Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!
Astralagous Chikyuu Sugoroku (Astralagous Earth Dice Game)

Chikyuu Sugoroku Fune Ashi Kuruma
Sei naru Kyuusoku Saikoro Riten
Chikyuu Sugoroku Umi Riku Sanka
Sei naru Furidashi Saikoro Rinne

Daniel shou Mokushi Eigou shou Kaiki
Ware wa ware no tame ni ikazu ikazu
Sekai no tame ni ware wa iku iku

Chikyuu Sugoroku Hakugai Kikin
Intou Yakusatsu Saikoro Kaimei
Chikyuu Sugoroku Teikoku Besuto
Sei naru Maou ga Saikoro Shinpan

Kamigami-tachi no Honshou Ekubiroshisu no Hono'o
Ware wa yakitsuku sarete mo nao nao
Sekai no tame ni ware wa iku iku
Chikyuu meisuu Komonsho Yogen
Banshou Elemento Shizen no Keiji
Issai no mono wa tada hitotsu
Sore wa ware ga ware no ware ga naru ware taru ware nari

hitotsu hitori hitomi hitote hitoe hitona hitou hitoto
Sore wa sunawachi
Umi no na watashi
Riku no na watashi
Ten no na watashi
Ware no na watashi
Watashi watashi watashi watashi watashi watashi
Watashi Sofia
Watashi watashi watashi Sofia
Watashi watashi Sofia
Watashi Sofia watashi Sofia
Wata so shi wa fi tashi a
Watashi Sofia
Wa so ta fi shi a

Watashi Sofia Sofia Watashi

To the Main Page