Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

החרם מדאורייתא נגד קבלת הזוהר וכל הקבלה המסתעפת ממנה:

חלק א'

אני מסדר כאן מחדש במיסמכים קטנים של כעשרה דף כל אחד, בשביל הצגה באתר האינטרנט (Web Site) של Camillo המנוהל על ידי חברנו הנאמן אדם קמחג''י בבאר שבע מבית אסתר: החידוש האחרון נעשה בכה' אדר תשנ''ו שבו סדרתי ק' 'חרמים' להסביר את הדברים:

חרם א':

האמת היא שבכל כתבינו לא אמרנו שהעשר ספירות לא מתקיימות, כי אם אמרנו שכל הדברים וכל ההסברים על העשר ספירות של ספר הזוהר, שהם הסברים על עשר ספירות נאצלות מהאין סוף אל עולם נאצל ושיטת הזעיר אנפין ושיטת הפרצופים וכו' פסולים ואסורים כפרות ומינות החורגות לגמרי מאמונתנו הקדושה מורשה קהלת יעקב:

לב הדג הגדול: בבאר שבע בתשנ''א חלמתי חלום הנוגע למלחמות השם: בקיצור ראיתי את ג'יימס בייקר, שר החוץ של ארצות הברית דאז: הוא הכריז ברבים, באופן דיפלומטי מאד ''שסוף כל סוף מוכרחים להודות שהעשר ספירות מתקיימות, אף על פי שפרשו אותן כמו שפרשו, בטעות": ועל זה חרם א' בא בתשובה על זה שבאמת אף פעם בכל כתבינו לא אמרנו שהעשר ספירות לא מתקיימות, כי אין הטעות מצד 'קיום' העשר ספירות אלא מצד כל השיטה וההסברים של ספר הזוהר על עשר ספירות נאצלות וכו'. ופרצופים נאצלים וכו'. שכל אלה לא מתקיימים באמת ומונחים בדויים הם והשגות שקרניות ואלהים אחרים על פניו בטעות נוראה:

ואמנם גם לא נכנסתי לדיפלומטיה של ג'יימס בייקר להסביר יותר בין דבר העשר ספירות המתקיימות באמת ובין כל הסברי הספירות על פי קבלת הזוהר ועל פי מסביריה בשיטות שונות לארבע מאות שנה: ובא החלום לעורר אותי על עובדה נחוצה לעזרת המתבלבלים אשר כבר המונח עשר ספירות כרוך במחם כיתד סודי אמיתי הנקבע בבעלי מדרגה רוחנית וכו'. ואשר נשמע מהן גם לפני ספר הזוהר וכו'. וכל אלה המבקשים לדעת צריכים בצדק לדיפלומטיה של ג'יימס בייקר לפייס אותם, כי קשור המושג באמונתם התמימה והבא להגיד סתם שענין העשר ספירות פסול הוא לא ימצא קשר לשמיעתם: ובא הדיפלומט לא הפשרי אלא האמיתי לומר 'על זה שאתם מפחדים שאנו שוללים את כל הישג העשר ספירות אינו כן ואדרבא מוכרחים להודות על זה שהעשר ספירות ממה שמתקיים דבר סודי וענין גדול על שם זה אמיתי הוא דברו ומתקיימות העשר ספירות בדרגות הנסתרות מעיני אנוש בצדיקים אמיתיים המתהלכים בתוכן: אבל אין דבר זה התוכן של מלחמות השם נגד הקבלה השקרנית של הזוהר שהרי כל זאת שאנו צועקים כלפי עם ישראל לקום ולשרוף את כל העבודה הזרה הזונה הזאת של ארבע מאות שנה כל כולו יוצא מהעובדה שטעו לגמרי בכל פירושיהם ולא הבינו שעצם אמונת העשר ספירות הנאצלות של הזוהר פסולה היא וריבוי רשויות ושיתוף באלהים ואלהים אחרים על פני וכו'.

