Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

 

החוק החדש של הגאולה השלמה

 

הסגולות אמונה, ברכה, סגולות הלב, תפילה, השראה, תיקון, התקדשות, התחדשות, טעם, שתיקה. הוכן לבית ספר אסתר בבאר שבע ללימוד ולהפצה דרך האינטרנט באתר CAMILLO, המנוהל על ידי דוד לוי בחולון, ואדם קמחג'י ומשה ברדי בבאר שבע - על אחריות פרץ גרין.

 

 

לוח י"א. סגולת האמונה

 

צעד 1 - הדיבר הראשון הוא מצוות האמונה שנתגלתה לבני ישראל מה" ברוך הוא בסיני. עשר הסגולות או עשר המידות המסוגלות שאנו מסבירים אותן, הן במקביל לעשרת הדיברות, ומייצגות את תמצית עשרת הדיברות בצורתם המופשטת, דהיינו במונח פשוט המביע את המידה הרצויה העיקרית מהדיברות, לדוגמא, המידה הרצויה העיקרית של הדיבר הראשון היא מידת האמונה; המידה הרצויה העיקרית של הדיבר השישי, לא תרצח, היא מידת תיקון האדם.

 

צעד 2 - לשם זיכרון ולשם לימוד הן בצורה פשוטה במלה אחת או שתי מלים והם 1) אמונה 2) ברכה 3) סגולות הלב 4) תפילה 5) השראה 6) תיקון 7) התקדשות 8) התחדשות 9) טעם 10) שתיקה, ובכלליות אנו קוראים להן עשר המידות המסוגלות בלב, דהיינו אלו הן עשר מידות, שצריכות להיות מושקעות בלב והלב ישאף להן תמיד ושתתחזק השאיפה בהן תמיד. בעצם הן מצד האהבה בלב שיאהב את מידת האמונה ויאהב את מידת הברכה.

 

צעד 3 - ויאהב הלב את המידות המסוגלות של הלב, ויאהב הלב להתפלל, ויאהב הלב בהשראת השכינה הבאה מהתנהגות הדרך ארץ והכבוד, ויאהב הלב בתיקון עצמו תמיד, ויאהב הלב בהתקדשותו והתרחקותו מכל ערות דבר, ויאהב הלב להתחדש ברוחו, ויאהב הלב את טעמי החיים ויאהב הלב בחכמת השתיקה.

 

צעד 4 - והוא יסוד חדש בדרכי הלימודים החדשים של הגה"ש, והן המידות הרצויות מעשרת הדיברות. קחו אותן לפי סדרם ושימו אותן בלב שפל ושמח, והתעסקו בהן והתבוננו בהן עד שתעשו אותן שלכם. כי יסוד הוא  בבנין המידות שעל בסיס עשר המידות הללו יכולים לבנות בנינים פנימיים אמיתיים וקיימים לעולם הזה ולעולם הבא. יסוד אחד הוא בעשרה חלקים, הוא יסוד הלב הנרצה בעבודת ה".

 

צעד 5 - והוא יסוד הלב החדש של הגה"ש, ונקרא יסוד אחד בעשר מידותיה, מפני שאם יחסר באחד מהן יחסר מכל היסוד. כמו בעשרת הדיברות, אם קיים תשעה וחוטא באחד מהן, אינו עושה את רצון ה". והנה נקרא יסוד חדש של הלב החדש, הגם שעצם הדברים אמונה, ברכה וכו' כולן מידות ידועות הן בתורה ובמסורת, ואמנם לא ניתנות בסדר הזה, שכאמור סדר זה נוסד מעשרת הדיברות עצמם. ובסדר החדש של 30 צעדים הם עשרת הצעדים האמצעיים של העמוד האמצעי. ומתגלה הלב החדש של הגה"ש בהשלמת המידות הללו, כי אף על פי שנודעו תוכנן תמיד לא נשלמות אלא בגה"ש.

 

צעד 6 - וכלל הוא זה לזכור. אברהם אבינו לא נשלם אלא ביצחק בנו ויעקב אבינו לא נשלם אלא ביצחק אביו ויצחק אבינו אינו נשלם עד שנשלם יעקב ונקרא ישראל. זהו כלל עיקרי בכל דברי הגה"ש. וכך הוא בשם הגאולה "אהיה" ראשון לא נשלם אלא ב"אשר" הנמשך ממנו בדברי הימים, ו"אהיה" אחרון אינו מושלם אלא בשם "אשר" שקדם לו, ושם "אשר" אינו מושלם עד שבא הגואל האחרון על שם השלמת שם "אהיה" אחרון. שלכן הלב החדש של הגה"ש אף על פי ששורשו נמצא בשם "אשר", אינו מתגלה באמת הרצויה, אלא בגאולה השלמה בזכות הגואל האחרון, חיים.

 

צעד 7 - וכלל זה טעם פלאי הוא בהתבוננות המשולשת, כי על החוק החדש אנו אומרים שהוא מייצג את הדרך האמצעית השלמה בכל עניין. ואמנם הדרך האמצעית הייתה לכאורה צריכה לצאת מהעמוד האמצעי של השם "אשר"; והוא מפני שהשורשים ל"דרך האמצעית השלמה" נמצאים באמת בשם "אשר". אבל לא מתגלה ה"אמצעי השלם" לא במשרת אליהו הנביא (א) ולא בגאולת פורים (ש) ולא במשרת ישוע (ר). והפתיחה למידות הרצויות בלב האהוב למלכות השמים במשרת ישוע לפני אלפיים שנה אינן באות אל השלמתן להיות דרך שלמה אמצעית עד ביאת הגואל חיים בגה"ש.

 

צעד 8 - והוא הטעם האמיתי הנסתר במה שהעלייה האמצעית של משה רבנו ע"ה לא התגלתה בתורה ולא נתקבלה למען ישראל באותו הפרק של דברי הימים. במשנה החדשה המקובלת אצלנו על טעמי אותה העלייה האמצעית, בשיחות בין משה ובין הקדוש ברוך הוא על עניין המידות האלו של הלב הרצוי למלכות השמים, השתדל משה להביאן לבני ישראל במקום הלוחות הראשונים שנשברו. הרי באותה העלייה משה קיבל את המידות ההן, והן המידות שכלולה בהן הדרך האמצעית השלמה, אך 'ויכוח' בין ה" ובין משה מגלה שעם ישראל לא היה עוד מוכן לקבל אותן, ונדחקו עד לסוף דברי הימים, לזמן הגאולה השלמה.

 

צעד 9 - וישנן הרבה דרכים להבין את הכוונות ב"דרך אמצעי שלם" ויש לה הרבה מובנים לפי העניין המדובר. ומשאלות יתעוררו חקירות. האם התורה והמסורת לישראל בכללותה מעניקה את הדרך האמצעית? והלא מרוב קדושתה מרבית בני ישראל לא עמדו בה; ובכן מוכרחים לומר שאם אנו מדברים על הגאולה השלמה, שאינה רק לבני ישראל כי אם גם לכל העמים, בוודאי שאין התורה, דהיינו חוקי התורה, תרי"ג מצות, מייצגת דרך אמצעית שלמה כלפי האנושות.

 

צעד 10 - ואמנם לא באה התורה בזמן הגה"ש, כי אם בהתחלת דברי ימי ישראל. ולשם קיום ישראל בעולם, התורה הבדילה את בני ישראל בקדושתה מאומות העולם, בכדי שיישארו בזהותם המיוחדת להם כל הימים; באה התורה אפוא בסימן הקדושה וההבדלה וההפרדה מיתר העמים העובדים עבודה זרה והמלאים במוקשי תאוות העולם וכו'. ובכן באה התורה על פי הקדושה העליונה המקפידה על כל פרטיה בכדי להקים את עם ישראל כעם קדוש לנצח נצחים. באה התורה בזמן קיצוני ובמטרות קיצוניות, כיציאת מצרים עצמה, לא בזמן שבני ישראל יכלו לקבל דרך אמצעית שלמה.

