BH a! anh yeu em anh co the danh nhieu hon the cho em Không the có mot tình yêu dep mà chi có giay phút vinh cuu cua tình yêu                                                           - DANH NGÔN TÌNH YÊU-                                    Chet cho nguoi mình yêu thì de hon song voi nguoi mình yêu rat nhieu - A.D. VIGNY                                            - Chúng ta không the nào yêu duoc neu không duoc nghe ve tình yêu - LA ROCHEFOUCAULD                      - Hanh phúc dích thuc cua nguoi dàn bà, phai chang là nhung tình nghia thiêng liêng cua vo và chang dành cho nhau dan tan lúc dau bac rang long.                                                  - Yêu không phai là nhìn nhau, mà cùng nhìn ve mot huong - ST. EXUPERY                                           &n sp;                                              ái tình chân chính nhu mot bóng ma.                                                                               Nghe nói thì nhi?u nhung ít ngu?i nào g?p du?c.                                        Chân lý cuoi cùng trên cõi doi von chi là tình yêu. Yêu là song và còn song là còn yêu.                                                            Có ghen moi là yêu, nhung ghen quá se giet chet tình yêu .                         Trong chuyen yêu thuong không bao gio day du cung nhu không có lúc nào thua. Dù cho có viet cho nhau bang nghìn hang   van lá thu cung không bao gio voi duoc noi niem thuong nho dang chat chua trong lòng hai ke yêu nhau. Ngon lua tình không bao gio tàn trong nhung chiec lò làm bang ti , bang bang máu. Nhung lá thu tình chi giúp cho nhung nguoi yêu thuong nhau voi di phan nào thuong nho mà không bao gio trút con duoc niem yêu.                              Neu ban không may man duoc dáp loi trong tình yêu thì hãy co che dau noi dau cua mình neu ban không muon tu ha thap mình.(g.stand) Có nhung vuc sâu mà tình yêu cung không the vuot qua duoc dù cho dôi cánh cua nó có rong và khoe den dâu.(balzac) Tính cách cua con nguoi càng manh thì anh ta càng thuy chung trong tình yêu.                                                      Có mot thu hoa hong không gai, dó là tình bang huu.                                                      