚€€€€‚‚‚‚‚ƒ‚‚‚ƒƒƒƒ‚ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ‚‚€€€€€€€€€€€€‚‚‚‚‚‚‚‚ƒƒƒƒƒ„„„ƒ„„„„„„„„ƒƒƒ„„ƒƒƒ‚‚‚‚‚‚‚€€€€€€€€€€€€€€€€€‚‚‚‚‚‚ƒƒƒƒƒƒƒ„„„„„……„„„„„„„„ƒƒ‚‚‚‚‚‚€€€€€€€€€€€€€€€€€€€‚‚‚‚‚‚ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ„„„„„„„„ƒƒ„ƒƒƒƒƒƒ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ƒƒƒƒƒ„„„„„………„„„„„„„„ƒƒƒƒ‚‚‚€€€€€€€€€€€€€€€‚‚‚ƒƒƒƒƒ„„„„„„…………………………„„„„„„ƒƒƒƒƒ‚‚‚‚€€€€€€€€€€€€€€€€€€€‚‚‚‚‚‚ƒƒƒ„„ƒ„„„„„ƒƒ„ƒƒƒƒƒ‚‚‚‚‚‚‚‚‚€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€‚‚‚‚‚‚ƒƒ„„„„„„„„„„„„„„„„„ƒ„„ƒƒƒƒƒƒƒƒƒ‚ƒƒ‚‚‚‚‚€€€€€€€€€€€€€€€€€€‚‚‚ƒƒ‚ƒƒƒƒƒ„„„„„„„………„„„„„„ƒƒƒƒ‚‚‚€€€€€€€€€‚‚ƒƒƒƒƒƒƒ„„„„„„………„„„…………„„ƒƒƒƒƒƒƒ‚€€€€€€€€€€€€€~~€€‚‚ƒƒ„„ƒƒ„„…………………„„„ƒƒƒƒ„„„ƒ‚‚‚‚‚‚€€€€€€€€€€€€~€€€€€€€‚‚ƒƒƒ„„……††††……………††…„ƒ„„„„ƒƒ„ƒ‚€€€€~~~~~~~€~~~}~€‚‚ƒƒ‚ƒ„…†‡ˆ‰‰ˆˆ‡‡…„………„ƒ‚~€€~}}~~}|{|~~~~~€€~~~ƒ…ˆŠŠ‰‡†ˆŠŒŽŠˆ†……ƒƒ‚ƒ„‚€|zz{|~~}zz{|~€‚‚€€ƒ………ƒ€~~ƒ†ˆŒ‹ˆ„‚„‡ŠŒˆ„€€‚ƒ€}yxxz}€€}zyz}€‚‚€~~€ƒ„„ƒ€}|{~‚†‹‹ˆ„€ƒ†‹ŽŠ…€€€€€ƒ~ywxz~~}z{|‚‚ƒƒƒ‚€‚„…„ƒ~}}~„‡‹‹ˆ††Š‰…‚‚‚€€}ywx{}|{{{~ƒƒƒƒ„ƒ‚‚‚…††…ƒ€~~~‚†ŠŽŒˆ„‚‡ŒŽ‹†ƒ‚‚„‚€€}yvuy}~|zz|‚ƒ„„„„„ƒ‚‚„…„„‚€|{{{}…Š‹‡„€‚‰Œ‰…‚‚‚‚‚€€~{xwy}~}}}ƒ„„…„„„„ƒƒ„ƒƒ‚€€~{z{}‚†‹Ž‹ˆ„ƒˆ‘’‡…ƒ„„ƒƒ‚|yxz|~~}}|~ƒ„……†…„„„„…ƒ€~}zxwy}†‹‰…~„ŠŽŠ…‚‚‚‚‚€~{yxx|€}{{ƒ………„………††††…ƒ‚‚€|zy{‚ˆŒ‡ƒ€…‘‘‹…‚‚ƒ‚€~{yxy}~zxz}‚„„ƒ‚„„ƒƒƒƒ„‚€|yxxz‚‡‹‰…€†‘Š…„ƒƒƒ‚‚‚~zyy{~€~|{}ƒ……„ƒ……„ƒƒ„„ƒ}zxy}…ŠŒˆ„€‰Ž‘Žˆ……„ƒ‚‚ƒ‚{yzz|~€|{~……„„…†…ƒƒƒ„„€€€~zxwz~ƒˆŠ„†‘Š…„…ƒ„‚ƒ‚}yyy{}€|{|ƒ„„……††ƒ‚ƒ„‚€€~{xww{‡‡ƒƒŒ’’†ƒ„„ƒƒ}ywxz|~€€~zz}„ƒƒ„††ƒ‚ƒƒ}yxxy}‚‰Ž‹…€‰“Ž‡„……ƒƒƒ„ƒ{yz{|~€€~|z~ƒ††„ƒ…ˆ†…„…†ƒ‚~{yxy|ˆŠ„~†‹†„„„ƒ}zyyyz{~}yx}‚…„‚ƒ„…„ƒ„„ƒ€€{yxz}‚ŠŒˆƒ‚‰Ž‹‡„„„ƒƒ‚ƒ~|{zz|‚}z{€…‡…‚‚„†…„„…„‚€€€€~{yy{€†‹‹‡‚…ŒŠ…„……„„„„~{{{|‚€}{}‚††„ƒƒ†…ƒ„„„ƒ~~{yxz}‚‰Œ‰ƒ€‰Š†ƒ„„‚„†ƒ~zz|}~~{{„†„ƒ„††„ƒ…††‚~~€}zxy}‚‰ŒŠ…‰‡………ƒ‚ƒ…„€{z{|}‚{z~ƒ†„‚‚„…‚ƒ……‚~~€€~ywx|‚‰Œ‰…‰‘“Žˆ…†‡…„„…ƒ€|{||}‚ƒ€|z~…‡…ƒ††ƒƒ††|}€|xvx}†Š‰…~‡‘“…‚„…ƒ€‚|wwz{{{}}xw|ƒ…ƒ…†ƒ€ƒ††||{wvzƒ‰‹‰†‚‹““Ž‡…†…‚‚ƒ{wy{}}}|y{€……„ˆ‡‚‚…‰‡}~€{ww{€†‹‹‡ƒ€…Ž’Š†……‚€‚}xuwyz{}~yw|‚†„‚…‡„‚ƒ†‡ƒ}{~}xux…‹Œˆ…‚…““‰†…„ƒƒƒƒ{xyzz{~€|y{ƒˆ‡„ƒ…‰ˆ††ˆ‰…|~€}yvw}ƒˆ‹‰‡„ƒ‰’•‘Š†††„‚‚ƒ|wuwyz|~}xx~†‰…‚‚†ˆ‡…†‰‡‚}|~~zvv|‚‡‰‡…„ƒˆ“‘Œ‡†ˆ†„‚ƒ‚zvwxyy{~}yx{‚†…‚ƒ†ˆ‡……‡‡ƒ}}}yuuz†‰†„‚‡“‘Œ††ˆ‡…ƒ‚}ywxyyxz||zx{„‚†Š‰†…‡ˆ…€€}wuzˆŠ†ƒ‚‚ˆ’’Ž‡…††‡…ƒ|yyzyzz||yxx}ƒ€~ƒ†…„…‡†‚~~}ww{‚ˆ‰…ƒˆ‹…„…†‡…‚~|zyyxy{|{xvw|€€ƒ‚„†‡†}yz…‹‹‡„‚„‹‘’‹††‡ˆˆ†ƒ€~{{{{}~~|yxzƒƒ€€ƒƒ…‡‡…€€}{|‡Š†ƒ‡Ž‘ˆ…††‡ˆ†‚~{yzzz|}|xvv{ƒ~~€‚„††„€}~€€~{z}‚‰Œ‰…‚‚‰’‹†…††‡‡…}zz{||}}|yvx~ƒ„€~~ƒƒ„†‡…€}‚z{†Œˆ…ƒ‡‘’Œ‡††ˆˆ†ƒ€~|{{{}~~zvv{ƒ~‚ƒ…†…}}€{z}‡‹‰†„ƒ‰‘Œ‡……†‡‡†ƒ|{||}}~|xuv|‚‚~{|€ƒ†„~{|€|xy~…ŠŠ†…ƒ„ŠŽŠ…„„†‡†„~{z{|~~{xw{€ƒ~}‚‚‚ƒ„…‚}|€{x|‚ˆŒ‰†ƒƒ‡ˆ………‡‡†ƒ€}{{|}}~}zxy~‚ƒ€}}€ƒ‚„ƒ{{~}xy~…‹‹‡„ƒ…‹ŽŽŠ†……†‡…„~}||}~~|yx|„‚~}‚‚‚„„}{}~{y|‡‹‰†„ƒ‡‹‡…††‡†…‚€}|}}}zxy~ƒ„~}€ƒ‚‚‚„ƒ€}{~~|{…ŒŒˆ†ƒ‡ŒŽŠ‡††ˆ‰‡„‚€~~€|yx|ƒ~}‚‚‚ƒƒ€}|}}{y|‚ˆ‹Šˆ„ƒ‡‹ŽŠ†„„…†…ƒ‚€}||}~~~}{y{~€~‚|{}}|zz†ŒŒˆ…„‡ŽŠ‡†…‡ˆ†…‚~~~}{{}‚ƒ‚€€‚„ƒ€‚‚€|y{|{xw|ƒ‰Š†„„‡‹ŒŒŒ‰…„ƒ…ˆ…‚}}}|{|}}zxx|€€~|}€€€}zy|}zxw{†‰‡…ƒ„‰ŒŒŠ†………‡†…‚~~}}