Εγωϊστρια κυρία 30 χρονών, με έντονη προσωπικότητα, 
  επιθυμώ να αλληλογραφήσω αρχικά με υπάκουα άτομα.
  Θα απαντήσω στα πιό πειστικά μηνύματα.
  Τηλέφωνο απαραίτητο.   

 email contessa

 

 

 

 

 

 

 

 

kk