Có mot thu hoa h?ng nhieu gai nhat, dó là hoa tình .(M.X quy-do-ri) * Nguoi dàn ông và mot nguoi dàn bà thuong hay nói chuyen tình ban truoc tình yêu. Tình ban ay là mot thu tình gio t?o de che dau mot mai tình bên trong mà ca hai không ai dám nói ra. (Marcel Proust.) * Trên doi chi có mot viec dáng nói là tình yêu vì nó là mam maong cua sung suong và là nguyên nhân cua dau kho. (Ronsard.) * Khi bet dau yêu tuc là bat dau buoc vào cuoc song. (Tuc ngu Pháp.) * Muon biet tho nào là tình yêu thì phai biet song cho ke khác. Song cho ke khác tuc là yêu. (Godwin.) * doii nguoi nhu mot cành hoa mà Ái-Tình là mot gi?t m?t. (Victor Hugo.) * M?t ngu?i dàn ông càng giàu càng khó cho dàn bà chung tình v?i mình. * Ho dã hành dong dúng vì không phai có tien là muon gì cung duoc. (Sacha Guitry.) * Cái kh? c?a dàn ông là v? nghen, cái kh? c?a dàn bà là ch?ng vui tính. (J.Jacque Rousseau.) * Ðàn ông không v? không tranh d?u. Ðàn bà không ch?ng không dau kh?. (Ciceron.) * Ngu?i dàn bà có nhi?u lúc dau kh? vô cùng vì s? kh?c kh? quá dáng c?a dàn ông. Tuy nhiên nhu th? h? không dau kh? b?ng m?t ngu?i dàn ông l?nh lùng v?i v? không d?m x?a gì d?n gia dình. Khi l?y ch?ng, ngu?i dàn bà g?p m?t ngu?i ch?ng cuong quy?t quân t? giàu ngh? l?c thì không gì làm cho ngu?i dàn bà sung su?ng cho b?ng. Ngu?i l?i, khi g?p m?t ngu?i nhu nhu?c, lu?i bi?ng th?t không còn gì dau kh? cho ngu?i dàn bà hon. (Gina Lombrosso.) * Tu?i tr? là tu?i không ng?i ngùng gì c? và không ghi ng? gì c?. (Susanna March.) * Mu?n gi? ch?ng m?t cách hay tuy?t là làm sao cho ch?ng ghen m?t chút chút. * Mu?n m?t ch?ng m?t cách hay tuy?t là làm sao cho ch?ng ghen m?t chút chút thêm m?t chút chút. (Mencken.) * M?t ngu?i dàn bà x?u m?t nhung d?p lòng là ngu?i dàn bà d?p. M?t ngu?i dàn bà d?p m?t, nhung lòng d? không d?p là ngu?i dàn bà x?u. (Jean Rigaux.) * Tình yêu thu?ng làm cho con ngu?i mù quáng. Khi hai k? yêu nhau bao gi? cung cho ngu?i mình yêu và nh?ng chuy?n c?a mình hoàn toàn h?p lý. Ch? có nh?ng ngu?i ngoài m?i nh?n du?c dâu là ph?i dâu là sai. (Albert Camus.) * Ngu?i ta có th? quy?n ru ngu?i dàn bà b?ng s? d?i trá. Nhung ngu?i ta ch? chinh ph?c du?c ngu?i dàn bà b?ng t?m lòng chân th?t mà thôi. (Krassovsky.) * Ái tình và h?nh phúc là hình