Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

מנהג חדש

תפילת נא

למנחת יום התיקונים

בסימן 120

-----------------------------------

1) נא אהיה אשר אהיה, עורר את המוח להתבונן בספר הכוכבים שלאברהם אבינו, ועל שיחזור ההיסטוריה של כוכב אברהם.

 

2) נא אהיה אשר אהיה, הכניס בנו את הבניין הנשאר בזמן עם הצחוק ההיסטורי של יצחק אבינו.

 

3) נא אהיה אשר אהיה, אלהי אברהם אלהי יצחק ואלהי יעקב, תשמח אותנו בכוכב הגאולה, ונהנה באמונת גאולתך.

 

4) נא אהיה אשר אהיה, הושיע אותנו, שמור עלינו וגאל אותנו מהשמים היוצאים ממקומם בדור הרביעי האחרון הזה.

 

5) נא אהיה אשר אהיה, תגלה את פניך בקרבינו וחשוף את סגולות אסתר בתוך ליבנו.

 

6) נא אהיה אשר אהיה, הגדיל בנו את אהבת הצדק והמשפט והביננו בתורתך.

 

7) נא אהיה אשר אהיה, עזור לנו להתקדש במידותיו של המורה חיים, ולהתעמק תמיד יותר בסגולת הענווה.

 

8) נא ה'' צבאות, תחזיר ותחדש ותגדיל את מסורת משה רבינו להיות לתורה מתגדלת בעד כל העולם.

 

9) נא ה'' צבאות, הקים מחדש לעולם את מסורת אליהו הנביא בהשבת הלבבות ובכול המסורת הנבואית החדשה על הדור הרביעי הזה.

 

10) נא ה'' צבאות, קדש אותנו בקדושה החדשה של הכהונה החדשה של הגאולה השלמה.

 

11) נא ה'' צבאות, שים אותנו למנצחים תמיד בכול מעשה ידינו, והכרית את כל המפריעים, והשחית את כל האויבים.

 

12) נא ה'' צבאות, תמלוך על כל העמים בחסד וברחמים למען הקים את גאולתך השלמה.

 

13) נא ה'' צבאות, תלמד לאנושות את הצדק ואת המשפט והקים את בית דין מרדכי הצדיק של הגאולה השלמה.

 

14) נא ה'' צבאות, הביא לעולם את כל השיעורים והמסרים והלימודים החדשים של הגואל חיים עד שיהיו דבריו בפי כל.

 

15) נא ה'' אל עולם שלח לעולם את חוש האחווה והאהבה בין כל בני אדם.

 

16) נא ה'' אל עולם עורר את חוש החמלה והרחמנות בני אדם לבני אדם.

 

17) נא ה'' אל עולם, תן לבני אדם אימוץ הלב ואופי חזק לעמוד בפרץ על דבר שמך ולעבור על גישרי זמני הדור הרביעי.

 

18) נא ה'' אל עולם, תנטרל את הרעל מכול מנגד, ואיבד את כל המן רשע בכול מדינה שיימצא וביערת הרע מקרב העולם.

 

19) נא ה'' אל עולם, תחזיר לבני אדם את חוש הצניעות, ותגלה את סגולת הלב מאוצרות ספר אסתר.

 

20) נא אל חי, תקיים ותחדש את מזבח הנביא בבית התפילה של שבע קומות ושלוש-עשרי מזבחות לתפילה.

 

21) נא אל חי, תקיים ותחדש את מזבח הישראל הגדול למישרת חמור אוכל לחם.

 

22) נא אל חי, תקיים ותחדש את מזבח השושנה לבית ספר השושנה.

 

23) נא אל חי, תקיים ותחדש את מזבח הכוהן המשוח בבית התפילה.

 

24) נא אל חי, תקיים ותחדש את מזבח יהודה בבית התפילה.

 

25) נא אל חי, תקיים ותחדש את מזבח אפרים לצאן הנאבד מבית ישראל בבית התפילה.

 

26) נא אל חי, תקיים ותחדש את מזבח מלכיצדק בבית התפילה.

 

27) נא אל חי, תקיים ותחדש את מזבח העמים בבית התפילה.

 

28) נא אל חי, תקיים ותחדש את מזבח החתונות בבית התפילה.

