Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

SMK NEGERI 27 JAKARTA
JL. DR. Sutomo No. 1
Jakarta Pusat

Kata Pengantar

Kata Pengantar

SMK Negei 27 Jakarta adalah sebuah sekolah kejuruan Pariwisata yang mendidik para siswa jkkjhadquw uqwil HGFG A

jlfjljflkasjf ahdlkash f flhlfhas hdflskha d dashdlash h fhslakhf f jshf ah safha hdfashdfahsdhf asdfhasjldhfash jhdljkash dasdh ash f dhalkjsdha dash da dashdahs djashdlhas

sdjfhaskjdhjlkashd sjdhkajhdjk asjdhkajs ajkdhkajs dajdhkaj djkahs dahd adhaskjdhjkasha djkahdjahs dh ashdjkah dashdjkhasadshjkahda dhasdh asdhasdhasjdhajkshdahdjhashdlkas

index.html wajib dibuat untuk pertama kali dapat dibuka pada internet

Jurusan
Kurikulum
Daftar Guru
Buku Tamu