}~|zz}‚ƒ‚…„ƒƒ}{}|yx{‚‰‹ˆ†„…Š‹†„„…ˆ‡„‚}~~~~~}{zy|ƒ‚€€ƒƒ‚ƒ|y{}|yx{‚ˆ‹ˆ†…‡ŒŒ‡……‡Š‡„€~}}~~~{zz~„…„€€‚ƒ‚ƒƒ‚€|y{}|zy|‡Š‰‡…‡Š††…†ˆ†ƒ€~|~~~~}|zy}„…„€„…ƒƒ‚‚|z|~|zy|ƒ‰Šˆ‡…ˆŽŽ‹ˆ‡††‰†„~}~~~|zz~„†…‚„„‚‚‚‚}z|~|yy|ƒ‰Š†…„ˆŽŽŽŽŠ†…„†‰†‚|{}|{}~}yvv{‚„‚€~‚€‚~zx{|yww|ƒˆ‰‡…„ˆŽŠ‡‡‡ˆŠ‡„}|~€€~{xx~…‡…‚…„ƒ„„„|z}~zxx|ƒˆˆ†„ƒ‡ŽŠ†††‡‰…‚|y{|}~{xvx}ƒ„ƒ€~€ƒ„‚ƒ‚€~yx{|ywvz‚ˆŠˆ„†Œˆ„„„…‡…ƒ{z}~~~}zww}ƒ…ƒ}…„‚‚‚ƒ€zy|}zwv{ƒŠŠ‡…„‰‘‘‹†……ˆŠ†‚}|~~~{yz††„ƒ…ƒƒƒ‚~yy||yww}„‰‰‡…„‰‘ˆ„……‡ˆ„~|{}}~~|yxy„…ƒ€‚„‚‚‚‚}xx||zxx}„‰‰†…†‹ˆ………‡‡ƒ€}}~}~~|yxz€ƒƒ‚ƒ~zz|{yxx}„‰‰‡……‹‘Ž‰†‡‡‰ˆ…‚}}~~~~}{z|„…„‚‚„†„ƒƒƒƒ{{|{zyz~…Šˆ†„…Œ‘Œˆ………‡‡„€}{{}}}}|zxwz‚‚€~‚ƒ€€|yyzyxvw}„ˆ†„ƒ…ŒŽŒˆ†††ˆ‡„~||~}~~~{yy|‚„ƒ€‚…†ƒƒ‚ƒ‚~{|}{zy{‡Šˆ†„†‘‹†……†ˆ‡…~||}}~{xx|‚„ƒ€~€ƒ„ƒ‚‚‚}{||zyxz€…ˆ‡…ƒ†ŒŠ†……†ˆ†ƒ}{}~~~}zyx}ƒ„‚€„…ƒƒ‚ƒ}{}~|zy{ˆŠˆ†„‡Ž‹††…†ˆ…ƒ€~{|}}~}|zxw|ƒ‚€„„‚‚ƒ„ƒ~{}}|yy{‡‰‡†„ˆŽŽŠ‡‡‡ˆ‰†ƒ€~|~}~~~}zyy~„…ƒ‚ƒ†…ƒƒ„…ƒ~{}~|{{}ƒ‰Šˆ‡…ˆŽŽŠ††…‡ˆ…ƒ}{}|}}}|yyy}‚ƒ€…ƒ€‚ƒ|z{{zxx{‚ˆ‰†„‚‡‰……„†‡…‚|{||}~}}zxyƒ„‚€ƒ†„‚ƒ„}{|}{yy}ƒ‰Š‡…„ˆŽŽŠ†††‡‡„~{z{||}|zxwy~‚ƒ€~‚…ƒ€{z{{yvw{‡ˆ†„ƒ†ŒŽŠ†…†‡‡„}||}}}}|zyzƒƒ€ƒ†…ƒƒƒ„~}~}{xy}„‰‹ˆ†…ˆŽ’“‹‡‡ˆ‰Š‡„~}|~~|zzz~‚ƒ‚€ƒƒƒ‚‚‚}|||zxy}‚ˆŠ‰†„†‘‘ŽŠ††‡ˆˆ…ƒ~||~}|zzz}‚ƒ‚€€‚ƒ‚‚ƒƒ~|}}{yx|‡Š‰‡††Œ‘Š††ˆˆˆ…ƒ||~~~}{yyz|€‚~~ƒ‚€}{{}|yx{€†Š‰‡††ŠŒ‡†‡ˆ‰†ƒ~}}}~}{xxy|€€€€~|{{{zwx{„‰Š‰†„‰’‹†…‡‡‡…„~{z}~~{zyxz{‚ƒ}~ƒ‚|zz{|ywy~…‰Šˆ‡‡Š’‘Ž‰…‡‰Šˆ…‚~|}~~|zxz}€ƒ‚€‚„ƒ‚ƒƒ‚}{||zyz}ƒˆŠ‰ˆ†ˆŽ‘‘‹‡ˆˆ‰‰†ƒ€~|}~|zxz|‚‚€ƒƒƒƒ‚}{}|zxy|†‰ˆ†…†‹‘Ž‹‡†‡ˆˆ†„~|}~~~|zxy{~‚€‚„ƒƒ‚}|~}{yy{€…‰Šˆ†…‰Ž‘‰†‡‡‰ˆ‡„€}|~€~}zy{}ƒƒ€€‚„„„ƒ€~}~~{zz{ƒˆŠ‰†ƒ†‰†††‡ˆ‡…}{~€€~{{zzz~‚„‚~~ƒƒ‚‚€~|{}|zyy|†‰‰‡……‰ŽŽ‹†…†‡ˆ‡…~|}}{{zzz}ƒ~}‚„ƒ‚€}{{}}zww{€„ˆ‰‰‡…‡‘‡…ˆ‡‡†…ƒ}{~€}zz|||‚‚€}|€„„‚~~}{{}}zwx~…‰Šˆ‡†‡‹‘‹……‡ˆˆ†„||~~|yyz{}€~}~‚‚€~}{z{|zxxz…ŠŠ‰†…‰Žˆ†††ˆ‡…ƒ€~|}~~}|zzz{~€€~}~€ƒ‚‚~||}|zyz~‚‡ŠŠ‰††Š’‘Œ‡ˆ‰Š‰‡…ƒ€~}}zzz{{|€€~ƒ„ƒ€€~||~}zxz…‰‹‰ˆ†‡Œ’“‹†‡‰‰Šˆ…ƒ€}}~~}{zyyz|€‚€}}ƒ…„ƒ‚€~}|~€}xwz€…ŠŒŠˆ„…Œ““Š…ˆ‰‰‰ˆ†‚{|~{zyyy|€||ƒ„‚‚~}}€~zy{ƒˆ‹Šˆƒƒ‹‘‘ŽŠ‡‰‰‡ˆˆ‡ƒ~z{~~|zzzzx{€‚€||„„‚€}|€~zx{†‰‹‰‡ƒ„‹’“‰…‡‰‰Šˆ…‚|}€}{zzzy|€~{|ƒ„‚€€€~}~€€}yx|€ƒ‡‰‰†ƒƒ‹’“‰†‡‰ˆ‰ˆ†‚}z|~{{zyy|‚{{~‚„‚€~}~€}yx{‚‡Š‰†‚ƒ‹’“Š†‡‰‰Š‰†‚}{}€}{{zxx{€‚||‚„‚‚‚~}~€~zy|…‰Šˆ„‚Š’”‹‡ˆŠ‰‰‰†ƒ~{|€~{zzyyz~€||~„ƒ‚~~€{yz}€„‰Š‡„‚ˆ“‘Œˆ‡ŠŠŠ‰†ƒ€}}}{zzyyy~€€}|~„„‚‚‚€€‚~{{~‚…‰‹‰‡ƒ†“’Ž‰‡Š‹ŠŠ‡„~|~€}zzyyx{€~{|‚ƒ‚€€€{y{ƒ†‰‰†ƒƒ‰‘‘Ž‰…†‰‰‰†ƒ€}{|~|yyxxxy}~zz}ƒ‚€€€€€{zz~‚…ˆ‰ˆ…ƒ‡“Œ‡‡ŠŠˆˆ†ƒ€}{~~{zzyyx|}{|€„„‚€€~zz|€ƒ‡Š‰†„„Œ’‘Ž‰†‰Š‰‰‡„€|{}~{yyxxxz€}z{~ƒ„ƒ~}yx{~„ˆŠˆ„ƒˆ‘“‹‡ˆŠ‰ˆ‡†ƒ~{{|zyzyxx}€|{~‚…„‚‚ƒ‚€€‚€|xy}ƒ†‰Š‡…†Ž•”Š‡ŠŒŠ‰‡…~{}|yzzzy{€~|}……„ƒƒ‚€€}{z|„ˆŠˆ…„Š’”‹ˆ‡Š‰‡‡…ƒ|{~~{xxyyxx|~|z}ƒ‚‚‚~~€~zxz~€ƒ‰Š†ƒƒ‹““‰‡‰‹ˆ††…‚~{|€~{yz{zyz€||ƒ…ƒ‚‚ƒ‚€€‚ƒ|{}€‚ƒ‡‹Š‡„…Ž”’‰‡Š‹‡‡†„~{}~|zyzyzy{~~}z{ƒ‚€€€~€€~{yyz}€‚‡ˆ…ƒ‚‡‘Ž‰†…‡‡††„€}{{~}{zz{zyy~€||‚„ƒƒ„ƒ‚‚€|z{}€‚…ŠŠ‡……Œ“’Š‡ˆŠˆˆˆ…~|~~{z{{{y{€|}…†…„ƒ‚€€‚‚~zy{ƒ†‰‰†„…Œ“‘Œˆ†ˆŠˆˆˆ„€}|~€}{z{zyy|€€~|~„…„ƒƒ‚‚ƒ}zz|‚„‡Š‡……ˆ“‹‰‡‰‰ˆ‰‡‚~|||{{{yxy~|z}„ƒƒƒƒ€‚ƒ{yz|}ƒˆ‰†„„‰‘‘Ž‹‰ˆ‰ˆˆ‰‡‚}|}€||}|zx{€‚||€„…………„€‚„ƒ{z|}~€„‰ˆ„ƒ…‹‘‘Šˆ‡ˆˆˆˆ…€|{|~|zzzxvvy~|z{‚ƒƒ…„‚‚}yyzz}…‰‡ƒƒ…‹‘‘Šˆ‡‰‰‰ˆ„}||}{{{zxvx|€}{~„…†‡…‚€‚„…‚~{{|}€ƒˆŠ‡„„†’‘ŽŠ‡‡‰Š‹ˆƒ~||||zzyxuuw{~}{z}€‚„……„‚ƒ€|z{|}ƒ‡‰‡„„‡Ž’Šˆ‰ŠŠ‹ˆ‚~|}~}zzyywwy}€~||ƒ††‡‡…ƒ‚„……‚}{|}„‰‹ˆ……‰‘”’Ž‹‰‰ŠŠ‹ˆƒ}{{}|zyyxvvx}}{{‚„„……„€‚ƒƒ€|{{|~€„‰Š†ƒ„‰‘“ŒŠˆŠŠŠ‹ˆ‚}||~}zyyxvwz~€}z{‚„………ƒ€€‚„„€|{||~€„Š‹‡„…Š‘“Šˆ‰ˆ‰Š‡‚}|}~}{zzyvwy~€~{|€ƒ……††„‚ƒ‚{{||~€„‰‹‡……‰’‹‰†‡‡‡ˆ„{z{|{yxxxuvx}~|{|‚ƒ„„…ƒ€€‚~{{{|}„Š‹†„„‰’Œ‰‡ˆ‡‡ˆ…€{z{|{yyyyvvy}€~||‚„„„„ƒ€€||||}€„Š‹ˆ…„‰“‹ˆ†ˆˆˆ‰…€|{|}|zyyywvy}~|}€‚„…††„‚‚‚€~}||}€…‹Œˆ……‰‘”‘Œ‰‡ˆˆˆ‰†}{{}|zzzywvx|~}}‚ƒ„……„‚‚ƒ‚~}}}}€„‰‹ˆ…„ˆ“‘Š‡ˆ‰ˆ‰‡‚}{{}}zyyxwvy}~}}€‚ƒ„††…ƒ„ƒ‚||}~ƒ‡‹ˆ„„†’‘‹ˆ‡ˆ‡ˆˆƒ~zz{}zyyxwuw{~}}‚ƒ„…††„‚‚ƒ„‚€}||}~…‰Š†……Š‘’‹‰‡ˆˆˆˆ…|{|}{zyyxwx{~}}~‚„…†…ƒƒ„ƒ€}}}}~€„ˆŠ‡……ˆ’ŒŠ††‡†ˆ†€{z{||yyyywvy}|{|€‚‚ƒ„…„‚€‚ƒƒ~~~~~‚†Š‰†…†ŠŒ‹ˆ†‡†‡‡„||}~|{zzxvx{~{{~‚ƒƒ„„‚€‚‚}}}|}€„ˆŠ‡……‡‹ˆ…†‡‡ˆ…}{|~~|{zywxz}~|{|€‚ƒƒ„„ƒ€‚ƒ‚€~}}|}‚†ŠŠ†……Š‰†…‡‡ˆ‡ƒ~{|~€~|{{zxz}€}}‚ƒ………„‚‚„„‚€~~~}~„ˆŠ‡…„†‘‹ˆ…†ˆˆ‰†}|}}|{zxy|~‚ƒ…†††„‚„…„‚€~~}}€ƒ†Š‰†……ŠŒŠ‡†ˆ‡ˆˆ„~{{}}{zyxwz}€}}€ƒ„………„‚ƒ‚}|{{}‚†‰†„ƒ†ŒŠ‡…††…‡„€|z{}}{{zyxy|€ƒ…††‡‡„ƒƒ„„‚~~}}‚…ˆˆ†……‰ŽŒˆ†„††††‚~{{{|{zyxxwy{~~}}‚„„…ƒ‚‚‚€}|{z|~„††„„„ŠŽŽ‰†„„†…†„‚~|}}~|{{{zy{}€~~€ƒ„……†…ƒ‚ƒ„ƒ~~~}~€„‡‰‡……‡Œ‰†„…††‡„€||}~}{{{{yy|€~~‚ƒ„……ƒ€‚ƒ‚~~}}|ƒ†‰‰†„…‰‘ˆ†„††‡‡„~{|~}|||zxz~€€~€‚ƒ„…„€€€~}|{|~‚…‰ˆ„‚„‰ŽŠ‡„„…„††{z{}}{{{{xy|€€‚„„…‡‡„‚‚ƒ…„ƒ‚€~€ƒ†‰‹‰‡†‰Ž’‹ˆ…†‡ˆ‰†|{|~}|{zywy}€€~~ƒ……„€€‚‚€€~}|||}€ƒ†ˆ†„ƒ…ŠŽŒ‰†ƒ…†…†ƒ{z|}|zzyzyz}€~ƒ„…†……‚‚‚„ƒ‚€~~„‡‰ˆ††‡‹ŽŠˆ††‡†‡„€}|~~}z{{zzz}~€‚‚ƒ„…„‚‚€~}|{|~‚…‡†„‚ƒˆ‰†„„†…†„}|}~}{|{{zy|€€‚ƒ…††„‚‚ƒƒ‚‚~}|}ƒ†ˆ‡„ƒ…ŠŽ‹‡……‡‡ˆ†‚~|}~~|||{zz}€€€‚ƒ„†††„ƒ‚ƒƒ‚‚€~}|}€ƒ‡ˆ‡„„…Š‹ˆ††ˆˆˆ‡ƒ}~~~}}}}|z|‚ƒ„†‡†…ƒ‚‚‚~}||ƒ‡‰ˆ…ƒƒˆ‹‡…„††††‚~||}~|||{zy{~€€€ƒ„……„‚€‚‚~}|}‚„†‡…„ƒ…‹Š††„†‡††„€}}~~|}|{z{€€‚ƒ…†††…„‚ƒ„„ƒ‚€}}ƒ…ˆ‡…„…‹ŽŒ‡‡†‡‡„……}||}{y{|{xwz~€€‚‚‚‚„„‚€€€~~}}{z{}ƒ††„ƒ„‡ŒŠ‡……‡………‚}|}}{|}|{z|€‚‚ƒƒ„…‡‡…‚‚ƒƒƒ‚€~||}‚„†‡†…†‡Œ‰‡…††…†…}|}}|}}|zz}€€‚ƒ„…„‚€€‚‚€}}|{|~‚„††„„ƒ†‹ŒŠ‡„‚…„……‚|}}~|}~}{y{€€€€€‚„„ƒ‚‚‚~}|}€ƒ†ˆ†„‚ƒ‰Œ‰†…†††ˆ‡ƒ~}}€~}~~}{{~‚‚~€ƒƒ„„ƒ€‚ƒ‚~}}ƒ†††…„„†‹‹‡…„‡††‡…~~€~~~|yz‚€‚„……„ƒ‚‚‚ƒ‚€~}}~€‚…ˆˆ…‚ƒ‰ŽŒ‡†…†…ƒ††‚}}~€}{~€~ywzƒ€}}ƒƒ‚ƒ„„‚€„…~|}~}~‚†‡†………‡‹ŽŠ…ƒ‡ˆˆ†‚€}|€}zy}‚ƒ€ƒ…†…ƒ‚ƒ‚€}||}}ƒ†ˆ†…ƒ…‹Ž‹‡…„††…†„€|{|~}}~|zx{€ƒ……ƒ€€~{z{|~‚†‡†„ƒ„ŠŒˆ‡…………ˆ‡ƒ~|}€~~}|yz}€‚€€‚ƒ…††ƒƒƒ~}}|{{~‚…††………†‹Ž‹ˆ……‡††‡…}|~€~|{{z|~€€€€€‚„…„‚€€‚‚€}||||}…††„‚„‰‹ˆ……†††‡†‚}}€~}|yz}€€€ƒ……‚‚‚‚€}|}~}~€„‡‡…„„‡Œ‹‰††‡†ˆ‰†‚~€~|{|€ƒ‚€ƒ„……ƒ€‚ƒ‚€~}}}}}~‚…†…„‚ƒˆŒŒ‰†ƒ„…†‡†ƒ€€~}|yz}€€€~„…ƒ€€‚‚}|}||}~…†…ƒƒŠŒ‰„ƒ…‡ˆˆ„€}~~|z{}€€„†…ƒ‚‚‚‚ƒƒ~~~}|‚„†ˆ‡„‚†Œ‡…†ˆ††‡†‚~~~~}zy}€‚ƒ„‚€€€~}|||}~€…‡†„‚‰Ž‰†„…„„‡†‚}|~~}~}{xz~€~€€„…ƒ€‚ƒƒ‚€~}|}~„‡‡…ƒ‚‡‹ˆ††††ˆˆ†~~€€~}zz}‚€€€€‚„†…ƒ‚ƒ…ƒ€~||~€‚…‡†„ƒ„‹Š‡†ˆ‡†ˆˆ…€}~€~~|xy|~‚„…„‚‚ƒƒ~|{{|~„†…ƒ„‹Ž‹ˆ†…‡…†ˆ†‚}}€~~~}{yz~€€ƒ…†ƒ€ƒƒ€~}|||}€„‡‡…„ƒˆŠ‡…††…‡‡…‚~€€€}|{}‚€~€ƒ„…„ƒƒƒ‚€|{}‚‚„††„ƒƒˆ‹ˆ†…††…‡‡„~~€~|yy}€€~}}~ƒƒƒ‚‚€~}||~ƒ†‡†„‚ƒŠŽŒˆ†…‡††ˆ‡…€€€€€~}z{~€~~~€‚……„‚‚‚„„ƒ~}}~„‡‡…ƒƒ‡ŽŠ‡††‡†‡ˆ†‚~~‚~~}|z|}}€‚„„ƒƒƒ‚€~|||}…ˆˆ…‚‚‡ŒŒ‰‡…………‡‡…€}~~~}}{z|~}€€ƒ„„‚ƒ‚€€~}}~€ƒ†ˆ‡…ƒ„ŠŽŒ‰‡†‡†…‡ˆ„€~‚€~}zy}€}}€ƒ„ƒ€ƒƒ‚€~}}}€„††„‚ƒ‰ŒŠ†……‡†…†…ƒ~~€}}}}{wx{|{