 

29) נא אל חי, תקיים ותחדש את מזבחהכוהנת המשוחה בבית התפילה.

 

30) נא אל חי, תקיים ותחדש את מזבח בנות ישראל בבית התפילה.

 

31) נא אל חי, תקיים ותחדש את מזבח בנות יעקב בבית התפילה.

 

32) נא אל חי, תקיים ותחדש את מזבח הלויתנית בבית התפילה.

 

33) נא אל עליון, הפליא את עולמך בגאולתך השלמה, שלושה הם אנשי הגאולה משה, ישוע, וחיים.

 

34) נא ה'' אלהינו, מלא את ליבנו באהבת הצדק.

 

35) נא ה'' אלהינו, תסלח לנו ותשכח עוונות ראשונים, והעלה אותנו לדרגה חדשה באמונתך.

 

36) נא ה'' אלהינו, הראנו את אימות נבואותיך והרחיקנו מחמתך.

 

37) נא אל שדי, תחיה את רוחנו ואת נפשנו, ונקום לחיים חדשים.

 

38) נא אל שדי, עזור לנו להודיע את אמת אחדותך לעמים ולהרוס כל שיטה החורגת מן האמת.

 

39) נא אל שדי, רד כטל על מח חמור, ונמצא חן בעיניך ובעיני אנשים נשים וטף.

 

40) נא אל שדי, האר את עיני האנושות להסתכל בשכל ברור על כל העדות הגדולה ועל כל דברי הגאולה השלמה.

 

41) נא אל שדי, תפתח את עינינו להתבונן ביראת שמים על מלכות השמים.

 

42) נא אל שדי, השכיל את ליבנו בתכנית הגאולה השלמה.

 

43) נא אל שדי, הכן לנו מקום מקלט להתחבא ולחיות בתקופת יום ה'' הגדול והנורא.

 

44) נא אל שדי, מלא אותנו במנות הלויתן ומנות הלויתנית בברית השלמה של הגאולה השלמה.

 

45) נא אל שדי, תפתח לאנושות חשק חדש להבין כל דבר לעומקו.

 

46) נא אל שדי,הביאנו אל סוף הרגע בשלמות.

 

47) נא אל שדי,הבריק אור אל ליבנו, ועורר אותנו לשיר שירים חדשים אליך.

 

48) נא אל שדי, נא אל שדי, חזק את מח האנושות לדעת את דרכיך ואת חוקיך ואת משפטיך.

 

49) נא אל שדי, הראה לנו את היופי של גן עדן בתוך ליבנו עד שהעולם כולו יהיה לגן של עדנים.

 

50) נא אל שדי, תפתח לנו שערי בינה, כי גדול ה'' ומהולל מאוד ולגדולתו אין חקר.

 

51) נא ה'' אלוהינו, אל מסתתר בדברי הימים, אל שהסתיר את אוצרות הגאולה השלמה עד שבחר בגואל אחרון חיים, וגילה מאוצרותיו את ספר הכוכבים, ירושתו של אברהם אבינו, פתח את ליבנו לכוונותיך האוניברסליות.

 

52) נא ה'' אלוהינו, הדריך את ליבנו במלכות השמים היורדת לארץ, ותגלה את מלכות השמים בתוך ליבנו, ותזכה אותנו למלכות השמים אחרי מותנו, ותחייה אותנו בזמן תחיית המתים כאשר מלכות השמים תהיה אחת עם מלכות הארץ.

 

53) נא ה'' אלוהינו, האר באור חדש את בית התפילה של שבע קומות ושלוש-עשרי מזבחות לתפילה, וכן יהיה לבית המקדש השלישי ששוב לא ייחרב לעולם.

 

54) נא ה'' אלוהינו, חזק את מישרת חמור אוכל לחם בכול תפקידי הגאולה השלמה.

 

55) נא ה'' אלוהינו, שמור עלינו מכול המאורעות של הדור הרביעי, והראנו את הבניין החדש.

 

56) נא ה'' אלוהינו, רחם על עולמך בזכות תחייתו של הצדיק חיים.

 

57) נא אל עליון, זן את האנושות בהכרה החדשה של כוכבי הגאולה.

 

58) נא אל עליון, הגדיל בקרבנו את אהבת מלכות השמים.

