Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

סימן 33 - הוא ה ''אוונגליון'' כפי חמור אוכל לחם של הגאולה השלמה:

לזכר כבוד המות הטרגי ותחייתו הנפלאה של אחינו בנימינו פריקו:

האוונגלון המתוקן של ישוע מנצרת ,באור הסימנים השלמים של הגאולה השלמה והורותיו של הגואל האחרון הנבחר ,המורה חיים:

ישוע בן יוסף ובן מרים מנצרת נולד ששה חדשים אחרי חתונת הוריו בבית לחם: כל האלמנטים בחיי ישוע התייחסו לסימני גורלו ,האיל הנבחר המנובא הנלקח להרג במקום יצחק: הסימן ההוא של האיל הנלקח הקשור במותו הטרגית בא ביחד עם עוד סימן מיוחד שיכולים לקרוא אותו המישרה המשיחית הנולדה לפני זמן החתונה הגאולית האמיתית בין מלכות השמים והארץ: והוא כמו שהכריז ישוע עצמו ''אל תחשבו שאני בא להביא את השלום'' וכו. ''כי אם החרב'' וכו. דהיינו ''אני בא למשרה משיחית מיוחדת שאינה באה בזמן החתונה האמיתית שהיא תהיה בעוד זמן עתידי בלתי ידוע אבל שלי היא לפתוח את תהליך הגאולה הפורץ גדרי דברי הימים:

ישוע נולד מתחת לכוכב מיוחד ,הוא ''כוכב מלכיצדק'' ,כוכב שאחרי מותו נקרא בשם ''כוכב קרייסט'': ובביאת הסימנים השלמים של הגאולה השלישית השלמה ,בזכות הגואל האחרון ,חיים ,אותו הכוכב המשיחי האוניברסאלי נקרא ''הכוכב המפליא'':

כבר בצעירותו ישוע היה בטבעו רציני מאד ובמוח חד: בלימודיו המסורתיים עם רבני זמנו בנצרת ,הצטיין מאד בזיכרון ובהבנה: רצינותו הביאה אותו להתבוננות עמוקה והיה שואל שאלות שהדהימו את מוריו: ישוע במיוחד היה מאד מתעמק בדברי נביאי ישראל ונכנסו אל זכרונו בקלות בלתי רגילה: עוד והיה מאד צעיר ניתן היה לחשוב הרבה על פירושי דברי הנביאים:

יוחנן המטביל היה קרוב משפחה ,דודן ,לישוע כמובא בלוקא: ייחוסי ישוע המפורטים במתי מוסמך הוא לסיפוק הצורך ,מפני שלמען קיום הנביאות שנפלו בגורלו ,נבואות הקשורות בסימני הגאולה וסימני המשיחות בסוגיהם לאותו הזמן ,מן ההשגחה היא שיהיה הוא גם כן משבט יהודה ומבית דוד: ואמנם קבלתי בחלום מהצדיק הגואל חיים שלישוע היה שורש גם כן בשבט דן (כנראה מצד אביו): מכל מקום בין שני הקרובים לא הייתה התגבשות חברות מיוחדת בצעירותם אבל עלולה הייתה קרבתם אחר כך לווצר קירוב הדדי בבית ספר האיסיים:

בעוד ישוע התגדל בשנים ובהבנת התורה והנביאים ובתורה שבעל פה של חכמי ישראל ,היה הוא גם רגיל להשתתף בפועל לתת שיעורים בבתי הכנסיות של מקומו: היה מסביר פסוקים קודם באופן מסורתי ואחר כך שואל שאלות עמוקות ורציניות ופנימיות המפליאות את שומעיו: זה היה בגליל ושם היו הרבה יהודים פשוטים אבל בלב טוב ובאמונה פשוטה בלב ורחמנים ובעלי חסד לזולת והם דווקא התלהבו מאד מדברי ישוע ונתעוררו בהתבוננות עמוקה:

האופי של ישוע היה בטח משהו כ ''מוסתר'' בעיניהם ,שהרי מצד אחד היה מאד קרוב ופרסונאלי איתם ובאותו הרגע הוא היה פנימי לעצמו ומופרד: ישוע היה חושב הרבה על מצבם המאוכזב של עם ישראל בתקופה ההיא ,גם ברוח גם פיסית והיה מוטרד בחקירת הבנה איך לעזור להם:

