Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!
Gertsen no Kubi

Gerutsen no Kubi
Gerutsen no Kubi Gerutsen no Kubi Dorukudai Shujutsu
Gerutsen no Kubi yo

Bin no Yami Haizou Touketsu Gankyuu Ken wo
Ikikaeraseru Sosei Igaku wa Shinpo wo Kurikaeshi
Nagara Tsui ni

Seimei Zousutsu Bubun Saisei Ikikaeraseru Jikken ni
Seikou Shita