 

צעד 11 - היה צריך להיות כך מצד מתן תורה, בגבורות עצומות, ומצד המסורת בישראל, בהקפדה גדולה; ולולא זאת, לא היה נשאר כלום (שאם בדינים קשים פרקו עול, מה היה אם ניתנו בדינים קלים?). ומאידך, מאחר והדרך האמצעית השלמה לא מתגלית בהן (אמנם הכול נמצא בתורה ומה שלא מתגלה מכוסה בה) גם בני ישראל בכללותם בדברי הימים לא יכלו למצוא את האמצעי השלם, אבל גם לא עמדו ברוב ההקפדה של דינים קשים, עובדה היא שכשלו ונפלו תמיד במשך ההיסטוריה. והוא מפני שרוב העם היהודי אינו יכול להתקדש וללמוד ולהתחדש ברוח על פי אותה הקדושה המקפידה הצדיקה המדויקת. כל דברי ימי ישראל נותנים עדות על זה. נסכם שחסרה לעם הדרך האמצעית השלמה, שדרכה יכולים לדבוק בתורה יותר בקלות ולהימשך אליה באהבה וברצון.

 

צעד 12 - הדרך הייתה חסרה, אבל אי אפשר היה לתת דרך יותר קלה, ומדוחק הזמנים פחדו החכמים תמיד, שאם יקלו במקצת, עם ישראל יקל לגמרי, וחזק יצר הלב להקל על עצמו מעול מלכות השמים; ככה הם מוקשי הזמנים של כל ימי ישראל, אם לא הוחזקה המידה המקפידה ופרקו עול בקלות; על אף שבהחזקת אותה המידה הקדושה, רוב העם לא יכול לעמוד, ורק בדרך נסים ונפלאות למען קיום הבטחות יתברך לאבות אברהם יצחק ויעקב, שומר ה" את עמו ישראל ומושיע אותם. והוא כאברהם אבינו שהיה צריך להחזיק במידת הקיצוניות בכדי לקיים את עבודתו לפני ה", הן בנס ישועתו מתנור נמרוד והן כניסיון ה" בעקידת יצחק. אברהם היה אחד, ולא היה מקום בכל עבודתו לדרך אמצעית שלמה, כי אם לעשות חסד עד בלי גבול ולשמוע בקול אלוהיו.

 

צעד 13 - ולא נשלם אברהם אלא במידותיו של יצחק, כי ביצחק ייקרא לך זרע להמשך הירושה. ואמנם יצחק אבינו נולד בארץ כנען ולא הסתובב בעולם כמו אביו, והיה מיושב במקומו יותר מאברהם, והיה מתבונן בגבורות ובחסדי אביו ובגבורת ה" שבקש את העקידה ואשר הציל את יצחק ממנה, והיה מפחד על מעשהו ועל קדושת מחשבתו, והיה אדם קדוש ושתקן ומתפלא על מעשי ה" ומתבונן תמיד על המידות האהובות לפני ה". ואמנם סתמה תורה בצורתו הפנימית של יצחק אבינו. אמנם הפליאה אותנו בכל סיפורו על-ידי חלקים מאד קצרים ומלאים פלא, אך מעצמו לא גילתה התורה כמעט דבר.

 

צעד 14 – והיא כמו במגילת אסתר בגאולת פורים המסתירה את דבריה בסגנון טבעי במאורעות דברי גלות ישראל ומעשה פלאי ביד מרדכי היהודי ואסתר המלכה במלכות המלך אחשורוש. ומבעד לפרגוד, המידות האהובות באסתר המלכה החכמה והצנועה והנאמנה והמידות הקדושות של מרדכי הצדיק מכוסות במגילת אסתר. ומוסבר אצלנו שיצחק אבינו קשור במלכות השמים, שאם נלקח יצחק לעולה היה עולה למלכות השמים, והסימנים של יצחק אבינו נמצאים בשם "אשר". המידות שלא נתגלו בעלייה השנייה של משה רבנו קשורות בשם "אשר", והדברים המכוסים של מלכות השמים וירידתה לעולם נמצאים בסימנים של השם "אשר" וירדו לארץ דרך הכוכבים מכוכבי הגאולה בגאולת פורים ומכוסים הם במגילת אסתר.

 

צעד 15 - הדרך האמצעית השלמה נמצאת בעמוד השני אבל לא יכולה להתגלות למטה, במשך כל דברי הימים עד הגאולה השלמה, אלא בדרך סתר כבמליצות הנביאים ובדרך סתר של מגילת אסתר ובדרכים נסתרות של צדיקים אמיתיים ובדרכים נסתרות בדברי הימים בניסים ונפלאות בלתי מוכרים המוסתרים מאל מסתתר בטבע העולם עד שעולה ברצונו לגלותם. ואמנם הגיעה הישועה והגאולה לעם יהודה בפורים וחג הוא ליהודים רק, ונגאלו היהודים אף שכבר התרחקו הרבה מהמסורת ומהתורה, ועשו תשובה מתוך לבם ונתקבלה תשובתם לפניו אף על פי שנשארו בפשטותם ולא נעשו לחכמים ולקדושים. יש בה אפוא דרך אמצעית בצורתה המיוחדת לעם ישראל.

 

צעד 16 - אברהם נשלם ביצחק והשם ראשון נשלם בשם "אשר", שלולא הדרכים הנסתרות של אל מסתתר לא היה יכול עם ישראל להמשיך בדרכו בדברי הימים והיה חלילה כאילו השם "אהיה" הראשון לא הצליח בסוף. עם זאת, הוא הצליח בהמשך דברי הימים בזכות אליהו הנביא ובזכות מרדכי היהודי ואסתר המלכה ואחרי פורים נבנה בית שני. מהאמור נלמד שהדרך האמצעית שאנו משתדלים להגדירה כאן היא דרך המגיעה לרום המעלות ובאותו הזמן היא מגיעה ללבבות בני אדם, אפילו שהם פשוטים ולא מלומדים, אלא שדרך אותה הדרך האמצעית גם הם מצד המידות הטובות אהובים לפני ה" וזוכים למלכות השמים.

 

צעד 17 - בלוחות של העמוד השלישי הם הלוחות הרחבים של הדג הגדול לוויתן נרחיב השגות בענייני ה 'ריש' של השם "אשר" ובסימנים ההתחלתיים המשיחיים והגאוליים שקיבל ישוע בבית ספר האיסיים. ה'ריש' ירשה את סימני מלכות השמים מה'שין' וסימני תחיית המתים מה'אלף'. והיה מוכן האור של ה'ריש' דרך בית המקדש להיות לאור גויים המתפשט עד קצווי תבל וללמד לעולם את האמונה האמיתית ואת החוקים האמיתיים ואת הדרכים האהובות לה". ואמנם בעוונות לא נקלט האור במקדש. וצדיק קדוש אחד יסד את בית ספר האיסיי לקולטו בסתר עד שיבוא הזמן לגלותו. ובידי אנשי בית הספר היו הסימנים האוניברסאליים ביחד עם הסימנים המיוחדים לכל בית ישראל, ובידם היו המפתחות המשיחיים להצלת הצאן הנאבד מבית ישראל ולישועת גוים רבים.

 

צעד 18 - המפתחות ההם שמורה הצדק גילה לתלמידיו מהשם "אשר" כללו את המפתחות הנבואיים של השבת הלבבות של אליהו הנביא ז"ל, והמפתחות הכוכביים של ה'שין' של שושן הבירה, ואת המידות האהובות בלב המוכן לרשת את מלכות השמים. ועל פי יסודם דיבר ישוע בהשתדלותו להקים את מישרתו המשיחית היוצאת בעיקר מסימני ה'ריש' של השם "אשר". ולכן היה מדבר על מלכות השמים, ולכן אמר שאינו בא אלא להציל את הצאן הנאבד מבית ישראל, ולכן דיבר והתעסק עם אנשים פשוטים והגדיל את תקוותם ואת אמונתם, והרים אותם לסימנים גדולים. ובגלל מידותיהם הטובות הפשוטות ההן היו יותר אהובים בעיני ה" מהכוהנים והרבנים של הזמן ההוא.