שני העמודים שבהם נכנס הילוך חייו היו אלה: להבין את פירושי הנביאים ואיך שדבריהם יגיעו להתגבשות היסטורית ולמצוא את ה ''דרך'' שעם ישראל יוכל להעלות את עצמו ברוח ולהתגבר על הלחצים שהפריעו לנשמתו הנבחרת: היו אלו שני עמודי מחשבה שלוו את ישוע בחיפוש דרכו:

במשך הזמן התאכזב ישוע מדברים הרבה שראה מסביב לו: למה כל כך הרבה יהודים נשארו כמעט ריק מידיעת התורה ובית המקדש עומד בירושלים? למה יחסרו כל כך יחסים וקשרים בין חכמי התורה והעם עצמו? למה היו הפירושים כל כך מקפידים במעשרות העניים אבל לא עושים בשביל לעזור להם בחייהם היום יומי ולהקים בתי ספר לחינוכם ולחינוך בניהם: למה היה כל כך גדול הפירוד וגדולה המחלוקת בין החכמים והכוהנים עצמם ולמה היו שונאים את רוב אנשי הגליל? למה נראה שלאנשים פשוטים ולא מלומדים היו מידות טובות כבעלי תורה יותר מאלה שהייתה ידיעתם בתורה גדולה? שאלות כאלה והתפתחויות ובישולן הי  ו האוכל העיקרי במשך שנותיו מ13 עד 26 שנים:

הזכרנו שני עמודים במחשבתו ,להבין בדברי הנביאים ולמצוא את הדרך להרים את העם: היה גם כן עמוד אמצעי דק יותר שקשר את השנים לחפצו הצפון: היה חפץ לראות את רפואות בעם דרך קדושת ה'': ישוע התבונן באריכות על מישרתו הנסתרת של אליהו הנביא והכוחות של רוח ה'' שניתנו לאותו שליח הנבחר: בלבו התגעגע לביאתו המנובאת של אליהו הנביא ולבשורתו על הגאולה השלמה: לבו חיפש על הישועה הגדולה מאת ה'':

היה מאורע מאד לא נעים בשנות צעירותו שציער אותו בפנים ושבכוח הניגוד לזה ,הביא אותו תמיד לקריאה יותר עמוקה וגם מתוסכלת לה'' אב הרחמן של ישראל להתעורר על מצבו של עמו ולהתחיל בישועתו הגדולה:

בין הצעירים שהשתתף ישוע איתם יחד בלימוד תורה שבעל פה על ידי הלויים והרבנים ,היו קצת מהם שאחזו בשמועות רעות על לידתו ועל התעברותה של אמו לפני זמן החתונה: בלבות אכזרים ובשנאת חנם הנולדת מקנאת חדותו ועומקו בתורה ,נזפו אותו בכמה הזדמנויות על לידתו הבלתי כשרה ועל הנמוכות שלו מבטן אמו:

עובדה זו השאיר כאב פנימי בלתי מחוק בלבו: ישוע לא היה ככה; היה מחפש תמיד אהבה בין כל אנשי ברית כרצון ה'': למה ענו לו בשנאה! ישוע אמנם לא כעס על אף אחד ולא הרגיש את עצמו בקרב פרטי: השתדל מתוך צער להבין למה תורה הנלמדה מאלה שהיו צריכים ללמוד את דרכי האהבה והחמלה והרחמנות השאירה אותם במצב של גסות ואכזרות ורצון להזיק במילים קשות לרוח הזולת:

''אתם מבקשים מלים נגד הוריי ונגדי אבל אני בן אבי שבשמים לא פחות מכם: למה לא בקשתם אהבת אחים במקום שנאת שונאים? ואם אתם שונאים למי שאוהב אתכם ,הלא אתם אז בלתי ראויים לחברות אמיתית בעיני ה''! כי השונא את מי שאוהב אותו שונא גם כן את ה'' האוהב את כל בריותיו'':

