Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

 


 

 

 

למזלה הטוב של היהדות ושל העולם, מנחם מנדל שניירסון אינו המשיח ואינו הגואל, אף פעם לא היה ואף פעם יהיה. לרבי מלובביטש אין שום שייכות לגמרי לסימן האמיתי של תחיית המתים. המשיחות של הרבי הוא מיתוס נברא מהמכונה הפרופאגנדיסטית הגדולה של חב''ד.

 

 

צריכים להבין. חב''ד היא הצד ההפוך של הקדושה האמיתית, ה ''סתרא אחרא'' נגד האמת. הוא השקר המוחלט שבפעולות הונאה משתדל להתחזות לאמת. ב1990 כתבתי שתנועת חב''ד אחרי מותו של הרבי שניירסון תהיה עוד יותר מסוכנת. הייתי בטוח בזה, כי ידעתי שכבר בא הזמן וכבר התקיימה בחירתו יתברך החד-פעמית בדברי הימים בגואל האמיתי, הצדיק הנסתר חיים, ושכבר התקיים הסימן האמיתי הסופי של תחיית הגואל מן המתים, ואדם אחד הוא ואין אחר. ובכן הייתי בטוח שהמצב ההפוך 180 מעלות של המן צריך להתראות. הסטרא אחרא צריך לגמור את דרכו בשקר וברע. כי לא שלם עוון האמורי עד הנה.

 

 

.....אינני מדבר לכל אלה שנולדו במשפחות חב''דיות. הם לא יכולים להיוושע. נאבדים הם בשקרי שטיפת המוח שקיבלו. אני מדבר לאלה הבאים ממשפחות יהודיות, תכופות במשפחות לא כל כך דתיות או לא דתיות בכלל, שניפתו לקולו של חב''ד הקריזמטי והסובטילי המושרש ברעל הנחש, ונכנסו למוסדות שלהם. אתם צריכים להיוושע מהיהדות המזויפת והמשיחות המזויפת של חב''ד, אם לא כן תאבדו מתורת אמת. לקחו אתכם על ידי שטיפת המוח ועשו מכם רובוטים לאמונות זרות

 

 

. הרבי מלובביטש אינו המשיח ואף פעם לא היה משיח. משיח מזויף הוא הנברא עח ידי מכונת הפרופגאנדה שכבר התחילה 40 שנה לפני מותו. כמה מאות מיליוני דולרים הוצאו בכדי להכריז על משיח שקר! כמה מוחות נזרקו לבלבולים ונסגרו בתוך השקר  של חב''ד.

 

......אני מדבר, לכל אלה שנעשו חב''דיים, לא אלה שנולדו בחב''ד. להם אין אוזנים לשמוע ואין להם לב להבין. רק נס יוצא דופן יכול להציל מישהו מהם. עטופים באופן מגעיל בחזיונות משיחיים שווא. הם לא יכולים לצאת ועד נשימתם האחרונה יקראו לאוויר והאוויר נושב עליהם ומחזיר להם תמונות השנואות לפני השמים והארץ, והם אוהבים את התמונות ההן ונופלים לעמק מחשבות עבודה זרה, ואין האלוה החדש שלהם יכול לעשות כלום כם אני מדבר, לכל אלה שנעשו חב''דיים, לא אלה שנולדו בחב''ד. להם אין אוזנים לשמוע ואין להם לב להבין. רק נס יוצא דופן יכול להציל מישהו מהם. עטופים באופן מגעיל בחזיונות משיחיים שווא. הם לא יכולים לצאת ועד נשימתם האחרונה יקראו לאוויר והאוויר נושב עליהם ומחזיר להם תמונות השנואות לפני השמים והארץ, והם אוהבים את התמונות ההן ונופלים לעמק מחשבות עבודה זרה, ואין האלוה החדש שלהם יכול לעשות כלום

באריכות הסברנו שעוון התיאולוגיה האצילותית של הזוהר הוא גם כן עוון העגל הזהב החוזר באחרית הימים לתיקונו הסופי והריסתו הגמורה, ושחב''ד הוא הדור הרביעי השנוא לעוון הזוהר וכל שרשרת הקבלה המזויפת שנגרמה מעוון זה. אחרי מות הרבי עשו אותו כאלהים היודע את הכול והנמצא בכול מקום. אין זה כי אם העוון השנוא המשתדל לעלות מעלה בספיראל התיאולוגיה האצילותית שתמיד היה מאחוריו. הצילו את עצמכם מחב''ד והצילו את עצמכם מכול ''המיסטיקה היהודית'' שיצאה מספרד, מצפת, מהחסידות ומחב''ד. אף כי נבלעתם בפנים אתם יכולים לצאת.