מצדי לא דברתי על דבר זה מפני שברוב הבילבולים הכרוכים בענין עון קץ זה , חשבתי שלא לבלבל את הקערות עוד יותר ולא נתתי מקום לנושא, כי אם בהסבר, והיא קבלה ישרה מהצדיק הקדוש חיים ,שבנוגע לעשר ספירות הנבראות הסודיות אין בעלי סודן מדברים בהן אף הגה בדיבורים או בכתבים שהן נמצאות בדרגות הסוד ואסור בהן כל דיבור ומוסבר טעמו הראשוני באיסור הדיבור בהן לא רק מצד החזקת הסוד עצמו ,כי סוד ה'' ליראיו, אלא מצד הטעות שתצא מהמילים המשתדלות לתאר אותם, וזה מפני שאי אפשר להבין מהן כלום בלשון אנושי והן בדרגה למעלה מהלשונות: וכל 'מובן' מהדיבורים ההם יווצר בנין זר ובלתי אמיתי במח המתבונן ויבנה בניני מחשבה שבאמת הם הבלי הבלים: ועוד גרוע שהם בנינים 'קוסמיים' הנוגעים לתיאולוגיה שאנו צריכים ללכת על פיה מאברהם אבינו ומסיני והנה אינן כפי אמונתנו האמיתית ורוח מזויפת ואור של שקר בראו אותן: והכל יצא ממי שדיבר בהן או כתב סברות בעליונים והטעה מחשבת בר נש: הכל, איפוא, כמו שאמר ג'יימס בייקר תלוי בטעות ההסברים בהן ולא על ענין קיומן העצמי:

חרם ב':

ואף בעלי תורה שהיו גדולים בתורתם ושהם בעצמם היו הולכים בדרכי קודש, כמו הר' חיים ויטל ומשה קורדברו ויצחק לוריה והבעל שם טוב והגאון מווילנא ומפרשים גדולים כמו המלבי''ם ועוד גדולים, נפלו, מבלי ידיעתם, ברע הסתום לנגרמי עורון בעון קץ:

לב הנביא: אחרי ההתבוננות בכל החרם מדאורייתא המחובר גם כן על פי היסודות של הר' יחיה אבן שלמה אלגאפח מצנעא תימן בספרו הקדוש מלחמות השם ועל פי היסודות של עון עץ הדעת טוב ורע ועון דור אנוש ועון המגדל וחטא העגל והדיבור השני, מתברר מכל הצדדים שהעון קץ המנובא בנביאים הוא עון נמשך בזמן באחרית הימים ומכוסה הוא מעיני חכמים ורבנים וראשי העם ולומדי תורה עד הסוף לפני הגאולה השלמה, וידענו מבלי שום ספק שהוא עון הזוהר המפתה סוגים מבני ישראל באחרית הימים ומחנק אותם ואת רוחם עד שנגרם מחטא זה הנסתר והגרוע מכל הסוגים לגזרת השואה: ואנו עתה נמצאים בזמן טהרתו של עון קץ, שדוקא הוא העון שצריכים לברר ולבער לגמרי מכל מחנה ישראל מפני שהוא דוקא המונע הגדול לגאולה השלמה שהוא עון חשוך מאד שבהסתר חונק את רוח עם ישראל מבלי ידיעתו:

לב השושנה: אדם קמחג'י חלם (בשנ''ה בבאר שבע) וראה סימן הנוגע לעניננו: הוא שמע קול האומר ש'חיים וויטל, הליכתו היתה בקודש': הנה ראשית כל נבקש מחילה מכבוד הרבנים והחכמים כמו הגאון מווילנא וישראל בעל שם טוב ויצחק לוריה וחיים ויטל וכיוצא בסוגיהם המעולים בכבוד דרכי הקודש שהליכתם בהן ובהוד תורתם חיים, מחילה: אנו עושים לשם שמים כמו שאתם עבדתם את ה'' לשם שמים: החילוק הוא רק בזמן, שידיעת עון קץ בא בסוף אחרית הימים אחרי השואה ולא ניתן מלפני זה לידיעה והבנה ועון מוסתר מאד הוא עד שמתגלה כל מרירותה בסוף: לא אתם שהוצאתם את העון כי אם קבלתם את העון מעון אבות בהתחלת הפצת הזוהר וקבלתו מבלי לחקור את המקורות האמיתיים שלו ומבלי להבין על איזה יסודות נוסדו כל אלה הדברים ה'חדשים' וכו':