כמאה שנה לפני שנולד ישוע היה חי בארץ יהודה צדיק אחד ,ראש הל''ו צדיקים הנסתרים בדורו ששמו לא נודע לנו: בימיו כוח רומא והשפעתה התחיל כבר להביא ללחצים קשים על המוני היהודים: גם מפלת הרוח של כוהני בית שני כבר החלו אז לגלות כל מיני הנהגות של צביעות: והיו בזמן ההוא בלבולים גדולים בקרב חכמי מסורת הפירושים:

זרמים אחרים ביהדות כמו הצדוקים מצד והקנאים מצד סיבכו את חיי היהודים אבל בין הכוהנים הייתה צביעות קשה ממש ואינטרסים פרטיים ונפלו באהבת כבוד ואהבת כסף בגאווה וחכמה להרע:

התורה הקדושה הייתה גאוותנות בפיהם ויוהרה בהתנהגותם ואוכל על שולחנם: אין דבר המטמא את האדם כמו זה המתנהג בשקר עם התורה ובשם התורה לעשות שם לעצמו ולרוח פרטי: בין הכוהנים הייתה השחתה וגאוותנות והשתדלות בחטא ובאמצעים אסורים להשיג הישגים פרטיים:

גם הפירושים הוכרחו להגדיר את עצמם מטעם הזרמים שקמו לגבי אלה שהתנגדו להלכה ואלה שרצו לחדש את ההלכה ואלה שעלו על המידה בקנאה חסידית לשמור על ההלכה:

הקפריזות הפוליטיות של התפשטות רומא ,שהכריחו את הפירושים להגדיר את מטרותיהם בדייקנות יתירה ,גרמו לצמצומי השקפות שלא נתנו מקום להתאחדות יותר פלורליסטית והכריחו הפרדות מפלגות וכתות ניגודיות:

Also because of the corruption and the ‘paid’ offices of the Priests, the Doctors of the Law were forced into becoming political strategists and manoeuvring underground forces to ensure the dominion of the halacha.

גם מטעם ההשחתה והמשימות המשולמות של הכוהנים ,הפירושים הוכרחו להיעשות בעלי תחבולות פוליטיות להזיז כוחות מתחת לאדמה בכדי להקים את שלטון ההלכה:

כל הבלבולים הללו והחלקים המופרדים של אותן התקופות סגרו את הפירושים לסגרי תוארי עצמם: תואריהם מכל מקום היו מכוונים לכל העם בלי אלטרנאטיבים אבל באמת רק חלקים מסוימים היו מוכנים או יכולים להדבק לכל ההוראות של הפירושים:

היה בתקופה ההיא של הצדיק הנסתר המוזכר שהתחיל להבין שאם לא יהיה משהו להכרית את הרע הנופל על העם מהכוהנים המושחתים ,שגורל העם היה הולך לסוף מר:

הצדיק ההוא ,שאנו קוראים המורה צדק כשם שנקרא מהאיסיים ,התחיל לנסח את היסודות לקהלה חדשה ובית ספר חדש מוקדשים לישועת העם היהודי: המורה צדק בחר מחכמי הזמן ההוא תלמידים שיכלו וחפצו לקבל את ההוראות החדשות:

מהמסמכים של כומרן נראה שהמורה צדק נרדף מאחד הכוהנים הגדולים ושבסוף אחרי שנים בגלות בדמשק ,הצדיק נהרג על ידי סיקריים שלוחים מהכוהן הגדול:

לפני זה ,אמנם, המורה צדק עבד לשנים בהיחבא בכתיבת כתבים וללמד לתלמידיו את הלימודים של בית ספר אסתר הזקוקים להחזיק את הקדושה ,בסתר , לטובת העם ,קדושה שהייתה בעוונות חסרה בישראל אפילו בבית המקדש:

בזמן ישוע בית הספר היה בקיומו השלם בתוך קהלה ליד ים המלח: כשלישוע היו 19 או 20 שנה ,הוא שמע במשפחה שהדודן יוחנן עזב את העולם של חוץ להיות חלק מבית ספר האיסיים: הידע הזה חיוני הוא להבין את ענינו של האיל הנהרג ואת הדרכים הנסתרים שאותה המשרה הטרגית אבל הזקוקה התגבשה:

Yet that Mission was also a marvellous part of God’s universal redemption, as we have received it ‘Three are called the ‘Men of the Redemption, Moses, Jesus and Haim’. This is the word of God to us and its truth is bound to its Sayer. For we are naught and the Lord doeth for His name’s sake.