 

צעד 19 - והן המידות הטובות שאימצו נוצרים רבים במשך הדורות, הם הנוצרים הפשוטים ההולכים באמונה תמימה מצד לבם והדבקים בלימודיו של ישוע בדרכי המידות האהובות לאבינו שבשמים. והלומד כעת את דברי ישוע על פי המפתחות השלמים של הגה"ש מתפלא על חכמתם. ישוע לא היה מדבר על ההלכה שכבר נודעה אלא על דרכי המידות האהובות שבלב המתקבלות במלכות השמים. הוא פתח את הדרך האמצעית השלמה במידות שכל אחד ואחת יכולים להגיע אליהן מכוחות והרגשות לבו. ויכלה זאת להיות הדרך המשלימה אל התורה, דהיינו משלימה את הדרך האמצעית השלמה המכוסה בתורה, בעד כל העם ובעד העולם. ולא התכוון אלא להשלמה הזאת לתורה עצמה. כי הייתה נדרשת דרך אמצעית המשלימה את כוונותיה של התורה עצמה להיות אור לגויים. ולכן אמר בפירוש שלא בא לשלול כלום מהתורה ומהנביאים ואף מהמסורת כולה אלא להשלים את כוונותיה בעם ישראל שיעבדו את ה" בלב נכון ועניו ומלא אהבה ורחמים על הזולת.

 

צעד 20 - ומהעדר זכות בזמן ההוא לא נשלם כלום, כי עם ישראל לא זכה להכיר דבר מהסימנים האמיתיים של ה'ריש'. והפתיחה של ישוע יצאה לגויים בסוף אבל במסגרת של תיאולוגיה משובשת ושקרית לגמרי. עם זאת, במשך הדורות העם הנוצרי הפשוט לקח דברים משיעוריו של ישוע על הלב הטוב, ההתנהגות ישרה, עזרת הזולת, הצדקה, הרחמנות על האלמנות, על העניים ועל החולים וכו'. עם ישראל נשאר בחכמתו אבל בלב חסר, והנוצרים הטובים לקחו לב טוב אבל בלי חכמת התורה וכל חוקיה ודרכי ההלכה המחוכמות לשיפור חיי האדם. ויצאה עם ישראל לגלותו הארוכה ויצאו הסימנים ההתחלתיים האוניברסאליים לגלותם בין הנוצרים ולא יכלה דרך אמיתית אמצעית להתקיים עד הגאולה השלמה.

 

צעד 21 - ובביאת הגואל האחרון והתגלות הסימנים השלמים של הגה"ש שהם מתחת לשם "אהיה" האחרון, אין לו עוד קיום בעולם עד שנשלם השם "אשר" שקדם לו, שהרי אין קיום לסימנים השלמים עד שמתקיימים הם על אמיתותם של הסימנים ההתחלתיים. והנה עם ישראל עוד לא יודע כלום מכל ענייניהם ומה שביד הנוצרים הכול בשיבוש. ולכן בשנים הללו עיקר העבודה מצד ההסברים היה בתיקוני ה'ריש' של השם "אשר", הוא תיקון הנצרות והסברי הסימנים ההתחלתיים וכל עניין מישרתו של ישוע. אמנם הוא גם בתיקוני היהדות במה שיש לתקן, הכול הוא בהשלמת השם "אשר" מכוח השם "אהיה" האחרון, להשלים בזה את כל השם. לא נשלם יעקב אבינו אלא בפחד יצחק אביו.

 

צעד 22 - דהיינו אין יעקב שלם אלא אם כן יצחק מושלם בשלמותו, ויצחק אבינו שלם הוא, ואמנם יצחק יושב בסתר ואינו מתגלה אלא מעט מאד ומכל מקום יעקב אבינו שלם מפני שיצחק אביו שלם, רק לא מתגלה שלמותו עד הסוף. לא מתגלה שלמותו של יצחק עד שיעקב עצמו מגיע לשלמות של "ישראל", דהיינו בגה"ש. וכך המידות הרצויות הנותנות את הדרך האמצעית השלמה מתגלות רק בביאת הגואל האחרון בהתגלות השם "אהיה" האחרון המשלים את השם "אשר" ואת הדרך האמצעית השלמה של הגה"ש. ולכן חשובים מאד עשרת המונחים האלה בסדרם של המידות האהובות של העמוד השני האמצעי. אמונה, ברכה, סגולות הלב, תפילה, השראה, תיקון, התקדשות, התחדשות, טעם ושתיקה.

 

צעד 23 - ואיזהו הצחוק האמיתי? הוא הצחוק האחרון. הצחוק משמחה של סימני יצחק אבינו בשם "אשר" שאינו מתגלה אלא בסוף בביאת השם האחרון. אז מתוקנים הסימנים ההתחלתיים שיצאו מה'ריש' ומתגלה הצחוק ההיסטורי האמיתי הנשאר לכל הזמנים הבאים, שנקרא לפיכך אחרון, מאחר והוא האמיתי הנשאר לכל יתר הזמנים. השם האחרון מגלה את הצחוק ההיסטורי בפתרון משרת ישוע המשיח של הסימנים ההתחלתיים. ויצחק אבינו הוא בסימן הגבורות, כידוע. וכן מתגלה הכוח העצום והנורא, גבורות ה" שהתאפק והעלים את הכול לאלפיים שנה, וקנאת ה" עשתה כל זאת, עד שיתגלה בסוף, בביאת הגואל האחרון. אז מתגלה השם האחרון ומתגלה הצחוק הגדול ההיסטורי שהיה מוסתר בשם "אשר". ואמנם לא היו יוצאים לפועל הסימנים של צחוק יצחק אבינו לולא בא האיל והסתבכו קרניו בסבך ונלקח במקומו.

 

צעד 24 - הצחוק בשמחת סימני יצחק של השם "אשר" לא יצא לפועל במשך דברי הימים עד הגה"ש. ואולם לולא האיל ההיסטורי נלקח במקום יצחק לא היה שום צחוק בכלל. הוא הוסתר מעינינו לאלפיים שנה האחרונות מתחת לסימן ה'ריש' של השם "אשר" שהייתה  ב'גלותה' הארוכה, לפני שמגיעה ה'ריש' להתחבר עם השם "אהיה" האחרון. ישוע בן מרים ובן יוסף היה האיל ההיסטורי. הוא הבחור הצעיר שנלקח על מזבחו במקום  עם יצחק, שהיה בעת ההיא חייב כליון, בר מינן.

 

צעד 25 - הסימנים של יצחק אבינו אינם הסימנים של האיל כמו שיצחק אבינו לא היה האיל והאיל לא היה יצחק אבינו. ואמנם למען קיום ה'ריש' ביתר דברי הימים הוזמן האיל מאת ה", וניצל יצחק מעקידתו, והסתבכו קרניו בסבך ההיסטורי של אלפיים שנות גלות אחרונה לישראל. ולכן הסימנים של יצחק אבינו עצמו נשמרו בעליונותם במסורת ה'אלף' של אליהו הנביא ז"ל ובמסורת ה'שין' של מרדכי הצדיק ראש לל"ו צ"נ בדורו. ואמנם בבוא האיל על שם הצלת האור של 'ריש' השם "אשר" למטה בעולם, הסתבכו קרניו מהעדר הזכות בישראל, בחושכי גלות ישראל ובסיבוכי טעויות הנצרות.

