Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!
BH a! anh yeu em anh co the danh nhieu hon the cho em Không the có mot t́nh yêu dep mà chi có giay phút vinh cuu cua t́nh yêu                                                           - DANH NGÔN T̀NH YÊU-                                    Chet cho nguoi ḿnh yêu th́ de hon song voi nguoi ḿnh yêu rat nhieu - A.D. VIGNY                                            - Chúng ta không the nào yêu duoc neu không duoc nghe ve t́nh yêu - LA ROCHEFOUCAULD                      - Hanh phúc dích thuc cua nguoi dàn bà, phai chang là nhung t́nh nghia thiêng liêng cua vo và chang dành cho nhau dan tan lúc dau bac rang long.                                                  - Yêu không phai là nh́n nhau, mà cùng nh́n ve mot huong - ST. EXUPERY                                           &n sp;                                              ái t́nh chân chính nhu mot bóng ma.                                                                               Nghe nói th́ nhi?u nhung ít ngu?i nào g?p du?c.                                        Chân lư cuoi cùng trên cơi doi von chi là t́nh yêu. Yêu là song và c̣n song là c̣n yêu.                                                            Có ghen moi là yêu, nhung ghen quá se giet chet t́nh yêu .                         Trong chuyen yêu thuong không bao gio day du cung nhu không có lúc nào thua. Dù cho có viet cho nhau bang ngh́n hang   van lá thu cung không bao gio voi duoc noi niem thuong nho dang chat chua trong ḷng hai ke yêu nhau. Ngon lua t́nh không bao gio tàn trong nhung chiec ḷ làm bang ti , bang bang máu. Nhung lá thu t́nh chi giúp cho nhung nguoi yêu thuong nhau voi di phan nào thuong nho mà không bao gio trút con duoc niem yêu.                              Neu ban không may man duoc dáp loi trong t́nh yêu th́ hăy co che dau noi dau cua ḿnh neu ban không muon tu ha thap ḿnh.(g.stand) Có nhung vuc sâu mà t́nh yêu cung không the vuot qua duoc dù cho dôi cánh cua nó có rong và khoe den dâu.(balzac) Tính cách cua con nguoi càng manh th́ anh ta càng thuy chung trong t́nh yêu.                                                      Có mot thu hoa hong không gai, dó là t́nh bang huu.                                                      Có mot thu hoa h?ng nhieu gai nhat, dó là hoa t́nh .(M.X quy-do-ri) * Nguoi dàn ông và mot nguoi dàn bà thuong hay nói chuyen t́nh ban truoc t́nh yêu. T́nh ban ay là mot thu t́nh gio t?o de che dau mot mai t́nh bên trong mà ca hai không ai dám nói ra. (Marcel Proust.) * Trên doi chi có mot viec dáng nói là t́nh yêu v́ nó là mam maong cua sung suong và là nguyên nhân cua dau kho. (Ronsard.) * Khi bet dau yêu tuc là bat dau buoc vào cuoc song. (Tuc ngu Pháp.) * Muon biet tho nào là t́nh yêu