Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!
Fujingenkon Gattaijutsu (Inhuman Illusory Soul Fusion Magic)

Shinrei nimo Are
Aki nimo Are
Aa Ten no Hooki Mochi Kuru tomo
Naraku no Sokoi wa Zen nimo Are
Aku nimo Are
Aa Jigoku no Enbun Tazusae Kuru tomo
Kakaru Ibukashii Sugata nite Kitaru Ue wa
Mondou Sen
Sarademo Sugoki Tsuki no Yo ni
Akugare Idetamai zoya
Jinchi no Oyobanu Kono Fushigi
Zouke no Shuju taru Ningen wo
Osore Ononokasen Sono Sugata

To the Main Page