 

צעד 26 - ובסוף מתגלה הצחוק האחרון האמיתי, ישוע היה האיל ההיסטורי שנלקח במקום עם יצחק ובזכות האיל נשמרו הסימנים ההתחלתיים המשיחיים והגאוליים בעד האנושות, עד כי "וּבָא לְצִיּוֹן גּוֹאֵל, וּלְשָׁבֵי פֶשַׁע בְּיַעֲקֹב" (ישעיהו, נ"ט, 20). וטוהרנו משנאת חנם, ונפקחו עינינו בקנאת ה" שעשתה כל זאת, והשפלנו את לבנו, ושללנו את מחשבתנו הקודמת, והחשבנו את עצמנו לחמורים כלפי חכמת האלהים המופלאה, וחזרנו לאהבה, וצחקנו בשמחה על אחינו היהודי הנבחר לקרבן האיל של דברי הימים. והלא הוא הניצחון ההיסטורי האמיתי של היהדות המחודשת הבאה כאשר עם ישראל הוא המסביר לאומות העולם הנוצריות מי היה באמת ישוע בן יוסף ובן מרים!

 

צעד 27 - ואז נתחיל להבין בעמקי דברי ישוע, לדוגמא, כשענה לפרושים שראו אותו פעם אוכל עם תלמידיו בלי להנהיג נטילת ידיים, מפני שהסעודה ההיא הייתה עם ה"חתן", ולא תמיד יימצא החתן איתם. ולעגו לו וגדפו אותו הפרושים. האמת היא שלא הבינו כלום מכוונותיו. ישוע היה החתן של אותם הסימנים ההתחלתיים שפתחו במידות המסוגלות האהובות של הלב; ולהלכה ענייניה ולמידות הפנימיות של הלב ענייניה; ואינם דברים הסותרים אחד את השני, כי אם משלימים, ולא באים להכחיש את התורה ואת הנביאים והלא סימנים של התורה ושל הנביאים הם. אלא אלה הדברים היו חדשים ומשלימים לאיזון הנצרך בכדי להביא את הדרך האמצעית השלמה, שגם התורה שהיא כלולה בה זקוקה לזמן התגלותה.

 

צעד 28 – וזהו אחד מהטעמים שבגללם הוסתרה עלייתו השנייה של משה בתורה, כי לא ניתן לדעת מתי יבוא החתן של אותם הסימנים הפותחים. והרי אותם הסימנים קשורים הם במלכות השמים, וקשורים בסימן תחיית המתים, וקשורים בהבאת המידות הפנימיות שבלב, האהובות והמקובלות במלכות השמים. וזה היה מביא את הדרך האמצעית השלמה בלומדי התורה שתהיה כל חכמתם הגדולה מושלמת בלב האמונה ובאהבת הברכה ובחקירת סגולות הלב ובאהבת התפילה ובלב זריז ואמיתי בכבוד הבריות ובדרך ארץ ובתיקון עצמי ובהתקדשות הרגשת הלב ובהתחדשות הרוח ובטעמי החיים ובחכמת המידות הפנימיות.

 

צעד 29 - חסרים היו הלב החדש והרוח החדשה ובפשטות יכולים לומר הלב טוב. בקומה החמישית של המנהג החדש ישנן מלים בתיאור הלב החדש הטוב הזה.

ברוך יהוה אל עולם המברך וממתיק את לב האדם באחרית הימים.

נחלתנו הגדולה החדשה בזכות הגואל האחרון חיים, היא הלב החדש של הגאולה השלמה, הלב החדש של הברית החדשה של ירמיה הנביא. נבקש לב אמיתי שבו אהבה אמיתית ויראה אמיתית לה", לב דורש צדק ולב פועל ונדיב כלפי כל האנושות, לב רחב וסובלני, לב נאמן הנוגע ללב הזולת, לב טוב ונאמן שבו שורה מלכות השמים, לב חיובי של חכמה, של אור, של תקווה ושל אמונה, לב נקי כלב התינוקות שבו נכתבת הברית השלמה, הוא הלב של התחדשות השמים והארץ, התחדשות השמים היא המוח החדש השפל והתחדשות הארץ היא הלב החדש של זמן הגאולה השלמה.

 

צעד 30 - ברוך יהוה אל עולם המעניק לנו ומברך אותנו במוח החדש השפל.

ברוך יהוה אל עולם הגואל את לבנו.

ברוך יהוה אל עולם המברך אותנו בברכת אליהו הנביא להשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם. אמן וכן יהי רצון.

והיא הדרך האמצעית השלמה בין לומדי התורה ובין חלקי עם ישראל שאינם בקיאים בתורה. והיא דרך אמצעית שלמה בין עם ישראל ובין האומות הנוצרות והיא דרך אמצעית שלמה בין עם ישראל ובין בני האסלאם והיא דרך אמצעית שלמה בהבנת כל דברי ימינו בכל שנות דור ודור.

.....................................

 

לוח י"ב. סגולת הברכה

 

צעד 1 - הגם שמקור הברכה הוא משבת בראשית, מידת הברכה מתחילה מאברהם אבינו ככתוב "א לֶךְ-לְךָ מֵאַרְצְךָ וּמִמּוֹלַדְתְּךָ וּמִבֵּית אָבִיךָ, אֶל-הָאָרֶץ, אֲשֶׁר אַרְאֶךָּ ב וְאֶעֶשְׂךָ, לְגוֹי גָּדוֹל, וַאֲבָרֶכְךָ, וַאֲגַדְּלָה שְׁמֶךָ; וֶהְיֵה, בְּרָכָה. ג וַאֲבָרְכָה, מְבָרְכֶיךָ, וּמְקַלֶּלְךָ, אָאֹר; וְנִבְרְכוּ בְךָ, כֹּל מִשְׁפְּחֹת הָאֲדָמָה." (בראשית, י"ב, 1-3).

 

צעד 2 - שורש הברכה הוא גם באברהם וגם בשרה אמנו, דהיינו שורש המידה האהובה בשניהם היא הצניעות, ובגללה אהב אותם הבורא ישתבח שמו לעד וברך אותם. הצניעות הייתה עיקרית וחיונית בעצם אברהם אבינו ובעצם שרה אמנו. שתי מידות מיוחדות וכלליות אהב הקדוש ברוך הוא יותר מכל המידות, הענווה והצניעות, שורש המידות האהובות באדם הוא הענווה ושורש המידות האהובות באשה הוא הצניעות. האדם צריך להיות עניו וצנוע והאישה צריכה להיות צנועה וענווה. אם חסרות מידות אלו חסר הכל, ואם ישנן, יכולים להשיג את השאר.

 

צעד 3 – תמיד כשהצדיק המורה חיים היה מדבר על אברהם אבינו ועל שרה אמנו הוא היה חוזר על השיעורים בצניעות אברהם וצניעות שרה. מהמסורת ידוע שעד שבאו לרחוץ בנהר בלכתם מצרימה, אברהם אבינו לא הכיר ביופייה של שרה אשתו, ואף שם בנהר ראה רק את השתקפותה על המים ולא הסתכל בישירות עליה. ובנוגע לשרה אמנו היה המורה חיים חוזר על מידת צניעותה ומסביר שאף אחד לא היה יכול לראות את פניה, כי תמיד כוסתה עד העיניים וכאשר הייתה על הגמל הייתה בתוך אוהל מיוחד לגמל בכדי שלא יסתכלו עליה.

 

צעד 4 - ואסתר המלכה הייתה יפה מאד מאחר ונשמר יופייה בבית מרדכי הצדיק, שאף אחד לא היה שם עיניו עליה מעת שנכנסה לביתו ושנים רבות הייתה בביתו לפני מעשה בחירת המלכה החדשה. מלבד עשר המידות שאנו מביאים בלוחות אלו, ישנן יג' מידות מסוגלות של אסתר, ואסתר היא סמל לצניעות. הצניעות של האישה מתבטאת בכך שאינה מגלה את גופה לאחרים ונשמרת בתוכה מלחפוץ שאחרים יראו את היופי שלה חוץ מבעלה.