הרי הליכתם בקודש אינה עונה כלום בכל הנוגע לעון סתום של עון קץ, כי עד הסוף לא ניתן להכיר בו ואין אותם הקדושים בהליכתם בתורה ובקדושה יכולים לענות על אורות עליונים אמיתיים שאין דרגתם מגעת לזה: ואם הצדיקים הנסתרים האמיתיים שיודעים בדרכי מעלה באמת והולכים באורות עליונים, הם לא יכלו לדבר או לקום להזהיר אחרים או לכתוב או לעשות כלום, כי הם יודעים גזרות הבית דין של מעלה ואין להם רשות לדבר ולהגיד לאף אחד בעולם: ובכן בדבר הזה, אחרי שכבר קבלו בנים מעון אבות, ושלשים הם אותם הרבנים שאמרנו, ומאה שנים עד השואה הוא דור הרביעי לעון זה, ועד זמן זה שהוא זמן הטהרה של עון זה, אין שום חילוק אם הוא תלמיד חכם מובהק או עם הארץ מוחלט: שוים הם בהעדר ידיעת העון הזה עד שהוא מתגלה ונודע ביהודה, בקרוב בימינו בעזרת ה'' ברוך הוא וברוך שמו לעד:

גזרת הזמן היתה כבר מארבע מאות שנה התגעגעו לקץ לפני זמנו ונפלו בעון קץ של אחרית הימים: ומהחכמים ההם יצא העון ומלומדי תורה בידיעה גדולה, מפני שרק הם שלמדו והתעסקו בזוהר, לא העם: הרי גזרה סתומה היתה, הנצרכה, בעונות, להוציא את הרע מסתרו ולגלות את זנותו ולבערו לעולמי עד לשם תיקון האמונה הטהורה במחנה ישראל לפני בואו לבית אל:

חרם ג':

ומפני שמצאו אסמכתות לדבר העשר ספירות גם בספרים שקדמו לזוהר, שוב לא הבחינו בין ענין סודי הידוע לקדושים נסתרים אמיתיים ובין שיטת הזוהר בעשר ספירות נאצלות מהאין סוף:

לב הנביא: כנראה המקור העיקרי לזה הוא ספר יצירה המיוחסת, גם זה בטעות ובשקר, לאברהם אבינו, כמו שהעיד על זה הצדיק הקדוש המורה חיים כמה פעמים, שזה שקר בהחלט ושאין לספר הזה שום שייכות לספרו של אברהם אבינו ואין ליחס אותו בשום פנים לאברהם אבינו, חלילה וחס, והיה צועק הצדיק על שבדו את ייחוס הספר לשם כספים בכדי למכור את ספריהם במחירים גדולים: ומי יתן סכום גדול על שם ספר סתם נכתב על ידי פלוני, אלא צריך ליחס אותו לאחד הגדולים, וכמו ספר הזוהר שכתב אותו משה דה לאון, ויחס אותו על שם שמעון בן יוחאי, חלילה וחס:

אמנם כתוב בספר ההוא רק 'עשר ספירות בלי מה' ובין הביטוי הזה ובין כל הפירושים שהוציאו על אלו הספירות, רחוק מן השמים העליונים אל הארץ השביעית מתחת. ופירושו הנכון כמובא במפרשי הספר הזה 'בלי מה' (או בלימה) בלי מהות, ומפרשים בלום את פיך מלדבר:

את אלה השני דברים לא שמרו הרבנים מאז ופשע זה גרם אחריו את כל המחלה הגדולה הזאת בעטו של משה דה ליאון: הנה מה שהוא בלי מהות אל תנסה לתאר אותו ובלום פיך מלהסביר אותו: כי כל דיבור בו מזייף את אמיתות מהותו ומכשיל את שומעיו בחזיונות שוא:

חרם ד':

ולא הרגישו בכלל שהוא אסור בהחלט לדבר ולצייר מחשבות על דברים שהם למעלה וקודם לבריאת העולם : ואיך ידברו על צימצום האין סוף הנעשה לזעיר אנפין בעולם האצילות שהוא האלהים הבורא את העולם של מטה?!: הרי זה בודהיזם וכפרות בעיקר: ואין לנו אלא בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ: ומי נתן רשות לתאר אותו לפני בריאת העולם!:

שור הבר: אתם אתם השכלנים בזוהרי השגעון ממש ואין לכם מושג אמיתי לפני מי אתם עומדים: מי יעיז לברוא תארים עליו באצילותיו והליכותיו בעולמו הנאצל!! פשוט מאד, אין אתם מרגישים כלום מהאמת אך ורק בכם אלפי מונחים מבולבלים במחכם מסודרים על ארבע עולמות מרבבות ספרי הסוד הזה: אלפי רבבות סברות בלי מהות על סוד שאינו סוד והסוד האמיתי לא ניתן לדעת : משחיתים אתם את עצמכם במחכם, הרף הנצלו ואל תאצלו ברשתם: ואם בסוף מכל החרם הזה לא הבנתם דבר, תקבלוהו לטובתכם, כי חרם אמיתי הוא מדאורייתא ומוסכם מאת האלהים: בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ:

חרם ה':

מפשעם הביאו ראייה לחטאתם ואמרו שמותר להכנס לדלתו של בית לא שלו, ופגעו ביוד באומרם 'הנה גם הוא רק קוץ על נקודה אבל קצת רוחב איתו, ככה הוא עולם האצילות כמו היוד שהכל בו כלול בנקודה, וככה העשר ספירות בעולם האצילות כלולות כנקודה אחת ומאוחדת:

שור הבר: ובכן תתבוננו על העשר ספירות הנאצלות הכרוכות יחד בעולם הנאצל: וכשתבינו איך היא האלהות של אותה המדרגה, נבוא לבקראתכם בבית המשוגעים: קוץ ודרדר על היוד שיבשתם להכנס פנימה במקום שהמחשבה בו אסורה: האם על זה צריכים לחשוב בחורי ישיבה בכדי לצאת מעולם הפועל! הורסי מחות הצעירים אתם חוטאי הזוהר ומשיחיו:

אם נפלו גדולים הקטנים מה יגידו כי כל העם בשגגה! כל העם, הראשים הדתיים לראשונה ואחריהם יתר העם! ונעלם מעיני העדה ולא מרגלי העם השואפים לתורתם! ובמקום תורה חברו ספרי נסתרות החייבים שרפה משום עבודה זרה והוסיפו בנינים על הבנין המפואר והשקרי הזה של עולמות הזוהר ונכנסו לעולם האצילות ולא נמצאו עוד בעולם התורה כי הכניסו את תורתם אל האצילות ושבשו כל פירוש ועותו כל הבנה: הם עשו בשגגה אמנם הזדים המקטרגים להפיל את בני התורה לתוך הפח ואיתם כל ישראל עשו בכוונה להזיק והזיקו ונפלו ישראל לסוגי כתות מיסטיות מצד וחילוניות מצד עד זמן הדור הרביעי המיוחד הסופי לישראל אשר בו הגזרות ההיסטוריות מתגבשות בתקופה אחרונה לפני התחלת סדרי הגאולה שהתחילה בקימת מדינת ישראל:

התעוררו איפוא בדוגמת הר' חיים וויטל שהליכתו היתה בקודש ומכל מקום כל ספריו הבאים על שם קבלת יצחק לוריה פסולים הם ומלאים שקר ודמיונות שוא המטעים ומפתים את מחשבות בני ישראל וחייבים שרפה ממש מצד עצם שרש העבודה זרה הנמצאת בשיטת האצילות של ספר הזוהר שהוא היסוד לכל דבריהם: לו היה פה הר' חיים וויטל עכשו אחרי שנתגלה הטעות היה הוא בעצמו שורף את כל כתביו בידיו, אמנם הוא מחכה עלינו לתקן בעדו: וירחם ה'' עליו ועל כל ישראל אמן כן יהי רצון:

חרם ו':

ובכן מותר לנו בחרם הזה להשתמש בכל לשון בושה ונזיפה וחרמה על כל השקר שיצא מעטו של משה די ליאון, אמנם ההוא נקרא על שם הדור הראשון בעון אבות ממש ואם הדור הרביעי בעון זה מעון אבות הוא כל תנועת חב''ד היא התנועה המשיחית המזויפת והגאותנית השנואה לשמים ולארץ והמסוכנת מאד מאד לכל נפש הנכנסת איתם, כמוסבר בכל כתבי החרם מדאורייתא, שהמשיחות השקרנית של חב''ד (והנמשכת גם אחרי מותו, בעונות הרבים) הוא הסימן לדור הרביעי השנוא לעון אבות של הזוהר, שלכן החרם מדאורייתא נופל בעיקר על שני צדדים א' על הקבלה עצמה מספר הזוהר והם מאות ספרים הכתובים במשך ארבע מאות שנה ברוח אותה הקבלה השקרנית והפסולה, וב' על תנועת חב''ד שכל סימני הדור הרביעי השנוא היוצאים מהפסולת והעבודה זרה של שיטת הזוהר מסתיימים בתנועת חב''ד, והוא כסוף פעולת העגל הזהב ורקדו מסביב לו והשתגעו עליו ונשקו אותו וחבקו אותו ועשו לו עבודה זרה ממש:

חרם ז':

בכל כתבינו על החרם כמעט ואין ציטוטים מספר הזוהר ולא מכל ספריהם והוא כי החרם מדאורייתא הזה סומך על כל ההסברים הכתובים בספר מלחמות ה'' לחכם הר' יחיה אבן שלמה אלגאפח מצנעא תימן, הרי הספר שלו נמצא תחת ידינו וגם תרגמנו אותו לאנגלית ולאיטלקית אני פרץ גרין ודוד לוי בתשמ''ג, הרי באופן מוחלט הספר ההוא חלק אינטגרלי ושלם של החרם מדאורייתא הזה: ספר מלחמות השם מציג את החלק הרבני הזקוק לתלמודיים ולבעלי המסורת המושרשים בהמשך ההלכה בפסקיהם של ראשונים ואחרונים וכו'. לראות להבין ולדעת על פי המקורות של התורה והמסורת את כל העון הכתוב בספר הזוהר ובכל ספריהם: והוא הר' אלגאפח לראשונה המחרים את כל שיטותיהם ומגלה את פני הזונה מכל פינה וחדה לשונו כסכין השחיטה בכוון את תורתו אל נקודת העבודה הזרה הנכנסת בשאט להיות חלילה וחס זרם נוחל בקרב העם עד ימינו אלה:

חרם ח':

מוכרח שלא נמעיט בחשיבות הקשר של החרם מדאורייתא זה ושל המקור הזה הרבני המפליא באימוץ כח קנאת אחדות הבורא עד עצם דמו: כי ספרו ספר מלחמות השם משלים את החרם מדאורייתא מצד סמיכותו הרבנית וידיעתו הגדולה התלמודית: ספרו איפוא משלים את החרם בעד כל עם ישראל המסורתי הדתי והחרד מדברי ההלכה: ובזה כל יהודי שומר הדת החפץ לקבל את החרם כדבר מוסכם אצלו, יש לו לסמוך על רב פטיש ותלמודי ובקי גדול בכל חלקי התורה הקדושה ומומחה בכתבי הרמב''ם עליו השלום וכו'. הוא הרב יחיה אבן שלמה אלקאפח מצנעא תימן:

חרם ט':

ודבר רשמי הוא בזה לחרם מדאורוותא זה שרשום בו כל ספר מלחמות השם הנזכר ,כי אני, פרץ בן משה גרין, המסדר את החרם מדאורוותא ,אינו בכחי ואינו תפקידי לענות בכח הרבנות, כי עלי החוב לסדר ולהסביר את החרם בהיותו מדאורייתא דהיינו מהדיבור השני וממעשי העגל ומבנין המגדל ומדור אנוש ואף מחטא עץ הדעת טוב ורע ולא להסביר את הדברים מצד סוגיות התלמוד ופסקי דינים מתורת הרבנות: אמנם הרב אלקאפח מראה מכל המקורות של המסורת איך שדעת חכמינו זכרונם לברכה בכל המסורת מתנגדת לגמרי משיטת האצילות של הזוהר ומנהיג הרב מלחמה עצומה נגד שיטת הזעיר אנפין שהיא כפרות ממש לא פחות ואף יותר מהשילוש הנצרי: הרי החרם מדאורייתא הוא כחותם החותם על הסוגים של עון אבות עד לרביעים לשונאי שהוא חותם החרם מדאורייתא הסוגר את הנתפסים בעבודה זרה של עון קץ לתוך החרם, בר מינן: ותכלית החרם הוא להזהיר ולהודיע להציל ולהושיע בטהרת בני ישראל מהטעות הזאת הטמאה והמלוכלכת:

חרם י':