th́ phai biet song cho ke khác. Song cho ke khác tuc là yêu. (Godwin.) * doii nguoi nhu mot cành hoa mà Ái-T́nh là mot gi?t m?t. (Victor Hugo.) * M?t ngu?i dàn ông càng giàu càng khó cho dàn bà chung t́nh v?i ḿnh. * Ho dă hành dong dúng v́ không phai có tien là muon ǵ cung duoc. (Sacha Guitry.) * Cái kh? c?a dàn ông là v? nghen, cái kh? c?a dàn bà là ch?ng vui tính. (J.Jacque Rousseau.) * Đàn ông không v? không tranh d?u. Đàn bà không ch?ng không dau kh?. (Ciceron.) * Ngu?i dàn bà có nhi?u lúc dau kh? vô cùng v́ s? kh?c kh? quá dáng c?a dàn ông. Tuy nhiên nhu th? h? không dau kh? b?ng m?t ngu?i dàn ông l?nh lùng v?i v? không d?m x?a ǵ d?n gia d́nh. Khi l?y ch?ng, ngu?i dàn bà g?p m?t ngu?i ch?ng cuong quy?t quân t? giàu ngh? l?c th́ không ǵ làm cho ngu?i dàn bà sung su?ng cho b?ng. Ngu?i l?i, khi g?p m?t ngu?i nhu nhu?c, lu?i bi?ng th?t không c̣n ǵ dau kh? cho ngu?i dàn bà hon. (Gina Lombrosso.) * Tu?i tr? là tu?i không ng?i ngùng ǵ c? và không ghi ng? ǵ c?. (Susanna March.) * Mu?n gi? ch?ng m?t cách hay tuy?t là làm sao cho ch?ng ghen m?t chút chút. * Mu?n m?t ch?ng m?t cách hay tuy?t là làm sao cho ch?ng ghen m?t chút chút thêm m?t chút chút. (Mencken.) * M?t ngu?i dàn bà x?u m?t nhung d?p ḷng là ngu?i dàn bà d?p. M?t ngu?i dàn bà d?p m?t, nhung ḷng d? không d?p là ngu?i dàn bà x?u. (Jean Rigaux.) * T́nh yêu thu?ng làm cho con ngu?i mù quáng. Khi hai k? yêu nhau bao gi? cung cho ngu?i ḿnh yêu và nh?ng chuy?n c?a ḿnh hoàn toàn h?p lư. Ch? có nh?ng ngu?i ngoài m?i nh?n du?c dâu là ph?i dâu là sai. (Albert Camus.) * Ngu?i ta có th? quy?n ru ngu?i dàn bà b?ng s? d?i trá. Nhung ngu?i ta ch? chinh ph?c du?c ngu?i dàn bà b?ng t?m ḷng chân th?t mà thôi. (Krassovsky.) * Ái t́nh và h?nh phúc là h́nh v?i bóng, n?u bi?t b?o v? th́ h?nh phúc s? thành s? th?t, ngu?c l?i n?u không bi?t b?o v? th́ h?nh phúc ch? là m?t h́nh ?nh ?o tu?ng không bao gi? có. (Pascal.) * Mu?n do?t du?c h?nh phúc torng gia d́nh, mu?n có m?t ngu?i b?n d?i lư tu?ng, vi?c dó không quan tr?ng b?ng t? h?i chính ḿnh dă là ngu?i lư tu?ng chua dă? (Lelend Foster Wood.) * Không ǵ dau d?n cho ngu?i dàn bà b?ng c?m th?y ḿnh thua sút nh?ng ngu?i chung quanh b?t c? m?t phuong i?n nào cung v?y mà nh?t là phuong di?n t́nh c?m. (Gina Lombrosso.) * Khi hai k? yêu nhau lúc xa nhau c̣n nói d?n chuy?n xa nhau là h? c̣n nh? t?i nhau. (Léon Tolstooi.) *Khó mà thuong yêu du?c m?t l?n th? hai ngu?i mà ḿnh dă h?t thuong yêu. (La Rocheffoucauld.) * Thu?ng thu?ng ngu?i ta thu?ng hay nói m?i t́nh d?u là m?i t́nh d?p nh?t, nhung chính m?i t́nh cu?i cùng m?i th?t s? là m?i t́nh b?t di?t. (Jean Paul Sartre.) * T́nh yêu chân th?t không phân bi?t giai c?p tu?i tác, d?a v? danh v?ng... Nó sang b?ng t?t c?. Nó là v? th?n c?a t́nh c?m. (Lope De Vegas.) * T?o hóa sinh ra