Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!
Jashuumon (Ship of Fools)

Akaki chishi ho de tsuzuritaru
Inori no fumiya jashuumon
Kurokaminagaku mi wo kagete
Joudo gokuraku imaizuko
Akaki chishi ho de tsuzuritaru
Inori no fumiya jashuumon

Horobi yuku mono
Kami mo hotoke mo
Shikitsukuzekuu
Namuatabutsu
Horobi yuku mono
Kami mo hotoke mo

Tsubakurame nashi
Furusato mo nashi
Omatsuri mo nashi
Komori nashi
Chigokuoya nashi
Nenbutsu mo nashi
Nenbutsu mo nashi

Iede
Oyasute
Shuukoroshi
Suteko
Chuusan
Kokumesumi

Inoru kotoba wa
Kami no kotoba wa
Norou kotoba wa
Hito no koroba wa

Chigoku
Kokuraku
Hasu no hana
Ai
Ai

Horobi yuku mono
Kami mo hotoke mo
Shikitsukuzekuu
Namuatabutsu


To the Main Page