v?i bóng, n?u bi?t b?o v? thì h?nh phúc s? thành s? th?t, ngu?c l?i n?u không bi?t b?o v? thì h?nh phúc ch? là m?t hình ?nh ?o tu?ng không bao gi? có. (Pascal.) * Mu?n do?t du?c h?nh phúc torng gia dình, mu?n có m?t ngu?i b?n d?i lý tu?ng, vi?c dó không quan tr?ng b?ng t? h?i chính mình dã là ngu?i lý tu?ng chua dã? (Lelend Foster Wood.) * Không gì dau d?n cho ngu?i dàn bà b?ng c?m th?y mình thua sút nh?ng ngu?i chung quanh b?t c? m?t phuong i?n nào cung v?y mà nh?t là phuong di?n tình c?m. (Gina Lombrosso.) * Khi hai k? yêu nhau lúc xa nhau còn nói d?n chuy?n xa nhau là h? còn nh? t?i nhau. (Léon Tolstooi.) *Khó mà thuong yêu du?c m?t l?n th? hai ngu?i mà mình dã h?t thuong yêu. (La Rocheffoucauld.) * Thu?ng thu?ng ngu?i ta thu?ng hay nói m?i tình d?u là m?i tình d?p nh?t, nhung chính m?i tình cu?i cùng m?i th?t s? là m?i tình b?t di?t. (Jean Paul Sartre.) * Tình yêu chân th?t không phân bi?t giai c?p tu?i tác, d?a v? danh v?ng... Nó sang b?ng t?t c?. Nó là v? th?n c?a tình c?m. (Lope De Vegas.) * T?o hóa sinh ra ngu?i dàn bà g?n nhu ch? d? cho mình nh?n du?c yêu thuong hon là d? thu?ng th?c, nhu nh?ng dóa hoa thom làm cho nh?ng k? chung quanh c?m nh?n du?c tru?c khi chính mình th? hu?ng, ngu?i dàn bà th?t dúng là nh?ng dóa hoa tình ái. (Alphonse Esquiros.) * Ð?ng bao gi? cu?i m?t ngu?i dàn bà khi h? không yêu mình dù là h? dem d?n cho mình m?t kho vàng. (Lope De Vegas.) * Lúc còn làm tình nhân thì ngu?i dàn ông là ngu?i kh? nh?t. Lúc thành v? ch?ng r?i, ngu?i dàn bà là ngu?i thi?t thòi nhi?u nh?t. (W.Shakespeare.) * Trong gia dình c? ch?ng l?n v? d?u ph?i bi?t ph?c thi?n và thông c?m l?n nhau. Khi ngu?i dàn ông có di?u l?i ch? tránh né tru?c nh?ng l?i trách móc c?a v? ph?i công nh?n, ngu?i dàn bà khi có chuy?n trái ph?i thành th?t xin l?i cùng ch?ng. Con ngu?i không ai toàn m?, chuy?n v? ch?ng cung th? mà thôi. Bi?t ph?c thi?n và tha th? cho nhau thì gia dình càng ngày càng tr? nên h?nh phúc, ngu?c l?i càng ngoan c? bao nhiêu thì gia dình càng d? dàng tan v? b?y nhiêu. (Gina Lombrosso.) * Ðàn ông gi?t ngu?i b?ng hành d?ng Ðàn bà gi?t ngu?i b?ng ánh m?t. (Paul Carrel.) * X? nào d?p nh?t u ? Xin thua, x? mà ngu?i yêu c?a mình dang ?. (I.A.Krylov.) * Ngu?i ta n?m du?c h?nh