 

צעד 5 - צריכים להבין אפוא עד כמה הצניעות אהובה לפניו יתברך, שאברהם אבינו הוא אב להמון גויים נבחר ושרה אמנו אם כל צאצאי יצחק, ועיקר אהבתו של ה" ברוך הוא להם הוא מהצניעות העצמית בהם וההתנהגות הצנועה שלהם. "בַּקְּשׁוּ אֶת-יְהוָה כָּל-עַנְוֵי הָאָרֶץ, אֲשֶׁר מִשְׁפָּטוֹ פָּעָלוּ; בַּקְּשׁוּ-צֶדֶק, בַּקְּשׁוּ עֲנָוָה--אוּלַי תִּסָּתְרוּ, בְּיוֹם אַף-יְהוָה" (צפניה, ב', 3). "הִגִּיד לְךָ אָדָם, מַה-טּוֹב; וּמָה-יְהוָה דּוֹרֵשׁ מִמְּךָ, כִּי אִם-עֲשׂוֹת מִשְׁפָּט וְאַהֲבַת חֶסֶד, וְהַצְנֵעַ לֶכֶת, עִם-אֱלֹהֶיךָ." (מיכה, ו', 8)

 

צעד 6 - לא כתוב בעשרת הדיברות "תהיה עניו" ולא כתוב "היה צנוע" וגם כן בעשרת המידות אמונה, ברכה וכו' הלכנו על פי הדיברות ולא אמרנו ענווה או צניעות. והוא שהענווה והצניעות שורשים כלליים לכל מה שאהוב מה", ואם הן ישנן, האדם אהוב או האישה אהובה וניתנת רשות מן השמים שיוכלו להשיג דברים רבים ולהפך. אם אין אותן, לא מגיעים האנשים לשום דבר אמיתי.

 

צעד 7 - יומן החמור הלבוש כאריה. תפילה לצניעות לחמור אוכל לחם. ריבון כל העולמים, ה" אלהינו, גם אני חפץ להיות צנוע והצנע לכת עם ה" אלוהיי. ומרוב סימני החמור לא קל לי להחזיק בבגדים, וכמעט נעשה לי גופי כבגד עור ושמחת חופשיותי מגרשת בגדי בני אדם ממני. השרה עלי מצניעות אברהם אבינו ואשכים בבוקר כחמורו החבוש והשרה בפנימיותי מצניעות שרה אמנו ואשמור את בשרי מעיני אחרים. והבינני בצניעות אסתר המלכה ואחכים בדרכי הסתר של מרדכי הצדיק. אמן וכן יהי רצון.

 

צעד 8 - תפילה ללווייתנית ממזבחה לסגולת הצניעות; תחייתי בציפור צנועה והדג בקרבו מולבש קשקשות מלחמה; כבדות החמור מרוב בגדים והצב המואר ללב צנוע מאיר; הג'ירף במלכותו אינו רואה בערווה וצנוע כגמל הוא לפני אחרים; כוכב התכנית מתגלה לצנועים ומקלט ארמדיל יכסני מעין; אגם מלח יטהרני מן הפריצות הסרוחה ועמק מרקורי ילבישני בגדי צניעות השכל בגוף מכוסה; הגענו אל סוף הרגע ואין זמן לחכות ובושם שמימי מריח טוב מטעם הצניעות האהובה; שואג ארי על נשים וגברים. הצניעו לכת עם נשמתכם וטוב לגוף ורוח נקייה תמצאו ותירשו את היופי של גן עדן ביחד עם הצנע לכת עם ה" אלוהיהם. -

 

צעד 9 - הנשים המראות את השדיים שלהן בפרהסיה תולים אותן מהשדיים בין עונשי גיהינום וסובלות כאבים שאי אפשר לתאר אותם עד שהרוח של הגוף ההוא מרוב הכאבים מתה מן הגוף ההוא, ומלאכי חבלה הממונים על העונשים מחיים את הרוח ותולים את האישה מהשדיים שלה מחדש וכך הלאה כפי גזרת הזמן של העונש. וזה רק לשדיים! שיעור זה שמעתי מהצדיק חיים.

 

צעד 10 - דוגמא זאת היא קטנה מהעונשים מגיהינום, וכמוסבר בלוח הגנבים, לא היה הצדיק חיים מרחיב בנוגע לעונשים האלה, ורק מספר דוגמאות ללמד אותי, ראשית כל, שמתקיים באמת הגיהינום ושמתקיימים העונשים הקשים האלה ונוראים הכאבים שסובלים שם, בר מינן. מי שמכיר בקיום הגיהינום יפחד במעשיו שלא יחטא והפחד הזה המוצדק יכול להציל אותו ולמנוע אותו מתאוותו. אבל הצדיק חיים רק בסתר היה מלמד אותי את הדברים הנוגעים לעונשים ואף פעם לא היה מלמד אותם לאחרים. ובאיטליה, שהינה מדינה קתולית, קשה לדבר בחוץ על דברים כאלה מפני ששנואה העובדה שהכנסייה הפחידה תמיד את קהילותיהם בפחד האינפרנו (הגיהינום) הנצחי. ולפעמים הסביר הצדיק חיים לחברים קתוליים שאינה כן הנצחיות של עונשי הגיהינום אלא לזמן מה הם בשביל לנקות את האדם מחטאיו וכו'. אך אותי המורה היה מפחיד ממש כשלימד אותי את אמיתות העונשים.

 

צעד 11 - הריני מזכיר פה את עניין העונשים על לוח הברכה של הצניעות, מפני שאם יש לב בדור הרביעי הפרוע הזה שרוצה להתנהג בפריצות, רק העונשים של גיהינום יכולים לעורר אותו לשוב, להחזיק בדרכי הצניעות ולפחד מן הפריצות. בשמיעת העונשים על כך שגופו יכול להגיע לגיהינום, ירעדו עצמותיו בתוך גופו ויפחד בנפשו. על מי שלא שמור מפריצות אני מדבר, מפני שהרגל עיקרי הוא בדברים אלה וקשה מאד בכלל ובפרט בדור הרע והערום הזה שכולו פריצות לשמור על גדרי הצניעות בכל דבר ובכל עניין, ולגדר גדרות, הנדמים ככלוב חיה.

 

צעד 12 - חיוני הוא להבין היטב שמה שאנו מסבירים כאן לא בא לחרוג מהברכות האמיתיות ומהתפילות של המסורת האמיתית. וכמו שלא יכולים לדבר על סגולת האמונה בלי לדבר קודם כל על המצוות של המסורת ושל האמונה באחדות ה", כך אין לדבר על סגולת הברכה בלי להכיר בשורשי המסורת בברכת אברהם אבינו. כי סגולת הברכה בלב, שבמונחים פשוטים היא האהבה לקבל את ברכת ה", דורשת את אמירת הברכות, כמו בתפילות של המנהג החדש.

 

צעד 13 - אליהו הנביא, זכרו לברכה, הביא דרגות חדשות וגם נסתרות בברכת ישראל. העמידה של בית הכנסת היא התפילה שכל אחד אומר בלחש, והיא התפילה הכי פנימית ואינטימית. אומרים אותה בעמידה והרגליים ביחד. לפני שמתחילים עושים שלושה צעדים קטנים אחורנית ושלושה צעדים קדימה; זאת לציין שנכנסים, כביכול, לפני כסא הכבוד לבקש מה" את מה שחפצים לבקש ולשבח את ה" במילים של שמונה עשרה ברכות. הקול הדק בלחש בשמונה עשרה מקביל לחוויה הנבואית של אליהו הנביא כאשר הלך מישראל להר סיני ונגלה אליו ה". שם הנביא הביע את חפצו לעזוב את העולם וציווה עליו ה" את הציוויים האחרונים לפני שיעזוב.

 

צעד 14 - אליהו הנביא, זכרו לברכה, היה מבורך באופן מיוחד בברית שלום שקיבל פינחס בן אלעזר בן אהרן הכוהן. הסביר הצדיק חיים שאליהו הנביא קיבל את נשמתו של פנחס ושבברכת ברית שלום לא מת אליהו אף פעם, כידוע מס' מלכים ב' וממסורת החכמים, זיכרונם לברכה. ברית השלום היא ברית נוספת ובסיסית במסגרת ברית התורה. הברית שנכרתה עם משה ועם כל ישראל הייתה ברית התורה בחוקים הקדושים לכל ישראל. ברית השלום שניתנה לפינחס ושנתקבלה כשש מאות שנים לאחר מכן על-ידי אליהו הנביא, הייתה בעיקר ברית בסימן תחיית המתים, ובכן היא קשורה לברית הסימנים של הגאולה השלמה.

 

צעד 15 - ולכן נקראה ברית שלום, מפני שקשורה היא לדורות השלום המובטח לגאולה השלמה. מעבר לכך, קשורה היא לאיזון השלם בין ארבעת האלמנטים אש, מים, רוח ועפר בגוף, המונע את תהליך המוות. שני הדברים קשורים גם כן מפני שבזמנים המבורכים ההם, כאשר העולם יגיע לתחיית המתים בפועל, ארבעת האלמנטים של הגוף החדש הקם לתחייה יהיו בהרמוניה שלמה, כמו שהיו עם פינחס ואחר כך עם אליהו הנביא, זכרו לברכה. העובדה ששתי המסורות, של משה רבנו ושל אליהו, זכרו לברכה, הן הדרושות לגאולה השלמה, מוכחת מן הנבואה האחרונה המפורסמת במלאכי "כב זִכְרוּ, תּוֹרַת מֹשֶׁה עַבְדִּי, אֲשֶׁר צִוִּיתִי אוֹתוֹ בְחֹרֵב עַל-כָּל-יִשְׂרָאֵל, חֻקִּים וּמִשְׁפָּטִים. כג הִנֵּה אָנֹכִי שֹׁלֵחַ לָכֶם, אֵת אֵלִיָּה הַנָּבִיא--לִפְנֵי, בּוֹא יוֹם יְהוָה, הַגָּדוֹל, וְהַנּוֹרָא". (מלאכי, ג', 22-23)

 

צעד 16 – יש צורך בשתי המסורות בכדי לקבל את ברכת הגאולה השלמה. מובן מאליו ששתי המסורות קשורות לברכת אברהם ולברכות המיוחדות של האבות אברהם, יצחק ויעקב. שלושה סוגי ברכות - ברכות האבות, ברכת התורה ממשה רבנו וברכת המסורת של אליהו הנביא - קשורים יחד לברכה הגדולה של הגאולה השלמה בביאת הגואל חיים. ולאלה נוסף סוג רביעי של הסימנים האוניברסאליים, החיוניים להתפשטות הברכות הגאוליות והמשיחיות אחרי שתוקנו מן הטעויות התיאולוגיות של הנצרות.

 

צעד 17 - כי הגם שדרך משרת ישוע לא היו ברכות "אמיתיות" בנצרות, מפני שהיו במסגרת תיאולוגיה משובשת, הדת האוניברסאלית שהתפשטה עם הנצרות הייתה נחוצה מאד בכדי להגיע אל הגאולה השלמה. דרך תיקון הנצרות, "נכבשים" מחדש הסימנים האוניברסאליים עבור הגאולה השלמה, וכך מיליוני בני אדם ייצאו בסוף ממסגרת הנצרות ויקבלו את הברית השלמה הסופית. הסימנים האוניברסאליים ההם מאפשרים את התנסחות ברכות הגאולה השלמה לא רק עבור מזבח יהודה ומזבח אפרים כי אם גם עבור מזבח מלכיצדק. זה מאפשר את הפתיחה למען העולם של ההתפשטות הכי מפליאה, כי אין אפשרות לכך לפני כן, של הברכות המושרשות במסורת האמיתית.

 

צעד 18 - ברכת אליהו הנביא, זכרו לברכה, מוסיפה אספקט חשוב לברכות הגאולה השלמה, הקשורות לצדיקים הנסתרים. כי בכל דור ודור אליהו הנביא הוא הראש לכל ל"ו הצדיקים הנסתרים, אם כי אינו נכלל בחשבון הל"ו. יש לנו הבקשה, לדוגמא, "תן לנו לב עניו כצדיקים הנסתרים". ביאת הגואל היא "ביחד" עם הנביא אליהו, שנבחר על-ידי ה" למבשר הגאולה השלמה. זאת היא ההבהרה בנוגע לבלבול במסורת על ביאתם יחד של הגואל ואליהו הנביא. ובסימנים, ברשות הגואל חיים, פרץ כתלמיד ראשון של הצדיק, פותח בסימן "בא הזמן". זו פתיחת הגאולה השלמה.

 

צעד 19 - לעובדה זו ישנן מטרות חשובות לגאולה השלמה. מסגרת הגאולה מתרחבת בה מאד, כי באור ידע זה של הצדיקים האמיתיים הנסתרים, מזמן אליהו הנביא, שבסבלם התקיים העולם, מושגים דברים רבים. יובן בזמנים הבאים שהברכה הגדולה של דורות הגאולה השלמה נמסרה מדור לדור בידי ל"ו הצדיקים הנסתרים ובפרט בידי ראש ל"ו הצדיקים בכל דור. ואמנם ברכת הגאולה השלמה היא האזנה חדשה בכל דרכיה.

 

צעד 20 - ואולם חכמת שיווי המשקל החדש נמצאת בהבנת צחוק יצחק. אם יצחק אבינו לא היה חושב שעשו היה היורש הלגיטימי לברכה, אומות הנצרות לא היו מאמינות שישוע הוא היורש הלגיטימי לברכה. ואולם אם לא הסתבכו קרניו של האיל הנקרב  אז לא בא יעקב להשלים את הברכה לישראל ולעולם. בכדי להחזיק את דמיון שיווי המשקל בדבר הירושה בנצרות, לא ניתן להבין שלא היה האיל יורש הברכה כי אם יצחק. ומכל מקום יעקב לא היה מקבל את הברכה לולא הוקרב האיל במקום יצחק. ידרוש חכם כחכמתו, אבל אי אפשר לצאת מתכנית האלהים בדברי הימים.

 

צעד 21 - הברכה עצמה של סימני יצחק באה בזמן ובידי מרדכי הצדיק בגאולה הגדולה והנסתרת של פורים. מרדכי היהודי היה ראש ל"ו הצדיקים הנסתרים בדורו, כמו שהסביר הצדיק עטרת ועתרת ראשי חיים. ישוע לא היה אחד מהצדיקים הנסתרים. דרגתו ועניינו בכלליות הייתה "צדיק באמונתו יחיה". ואמנם איש הסימנים ההתחלתיים נתפש במפגש הגדול ההיסטורי של הסימנים ההתחלתיים ההם שבאו להשלים את סימני יצחק למען ההיסטוריה.

 

צעד 22 - בסימני יצחק. סימני פורים נשלמו בגאולת פורים, בסימנים המכוסים במגילת אסתר, אבל סימני האור החדש של חנוכה, שהיו צריכים להתפשט עד קצווי תבל ושהיו מייצגים את הסימנים האוניברסאליים של סימני יצחק, לא נשלמו בחנוכה ההיסטורית במלחמתם נגד ההלניסטים. האור התעקם בגלל התנהגות לא הגונה וכוונות לא הגונות. האור לא יצא מבית המקדש, וגם במקדש לא נעשה לאור החדש המנובא בעד אומות העולם. משרת ישוע באה להשלים את הסימנים האוניברסאליים של יצחק.