אמנם אותה המשרה היא באמת חלק נפלא של הגאולה האוניברסאלית ,כמו שקבלנו ''שלשה הם אנשי הגאולה משה ישוע וחיים'': זה דבר ה'' לנו מפי המלאך מיכאל ואמיתותו קשורה לאומרו: כי אפס אנו וה'' עושה למען שמו:

נתפס ישוע בקנאת חמת ה'' ונאחזו קרניו בסבך תכנית אלהים בדברי הימים: הגיע הזמן שיתחילו העמים להתקרב למסורת האמיתית בכדי שהמון גוים בכל העולם יחלו להיות בהכנתם לגילוי הגדול והסופי של הגאולה השלמה האוניברסאלית:

בינתיים נאחז ישוע בהתבוננות משולשת התגבשות הנבואות ,הדרך להרים את רוח העם ,והאמצעים הנסתרים לרפאות את מחלותיהם, לגרש רוחות רעות ולשמור עליהם משדים ומהכוחות השליליים:

בקש ולא מצא ,התפלל באריכות ,חכה: ואולם מצב אשלייתו ממה שראה בישראל בתקופתו רק התחזק מגיל 13 עד 26: בן עשרים ושש הלך לדבר עם יוחנן בבית ספר אסתר של האיסיים:

שמע ישוע מיוחנן הרבה תשובות לשאלותיו העומדות כבר מזמן ,ואמנם גם אווירת הרוח בבית הספר השפיעה עליו באופן מוחלט: מדובר היה על 'סודות' ושבית הספר ההוא היה מקום הקבלה הנסתרת והקבלה המעשית: רק שם ,מקום היחידי ,נלמדו הנבואות באופן פעילי להבין את המתרחש בהווה:

הזמן היה מגיע: הכול היה מושחת: כבר מזמנו של המורה צדק החל הזמן השפל: זמן קץ היה בא וחורבן גדול וגזרות קשות נגד העם ונגד המקדש: כבר המורה צדק בנבואתו הקדושה ,ראש הל''ו צדיקים הנסתרים בדורו ראה שהזמן הסופי לא יימנע מלבוא: הכול היה מושחת ולא הייתה עבודה אמיתית לה'' אלוהי ישראל: כמו בסוף זמן בית ראשון ,מעשה המקדש היה מעשה אנשים מלומדה אבל הלבבות היו רחוקים מעבודת הלב לאל רחום וחנון בוחר האבות ואוהב את הענווה: בפה דברו על אהבה ולבם היה מלא שנאה לאחרים ומחשבתם זממה מזימות ערמה איך להתגבר ולנצח אחרים: נשארו העניים לעניותם והסובלים לסבלם ,היתומים והאלמנות לבדידותם:

כל אחד היה בשביל עצמו ובמה שיוכל להשיג לעצמו: לא הייתה תורה אמיתית: הופרה בצביעות ובחוסר כנות: שלטה גאוותנות בראשי העם ,פירושים כוהנים וצדוקים: הטיבו מהם הקנאים אבל חפצם להלחם נגד השונאים אם ביהודים הלניסטים או רומאים לא יכול היה להיסמך בגלל חוסר זכות הכללי בישראל: לא היו סימני ניצחון כי אם אבדון: כעם ישראל במדבר ,אחרי שרוח רעת המרגלים הרעילו את לבם והחלישה אותם מלצעוד נגד יושבי כנען עד שנגזרה מיתתם במשפט אלהים במדבר בארבעים שנים הבאות ,לא היה עוזר עוד להתאזר למלחמה ולקום נגד הכנענים ,מפני שה'' לא היה איתם ורוחו לא הייתה מובילה אותם אל ניצחון:

ראה המורה צדק בחכמתו שהצטרך למקום מקלט לרוח להתגדר מרעות הזמנים ,בית ספר וקהלה מנותקים מכל הרשע המסתובב: נתגרש הוא בעצמו לדמשק בפקודת הכהן הגדול בזמנו: זה היה ,כנראה ,מפני שדבר בדרך ''חורגת'' מכמה אספקטים של ההלכה לא כפי גדרי ה ''מסורת'' עד אז: אולי היה מדבר על עדיפותו של הלוח הכוכבי המוכר אצל קצת מהחכמים בזמן ההוא ,משונה מלוח הלבנה המקובל מהבית דין הגדול: אולי היה מפציר על כתיבת ההלכה לכל ישראל ,דבר שעד אז היה אסור מגזרת תורה שבעל פה: בטח הצדיק היה חפץ בשינויים שבכוחם היו מתאחדים היחסים בין ראשי העם ומנהיגיהם ה ''רוחניים'' ובין המוני עם ישראל:

המורה צדק היה איש קדוש מאד ,ראש הל''ו צדיקים הנסתרים בדורו: היה היורש לסימני יצחק אבינו הם סימני העילוי והסבל אשר בו קשור העילוי ,היה מבני עלייה שמועטים הם אבל היה חי באגמת נפש מתקופות החושך ההן בדברי ימי ישראל: הוא הכיר בעמקות את עצם זמנו וידע ש ''עת לעשות לה'' הפרו תורתך'':

בגלותו בדמשק החל לנסח כתבים על דברי הנביאים וקשרם על ההיסטוריה הבאה ,וגם כתבים של חוקים מיוחדים לאלה שחפצו באמת להתקדש בתורת סיני ,מערכה חדשה ,בית ספר לחכמים אמיתיים  שיידעו להעריך את ההוראות היקרות שהתחיל אז לשים בכתב: והחליט לתכנן לשמירה בבית ספר אסתר מערכה משיחית שרק ראש הצדיקים הנסתרים יכול לדעתה: כי מערכה משיחית כזו מושרשת בסימני יצחק ונתונים הם בידי אחד רק בכל דור: והסביר את המסך המבדיל שיתקיים בים התלמידים השלמים של בית הספר ובין אנשי הקהילה ההוקמה עם בית הספר:

אחרי תחילתו לא הפסיק עוד המורה צדק מלמלא את התפקיד ההוא ,מפני שמשימה זו דווקא ענתה על צרכי הזמן ובעוונות העם בכללו הפיר את ההוראות האמיתיות של התורה: נעשה הצדיק למורה צדק ונעשה מורה הצדק המשיחי הזקוק לישועת ישראל: בעד בית הספר בחר חכמים בעלי מידות הנאמנות לשמור על הוראותיו: הם שנעשו המורים הראשונים של בית ספר האיסיים שאחר כך הוקם על יד ים המלח:

המורה צדק פעל בעד ישועת ישראל ועם זה גם ישועה אוניברסאלית שתסתעף מישועת  עם הנבחר: לא הייתה לו ''רשות'' מלמעלה לעשות ככה; היה זה מעשה קנאות לשם ה'': היותו צדיק אמיתי הוא ידע ,בעוונות ,מגזרת ‘'כלייה'' בר מינן ,שתהליך ''כתיבתו'' למעלה כבר החל: ובכן קרא את שם בית הספר ''אסתר'' ,זה בסתר ולא בכתב ,לשימוש בדידי אצל מורי ותלמידי בית הספר: כמו ימי הפורים כאשר הגזרה הייתה של כלייה שלמה חלילה וחס וכבר ''נכתבה'' למעלה לפני הבית דין ,בית ספרו מכוון היה כארמון חדש נסתר של אסתר המלכה שממנו תוכל לצאת ישועה לכל העם:

המורה צדק גילה כמה סודות מהסימנים הנסתרים של יצחק  הם הסימנים המכוסים בשם ''אשר'' משם ''אהיה אשר אהיה'' ,דבר זה שלא היה אף פעם וגם לא היה אחריו ,ואחרת הוא בגה''ש שמתגלים מן השמים הפירושים של ה 'ריש'' של שם ''אשר'' וצריכים להם בשביל הגילוי של שם ''אהיה'' אחרון ,ודבר כבר מוכן מראשא הוא שיתגלה בשביל העולם בבוא זמנו ונבחר הגואל האחרון: אמנם דווקא ב ''ריש'' היו מכוסים הסימנים המשיחיים ומהם המורה צדק סדר מערכה משיחית בבית הספר: הוא גם לימד כמה סודות של הקבלה המעשית למורים נבחרים ומתחת לשבועה חמורה אחרי שנים של לימוד ודבקות לבית הספר בנאמנות: אמנם למרות תנאים כאלה בהכנות ובשבועה חמורה מאד ולמרום דרגתו המעולה וכוונותיו לשם שמים ,עצם הפעולה לגלות את הדברים ההם היה אסור בהחלט: אבל ככה הוא התנאי בקנאות תמיד שמשום עת לעשות הפרו תורתך, לא עניין של רשות ניתנת הוא ומשליך המקנא את עצמו גם לדבר האסור בכדי לקיים את הצורך ההיסטורי העומד ברגע ההוא, ,כפינחס בזמנו:

חשובה הבנת הסתירה הזאת: פינחס עשה נגד ההלכה לכוהנים בפעולתו ונצטדק רק מפני הכרזת ה'' מן השמים לזכותו ,כי עת לעשות לה'' היה הפרו את תורתו ובקנאתו המקודשת לכבוד משה קבל פינחס את הקדוש שבאוצרותיו יתברך ברית השלום שהיא ברית של חיים נצחיים:

נכנסה ברית השלום לדברי הימים במסגרת הגאולה הראשונה מתחת לסימני אברהם אבינו ,סימנים שנמשכו היסטורית עד לבנין המקדש הראשון ועד לחלוקת המלכות בין יהודה ושבטי ישראל: אליהו הנביא ,זכור לטוב ,היה היורש את נשמת פנחס ולכן לא מת אף פעם הנביא והוא יצג את ההתגבשות ההיסטורית של ברית השלום ודברי ימי סימני שם ''אשר'' הם קבלת הנביא אליהו וירושתו: זמנו ,איפוא ,הוא בהתחלת ירידת סימני יצחק הנסתרים והמעולים של בני עלייה וסימני הסבל הנורא של הצדיקים הנסתרים בדורות:

בזמנו של מרדכי הצדיק נקבע מספר הצדיקים הנסתרים לשלושים ושש לא יותר ולא פחות בכל דור: בין הל''ו אחד הוא בדרגה עוד יותר מעולה מהם והוא ''ראש'' הל''ו צ''נ: ואמנם הראש של כל הל''ו צ''נ בני עלייה בכל דור הוא אליהו הנביא ז''ל ואינו במספר: ובכן הראש של הל''ו צ''נ הוא בקשר מיוחד מעולה וקדוש עם הנביא אליהו ז''ל: חשוב ידע זה אף כי דבר נסתר מאד:

אליהו הנביא ,זכור לטוב ,הוא יורש הסימנים ההיסטוריים של יצחק אבינו ,ומזה ,מצד הקשר המיוחד עם ראש הצ’’נ ,נבין למה דווקא הראש בכל דור הוא שמכיר את סודות סימני יצחק שהם נכללים בשם ''אשר'' ומזה נבין איך הסימנים ההם נכנסו לבית ספר הנסתר של האיסיים על ידי המורה צדק:

הוא בית הספר שנמצא בו יוחנן המטביל אולי ק' שנה אחרי הריגת המורה צדק והיה יוחנן מורה וחוזה נבואי:

הקפידה החמורה ההלכתית והמוסרית בנוסף להנהגות רבות מצוות עליהם מהוראותיו של המורה צדק חלק בכתב וחלק גדול בעל פה מפורסמת בכתבי כומרן; לא נודעה מידה חמורה כזו בכל דברי עם ישראל: גם על שגיאות או פשעי-טעות של מה בכך התקיימו עונשים קשים ולא היה פרט של קלות בכל דבריהם ואף מלה נוספת בתוך שיחה נחשבת לעוון: המורים והתלמידים השלמים לא היו מתחתנים ונשבעו על רווקות ביחד עם שבועתם להישאר לתמיד בבית הספר והקדישו את חייהם מופרשים מתענוגי עולם הזה בכוונת כפרה לבני ישראל:

רק אחרי שלש שנים כתלמיד זמן מלא וברשות המורים היה אפשר להיכנס ,בשבועה חמורה ביותר ,לאותם הסודות הידועים והשמורים בבית הספר ,בין אלה היו סודות של הקבלה המעשית:

כאמור ישוע נרתע ונרשם ונתפעל בימים הראשונים משיחותיו והסבריו של יוחנן: כסרט דברי חייו המראה לו את שאלותיו ושאיפותיו הפנימיות והמביא אותו אל הבנת סדרי השגחתו יתברך עליו ,הבין את המסקנה הרדיקלית החדשה שאליה הוגרל:

לנפשו המצטערת ממפלת עמדתם הרוחנית של בני ישראל הצטרך הוא לרפואה הבאה מקדושה בדרגה מופרשת ומעולה אמנם קשורה בכפרת ישראל: וחשקו להיכנס לאותם הסודות של תורה לא היה מוגבל מתנאים כלשהו כאילו כל החיים עצמם לא יכלו לתת לו שובע רצון בלי אותו הידע: החליט להישאר ולהקדיש את חייו לקדושת בית הספר ולהתקשר רוחנית עם המורה צדק והוראותיו ,יישאר באותו החדר השמימי למרות כל הקשיים שיכולים לחכות לו בדרך: 

גם יוחנן הרגיש בכנות לבו ואומץ שאיפתו והמליץ עליו אצל ראשי המורים שיכניסו אותו כתלמיד שלם ,דבר שאישר לו לעזוב כל דברי העולם ולהתכונן לתקופה של שלש שנים הנדרשת בכדי לקבל כמה סודות של הקבלה המעשית אם יוכיח את עצמו לנאמן ולבעל כוח ראוי לקבל אותם:

יוחנן היה בבית הספר לפחות שש שנים וחצי לפני כניסתו של ישוע: ככל אותם המורים יוחנן היה נשבע-לחיים להישאר בבית הספר והיה מתחת לשבועה חמורה לפני השמים ,בענישה של כרת בידי שמים בהפרתה ,שלא להשתמש בסודות הקבלה המעשית שקבל: ואולם בערך שנה וחצי אחרי כניסתו קרה מאורע העלול להשפיע על הצעיר תוצאה עמוקה וחיונית ובסוף פעילי: יוחנן ,מורו הנבואי והמוחזק אצל ישוע בכבוד עצום ,עזב את בית הספר ,נגד שבועתו ,ויצא למדבר בקריאה לתשובה וחיפוש ישועה וטהרה דרך טבילתו המיוחדת במימי הירדן:

 ישוע לא עזב את עמדתו בבית הספר אבל החלטתו המפתיעה והבלתי מוכרה לפני יוחנן הדהימה אותו והשליכה אותו אל עומק ההתבוננות: למה קרה? למה ליוחנן נעשה יותר חשוב לדרוש ולעשות בחוץ משמירת שבועותיו לפני ה''? מה ראה יוחנן שגרם לו להחליט ככה?  דבר מאד פלאי היה בעיני ישוע כי ידע טוב את רצינותו של יוחנן וכבדותו בדיון והבין שהחלטה כזו לא באה כי אם אחרי שנים במחשבה עמוקה בשיפוט עצמי על דבר זה: יוחנן ידע את הסכנה הנפשית הקשורה בשבועותיו:

ישוע השתדל בטח להבין את הגיונו של יוחנן והתבונן באריכות ,בשתיקה ,בינו לבין עצמו ,למצוא תשובות: הוא זכר ,כנראה ,נקודות בשיחותיו שקריאתו מנותקת ושראה את עצמו כקול הקורא במדבר להזהיר על הזמן של ירידת מלכות השמים שהתקרב: מתוך מילותיו התקיים אותו החשק להזהיר רבים ולשכנע אותם לשוב ולהיטהר בגוף וברוח: אולם מהו שנתן לקריאת יוחנן את הכוח לשנות את דרכו ממסגרת בית הספר ולצאת בפועל נגד שבועתו?