phúc c?a ái tình trong nh?ng s? dau kh? c?a chính nó gây nên hon là nh?ng sung su?ng do chính nó mang d?n. (Dulos.) * Ái tình là m?t li?u thu?c d?ng, song không m?y ai có d? can d?m ch?i t?. (Montes Quieu.) * T?t c? h?nh phúc c?a mình ó d?u do h?nh phúc c?a mình cho. (Sully Prudhomme.) * Ð?ng bao gi? nên tin l?i h?a h?n c?a ngu?i dàn ông. Ngu?i dàn ông bao gi? cung nhi?u ý tu?ng ph?n b?i. Ð?ng bao gi? nuôi hy v?ng trong nh?ng l?i th? th?t c?a ngu?i dàn bà. Ngu?i dàn bà lúc nào cung có ý ph?n tr?c. (Alfred De Musset.) * Ch?t cho ngu?i mà mình h?t lòng thuong yêu còn d? hon là s?ng v?i ngu?i yêu mình. (Byron.) * Tru?c m?t ngu?i yêu, không có ngu?i dàn bà nào x?u c?. (Ronsard.) * Yêu và du?c yêu là m?t b?n nh?c mà nghe mãi không chán. (Madame De Stael.)   Tình yêu không mù quáng b?ng lòng t? ái Voltaine Tình yêu thu?ng làm cho con ngu?i mù quáng. Khi hai k? yêu nhau bao gi? cung cho ngu?i mình yêu và nh?ng chuy?n c?a mình hoàn toàn h?p lý. Ch? có nh?ng ngu?i ngoài m?i nh?n du?c dâu là ph?i dâu là sai. Albert Camus Trong tr?n tuy?n Ái Tình k? ch?y ch?n là k? thu?ng hay chi?n th?ng nh?t. Voltaire NGÔN NG? TÌNH YÊU NGÔN NG? TÌNH YÊU ? CÁC LOÀI HOA Je t'aime, Moi oiy neya, Ich liebe Dich, Ti amo, Saya cinta padamu, Te quiero, Seni seviyo*rum, Eg elskar deg, Kimi o ai shiteru, Mai tumase pyar karata hun. Ðó vô vàn cách bi?u hi?n ngôn ng? c?a tình yêu b?ng nh?ng th? ti?ng khác nhau ? kh?p noi trên th? gi?i: Pháp, Qu?ng Ðông, Ð?c, ý, Indônêxia, Tây Ban Nha, Th? Nhi K?, Na Uy, Nh?t B?n, Hindi ho?c b?ng ti?ng Anh "I love you". Tháng Giêng là tháng c?a tình yêu u ? Vâng h?n nhiên là nhu v?y n?u b?n d? ý r?ng nh?ng thanh sôcôla, nh?ng t?m thi?p, hoa h?ng và nh?ng b?a an t?i ngon lành d?u t?p trung dành cho m?t ngày d?c bi?t, dó là ngày Tình Yêu 14 tháng 2. S? lãng m?n trong m?i con ngu?i chúng ta tìm th?y ngu?n nang lu?ng m?i vào nh?ng ngày mùa xuân ?m áp. Nh?ng bài tho du?c vi?t ra gi?y b?ng bút và ngày nay là bàn phím d? g?i thu di?n t? và nh?ng l?i ng?t ngào nhu dòng su?i c? tuôn ra b?t t?n. Gi?ng nhu nh?ng bông hoa u?t kim huong n? b?ng trên t?m chan dày b?ng tuy?t cu?i cùng c?a nh?ng ngày giá l?nh, màu s?c d?c trung c?a Valentine là hai màu d?, tr?ng. Vào nh?ng nam 1600, ngôn ng? b?ng