שלכן כאמור ההסברים של החרם יוצאים מהדיבור השני שהוא החרם של 'פוקד עון אבות על בנים על שלשים ועל רבעים לשונאי' והוא הוא החרם מדאורייתא: הרי הארבעה דורות מעון אבות עד הרבעים נמצאים בתורה; חטא עץ הדעת טוב ורע, שהוא שרש לכל החטאים ועון הזוהר הוא נקרא בעונות 'חטא החטאים' הוא החטא הסופי הכללי ההיסטורי הגרוע ביותר והוא הגורם הנסתר של השואה בעונות: ומפני שעון הזוהר הוא 'חטא החטאים' לכן כל השרשים שלו כבר נמצאו בתורה: הרי ראו אותם הרבנים שנתפסו בעון אבות 'כי טוב העץ למאכל וכי תאוה הוא לעינים ונחמד העץ להשכיל ותקח מפריו ותאכל ותתן גם לאישה עמה ויאכל') חטא עץ הדעת הוא השרש לכל החטאים גם לעבודה זרה כמרומז בו בלשון הרבים של 'יודעי' ככתוב 'כי יודע אלהים כי ביום אכלכם ממנו ונפקחו עיניכם והייתם כאלהים יודעי טוב ורע': אמנם השרש לעבודה זרה עצמה היא החטא של דור אנוש כמפורש במשנה תורה שעצם טעותם יצאה מההשערה שהוא יתברך רחוק מדי מן העולם ולכן מסר את עסק הממשל בידי הכוכבים ושריהם: ומוכיח הר' אלקאפח בכמה פנים בהירות כטוהר השמים איך ששיטת עשר ספירות נאצלות ופרצופים נאצלים כדעת הזוהר היא בדיוק אותו העון של דור אנוש בהשערה בשכל אנושי שהאין סוף אינו בתפיסת הנבראים ובכן האציל אציליות עד שנאצל הזעיר אנפין והוא אלהינו שאנו פונים אליו כי הוא רק הנתפס בשכלנו: ודור השלישי הוא חטא המגדל אשר עיקרו הוא חטא הבנין התיאולוגי הנופח בהתימרות להגיע השמימה אמנם נקודת כוונתו היא לשם עצמו ולא לשם שמים, שלכן אותה התאולוגיה המתימרת לעלות השמימה משתבשת ומתבלבלת בלשונותיה עד שנעשה בנין שנוא לשמים, שנוא כל כך שניתנה רשות מלמעלה שלא להפריע לבניית בנינם עד שייבנה כולו ורק בסוף ירד המשפט לדון אותו ולהעניש את החוטאים: ואין שנאה גדולה יותר מזה ככתוב 'וזה החולם לעשות ועתה לא ייבצר מהם כל אשר יזמו לעשות', מפני שאותו הבנין השנוא כל זמן שמתקיים לא נראו בו השיבושים והבילבולים והוא מרוב החשק לגמור את הבנין ולעשות לעצמם שם וכו': הנה כל הכפרות ושלילת האמונה האמיתית בשיתוף וריבוי רשויות ובכלל כל הבילבול הלשוני וכו'. הרובצת מתחת ללשונות הזוהר לא נראו ולא נרגשו מכל בוני הקבלה המזויפת שלהם: והוא מפני שהשתמשו בלשון התורה שהיא באמת שפה אחת ודברים אחדים והרכיבו את דברי התורה על בנינם של הארבע עולמות, שהגורם האמיתי ממה שמוסיפים כח וחשק בכל הבנין ההוא הוא מהכח של 'לשון הקודש' של התורה הקדושה: אמנם כל כוונתם בפנימיות אינה לשם שמים אלא לשם הבנין ול'הצלת' עצמם בתוך הבנין הזה וחושבים כאילו בנין של תורה עושים ואינם יכולים לראות איך שהתורה וכל לשונותיה הקדושות משתבשות ומתבלבלות בתוך בנינם: עד שבסוף יורד מן השמים הדין והמשפט ומתגלות פני הזונה ונראה כשמש במלאה איך שהפכו את כל הקערות על פניהן: והדור הרביעי השנוא הוא כאשר החטאים הקודמים מעון אבות והלאה משתפכים בהתגבשותם הממשית בפולחנות של עבודה זרה ממש, שכל הכוונות הבלתי לשם שמים שהיו מכוסות בבנינם מהתחלתו מתגלות בסוף בצורת פעולות ממשיות של עבודת אלילים כמו הפולחן הנעשה לתמונת המשיח המת של חב''ד וכל התעמולה השקרנית שלהם וכו'. והוא חטא העגל הזהב ,ויש בו כל השרשים, החשק האסור, ההפרדה בין האלהים העליון והאלהים התחתון, הבנין הבלתי רצוי שרוצים לעבוד את ה'' בו ובסוף עבודה זרה ממש: אלה הם הארבעה דורות של שרשי העבודה זרה הנמצאים בתורה והמפרשים את הארבעה דורות של עבודה זרה הנאמרה בדיבור השני לא יהיה לך אלהים אחרים על פני וכו. ובמעשה העגל מתגלה השרש לעון העשר ספירות הנאצלות שעל יסוד זה משה רבינו עליו השלום שבר את הלוחות שבהם עשרת הדיברות: ומעשה אהרן הכהן וכל טעותו עד שחשב לקדש את העגל וצוה לבנות לו מזבח ועוד הכריז חג לה'' מחר, הוא השרש הנבואית בתורה למה שבסוף הזמנים בעון קץ של אחרית הימים, כל הרבנים והחכמים ואף גאונים ומפרשים גדולים נפלו לתוך הפח האלילי הזה ולא יכלו לראות את פניה האמיתיות אף קדשו אותו ובנו לו מזבח מסביב לספר הזוהר הזה והכריזו עליו חג לה'' מחר: עד כי וירד משה מן ההר וכו'. הנה זה כל מבנה החרם מדאורייתא והשאר רק הסברי הפרטים איך שעון הזוהר שהוא עון קץ מתאים מכל צד להיות נתפס בחרם מדאורייתא של הדיבור השני המוסבר והנסגר והנחתם בספר חרם מדאורייתא זה מספר חמשה לוחות הברית מספר משנת חיים על הגאולה השלמה:

--------------------------------------------------------

To Beit Sefer Ester