 

צעד 23 - אם לא בשביל כוונת ה" ברוך הוא בהתפשטות הסימנים האוניברסאליים, יצחק אבינו היה כביכול חלילה וחס נשחט על מזבחו. זאת אומרת שעולם העמים היה צריך לדעת על בחירת האבות, גאולת ישראל ממצרים בידי משה, התגלות עשרת הדיברות והתורה בסיני, ההבטחה לאליהו הנביא, המסרים וההבטחות לנביאי ישראל, ודברי ימי ישראל בכללותם. דרך משרתו של ישוע התקיים העניין הזה, אף כי נשתבשו בנצרות כל הסברי הדברים בעשותה מהאיל המסכן מנצרת, אשר הוקרב, אלוה. ואולם אור המקדש עצמו נשתבש על ידי הכוהנים והכול נעשה, ה" יצילנו, לזיוף בידם. ואיך היה אור הנצרות יכול לצאת בישירות?!

 

צעד 24 - אם התנ"ך, דרך הנצרות, לא היה נפוץ בעולם בשש מאות השנים הראשונות של הנצרות, לא יכלו גם הקוראן ודת האסלאם להתבסס על יסוד היהדות. והוא טעם אחד שהאסלאם בא אחרי הנצרות. גם הקונפליקט בין היהדות והנצרות נתן למייסדי האסלאם מצב של שיפוט בכדי לחזק את האמונה הטהורה באחדות ה". ברכת האסלאם מכל מקום עומדת בפירוד הנבואי בישמעאל מבית אברהם אבינו, שהיא ברכה מופרדת, הרוכבת על טהרת אמונת אברהם. מאידך גיסא שנאת המוסלמים לעם ישראל בתקופות שונות של דברי הימים המעיטה מאוד את ברכת האסלאם.

 

צעד 25 - לנצרות לא הייתה ברכה אמיתית חוץ מברכת התפשטותה שהיא חלק מירושת הסימנים האוניברסאליים של הסימנים הגאולים והמשיחיים ההתחלתיים. ואולם הסימנים האוניברסאליים ללא סימני החוק החדש הם בלתי שלמים לגמרי. רק כאשר סימני החוק החדש באים יחדיו עם הסימנים האוניברסאליים כמו בגאולה השלמה, לא מתאפשרת חריגה מהמסורת האמיתית ומהאמונה הנכונה, אם לא באה מסורת מזויפת המעקמת את חוקי התורה באמונה מוטעית שהיא תורה. לפני פלישת השיטות המיסטיות של ס' הזוהר, הייתה ברכה גדולה בעבודת בית הכנסת ובלימוד כל המסורת היהודית. ומכל מקום היה העם היהודי עצמו בכללותו שהחזיק את המסורת היהודית בקיומה.

 

צעד 26 - ואולם גם בכללותו עם ישראל לא הצליח להחזיק בקדושת התורה, והחלק שהתעסק בהתקיימותה לא יכול היה להחזיק באחריות כל העם. בכל דור הייתה הקדושה והברכה האמיתית של ל"ו הצדיקים הנסתרים (כולם זכרים שנולדו יהודים ונימולים בברית אברהם ושומרי דת ודין) שהחזיקו בברכה למען ישראל והעולם, מפני שהעבודה הקדושה של הצדיקים הנסתרים עבור כלל העולם היא. הם עובדים את ה" לטובת האנושות ואין משאת פנים בצדק האמיתי. כל יתר היהודים בעבודת בית הכנסת ההולכים בדרכי התורה הקדושה מקבלים ברכה בזכות ל"ו הצדיקים הנסתרים. מהם ברכת ה" יורדת לעולם לכל אלו הזוכים לה.

 

צעד 27 - נסכם. הברכה הגדולה של הגאולה השלמה מושרשת ב- 1) ברכת אברהם 2) ברכת האבות אברהם, יצחק ויעקב 3) ברכת משה בגאולת מצרים 4) הברכות למשה על הר סיני 5) ברכת כל ישראל בקדושת התורה שבכתב והתורה שבעל פה 6) ברכת פינחס שנמסרה אחר כך לאליהו הנביא, היא ברית שלום 7) ברכת מרדכי הצדיק ואסתר המלכה בגאולת פורים 8) ברכת ל"ו הצדיקים הנסתרים בכל דור 9) ברכת ראש ל"ו הצדיקים הנסתרים בכל דור.

 

צעד 28 - ברכת ראש ל"ו הצדיקים מובדלת לא רק מפני שברכתו מעולה בדרגה, אלא גם מפני שהסימנים הגאוליים והמשיחיים וברכתם הם רק בידיו בכל דור. 10) בביאת הגואל חיים הסימנים ההתחלתיים האוניברסאליים הגאוליים והמשיחיים שהיו בידי ישוע מתוקנים בכדי שייכנסו לסימנים השלמים. זה מאפשר שהברכה תימשך עד למזבח העמים וכך יוכל ספר משנת חיים להתפשט לעולם. והוא שמרחיב את הדעת הכללית של הגאולה השלמה עד לשיווי משקל אוניברסאלי חדש.

 

צעד 29 - שיווי המשקל החדש הזה מבוטא מהגואל חיים בסימן בו הוא מחבק את אנשי ונשי אומות העולם, ובאהבה אמיתית ומרגשת אומר לכל אחד ואחת "כולנו בשר אחד". העובדה שהגואל חיים מתקרב לכולם בחיבוק וחוזר כל פעם על דבריו מראה על הברכה החדשה של הגאולה השלמה בשיווי המשקל החדש האוניברסאלי. סימן זה האוניברסאלי של השופט המשוח במלכות השמים הוא הלב והחיים של הברכה החדשה, שנכנסה לעולם בזכות הצדיק הנבחר מאת ה" בחייו ובתחייתו לטובת האנושות.

 

צעד 30 - ברוך אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב שבחר באהבה את הגואל האחרון חיים, בכדי להוריש לאנושות את הברכה הגדולה החדשה של חיים נצחיים בסימן השלם של תחיית המתים. ברוך ה" אלוהינו המגלה את סגולות הלב בימים הנסיים של הדור הרביעי, אמן.

.....................................

 

 

לוח י"ג. סגולות הלב

 

 

צעד 1 - כאשר אהבת האמונה בה" ואהבת ברכת ה" קבועות בחוזק בלב, אז מוכן האדם לחפש בעצמו עוד סגולות עמוקות המוחבאות בלב. סגולות אלו הן נושא שאין לו סוף ואמנם קשה למצוא את התחלתו. בכדי לעלות קצת על הקושי הזה אני מתחיל בהתנסחות קודמת של היג' סגולות של אסתר.

 

צעד 2 - דבר זה מועיל מפני שכל אחת מהסגולות כוללת את התוצאה הרצויה, דהיינו מהו "שם" הסגולה או הביטוי המתאר אותה, שדרכו יכולים להבין את התוצאה שאליה מכוונת הסגולה. לדוגמא, הסגולה הראשונה נקראת (1) "החמלה על אחרים המתחדשת תמיד". התיאור הזה הוא גם השם של סגולה זו וגם מתאר את עניינה בכלליות. חשובים, אפוא, שמות הסגולות להתבוננות עצמית על מצב הלב, מפני שהם כלים להבחנה ומדריכים התפתחות פרטית.

 

צעד 3 - מתאים עניין יג' סגולות אסתר ללוח יג' זה על סגולות הלב. שאר תשע הסגולות או המידות (אמונה, ברכה וכו') שמן מתייחס לאותה התכונה בלב, ואולם לסגולה השלישית יש שם מיוחד. "הסגולות המכוסות בלב". ואמנם ההיבט המוסתר הזה לא מתגלה בקלות, מאחר וכל הסגולות של הלב נסתרות בלב עד הגילוי.