hoa du?c p át tri?n ? Constantinople và trong tho ca Ba Tu. Vua Charles II chính là ngu?i dã gi?i thi?u tho ca c?a d?t nu?c Ba Tu v?i châu Âu và quý bà Lady Mary Wortley Montagu dã mang ngôn ng? c?a loài hoa t? Th? Nhi K? d?n nu?c Anh nam 1716. Nó b?t d?u lan r?ng d?n nu?c Pháp và ngu?i ta dã t?p h?p thành c? m?t cu?n sách g?m 800 b?c thông di?p b?ng hoa r?t n?i ti?ng, cu?n Le Langage des Fleurs (ngôn ng? c?a các loài hoa). Nh?ng dôi tình nhân yêu nhau dã trao d?i cho nhau nh?ng b?c thông di?p v? tình yêu khi h? trao cho nhau nh?ng doá hoa ho?c bó hoa dã du?c l?a ch?n. Màu tr?ng và d? bi?u trung cho s? hoà h?p trong tình yêu màu vàng ngh? có nghia là xin d?ng l?i d?ng trong khi dó m?t n? h?ng l?i c?nh báo ai dó r?ng em còn bé l?m các anh oi. H?ng vàng bi?u trung cho s? ghen tuông hoa irit vàng th? hi?n s? n?ng nàn trong tình yêu Hoa cây ph? bi?u hi?n c?a s? làm lành và hoa thu?ng xuân bi?u hi?n c?a hôn nhân. Nh?ng b?c thông di?p này s? càng ph?c t?p hon n?u các lo?i hoa du?c k?t h?p v?i nhau. M?t doá h?ng dã n? h?t di kèm v?i hai n? h?ng bi?u hi?n s? bí m?t. Hãy b? nh?ng chi?c gai c?a m?t n? h?ng t?c là b?n có ý Tôi không còn e s? n?a. Ng?t b? nh?ng chi?c lá và b?n nói r?ng Ch?ng có di?u gì d? hi v?ng mà cung ch?ng có di?u gì dáng e s? n?a". B?n mu?n nói "S? ng?t ngào vô hình c?a em dã quy?n ru trái tim tôi" ? Hãy t?ng hoa lan chuông cùng v?i nh?ng cành duong x?. Ðã t? lâu, hoa h?ng du?c coi là lo?i hoa truy?n th?ng c?a ngày Tình Yêu và có l? chúng ta ph?i ch?u on ngu?i La Mã v? di?u dó. Theo truy?n thuy?t, m?t ngu?i ph? n? tên là Rodanthe dã b? r?t nhi?u k? c?u hôn theo du?i m?t cách cu?ng nhi?t d?n m?c h? dã d?p v? c?a nhà cô. Ði?u này dã làm cho n? th?n Dianna n?i gi?n. Bà bèn bi?n cô gái thành m?t loài hoa và m?i m?t k? c?u hôn du?c bi?n thành nh?ng cái gai trên bông hoa dó. Nh?ng ai mu?n hái hoa thì hãy coi ch?ng nh?ng chi?c gai ! Có l? chính vì v?y mà sau này chúng ta có câu thành ng? M?t tình th? gai góc"(a thorny situation). ,Chúc các b?n luôn may m?n và h?nh phúc tron ngày Valentine. Hãy bi?u d?t ngôn ng? tình yêu c?a mình trong ngày Valentine theo ti?ng m? d?: Anh yêu em, em yêu anh, Wo ai ni, Obicham te, I mog di narrisch gern, Ek het jou liefe, Ti tengu cara, Tangsinul