ngu?i dàn bà g?n nhu ch? d? cho ḿnh nh?n du?c yêu thuong hon là d? thu?ng th?c, nhu nh?ng dóa hoa thom làm cho nh?ng k? chung quanh c?m nh?n du?c tru?c khi chính ḿnh th? hu?ng, ngu?i dàn bà th?t dúng là nh?ng dóa hoa t́nh ái. (Alphonse Esquiros.) * Đ?ng bao gi? cu?i m?t ngu?i dàn bà khi h? không yêu ḿnh dù là h? dem d?n cho ḿnh m?t kho vàng. (Lope De Vegas.) * Lúc c̣n làm t́nh nhân th́ ngu?i dàn ông là ngu?i kh? nh?t. Lúc thành v? ch?ng r?i, ngu?i dàn bà là ngu?i thi?t tḥi nhi?u nh?t. (W.Shakespeare.) * Trong gia d́nh c? ch?ng l?n v? d?u ph?i bi?t ph?c thi?n và thông c?m l?n nhau. Khi ngu?i dàn ông có di?u l?i ch? tránh né tru?c nh?ng l?i trách móc c?a v? ph?i công nh?n, ngu?i dàn bà khi có chuy?n trái ph?i thành th?t xin l?i cùng ch?ng. Con ngu?i không ai toàn m?, chuy?n v? ch?ng cung th? mà thôi. Bi?t ph?c thi?n và tha th? cho nhau th́ gia d́nh càng ngày càng tr? nên h?nh phúc, ngu?c l?i càng ngoan c? bao nhiêu th́ gia d́nh càng d? dàng tan v? b?y nhiêu. (Gina Lombrosso.) * Đàn ông gi?t ngu?i b?ng hành d?ng Đàn bà gi?t ngu?i b?ng ánh m?t. (Paul Carrel.) * X? nào d?p nh?t u ? Xin thua, x? mà ngu?i yêu c?a ḿnh dang ?. (I.A.Krylov.) * Ngu?i ta n?m du?c h?nh phúc c?a ái t́nh trong nh?ng s? dau kh? c?a chính nó gây nên hon là nh?ng sung su?ng do chính nó mang d?n. (Dulos.) * Ái t́nh là m?t li?u thu?c d?ng, song không m?y ai có d? can d?m ch?i t?. (Montes Quieu.) * T?t c? h?nh phúc c?a ḿnh ó d?u do h?nh phúc c?a ḿnh cho. (Sully Prudhomme.) * Đ?ng bao gi? nên tin l?i h?a h?n c?a ngu?i dàn ông. Ngu?i dàn ông bao gi? cung nhi?u ư tu?ng ph?n b?i. Đ?ng bao gi? nuôi hy v?ng trong nh?ng l?i th? th?t c?a ngu?i dàn bà. Ngu?i dàn bà lúc nào cung có ư ph?n tr?c. (Alfred De Musset.) * Ch?t cho ngu?i mà ḿnh h?t ḷng thuong yêu c̣n d? hon là s?ng v?i ngu?i yêu ḿnh. (Byron.) * Tru?c m?t ngu?i yêu, không có ngu?i dàn bà nào x?u c?. (Ronsard.) * Yêu và du?c yêu là m?t b?n nh?c mà nghe măi không chán. (Madame De Stael.)   T́nh yêu không mù quáng b?ng ḷng t? ái Voltaine T́nh yêu thu?ng làm cho con ngu?i mù quáng. Khi hai k? yêu nhau bao gi? cung cho ngu?i ḿnh yêu và nh?ng chuy?n c?a ḿnh hoàn toàn h?p lư. Ch? có nh?ng ngu?i ngoài m?i nh?n du?c dâu là ph?i dâu là sai. Albert Camus Trong tr?n tuy?n Ái T́nh k? ch?y ch?n là k? thu?ng hay chi?n th?ng nh?t. Voltaire NGÔN NG? T̀NH YÊU NGÔN NG? T̀NH YÊU ? CÁC LOÀI HOA Je t'aime, Moi oiy neya, Ich liebe Dich, Ti amo, Saya cinta padamu, Te quiero, Seni seviyo*rum, Eg elskar deg, Kimi o ai shiteru, Mai tumase pyar karata hun. Đó vô vàn cách bi?u hi?n ngôn ng? c?a t́nh yêu b?ng nh?ng th? ti?ng khác nhau ? kh?p noi trên th? gi?i: Pháp, Qu?ng Đông, Đ?c, ư, Indônêxia, Tây Ban Nha, Th? Nhi K?, Na Uy, Nh?t B?n, Hindi ho?c b?ng ti?ng Anh "I love you". Tháng Giêng là tháng c?a t́nh yêu u ? Vâng h?n nhiên là nhu v?y n?u b?n d? ư r?ng nh?ng thanh sôcôla, nh?ng t?m thi?p, hoa h?ng và nh?ng b?a an t?i ngon lành d?u t?p trung dành cho m?t ngày d?c bi?t, dó là ngày T́nh Yêu 14 tháng 2. S? lăng m?n trong m?i con ngu?i chúng ta t́m th?y ngu?n nang lu?ng m?i vào nh?ng ngày mùa xuân ?m áp. Nh?ng bài tho du?c vi?t ra gi?y b?ng bút và ngày nay là bàn phím d? g?i thu di?n t? và nh?ng l?i ng?t ngào nhu ḍng su?i c? tuôn ra b?t t?n. Gi?ng nhu nh?ng bông hoa u?t kim huong n? b?ng trên t?m chan dày b?ng tuy?t cu?i cùng c?a nh?ng ngày giá l?nh, màu s?c d?c trung c?a Valentine là hai màu d?, tr?ng. Vào nh?ng nam 1600, ngôn ng? b?ng hoa du?c p át tri?n ? Constantinople và trong tho ca Ba Tu. Vua Charles II chính là ngu?i dă gi?i thi?u tho ca c?a d?t nu?c Ba Tu v?i châu Âu và quư bà Lady Mary Wortley Montagu dă mang ngôn ng? c?a loài hoa t? Th? Nhi K? d?n nu?c Anh nam 1716. Nó b?t d?u lan r?ng d?n nu?c Pháp và ngu?i ta dă t?p h?p thành c? m?t cu?n sách g?m 800 b?c thông di?p b?ng hoa r?t n?i ti?ng, cu?n Le Langage des Fleurs (ngôn ng? c?a các loài hoa). Nh?ng dôi t́nh nhân yêu nhau dă trao d?i cho nhau nh?ng b?c thông di?p v? t́nh yêu khi h? trao cho nhau nh?ng doá hoa ho?c bó hoa dă du?c l?a ch?n. Màu tr?ng và d? bi?u trung cho s? hoà h?p trong t́nh yêu màu vàng ngh? có nghia là xin d?ng l?i d?ng trong khi dó m?t n? h?ng l?i c?nh báo ai dó r?ng em c̣n bé l?m các anh oi. H?ng vàng bi?u trung cho s? ghen tuông hoa irit vàng th? hi?n s? n?ng nàn trong t́nh yêu Hoa cây ph? bi?u hi?n c?a s? làm lành và hoa thu?ng xuân bi?u hi?n c?a hôn nhân. Nh?ng b?c thông di?p này s? càng ph?c t?p hon n?u các lo?i hoa du?c k?t h?p v?i nhau. M?t doá h?ng dă n? h?t di kèm v?i hai n? h?ng bi?u hi?n s? bí m?t. Hăy b? nh?ng chi?c gai c?a m?t n? h?ng t?c là b?n có ư Tôi không c̣n e s? n?a. Ng?t b? nh?ng chi?c lá và b?n nói r?ng Ch?ng có di?u ǵ d? hi v?ng mà cung ch?ng có di?u ǵ dáng e s? n?a". B?n mu?n nói "S? ng?t ngào vô h́nh c?a em dă quy?n ru trái tim tôi" ? Hăy t?ng hoa lan chuông cùng v?i nh?ng cành duong x?. Đă t? lâu, hoa h?ng du?c coi là lo?i hoa truy?n th?ng c?a ngày T́nh Yêu và có l? chúng ta ph?i ch?u on ngu?i La Mă v? di?u dó. Theo truy?n thuy?t, m?t ngu?i ph? n? tên là Rodanthe dă b? r?t nhi?u k? c?u hôn theo du?i m?t cách cu?ng nhi?t d?n m?c h? dă d?p v? c?a nhà cô. Đi?u này dă làm cho n? th?n Dianna n?i gi?n. Bà bèn bi?n cô gái thành m?t loài hoa và m?i m?t k? c?u hôn du?c bi?n thành nh?ng cái gai trên bông hoa dó. Nh?ng ai mu?n hái hoa th́ hăy coi ch?ng nh?ng chi?c gai ! Có l? chính v́ v?y mà sau này chúng ta có câu thành ng? M?t t́nh th? gai góc"(a thorny situation). ,Chúc các b?n luôn may m?n và h?nh phúc tron ngày Valentine. Hăy bi?u d?t ngôn ng? t́nh yêu c?a ḿnh trong ngày Valentine theo ti?ng m? d?: Anh yêu