 

59) נא אל עליון, האר את עיני העולם באמיתות המישרה של ישוע בן מרים ובן יוסף.

 

60) נא אל עליון, כוון את דרכי לחם החמורים אל דרכי בני אדם הרעבים ללחם אמיתי.

 

61) נא אל עליון, עורר את שיכלנו לדאוג על שמירתנו, ולהבין בסכנות הזמנים, ונדע מה לעשות.

 

62) נא אל עליון, תחדש לנו את שימחת החיים בתחייתו של הגואל חיים.

 

63) נא אל חי, תזכה אותנו להיות תלמידים לגואל חיים המלמד אותנו את ספר הכוכבים.

 

64) נא אל חי, עזור לנו להיות בני מלכות השמים.

 

65) נא אל חי, הביננו בסימן ''זה כוכבו של קרייסט הבא בזכות הענווה''.

 

66) נא אל חי, תן לנו עור חזק וגמישות הכוחות בסימן חמור אוכל לחם הגאולה.

 

67) נא אל חי, השרה עלינו שלוות הלב בכדי להיפטר מבילבולי וסיכסוכי הדור הזה הרביעי.

 

68) נא אל חי, עורר את העולם כולו בתחייתו של הצדיק חיים.

 

69) נא ה'' אל עולם, האר עיני בחורים ובחורות זקנים וזקנות ילדים וילדות לראות חלומות גאוליים.

 

70) נא ה'' אל עולם, תגלה את מלכותך בעולם ותגלה את השופט המשוח במלכות השמים הצדיק חיים.

 

71) נא ה'' אל עולם, האר את ליבנו באור אמת, ונכיר במקדש הרצוי לך.

 

72) נא ה'' אל עולם, רוכב שחקים ויושב כרובים, ובוחר לו עבד משולם עוור וחרש, להוציא לגוים משפט, האר את עיני עמים רבים בלחם החמורים.

 

73) נא ה'' אל עולם, שמור עלינו מראש עד רגל בזכות הסימנים השלמים.

 

74) נא ה'' אל עולם, הבא מההעלם אל הגלוי את תחייתו של הצדיק חיים.

 

75) נא ה'' צבאות, האר את עינינו במזלות החדשים של הדג הגדול לויתן שמלמד אותנו המורה חיים.

 

76) נא ה'' צבאות, חזק אותנו במידת הרצינות בכדי לקבל את מלכות השמים על הארץ.

 

77) נא ה'' צבאות, האר את עינינו באיזון החדש של האור החדש של הגאולה השלמה.

 

78) נא ה'' צבאות, העמידנו על ארבע, ונכשכש בזנב, ונבשר אל רבים את הגאולה השלמה.

 

79) נא ה'' צבאות, אנחנו מודים לך על המהירות של הדור הרביעי, ומבקשים ממך, הציל אותנו ואת בנינו ואת בנותינו מהמהירות של הדור הזה הרביעי.

 

80) נא ה'' צבאות, מפליאה אותנו תחיית המתים, האר את עינינו בתחיית הגואל חיים, בסימן השלם של תחיית המתים.

 

81) נא אהיה אשר אהיה, השלם את המערכות של כוכבי הגאולה ויאירו על העולם.

 

82) נא אהיה אשר אהיה, השלם את סימני מלכות השמים על הארץ, בזכות אהובך השופט המשוח במלכות השמים, הגואל השלישי האחרון, הצדיק העניו חיים.

 

83) נא אהיה אשר אהיה, השלם את סימני האור השלם של בית התפילה של שבע קומות ושלוש-עשרי מזבחות לתפילה.

 

84) נא אהיה אשר אהיה, השלם את סימני מישרת חמור אוכל לחם לארץ, ויהנו בני עולם מלחמו.

 

85) נא אהיה אשר אהיה, הגדיל את הבנתנו בכול נבואותיך אשר שלחת ואשר אתה שולח על הדור הרביעי הזה.

 

86) נא אהיה אשר אהיה, הסגירנו ''צילינדר'' של הברית השלמה, בזכות תחייתו מן המתים של הגואל חיים הנולד בצנעא תימן.

 

87) נא אל עליון, פתח ידך בחסד בזכות אברהם אבינו אב להמון גויים.