sarang ha yo, Ja cie kocham, Te iu besc Ich libe dich, ho?c Mena Tanda Wena". Tình yêu ch? d?n v?i nh?ng ai v?n còn ni?m tin khi dã t?ng th?t b?i, bi?t d?ng lên vì tình yêu c?a mình , b?n ch? m?t m?t phút d? thích m?t ngu?i , m?t gi? d? làm quen và m?t ngày d? yêu m?t ngu?i , nhung b?n ph?i m?t c? cu?c d?i d? quên ngu?i dó, d?ng yêu ngu?i ta vì v? b? ngoài c?a h? ,vì theo nam tháng thì v? b? ngoài cung tàn phai ,mà cái chính là b?n chua ch?c dã có tình yêu th?c s? t? phía h? , hãy yêu ngu?i mang d?n n? cu?i trên môi b?n vì n? cu?i luôn mang d?n cho b?n ni?m h?nh phúchttp://kidlove.tkho?c                                                               Ð?nh m?nh mang chúng ta d?n v?i nhau nhung chính chúng ta làm cho d?nh m?nh thành s? th?t
Downloads
ban co the truy nhap dong song ngoc bich site theo cac dia chi sau khi site bi hack http://thanhhoangtu.dk3.com http://dongsongngocbich.net.tf http://dongsongngocbich.qn.com http://thugianvn.tk http://bonghongchotinhdau.ru.tf http://thanhhai.dk3.com http://thanhbinhlove.dk3.com http://vietlove.dk3.com http://thanhhaicomputer.dk3.com aboume: thanhhoangtu vo gia cu chi bie du muc tren mang ban co the lien he voi toi theo mail kedumuc85@yahoo.com wed site dc xay dung voi su giup do cu buihai ptth chuyen nguyen trai hai duong cac ban dang nghe doan nhac ffx10 web site duoc xay dung boi thanh hoang tu va Dang Duc ( hoang tu@) cac ban muon duyet web nhanh dat duoc muc dich cua minh ban vui long doc huong dan ma neu ban cam thay co du kha nang khong can doc huong dan thi ban cu thu tu thu suc xem sau khi xem trang web ban bi lac thi hay nhan vao nut refresh tren thanh cong cu kedumuc85 hoan ngenh ban dat home cho dongsongngocbich trong doi luon luon ban cam thay nhung viec rat kho khan nhung toi cung vay phat day rang doi la be kho ma nhung ban hay ngi minh la ai minh hon moi nguoi cai gi ban hat phat huy cai hon cua minh bat cu viec gi ban cung co the lam duoc du dieu do la khong the minh tin nhu vay ! truoc day nhin vao mot web site minh mo uoc lam duoc mot web rieng cho rieng minh nhung lam the nao nhi dieu nay la ko the!! minh nghi the thoi nhung dieu ko the co the bien thanh dieu co the khi ban kien nhan tim hieu no minh cung