em, em yêu anh, Wo ai ni, Obicham te, I mog di narrisch gern, Ek het jou liefe, Ti tengu cara, Tangsinul sarang ha yo, Ja cie kocham, Te iu besc Ich libe dich, ho?c Mena Tanda Wena". T́nh yêu ch? d?n v?i nh?ng ai v?n c̣n ni?m tin khi dă t?ng th?t b?i, bi?t d?ng lên v́ t́nh yêu c?a ḿnh , b?n ch? m?t m?t phút d? thích m?t ngu?i , m?t gi? d? làm quen và m?t ngày d? yêu m?t ngu?i , nhung b?n ph?i m?t c? cu?c d?i d? quên ngu?i dó, d?ng yêu ngu?i ta v́ v? b? ngoài c?a h? ,v́ theo nam tháng th́ v? b? ngoài cung tàn phai ,mà cái chính là b?n chua ch?c dă có t́nh yêu th?c s? t? phía h? , hăy yêu ngu?i mang d?n n? cu?i trên môi b?n v́ n? cu?i luôn mang d?n cho b?n ni?m h?nh phúchttp://kidlove.tkho?c                                                               Đ?nh m?nh mang chúng ta d?n v?i nhau nhung chính chúng ta làm cho d?nh m?nh thành s? th?t
Downloads
ban co the truy nhap dong song ngoc bich site theo cac dia chi sau khi site bi hack http://thanhhoangtu.dk3.com http://dongsongngocbich.net.tf http://dongsongngocbich.qn.com http://thugianvn.tk http://bonghongchotinhdau.ru.tf http://thanhhai.dk3.com http://thanhbinhlove.dk3.com http://vietlove.dk3.com http://thanhhaicomputer.dk3.com aboume: thanhhoangtu vo gia cu chi bie du muc tren mang ban co the lien he voi toi theo mail kedumuc85@yahoo.com wed site dc xay dung voi su giup do cu buihai ptth chuyen nguyen trai hai duong cac ban dang nghe doan nhac ffx10 web site duoc xay dung boi thanh hoang tu va Dang Duc ( hoang tu@) cac ban muon duyet web nhanh dat duoc muc dich cua minh ban vui long doc huong dan ma neu ban cam thay co du kha nang khong can doc huong dan thi ban cu thu tu thu suc xem sau khi xem trang web ban bi lac thi hay nhan vao nut refresh tren thanh cong cu kedumuc85 hoan ngenh ban dat home cho dongsongngocbich trong doi luon luon ban cam thay nhung viec rat kho khan nhung toi cung vay phat day rang doi la be kho ma nhung ban hay ngi minh la ai minh hon moi nguoi cai gi ban hat phat huy cai hon cua minh bat cu viec gi ban cung co the lam duoc du dieu do la khong the minh tin nhu vay ! truoc day nhin vao mot web site minh mo uoc lam duoc mot web rieng cho rieng minh nhung lam the nao nhi dieu nay la ko the!! minh nghi the thoi nhung dieu ko the co the bien thanh dieu co the khi ban kien nhan tim hieu no minh cung vay vi the ma minh cuoi cung cung tao cho rieng minh mot trang tuy rang trong qua trinh tao web minh that su gap nhieu that bai ? ai cung the ma gio da tao sc web cho rieng minh thi lai luon web do noi tieng (con nguoi long tham vo day ma) dieu nay ngoai su co gang can co su giup do cua cac ban mong rang dong song ngoc bich cung giong nhu dong song que huong cua cac ban chuc ban thanh cong anh yeu em that ma em hay tin du em chua tin