נתמלא לבו של ישוע במקור זה החדש לשאלות ולהתבוננות: מלה אחת של יוחנן סירבה לעזוב אותו ונגעה באיזה מעין פנימי של התבוננות בלתי מקובלת ,נוגעת וחוזרת נוגעת ומסורבת כשורש דמיונות השטן: ''היה עליו לפנות דרך לפניו'' הכריז יוחנן לפני שעזב את בית הספר: והוסיף שככה זה שבא אחריו ושיהיה גדול ממנו יוכל לבוא:

ישוע התבונן: אם נבואת יוחנן משיחית היא באמת ,למה הוצרך לעשות נגד שבועתו ולעזוב את בית הספר בכדי לקיים אותה? ולמה באה הנבואה ליוחנן לבדו ,במסגרת מופרדת ולא במסגרת השבועות ורשות מורי בית הספר?

מכל מקום נשאר ישוע על הדרך שנכנס בה ,שהרי לבו שאף להגיע אל דרגת הסודות ולהיכנס פנימה לידע הנסתר: ואמנם מופרע היה מחלומות וחזיונות שבהם ראה את עצמו האובייקט של נבואת יוחנן אבל הוא דחה אותם ככלים של השטן:

אחרי שלש שנים נכנס ישוע לחוג הפנימי וקבל כמה סודות של הקבלה המעשית: ולא עבר זמן רב אחרי זה ,בידע זה כבר בידיו ,שכל מחשבותיו נאלצו אל השטח והכניסו אותו אל קרב אמיתי פנימי של הכרח החלטה: קבל הוא סימנים בחלומות ובחזיונות ששכנעו אותו על קריאתו הפרטית החדשה: כפוזל, כל החתיכות החלו להשתלב בהתאמה:

אם לא בשביל הפעולה המסוכנת של יוחנן בהפרת שבועותיו למען הביא ישועה למחוץ לבית הספר ,הסימנים המשיחיים והמשימות המשיחיות שהיו בבית הספר ,לא היו אף פעם יוצאים לעם! רק פריצת הגדרים ,בסימן מה פרצת עליך פרץ ,עלולה הייתה להספיק לתפקיד הזה: ורק אחרי לידת פרץ יוכל לצאת זרח מרחם תמר בכדי לזרוח בעד העולם!

----------------------------------------------------------------

אחרי שישוע עזב את בית הספר המשימה שלו הראשונה הייתה לקיים את ''סימן'' הנבואי שבדברי יוחנן: ואחרי הסימן ההוא המובא באוונגליונים בטבילת ישוע על ידי יוחנן המטביל ,המשיך הוא להשתדל בקיום מישרתו אשר פרטים הרבה כתובים באוונגליונים המסורתיים ,בחירת תלמידיו ,שיחותיו ,רפואותיו ומופתים נסיים שעשה ,הסעודה האחרונה שלו והצטלבותו הטרגית:

לרוב ,האוונגליונים מביאים מאורעות אמיתיים של מישרתו הקצרה ,פחות מארבע שנים ,ויכולים לסמוך על רוב דברי ישוע בסינופטים (שלשה האוונגליונים הראשונים) אבל פחות באוונגליון הרביעי של יוחנן:

בדרך כלל אם מסירים את האווירה המזויפת ,השימוש הלשוני המזויף ,התיאולוגיה של עבודה זרה שהושמה על ישוע ,הטונים האנטי-הלכה המוגזמים ואולי רוב האוונגליון הרביעי ,נשארים עם חומר של התבוננות עמוקה על דברי וכוונות אותה המשימה המשיחית המתחילה; ואנו עתה ,דרך הסימנים השלמים ,מסבירים איך היו אותם הסימנים המתחילים קשורים בסימני יצחק אבינו באותה היציאה ההיסטורית הנבואית של אילו של יצחק ובמשרה ההיא המתחילה המנובאת באפשרות האי-הצלחה הנמצאת בפסוקים האחרונים של מלאכי:

...................................................................................

reviewed July 15, 2004   - Inzago - Peretz