vay vi the ma minh cuoi cung cung tao cho rieng minh mot trang tuy rang trong qua trinh tao web minh that su gap nhieu that bai ? ai cung the ma gio da tao sc web cho rieng minh thi lai luon web do noi tieng (con nguoi long tham vo day ma) dieu nay ngoai su co gang can co su giup do cua cac ban mong rang dong song ngoc bich cung giong nhu dong song que huong cua cac ban chuc ban thanh cong anh yeu em that ma em hay tin du em chua tin
ℼⴭ∧⼼楴汴㹥⼼敨摡ⴾ㸭ਊ猼牣灩⁴祴数∽整瑸樯癡獡牣灩≴ਾ⼯睏敮䥲ੑ慶⁲彟楯影捰⁴‽〵਻晩
彟楯影捰㹴ㄽ〰簠⁼慍桴昮潬牯䴨瑡⹨慲摮浯⤨ㄪ〰⠯〱ⴰ彟楯影捰⥴
‾‰
੻慶⁲潟煩ⁱ‽潟煩ⁱ籼嬠㭝弊楯煱瀮獵⡨❛楯影摡偤条䉥慲摮Ⱗ䰧捹獯崧㬩弊楯煱瀮獵⡨❛楯影摡偤条䍥瑡Ⱗ䤧瑮牥敮⁴‾敗獢瑩獥崧㬩弊楯煱瀮獵⡨❛楯影摡偤条䱥晩捥捹敬Ⱗ䤧瑮湥❤⥝਻潟煩⹱異桳嬨漧煩摟呯条崧㬩⠊畦据楴湯⤨笠瘊牡漠煩㴠搠捯浵湥⹴牣慥整汅浥湥⡴猧牣灩❴㬩漠煩琮灹⁥‽琧硥⽴慪慶捳楲瑰㬧漠煩愮祳据㴠琠畲㭥漊煩献捲㴠搠捯浵湥⹴潬慣楴湯瀮潲潴潣‫⼧瀯⹸睯敮楲⹱敮⽴瑳獡猯氯捹獯⹮獪㬧瘊牡猠㴠搠捯浵湥⹴敧䕴敬敭瑮䉳呹条慎敭✨捳楲瑰⤧せ㭝猠瀮牡湥乴摯⹥湩敳瑲敂潦敲漨煩‬⥳਻⥽⤨਻੽⼊⼯⼯⼯䜠潯汧⁥湁污瑹捩ੳ慶⁲束煡㴠张慧ⁱ籼嬠㭝弊慧⹱異桳嬨弧敳䅴捣畯瑮Ⱗ✠䅕㈭㐱㈰㤶ⴵㄲ崧㬩弊慧⹱異桳嬨弧敳䑴浯楡乮浡❥‬愧杮汥楦敲挮浯崧㬩弊慧⹱異桳嬨弧敳䍴獵潴噭牡Ⱗㄠ‬洧浥敢彲慮敭Ⱗ✠污⼴慮瑭慵❮‬崳㬩弊慧⹱異桳嬨弧牴捡偫条癥敩❷⥝਻昨湵瑣潩⡮
੻†慶⁲慧㴠搠捯浵湥⹴牣慥整汅浥湥⡴猧牣灩❴㬩朠⹡祴数㴠✠整瑸樯癡獡牣灩❴※慧愮祳据㴠琠畲㭥 朠⹡牳⁣‽✨瑨灴㩳‧㴽搠捯浵湥⹴潬慣楴湯瀮潲潴潣‿栧瑴獰⼺猯汳‧›栧瑴㩰⼯睷❷
‫⸧潧杯敬愭慮祬楴獣挮浯术⹡獪㬧 瘠牡猠㴠搠捯浵湥⹴敧䕴敬敭瑮䉳呹条慎敭✨捳楲瑰⤧せ㭝猠瀮牡湥乴摯⹥湩敳瑲敂潦敲木ⱡ猠㬩紊⠩㬩ਊ⼯⼯⼯䰠捹獯䤠楮楴污穩瑡潩⼯⼯⼯⼯⼯⼯⼯⼯⼯⼯ਯ慶⁲祬潣彳摡㴠䄠牲祡⤨਻慶⁲祬潣彳敳牡档煟敵祲㴠∠㬢瘊牡氠捹獯潟汮慯彤楴敭㭲ਊ慶⁲浣牟汯⁥‽氢癩≥਻慶⁲浣桟獯⁴‽愢杮汥楦敲氮捹獯挮浯㬢瘊牡挠彭慴楸⁤‽⼢敭扭牥浥敢摤摥㬢瘊牡愠杮汥楦敲浟浥敢彲慮敭㴠∠污⼴慮瑭慵≮਻慶⁲湡敧晬物彥敭扭牥灟条⁥‽愢㑬港浡畴湡椯摮硥⸳瑨≭਻慶⁲湡敧晬物彥慲楴杮彳慨桳㴠∠㔱㜳㠴㤳㘲㐺搶昸敢收ㅦ㍦㥡晤㕤㜵㡤戰㠶㝦㐷≤਻瘊牡氠捹獯慟彤慣整潧祲㴠笠搢潭≺∺潳楣瑥屹爯汥瑡潩獮楨獰Ⱒ漢瑮牡敧≴∺䌦呁昽浡汩╹〲湡╤〲楬敦瑳汹獥䰦䌲呁爽汥瑡潩獮楨獰Ⱒ昢湩彤桷瑡㨢瀢牡獩索਻瘊牡氠捹獯慟彤敲潭整慟摤⁲‽㔢⸴㘱⸱ㄷ㠮∷਻慶⁲祬潣彳摡睟睷獟牥敶⁲‽眢睷愮杮汥楦敲氮捹獯挮浯㬢瘊牡攠楤彴楳整畟汲㴠∠睷⹷湡敧晬物⹥祬潣⹳潣⽭慬摮湩⽧慬摮湩⹧浴汰甿浴獟畯捲㵥潨獵♥瑵彭敭楤浵氽湡楤杮慰敧甦浴损浡慰杩㵮潴汯慢汲湩≫਻㰊猯牣灩㹴㰊捳楲瑰琠灹㵥琢硥⽴慪慶捳楲瑰•牳㵣栢瑴㩰⼯捳楲瑰⹳祬潣⹳潣⽭慣浴湡椯楮⹴獪㸢⼼捳楲瑰ਾ㰊捳楲瑰琠灹㵥琧硥⽴慪慶捳楲瑰㸧 慶⁲潧杯敬慴⁧‽潧杯敬慴⁧籼笠㭽 潧杯敬慴⹧浣⁤‽潧杯敬慴⹧浣⁤籼嬠㭝 昨湵瑣潩⡮
੻†瘠牡朠摡⁳‽潤畣敭瑮挮敲瑡䕥敬敭瑮✨捳楲瑰⤧਻†朠摡⹳獡湹⁣‽牴敵਻†朠摡⹳祴数㴠✠整瑸樯癡獡牣灩❴਻†瘠牡甠敳卓⁌‽栧瑴獰✺㴠‽潤畣敭瑮氮捯瑡潩⹮牰瑯捯汯਻†朠摡⹳牳⁣‽用敳卓⁌‿栧瑴獰✺㨠✠瑨灴✺
ਫ††✠⼯睷⹷潧杯敬慴獧牥楶散⹳潣⽭慴⽧獪术瑰樮❳਻†瘠牡渠摯⁥‽潤畣敭瑮朮瑥汅浥湥獴祂慔乧浡⡥猧牣灩❴嬩崰਻†渠摯⹥慰敲瑮潎敤椮獮牥䉴晥牯⡥慧獤‬潮敤㬩 ⥽⤨਻⼼捳楲瑰ਾਊ猼牣灩⁴祴数✽整瑸樯癡獡牣灩❴ਾ朠潯汧瑥条挮摭瀮獵⡨畦据楴湯⤨笠 †潧杯敬慴⹧敤楦敮汓瑯✨㤯㤵㌶㤵⼶乁彇〳砰㔲弰晤❰‬㍛〰‬㔲崰‬搧癩札瑰愭ⵤ㐱〵〲㐷㐸㜰ⴰ✰⸩摡卤牥楶散木潯汧瑥条瀮扵摡⡳⤩਻†朠潯汧瑥条攮慮汢卥牥楶散⡳㬩 ⥽਻⼼捳楲瑰ਾ㰊捳楲瑰琠灹㵥琧硥⽴慪慶捳楲瑰㸧 潧杯敬慴⹧浣⹤異桳昨湵瑣潩⡮
੻†朠潯汧瑥条搮晥湩卥潬⡴⼧㔹㘹㔳㘹䄯䝎慟潢敶㝟㠲㥸弰晤❰‬㝛㠲‬〹ⱝ✠楤⵶灧⵴摡ㄭ㔴㈰㜰㠴〴〷ㄭ⤧愮摤敓癲捩⡥潧杯敬慴⹧異慢獤⤨㬩 †潧杯敬慴⹧湥扡敬敓癲捩獥⤨਻素㬩㰊猯牣灩㹴ਊ猼牣灩⁴祴数✽整瑸樯癡獡牣灩❴ਾ朠潯汧瑥条挮摭瀮獵⡨畦据楴湯⤨笠 †潧杯敬慴⹧敤楦敮汓瑯✨㤯㤵㌶㤵⼶乁彇敢潬彷㈷堸〹摟灦Ⱗ嬠㈷ⰸ㤠崰‬搧癩札瑰愭ⵤ㐱〵〲㐷㐸㜰ⴰ✲⸩摡卤牥楶散木潯汧瑥条瀮扵摡⡳⤩਻†朠潯汧瑥条攮慮汢卥牥楶散⡳㬩 ⥽਻⼼捳楲瑰ਾਊ猼牣灩⁴祴数∽整瑸樯癡獡牣灩≴ਾ昨湵瑣潩⡮獩⥖笠 †椠⁦ℨ獩⥖笠 †††爠瑥牵㭮 †素ਊ††⼯桴獩氮捹獯獟慥捲彨畱牥⁹‽祬潣彳敧彴敳牡档牟晥牥敲⡲㬩 †瘠牡愠䵤牧㴠渠睥䄠䵤湡条牥⤨਻††慶⁲祬潣彳牰摯獟瑥㴠愠䵤牧挮潨獯健潲畤瑣敓⡴㬩 †瘠牡猠潬獴㴠嬠氢慥敤扲慯摲Ⱒ∠敬摡牥潢牡㉤Ⱒ∠潴汯慢彲浩条≥‬琢潯扬牡瑟硥≴‬猢慭汬潢≸‬琢灯灟潲潭Ⱒ∠潦瑯牥∲∬汳摩牥崢਻††慶⁲摡慃⁴‽桴獩氮捹獯慟彤慣整潧祲਻††摡杍⹲敳䙴牯散偤牡浡✨慰敧Ⱗ⠠摡慃⁴☦愠䍤瑡搮潭⥺㼠愠䍤瑡搮潭⁺›洧浥敢❲㬩ਊ††晩⠠桴獩氮捹獯獟慥捲彨畱牥⥹笠 †††愠䵤牧献瑥潆捲摥慐慲⡭欢祥潷摲Ⱒ琠楨⹳祬潣彳敳牡档煟敵祲㬩 †素ਠ††汥敳椠⁦愨䍤瑡☠…摡慃⹴楦摮睟慨⥴笠 †††愠䵤牧献瑥潆捲摥慐慲⡭欧祥潷摲Ⱗ愠䍤瑡昮湩彤桷瑡㬩 †素ਊ††潦⁲瘨牡猠椠汳瑯⥳笠 †††瘠牡猠潬⁴‽汳瑯孳嵳਻††††晩⠠摡杍⹲獩汓瑯癁楡慬汢⡥汳瑯⤩笠 †††††琠楨⹳祬潣彳摡獛潬嵴㴠愠䵤牧朮瑥汓瑯猨潬⥴਻††††੽††੽ਊ††摡杍⹲敲摮牥效摡牥⤨਻††摡杍⹲敲摮牥潆瑯牥⤨਻⡽昨湵瑣潩⡮