 

88) נא אל עליון, פתח ברחמים אל עמים ויתקרבו אל מלכות השמים בזכות הגואל חיים.

 

89) נא אל עליון, פתח את אוזני בני עולם לשמוע את בשורות האור החדש.

 

90) נא אל עליון, הרכיב חמורים על במותיך, וידהרו את בשורות הגאולה.

 

91) נא אל עליון, שים אותנו במקלטך והציל אותנו מרעות הדור הרביעי.

 

92) נא אל עליון, תהיה מציאות תחייתו של הגואל חיים למציאות בעיני עמים רבים.

 

93) נא אל חי, עזור לבני אדם במידת הענווה ויזכו לקבל חכמה וישפילו את עצמם.

 

94) נא אל חי, עזור לבני אדם לחפוץ באוצרות מלכות השמים.

95) נא אל חי, עזור לבני עולם לרצות באור ולא בחושך.

 

96) נא אל חי, עזור לבני עולם להיות פשוטים באמונתם, ותמיד יגידו ''ברוך ה'' ''.

 

97) נא אל חי, עזור לנו לקיים את השמירה החדשה של הדג הגדול לויתן, ולהעניק אותה להרבה.

 

98) נא אל חי, הקים מחדש בלב האנושות את תקוות החיים האמיתיים, בזכות תחייתו של הצדיק חיים.

 

99) נא אל עליון, הוסיף לנו הבנה בסימן הנעשה על יד הגואל חיים מהכוכב הרביעי הנפרד אל כוכב אברהם.

 

100) נא אל עליון, הוסיף לנו הבנה בפורים החדש של הגאולה השלמה.

 

101) נא אל עליון, תקדש את המזבחות בבית התפילה.

 

102) נא אל עליון, עננו מפיסגת המלך להצלת הצאן הנאבד מבית ישראל.

 

103) נא אל עליון, האר את עינינו במאורעות הדור הזה, כי לא יחזרו לעולמי עולמים.

 

104) נא אל עליון, חדש את החתונה החדשה בבית התפילה ''אתה החיים שלי'' ''ואת המזל שלי''.

 

105) נא אל חי, תזכה אותנו לשמוע בקולות כוכבי הגאולה, כי אין אומר ואין דברים בלי נשמע קולם.

 

106) נא אל חי, תזכה אותנו לעלות על המדרגות של מלכות השמים במידות האהובות.

 

107) נא אל חי, תזכה אותנו בהכרה שלמה בשפה הברורה של הגאולה השלמה.

 

108) נא אל חי, הוציא את הלשון שלי שהיא ארבע פעמים גדולה מלשון פרה, ונבשל אותה ונכין אותה לסעודת הלויתן.

 

109) נא אל חי, הציל אותנו ושמור עלינו אף משמץ תאוות כספים.

 

110) נא אל חי, תן לאנושות להבין את אהבת העניו הצדיק חיים לכול בני אדם, כאומרו ''כולנו בשר אחד''.

 

111) נא אל עליון, תן לאנושות להבין את גודל הערך אין שיעור, שבחרת בעד העולם את המורה חיים.

 

112) נא אל עליון, תן לאנושות לדעת מי הוא השופט המשוח במלכות השמים.

 

113) נא אל עליון, תן לאנושות לזכור את הסימן הניסי של חנוכת החנוכות, במילאן, ב1994.

 

114) נא אל עליון, תן לאנושות להשיג בחומר החמור המחדיר ומשנה את תאי המוח.

115) נא אל עליון, עזור לבני אדם לשוב אליך בלב שלם.

 

116) נא אל עליון, השרה עלינו רוח חדשה בתחייתו של הגואל חיים.

 

117) נא אל חיי, יאירו כוכבי הגאולה בתוך ליבנו.

 

118) נא אל חי, תתגלה מלכות השמים לתוך ליבנו.

 

119) נא ה'' אלהינו, הפוך את כוכב העורף להיות לכוכב הנון.

 

120) נא אהיה אשר אהיה, השרה עלינו את הנון של יהושוע בין נון, ואת הנון הסופית של לויתן, ואת הנון הפינאלי של שושן בברית השלמה של הגאולה השלמה, בזכות הגואל חיים.