|€‚„ƒ€~‚ƒ€~~}|||}ƒ…„‚ƒ‰ŒŠ‡……†…†ˆ‡ƒ~}€~~~~{wx}€~}~€€‚„…„‚‚„„ƒƒ~}}~ƒ‡ˆ…ƒƒ‡Ž‹‰†…‡†ˆ‰†‚~~}zxz~}|~€ƒ„„„‚‚ƒƒƒ‚€~|}}}~€ƒ††ƒƒ„ˆ‰‡…†‡†‡‡†‚~€€~}|{z{~€}}~€‚„ƒ‚€ƒ„ƒ‚€€~}}}€„††„ƒƒˆŠ‡…†‡†ˆˆ†‚€~~|z{~€}}~€ƒ……ƒ‚‚ƒ„„„ƒ~}~ƒ…‡†„ƒƒ‰ŽŽ‹ˆ†‡ˆ‡‰‰…‚€€~~~}zy|€~}}€‚„…„‚€‚ƒƒ‚}||}}€ƒ……ƒ‚ƒ‰Œ‹ˆ†…††…‡‡„€~~~}|yy|€€~|}€‚…†…ƒ‚ƒ„ƒ‚~}~~‚†ˆ‡„ƒ…Œ‰‡†ˆ‡‡‰ˆ…€‚~|yz~€}|}€€„…„‚€€ƒƒƒ€~}{{|}„…„„‹‰†……‡…†‡†‚~}}}|zxy|€}|}€‚„…„‚€€‚ƒƒ‚€~}|}~~„†…ƒ„ŠŠ‡……‡…†‰ˆ„€~‚~}{xz~€~|~€‚„…„‚‚ƒƒƒ€~}}}}~…‡…ƒƒŠŽ‹‡……‡††ˆˆ…€~‚€}|yy|€€~}~€ƒ…†…‚ƒ„„ƒƒ‚~~€€„‡†„‚„‰Œ‰††‡‡‡‰ˆ†‚€€~|xx{€€~||€ƒ……ƒƒ„„ƒ}}}}}~€ƒ††„‚‚ˆŠ‡…‡ˆ‡‰Š‡‚~‚‚€~}zx{}~€€ƒ……ƒ‚„„„ƒ€~}}|~ƒ††„‚…‹Š‡„„††ˆˆ†‚~}~}{ywx|}|{}~‚ƒƒ€€‚‚}|||||}„……ƒ„‰Œ‹ˆ††‡†‡ˆˆ…}‚€}}{yy}€€~~€‚…†ƒ€‚ƒƒ‚€~}}}~‚†‡…ƒ„‹ŽŒ‰‡…‡‡ˆŠˆ„~~}|{xx{~}}}€‚„…„€‚ƒƒ‚€~}}|{{~„‡‡…ƒ„‰Œ‰‡‰‰ˆŠ‰‡‚~€~}}zy{~~€€ƒ††ƒ€ƒ„‚€~}|||}‚†ˆ†ƒ‚†Ž‰‡‡‰‰ŠŠ‰…€‚€~}|{yy|€~„††„‚‚„…„ƒ‚€~~}||‚„‡‡…„ƒ‰‘Ž‹ˆ‰ŠŠŒ‹ˆƒ€~€€}}}{xvx}~||~€‚„„‚€‚}||zyy{„…ƒƒ‚…‹Ž‹‡…ˆˆŠŠˆ„}~€~}{zxx{€~}ƒ…„„ƒ‚‚ƒƒƒ‚}|{|‚„‡†…ƒƒ‰Œ‰‡ˆ‰‡‰‰‡‚~|~~~|{xwy}~}|}‚ƒƒ‚€‚~}|{yy|‚„„‚‚‡ŒŽ‹‰†‡ˆˆ‰‰‡‚}~|{yxz}€~}}ƒ……„ƒƒ„…„ƒ€€~|{{~‚…‡†ƒ‚„ŠŒ‰‡‰ŠŠ‹Š‡~€€~|zwx{~€~}~€‚………ƒ‚ƒƒƒ‚‚€~}||{{|‚……ƒƒƒ‡Œ‰‡†‰‰ŠŠˆƒ}~€~}{ywy}€~€ƒ…‡…ƒ‚ƒ„ƒ€~~~}{z{}„‡†…ƒƒˆŒ‰‡‡ˆˆŠŠ‡ƒ}~}{ywy~}€‚„…„ƒ‚‚ƒƒ‚€~}{{|„‡†…‚ƒ‰‹ˆ‡ˆˆ‡‰‰‡‚}|€~{zxx{~€€~~€‚……ƒ‚ƒƒ€~}|{zz{~€„†……ƒ…‹ŽŽ‹‰‡ˆ‡ˆ‰‡…€}|~}}}|zxx|€~~€‚„„„ƒ€~}|{{yz}€ƒ‡‡†…„‰‘ŽŠ‡‡‰‡‰‰‡‚}{~~}|{ywy}€€}~€ƒ„„ƒ€€‚‚|{{{zyz}€ƒ…††……Š‰†‡‰ˆŠ‰†‚€~~~}|zyz}~ƒ……„ƒ‚‚ƒƒ‚€~~|zy{~‚…†„ƒ‚…‹ŽŠˆ‡ˆ‡‰‹Š†~~}{wwz~}||~ƒ„„‚ƒƒ‚~}}|{{|…‡†„„‡ŒŽ‹‰ˆ‰ˆ‰Š‰…€€~~~}{xy|~~ƒ„……„‚‚„„ƒ~}{{~„‡‡†…†ŠŽŽŒ‰‰ˆ‰‹Š‡‚~€~~}{xwz€}}~€ƒ„„‚€€ƒƒ~}|}}|||}„ˆˆ†„…ŠŽŽ‹Šˆ‰ˆˆ‰ˆ…~~~|}|{xwz||~€‚ƒ„„‚‚ƒ‚€}|{|~€ƒ‡‰ˆ†„ˆŽ‘ŒŠ‰‰‡ˆŠ‰…€}|~~}|zyww{€}|~€‚„„ƒ€€‚€}|{{{zz{~‚‡‰‡…„ˆŽ‹‰‡‡††ˆ‡„}|~}||{zxx{}}€‚ƒ…„‚‚‚‚€~~|||||}€„ˆˆ‡……‹‘ŽŒŠ‰‰ˆŠŠˆ„€~~€~~}|zxz~~}~€‚„…„‚€‚„„ƒ€~~~~~}}}‚‡ˆ†„ƒˆ‹‰ˆˆˆŠŠ‡‚~~~}}~}zxz~€}|}~‚„„ƒ‚}||}||{}€ƒ‡‡†„„ˆŒŠ‡‡ˆ‰Š‰†~€~~|{yy|€}}~„„ƒ€€‚ƒƒ€~}}}~}||~‚…‰ˆ‡„…ŠŽŒ‰‡ˆ‰ˆ‰‰‡ƒ~~€~~}|ywy}€|{}‚‚‚€€€}||{{zz{~…‡†ƒƒ†ŒŠˆ‡‡‡‡ˆ‡ƒ~}~~}}|zwx{}||€‚ƒƒ‚‚€~~}}}||}€ƒˆŠˆ…ƒˆŽ‘‹‰ˆˆ‡ˆŠˆ„€€€|yy}‚€~~‚„…ƒ€ƒ‚€€~}|}ƒ†ˆ‡…ƒ…‹‹ˆ‡‡ˆ‰‰ˆ…~~€}{xx|€}|~€‚„„ƒ€ƒƒ‚€~~~~€ƒ‡‰‡„ƒ‡‰ˆˆˆˆ‰‰‡ƒ~€}}|zxy}€€~|~€‚ƒ„ƒ‚‚‚~~~}}}ƒ‡‰‡„ƒ‡ŽŠˆ‡ˆˆŠŠˆƒ~€~}{yz}€~}~€ƒ„„ƒ‚ƒ}}~}}|}‚†ˆ†„ƒ†Š‹ˆ…†‡ˆ‰†‚~~~~}}zyxz}~||}~€‚ƒƒ€‚€~|||||{|}…ˆˆ…ƒ…‹Œ‰‡‡ˆ‰‰‡„€€€~|zz{~€~ƒ„……ƒ‚ƒƒ‚€~}}~}||‚‡Šˆ„‚…ŒŠ‡……†ˆ‰†‚~}~~~{ywx}€€||}€ƒ„‚}~€‚}{||||}€ƒ†‡…ƒƒ‡ŒŽŒˆ††‡ˆ‰ˆ†‚€€€€~|zy{}}€‚ƒ……ƒ€ƒ‚~}}}~€„‡ˆ†„…ŠŽŽ‹‰ˆˆˆˆ‰ˆ…~~€~~}|zy{~€~~~€‚„„ƒ€€€€}}|}}ƒ‡‡…ƒ„‰Ž‰†‡ˆˆ‰ˆ†ƒ~~€}|{z{}€€~}ƒƒ‚€€€~}|}}~„‡†„ƒ†‹Ž‰††‡ˆ‡‡…ƒ~~€}|{{{}€}~€‚ƒƒ~€€~}}}}}~„‡‡„ƒ„ŠŽ‹‡††‡ˆ‰‡ƒ€~€~|zzz|~~~}}~€ƒ„ƒ€~~}|{{|}~€ƒ††„ƒƒˆŽŒˆ††‡‰Šˆ„€~€€|{{||{|}~~€‚ƒ‚~€€}||~~~‚†ˆ‡„„ˆŒŽŠˆˆ‰Š‹Š†‚€‚~}}}}}~€€‚„„‚€~}|{{|~„ˆ‡…„†‹ŽŒ‰‡‡‰ŠŠ‡ƒ€€€€~|{{{|}~€€‚‚‚€~~~}}|{|}‚„‡‡††‡‹ŽŒ‰‡‡ˆ‰‰†ƒ€€€}|||}}~€‚€€ƒƒƒ~~~~~~~~ƒ†ˆˆ‡†ˆŒŒ‰ˆˆ‰ˆ‡†„‚€€~||~~~€‚‚‚€€€~~~}|}}~€ƒ†ˆˆ‡‡ŠŒŽŽ‹ˆ‡‡ˆ‡‡…‚€~~~}}{z{|}~~€€€€~}|{||{zz{|~€ƒ…††‡‡‰‹ŒŠˆˆ‡‡†…ƒ€}|||}|{{|}€€€€‚~~~}}}|{|}ƒ…††ˆ‰ŠŠŒŒ‹Š‰‡‡‡…ƒ€€~}}|{z{|||~€‚‚‚€~~~}|||}~ƒ†‡‡ˆ‰‹ŽŠˆ‰‹‰‡…ƒ€€~|{{{z{{||~€‚‚‚€€}||}€€ƒ…†‡ˆ‰‹ŽŒŠ‹Š‰‰‡„ƒ€~}}{z{|{||~€ƒƒƒ‚€}}‚‚ƒ…‡‰‰‰ŠŒŽŒ‰‰ŠŠŠ‡…‚€|zyz||{yz{}€€€€~~}~€‚„„…‡‰‰‰‹Œ‰ˆˆ‡ˆ‰†‚€}{yz{{zz{{|}}||~€€~~€€~€ƒ……†ˆ‰‰‰Š‹‹‹‹Šˆ‰‰‡…ƒ‚€~|{{{{{{z|}}|||~~}}~€~€ƒ…††‡‡ˆŠ‹Œ‹Š‰ˆ‰ˆˆ‡†„‚€~{zzz{||{z{{{|}}|}}~~~~€€„…†‡ˆˆ‰‹Œ‹‹Š‰ˆ‰‰ˆ†…ƒ€~~}|||}~}||||}}}}~}|~~€‚‚‚„…†ˆ‰Š‰‹ŒŒ‹‹‹ŠŠŠˆ‡‡†…„ƒ€~||}}}}|||}|}}||}}}~~~„…†‡ˆˆˆŠ‹‹‹Š‰ˆˆˆ‡†…„ƒ€€€€~}~~}}}}||{z{||{|||}~€ƒ……†‡ˆˆŠ‹‹‰‰‰ˆ‰Šˆ‡……„ƒƒ‚~~~~}||||{{{|||||~€‚ƒƒ„…‡ˆ‰Š‹Š‰‰ˆ‰Š‰‡††…„„„ƒƒƒ‚€€€€~||}}}|{{|}}}~~€‚ƒƒ„……†‡‰‰ˆˆˆ‡‡‡‡†„„„ƒƒ‚€~~~~}|||}}|{{|||||}~€‚ƒƒƒ„…‡ˆ‰ˆ‡ˆˆ‡‡††……„„ƒƒƒƒƒ‚‚€€€€€~~~~~~~~€‚ƒ„„„…†‡ˆ‰ˆ‡†‡‡‡‡†…„ƒ‚‚€~~~}}}}||}}}|||}€‚‚‚ƒ„…††………†……„ƒƒƒƒ‚‚‚€€€€€€€€€€‚ƒ„„„„…………††‡‡†††††…………„ƒ‚‚€€€€€€€€€€‚ƒƒƒƒ„„„„…„„…„ƒƒƒƒƒƒƒ€€€€€~~€€€€€€€€€‚ƒƒƒƒ„……………†††…………„„„„ƒ‚‚‚‚€€€~~~€€€€€€€‚‚‚‚‚ƒ„„„„„„„„ƒƒ„„ƒ‚‚‚‚€€€€€€€€€€€€‚‚‚‚ƒƒ„„„……„ƒƒ„„„ƒƒƒƒ‚‚€€€€~~€€€€€‚‚‚€‚ƒƒƒ„„ƒƒƒ„„„„„„ƒƒ‚‚‚‚‚€€€€€€€€€€‚€€‚‚‚‚ƒ„„ƒƒƒƒ„„„„„‚‚‚‚‚‚‚€‚€€‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ƒ„„ƒƒ„„„…„……„ƒƒƒƒ„ƒƒ‚‚‚‚‚‚ƒƒ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ƒƒ‚‚ƒ„„„„„„ƒƒ‚‚ƒƒ‚ƒƒ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚€€€€€€€‚‚‚‚‚‚‚ƒ‚‚‚‚‚ƒ‚ƒƒ‚€‚‚ƒƒ‚‚‚‚‚‚ƒ‚ƒƒƒƒ‚„„„…ƒƒ„„ƒ„‚ƒ„ƒ‚ƒƒƒƒ‚ƒ‚€€€€€€€€€€€€€€€€€‚ƒƒ‚‚‚‚‚‚‚ƒ‚‚‚‚ƒƒƒ‚ƒƒ‚‚‚‚‚‚‚‚€€ƒƒƒ‚ƒ‚ƒ„ƒ„ƒƒƒƒ‚‚ƒƒƒƒƒƒƒ‚‚‚‚ƒ‚‚‚€€€‚‚‚‚‚ƒ‚‚‚‚‚‚€‚‚‚‚€€€€€€€€€‚‚‚‚‚ƒƒ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ƒ‚‚‚‚‚‚‚‚€€‚‚‚‚‚ƒƒƒ‚ƒ‚ƒ‚‚‚ƒƒ‚‚‚‚ƒƒ‚‚ƒƒƒ‚‚‚‚‚‚€€€€€€€€‚‚‚€€‚ƒƒ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ƒ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ƒ‚‚‚‚‚‚‚ƒƒƒƒ‚‚‚‚‚ƒƒƒƒ‚‚‚ƒ„„„ƒƒ‚‚‚‚ƒƒ‚‚‚‚‚‚‚‚ƒ‚‚‚‚‚ƒ‚‚€‚‚€‚‚‚€€€€€‚ƒƒ‚‚‚‚‚‚‚‚‚€‚‚‚‚‚‚‚‚‚ƒ‚ƒ‚‚‚ƒƒƒƒ‚‚‚‚ƒƒƒƒƒ‚ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ‚ƒƒƒ‚‚‚‚ƒƒƒ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ƒ‚‚ƒ‚‚‚‚‚‚‚‚‚€‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ƒ‚‚‚‚ƒ‚‚‚‚ƒ‚‚‚‚‚ƒ‚‚‚‚‚‚‚ƒƒ‚‚‚‚‚‚ƒƒ‚‚‚‚ƒƒ‚‚‚‚‚‚ƒƒƒ‚‚‚‚‚‚€€‚‚‚‚‚‚‚‚‚ƒƒƒƒƒƒƒ„„ƒ‚‚‚‚‚‚‚ƒ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚€€‚‚€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ƒƒ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ƒ‚‚‚‚ƒ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚€€€€€‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ƒƒƒƒƒ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ƒƒƒ‚ƒ‚‚‚‚‚‚‚ƒƒƒ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ƒƒ‚‚ƒƒƒ„ƒƒƒ‚‚‚‚‚‚‚‚ƒ‚‚‚‚ƒƒ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ƒ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ƒƒƒƒƒƒƒƒƒ‚‚‚ƒƒ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚€‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ƒƒƒ‚ƒƒƒƒƒƒ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ƒƒƒƒƒƒƒƒ‚ƒƒƒƒ‚‚‚ƒƒƒ‚ƒƒ‚ƒ‚‚ƒƒƒ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚€€€€€€€€€€€€€€‚‚‚‚‚‚‚€‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ƒ‚‚‚‚‚‚ƒƒ‚‚‚‚‚ƒƒƒ„ƒƒ‚‚‚ƒƒ‚ƒ‚ƒ‚‚ƒ‚ƒ‚‚‚‚‚‚‚‚€€€€€€€€€€‚€€€€€€€€€€€€€€€‚‚€‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ƒƒ‚‚‚‚‚ƒƒƒƒ‚‚‚ƒ‚‚‚‚‚‚‚‚ƒ‚ƒƒƒƒ‚ƒƒƒƒƒ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ƒƒƒƒƒƒ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ƒƒƒƒƒ‚‚‚‚‚‚ƒ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ƒƒƒ‚‚‚ƒ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ƒƒ‚‚‚ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ‚‚‚‚‚‚‚ƒ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚€€€€€€€‚‚€€€‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ƒƒƒƒƒ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ƒƒƒ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚€€€€‚‚‚‚€€€‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ƒƒ‚‚‚ƒ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ƒ‚‚‚‚‚‚ƒ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ƒƒƒ‚‚‚‚‚‚‚‚€‚ƒ‚‚ƒƒƒ‚‚ƒƒƒ‚ƒ„‚‚‚ƒ‚‚‚ƒ„ƒ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚€‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚€‚ƒƒ‚‚‚‚‚‚‚ƒƒƒ‚‚‚ƒ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ƒƒ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ƒƒ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ƒƒƒ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ƒ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ƒ‚‚‚ƒ‚‚ƒƒ‚‚ƒƒ‚‚‚ƒƒ‚‚‚ƒ‚‚‚‚ƒƒ‚‚‚‚‚‚‚‚ƒ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚€€‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ƒ‚‚‚ƒƒƒƒƒƒƒƒ‚‚‚‚‚‚‚ƒƒƒ‚‚ƒƒ‚‚‚‚ƒ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ƒ‚‚‚‚‚‚‚‚‚ƒ‚‚‚‚‚‚‚ƒƒ‚‚‚ƒƒ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚€‚‚‚‚€€‚ƒ‚‚ƒƒƒ‚‚‚ƒ‚ƒƒƒ„ƒƒƒƒ„„„„„„„ƒƒƒ„ƒƒƒƒƒ‚‚‚‚‚‚€€€€€€€€€€€€€€€€‚€€€‚‚‚‚‚‚‚‚‚ƒƒƒƒƒ‚‚ƒƒƒƒ‚ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ„ƒ„ƒƒƒƒƒ‚‚ƒ‚‚‚‚€€€€€‚‚‚‚‚‚ƒƒ‚‚‚ƒƒ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ƒƒ‚‚‚‚‚ƒƒ‚‚‚‚‚‚ƒƒƒ‚‚ƒ„ƒƒ‚‚ƒƒƒ‚‚‚ƒ‚€€€€€€€€€€€€€€€€€€‚‚‚‚ƒƒƒƒƒ‚‚‚‚‚‚ƒ‚‚‚‚‚‚‚‚ƒƒ‚‚‚‚ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ‚ƒƒ‚‚‚ƒƒƒ‚ƒ„„ƒƒ‚‚ƒƒƒ‚‚‚‚‚€€€€€€€€€€€€‚€€‚‚‚‚‚‚ƒƒ‚ƒ„„„„„ƒƒƒƒƒƒƒ‚‚‚ƒƒƒƒ‚‚ƒƒ‚‚ƒƒ„„ƒ‚‚‚ƒƒ‚ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ‚‚‚‚ƒ„„„ƒ‚‚‚‚‚‚€€€€€€€~~€€€€€€€‚‚‚‚‚ƒƒƒƒƒ„ƒƒƒƒ„ƒ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ƒ‚‚ƒƒƒ‚‚€€€‚‚‚ƒ„„ƒ‚‚ƒƒ„ƒƒ„„ƒƒƒƒƒ‚‚‚‚‚€€€~~~~}~~~~~~~€€€€€€‚ƒƒƒƒƒƒ„„„„„„„„ƒƒƒ„„„ƒƒƒ„„ƒƒƒƒƒ‚‚‚‚‚‚€€‚‚‚‚ƒƒƒ‚ƒ„„„„ƒ„„„„ƒƒƒƒƒ„„ƒ‚€€€€~~~}~~~~}~~~~}~€€€‚‚‚ƒƒƒ„ƒ„„„………„„…††††………„„„ƒ‚‚‚‚€‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ƒ‚‚ƒ‚‚ƒƒ„…ƒ‚ƒƒ„…„„„„ƒƒ‚‚‚€€€€€~~~}|}~~~~}}}|}}~~~~€€€€€‚ƒ„…………„„„„„……„„„„„„ƒƒƒƒ‚‚‚ƒ„ƒ‚‚‚‚‚‚‚‚ƒ‚‚ƒƒ‚‚ƒ„…………„„ƒ‚ƒ„„„„ƒ„„‚‚€€€~}}}}~~~~}~~~~~€€€€‚‚‚‚‚„……„„„„„„„…………„„„ƒ‚‚‚ƒƒ‚‚‚ƒƒƒ‚‚‚‚ƒ‚‚‚‚‚‚ƒƒ‚‚‚ƒƒ„………„ƒƒƒƒƒƒƒƒ„ƒƒ‚€€€€€€€€~~~~~~}~~€€‚ƒ‚‚ƒƒƒ„„„„„„„……„„…††…„ƒƒƒƒƒ‚‚‚ƒƒƒƒ‚‚‚‚‚‚€€€‚‚‚‚‚€‚‚‚‚ƒ……ƒƒƒ„„ƒƒƒƒƒƒ‚ƒƒ‚€€€€€~~~}}~~~~~~~~~€€‚‚ƒƒ‚‚ƒƒƒ„„……„„…………………„„…„ƒƒ‚‚‚‚ƒ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚€€€€‚‚„„„„ƒ‚‚‚‚‚‚ƒƒ‚‚‚‚€€€€€~}}~~}|||~~}}€€‚‚ƒ„„ƒƒ‚ƒ„………††‡‡†……†………………„ƒƒƒ‚‚‚‚‚ƒƒ‚‚‚ƒ‚ƒƒƒƒƒƒƒƒƒ„„…„„ƒƒ‚‚‚ƒƒ‚‚‚€€€€‚„„‚‚‚‚ƒƒ‚‚‚‚ƒ€€‚€€~}~~€€€€~€€‚ƒƒƒƒƒƒƒ„„…†……„„……„ƒ‚‚ƒ„„„ƒ‚‚‚‚‚‚‚€€‚‚‚ƒƒƒƒƒƒƒƒ„„„„ƒƒ‚‚‚‚‚‚€€€€€€€€€€€€‚‚‚‚‚‚‚‚ƒƒƒƒƒƒƒ‚‚‚€€€~}}}}~~€€€€‚‚‚ƒƒ„ƒƒƒ„……„ƒƒ„„„„ƒƒ‚‚‚ƒƒƒ‚‚‚‚ƒƒ‚‚‚‚‚‚‚‚ƒƒƒƒƒ„„ƒƒƒƒ„„„ƒƒƒƒ‚ƒƒƒƒ‚‚€€€€€€€€€€€€€€€€‚ƒƒƒ‚‚‚‚‚ƒ‚‚‚‚‚‚‚€€€€€~€€€€‚‚‚ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ„„„„„„„ƒƒƒ‚‚ƒƒƒ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ƒƒ„„„……„ƒƒƒ‚‚‚‚‚‚‚€€€€€€€€‚‚ƒƒƒƒƒ„„„„ƒƒ‚‚‚‚ƒ„„„„ƒ‚€€€€€€€€€‚‚‚‚‚‚‚‚‚ƒƒƒ„…„„„„„„ƒƒƒƒ‚‚‚‚‚‚‚ƒ‚‚€€‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚€‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ƒƒƒ‚‚ƒƒƒ‚‚‚ƒ‚‚‚‚‚‚‚€€€€€€‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ƒƒ„„……„ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ‚€€€€€€€‚ƒ‚‚ƒƒƒƒ„„„„„ƒƒƒ„„ƒ‚ƒƒƒƒ‚€€€€€‚ƒƒƒƒƒ„ƒƒƒƒƒƒƒƒ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ƒƒƒ‚‚‚‚‚‚ƒƒƒ‚‚‚‚‚€€€€‚€‚‚‚‚‚‚‚‚ƒƒƒ‚‚ƒƒ‚‚‚‚ƒƒƒƒ‚‚‚‚‚‚‚‚‚ƒƒƒ‚‚‚‚‚ƒƒƒ‚‚ƒƒ‚‚‚‚ƒƒƒƒƒƒƒ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚€€€‚‚€‚‚‚€€‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ƒƒƒ‚‚‚‚ƒƒƒ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ƒ‚‚‚ƒƒ‚‚ƒƒ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚€€€€€€€€‚€€€€‚ƒƒ‚‚ƒƒƒ‚‚‚ƒƒƒƒƒ„„ƒƒƒƒƒ„„ƒƒ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ„„ƒƒƒƒƒƒ‚‚‚‚‚ƒƒ‚‚‚ƒƒ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ƒ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ƒƒ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ƒ„„ƒ‚‚ƒƒƒ‚‚‚‚‚‚‚‚‚€€‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ƒƒ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚€€€€€€€€€€‚ƒ‚€‚ƒ‚€€‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ƒƒ‚‚‚ƒƒƒƒ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ƒ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ƒ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ‚‚‚‚‚‚‚‚‚ƒƒƒƒƒƒƒ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ƒƒ‚‚ƒƒƒƒ‚‚‚‚‚‚‚ƒƒƒ‚‚‚‚ƒƒ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ƒƒ‚‚‚‚ƒƒ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ƒƒ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚€€€‚€€€€‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ƒƒ‚ƒƒ‚‚‚‚ƒ‚‚‚‚ƒƒƒ‚‚‚‚‚‚ƒƒƒƒƒ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚€€€‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ƒ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ƒƒ„„ƒƒƒƒƒƒ„„ƒƒ‚‚‚ƒƒƒƒƒƒƒƒ‚‚‚‚ƒ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚€€‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ƒƒ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ƒƒƒƒ‚‚‚‚ƒƒƒ‚‚ƒ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ƒƒƒ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ƒ‚€‚ƒƒ‚‚„ƒ‚‚ƒƒ‚ƒ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ƒƒƒ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ƒ‚‚‚‚‚‚‚‚‚ƒƒ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ƒ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ƒ‚‚‚ƒƒ‚‚ƒƒ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ƒ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ƒƒ‚‚‚‚ƒƒ‚‚‚ƒƒƒ‚‚‚‚ƒƒ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚€€‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ƒƒ‚‚‚‚ƒƒ‚‚‚‚ƒƒ‚‚‚‚ƒƒ‚‚‚‚‚ƒƒƒ‚‚ƒƒƒ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ƒ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ƒƒ‚‚‚ƒƒƒ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ƒ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ƒ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ƒƒƒ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ƒƒ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ƒ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ƒ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ƒƒƒƒƒƒƒƒƒ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ƒƒƒƒ‚‚‚ƒ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚€€€€€€€‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ƒƒƒ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ƒ‚‚‚‚ƒƒƒƒƒƒƒƒ‚‚ƒ‚‚‚‚ƒƒ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ƒƒ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ƒƒƒƒ‚ƒƒƒƒƒƒ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚€‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ƒƒƒ‚‚‚‚‚‚‚‚‚ƒƒƒƒ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚€€‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ƒƒ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ƒ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚€€€‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ƒƒƒƒ‚‚ƒƒƒƒƒ‚‚‚‚‚‚ƒƒƒ‚‚ƒƒ„„„ƒ„„ƒƒƒƒƒƒƒƒƒ‚‚ƒƒ„ƒƒ‚‚‚ƒƒƒ‚ƒƒ‚‚‚‚‚ƒƒ‚‚‚‚€€€€€€€‚‚‚‚‚‚‚‚ƒƒ‚‚‚‚ƒƒ‚‚‚‚‚‚‚ƒƒ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ƒƒ‚‚‚‚‚‚ƒ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚€€‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ƒ‚‚‚‚ƒ‚‚€‚‚‚ƒƒ‚‚‚‚‚‚ƒƒƒ‚‚‚ƒƒƒ‚‚ƒ‚ƒƒ‚ƒ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ƒ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ƒƒ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ƒƒ‚‚‚‚‚‚€€‚‚‚‚ƒƒ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ƒ‚‚‚‚‚‚‚‚€‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚€€‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚€€‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ƒ‚‚‚‚‚ƒƒƒƒƒƒƒ‚‚‚ƒƒƒ‚‚‚‚ƒƒƒ‚‚ƒƒƒƒƒƒƒƒ‚‚‚‚‚‚‚ƒƒ‚‚‚ƒƒ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚€€‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ƒ‚‚‚‚‚ƒƒƒƒ‚‚‚‚‚‚ƒ‚‚‚‚‚‚‚ƒ‚‚‚‚‚‚‚ƒƒ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ƒƒ‚‚‚‚‚‚‚
Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!