੻††慶⁲⁷‽ⰰ栠㴠〠‬業楮畭呭牨獥潨摬㴠㌠〰਻††晩⠠潴⁰㴽猠汥⥦笠 †††爠瑥牵牴敵਻††੽ †椠⁦琨灹潥⡦楷摮睯椮湮牥楗瑤⥨㴠‽渧浵敢❲⤠笠 †††眠㴠眠湩潤⹷湩敮坲摩桴਻††††⁨‽楷摮睯椮湮牥效杩瑨਻††੽††汥敳椠⁦搨捯浵湥⹴潤畣敭瑮汅浥湥⁴☦⠠潤畣敭瑮搮捯浵湥䕴敬敭瑮挮楬湥坴摩桴簠⁼潤畣敭瑮搮捯浵湥䕴敬敭瑮挮楬湥䡴楥桧⥴
੻††††⁷‽潤畣敭瑮搮捯浵湥䕴敬敭瑮挮楬湥坴摩桴਻††††⁨‽潤畣敭瑮搮捯浵湥䕴敬敭瑮挮楬湥䡴楥桧㭴 †素 †攠獬⁥晩⠠潤畣敭瑮戮摯⁹☦⠠潤畣敭瑮戮摯⹹汣敩瑮楗瑤⁨籼搠捯浵湥⹴潢祤挮楬湥䡴楥桧⥴
੻††††⁷‽潤畣敭瑮戮摯⹹汣敩瑮楗瑤㭨 †††栠㴠搠捯浵湥⹴潢祤挮楬湥䡴楥桧㭴 †素ਊ††敲畴湲⠠眨㸠洠湩浩浵桔敲桳汯⥤☠…栨㸠洠湩浩浵桔敲桳汯⥤㬩紊⤨⤩㬩ਊਊ楷摮睯漮汮慯⁤‽畦据楴湯⤨笠 †瘠牡映㴠搠捯浵湥⹴敧䕴敬敭瑮祂摉∨祬潣䙳潯整䅲≤㬩 †瘠牡戠㴠搠捯浵湥⹴敧䕴敬敭瑮䉳呹条慎敭∨潢祤⤢せ㭝 †戠愮灰湥䍤楨摬昨㬩 †映献祴敬搮獩汰祡㴠∠汢捯≫਻††潤畣敭瑮朮瑥汅浥湥䉴䥹⡤氧捹獯潆瑯牥摁䙩慲敭⤧献捲㴠✠愯浤愯⽤潦瑯牥摁椮牦浡⹥瑨汭㬧ਊ††⼯匠楬敤⁲湉敪瑣潩੮††昨湵瑣潩⡮
੻††††慶⁲⁥‽潤畣敭瑮挮敲瑡䕥敬敭瑮✨晩慲敭⤧਻††††⹥瑳汹⹥潢摲牥㴠✠✰਻††††⹥瑳汹⹥慭杲湩㴠〠਻††††⹥瑳汹⹥楤灳慬⁹‽戧潬正㬧 †††攠献祴敬挮獳汆慯⁴‽爧杩瑨㬧 †††攠献祴敬栮楥桧⁴‽㈧㐵硰㬧 †††攠献祴敬漮敶晲潬⁷‽栧摩敤❮਻††††⹥瑳汹⹥慰摤湩⁧‽㬰 †††攠献祴敬眮摩桴㴠✠〳瀰❸਻††⥽⤨਻ਊ††⼯䈠瑯潴摁䤠橮捥楴湯 †⠠映湵瑣潩⡮
੻††††慶⁲⁢‽潤畣敭瑮朮瑥汅浥湥獴祂慔乧浡⡥戢摯≹嬩崰਻ †††瘠牡椠晩㴠搠捯浵湥⹴牣慥整汅浥湥⡴椧牦浡❥㬩 †††椠晩献祴敬戮牯敤⁲‽〧㬧 †††椠晩献祴敬洮牡楧‽㬰 †††椠晩献祴敬搮獩汰祡㴠✠汢捯❫਻††††楩⹦瑳汹⹥獣䙳潬瑡㴠✠楲桧❴਻††††楩⹦瑳汹⹥敨杩瑨㴠✠㔲瀴❸਻††††楩⹦瑳汹⹥癯牥汦睯㴠✠楨摤湥㬧 †††椠晩献祴敬瀮摡楤杮㴠〠਻††††楩⹦瑳汹⹥楷瑤⁨‽㌧〰硰㬧 †††椠晩献捲㴠✠愯浤愯⽤湩敪瑣摁椮牦浡⹥瑨汭㬧 †††ਠ††††慶⁲摣癩㴠搠捯浵湥⹴牣慥整汅浥湥⡴搧癩⤧਻††††摣癩献祴敬㴠∠楷瑤㩨〳瀰㭸慭杲湩ㄺ瀰⁸畡潴∻਻††††摣癩愮灰湥䍤楨摬
楩⁦㬩 †††椠⡦戠⤠ †††笠 †††††戠椮獮牥䉴晥牯⡥摣癩‬⹢慬瑳桃汩⥤਻††††੽††⥽⤨਻紊ਊ㰊猯牣灩㹴ਊ猼祴敬ਾ⌉潢祤⸠摡敃瑮牥汃獡筳慭杲湩〺愠瑵絯㰊猯祴敬ਾ㰊楤⁶瑳汹㵥戢捡杫潲湵㩤愣敢昶㬶戠牯敤⵲潢瑴浯ㄺ硰猠汯摩⌠〵愷㜸※潰楳楴湯爺汥瑡癩㭥稠椭摮硥㤺㤹㤹㤹㸢ਊ††搼癩挠慬獳∽摡敃瑮牥汃獡≳猠祴敬∽楤灳慬㩹汢捯Ⅻ浩潰瑲湡㭴漠敶晲潬㩷楨摤湥※楷瑤㩨ㄹ瀶㭸㸢 †††㰠⁡牨晥∽瑨灴⼺眯睷愮杮汥楦敲氮捹獯挮浯∯琠瑩敬∽湁敧晬物⹥潣㩭戠極摬礠畯⁲牦敥眠扥楳整琠摯祡∡猠祴敬∽楤灳慬㩹汢捯㭫映潬瑡氺晥㭴眠摩桴ㄺ㘸硰※潢摲牥〺㸢 †††㰠浩⁧牳㵣⼢摡⽭摡愯杮汥楦敲昭敲䅥⹤灪≧愠瑬∽楓整栠獯整⁤祢䄠杮汥楦敲挮浯›畂汩⁤潹牵映敲⁥敷獢瑩⁥潴慤ⅹ•瑳汹㵥搢獩汰祡戺潬正※潢摲牥〺•㸯 †††㰠愯ਾ††††搼癩椠㵤愢彤潣瑮楡敮≲猠祴敬∽楤灳慬㩹汢捯Ⅻ浩潰瑲湡㭴映潬瑡氺晥㭴眠摩桴㜺㠲硰∠ਾ††††††猼牣灩⁴祴数∽整瑸樯癡獡牣灩≴搾捯浵湥⹴牷瑩⡥祬潣彳摡❛敬摡牥潢牡❤⥝㰻猯牣灩㹴 †††㰠搯癩ਾ††⼼楤㹶㰊搯癩ਾ㰊ⴡ‭⼯⼯⼯⼯⼯⼯⼯⼯⼯⼯⼯⼯⼯⼯⼯⼯⼯⼯ ⴭਾ猼牣灩⁴祴数∽整瑸樯癡獡牣灩≴搾捯浵湥⹴牷瑩⡥祬潣彳摡❛汳摩牥崧㬩⼼捳楲瑰ਾਊ搼癩椠㵤氢捹獯潆瑯牥摁•瑳汹㵥戢捡杫潲湵㩤愣敢昶㬶戠牯敤⵲潴㩰瀱⁸潳楬⁤㔣㜰㡡㬷挠敬牡戺瑯㭨搠獩汰祡渺湯㭥瀠獯瑩潩㩮敲慬楴敶※⵺湩敤㩸㤹㤹㤹∹ਾ搼癩挠慬獳∽摡敃瑮牥汃獡≳猠祴敬∽楤灳慬㩹汢捯Ⅻ浩潰瑲湡㭴漠敶晲潬㩷楨摤湥※楷瑤㩨㌹瀶㭸㸢ऊ搼癩椠㵤愢汦湩獫潨摬牥•瑳汹㵥昢潬瑡氺晥㭴眠摩桴ㄺ㘸硰∻ਾ††††愼栠敲㵦栢瑴㩰⼯睷⹷湡敧晬物⹥祬潣⹳潣⽭•楴汴㵥䄢杮汥楦敲挮浯›畢汩⁤潹牵映敲⁥敷獢瑩⁥潴慤ⅹ•瑳汹㵥搢獩汰祡戺潬正※潢摲牥〺㸢 †††††㰠浩⁧牳㵣⼢摡⽭摡愯杮汥楦敲昭敲䅥㉤樮杰•污㵴匢瑩⁥潨瑳摥戠⁹湁敧晬物⹥潣㩭䈠極摬礠畯⁲牦敥眠扥楳整琠摯祡∡猠祴敬∽楤灳慬㩹汢捯㭫戠牯敤㩲∰⼠ਾ††††⼼㹡 †㰠搯癩ਾ††椼牦浡⁥摩∽祬潣䙳潯整䅲楤牆浡≥猠祴敬∽潢摲牥〺※楤灳慬㩹汢捯㭫映潬瑡氺晥㭴栠楥桧㩴㘹硰※癯牥汦睯栺摩敤㭮瀠摡楤杮〺※楷瑤㩨㔷瀰≸㰾椯牦浡㹥㰊搯癩ਾ⼼楤㹶ਊਊ