 

צעד 4 - הרעיון הכללי של "הסגולות המכוסות בלב" בא להדגיש ולקבוע את התקדשות המידות הפנימיות ביישומן לעבוד עם אחרים, ללמד אחרים, לעזור לאחרים, לרחם על אחרים וכו', כלומר הן הבסיס ל"מידות המעשיות" (THE APPLIED VIRTUES), הנראות במעשים גלויים ובדרך ארץ בפועל. בואו, אפוא, וראו כי אותם המעשים הטובים מושרשים בסגולות הלב המכוסות שהן מידות אהובות לה" וגדול שכרם באור ה"אוצרות הנסתרים", הנקנים לנשמה חלקית בעולם הזה ובשלמות לעולם הבא.

 

צעד 5 - ההסתכלות על המידות הגלויות ועל היותן מושרשות בסגולות הלב המכוסות מביאה את אותה הסגולה לדרגה של התקדשות. ישנם הרבה בני אדם שהמעשים הטובים שלהם מוכיחים שיש בהם את אותה סגולה שורשית, אותה מידה הקבועה בלב, ואולם הם אינם מודעים לה. הזכרנו את הסימן של דומניקו מניגרסו, עליו השלום, בחלומו של בנו ג'יוזפה, שמהעולם השני, מפיו של דג, הסביר לבנו ש"תמיד הייתה לי האמונה בלב, אבל לא ידעתי את העניינים". זאת אומרת שהייתה לו סגולת האמונה המכוסה בליבו, אבל לא היה יודע איך לתאר אותה. לכן בלי התיאור במילים, גם אם ישנה הסגולה וישנם המעשים הטובים היוצאים לפועל ממנה, חסרה התקדשות בעניין, כי להתקדשות נדרש שם ותיאור כללי, מפני שבזכות אלו יש לאדם הכרה והבנה.

 

צעד 6 - אמונת מר דומניקו מניגרסו התקדשה אחרי מותו בתחייתו, בזכות תחיית הצדיק חיים. ולמזלו הטוב יש לו שני בנים העובדים למען הגאולה השלמה בסימן החמור אוכל לחם. עם זאת, בחייו לא יכול היה "לקדש" את סגולת אמונתו בדיבורו. הוא שנא את הכנסייה הקתולית וכמריה ולא היה נכנס לכנסייה. במונחים המבולבלים של איטליה הקתולית היה מכריז על עצמו כאתאיסט, אבל משמעות כוונתו הייתה כי הוא אינו מאמין בכנסייה הקתולית, ולא שאינו מאמין באלהים. ומפני שהיה אדם פשוט ולא מלומד, לא היה יכול לתאר את אמונתו בדרגה מובדלת מהדת הקתולית ונשארה אמונתו בלי תיאור. אם שואלים אותו על האמונה היה עונה רק על אי-אמונתו בכנסייה. [1]

 

צעד 7 - נניח לרגע למען ההבנה שמר מניגרסו היה יכול להסביר "אין לי אמונה בכנסייה הקתולית אבל יש לי אמונה באלוהים האחד בורא כולנו. בו אני מאמין אבל לא בכמרי הכנסייה ובכל מה שהם אומרים". בזה היה יכול גם כן ללמד את בניו ובנותיו, ואולי היה קובע מקום תפילה בביתו להתפלל. בקיצור, בזה היה יכול לקדש את סגולת האמונה בעצמו ובשביל אחרים.

 

צעד 8 אך מה היה חסר? התיאור. כאמור, במקרה של מר מניגרסו, נתקדשו חייו אחרי מותו בתחייתו בזכות אמונת שני בניו בסימנים השלמים של הגאולה השלמה. אני ראיתי אותו רק פעם אחת לפני שמת, בשנה הרביעית של הסימנים, כאשר הלכתי אליו עם דניאל וג'יוזפה וביקשתי ממנו שיעשה סימן וישים את ידו על ראשי, לסימן מחילת ה" על כל עוונותיי; סימן זה היה בתקופת משפט על החמור אוכל לחם והחמור היה זקוק למחילה גדולה בכדי להמשיך את סימנו בעולם. ובקיום הסימן ההוא נכנס מר מניגרסו אחרי מותו ועלייתו למלכות השמים לסימן המחילה והרגשנו את נוכחותו בהזדמנויות שהוא יורד לתפקיד זה. כי רבות הן הטעויות שנופל בהן החמור בדרכו החמורית של אלף תיקונים. (ראו יומן החמור בעל שלוש העיניים).

 

צעד 9 - הדוגמא הניתנת מספיקה להבין בכלליות את כוונת המונח "התקדשות" מאחר והפירוש "קדוש" הוא מובדל לתכלית עבודת ה". מטרה זו מצריכה תיאור, לפחות מילה או ביטוי, על-מנת להוכיח שהאדם מבין. אותה המילה או אותו הביטוי "מבדילים" את ההשגה ההיא בצורה מוכרת המייחדת את הכוונה. יג' הסגולות של אסתר הן ערכים חיוביים באדם. אומרים גם כן "מידות", אך גם "סגולות" או "סגולות מכוסות בלב". המילה סגולה בעצמה לא קלה לתיאור. בכל מקרה, הסוג השלישי של עשר המידות נקרא "הסגולות המכוסות בלב".

 

צעד 10 - (2) "החמלה על אחרים המתחדשת תמיד" היא הסגולה הכי כללית. חמלה היא באנגליתCOMPASSION , וקרובה מאד ל"רחמנות" (MERCY). בעברית המילה רחמנות עמוקה יותר, שהיא הרגשת האהבה ורצון להפחית את הכאב של אלה הזקוקים לעזרה ולנחמה. חז"ל מבהירים שהזרע האמיתי של ישראל מובדל ומוכר בלב רחמן לאחרים. אנו אומרים אל רחום או הרחמן ובערבית א-רחום. מהו אהוב אצל הרחמן? הרחמנות והחמלה על אחרים. ומשה רבנו ע"ה קיבל את יג' מידות הרחמים. יש לנסות ולהשיג ככל שניתן ממידותיו, כרחמנות, חנינות, חסד, אריכות אפיים, נשיאת עוון וכו'. והסבירו החכמים ז"ל את הפסוק "ובו תדבקו". האם אפשר לדבוק בקדוש ברוך הוא המתגלה באש אוכלת? משמעות "לדבוק" הוא לדבוק במידותיו. מהו רחמן? אף אתה תהיה רחמן, מהו חנון? אף אתה תהיה חנון, וככה תידמה לו לעשות הטוב לאחרים וכו'.

 

צעד 11 - האמונה המתחדשת תמיד בניצחון הטוב על הרע. כמו כל המידות של אסתר או רובן גם זה לא תפקיד קל. צריכים קודם כל ידע בסיסי על מהו הטוב ומהו הרע; ואחר כך צריך אופי חזק בכדי לנצח את המלחמות הרוחניות במחשבה ובהרגשות שכל אחד צריך לעבור על דרכו לשלמות. כי ככל שהאדם ירצה להתעלות יותר, ימצא יותר מכשולים בדרכו, ולכן צריך הוא אופי חזק של לוחם בכדי לנצח את אותם המכשולים ואת אותן ההפרעות ונדרשת גם חכמת התחבולות הפנימית. צריך חכמה בכדי להסתכל על עצמכם כשופטים ניטראליים ולשפוט את החסרונות הנמצאים בכם. לא פשוט הדבר ודרושה חכמה רבה. הסגולה השנייה קרובה לכלליות של הראשונה ולכן חוזרת ה"אמונה המתחדשת תמיד". יש לחדש תכופות את אמונת הניצחון נגד הרע, מפני שאמונה כזו היא עצמה המקור והשורש לניצחון, והחיסרון באמונה זו ובחולשה כלפיה הוא השורש והמקור להפסד.

 

צעד 12 - (3) "הכוח הפנימי בהשגת הכוח החי של השגחת ה". זו חווית הניסיונות שחיים אותה, ואינה באה עד שהאדם קובע את מחשבתו בענייני השגחת ה" לשנים רבות ורואה איך שניצול כמה וכמה פעמים בחייו בהשגחתו יתברך. האמונה פותחת את המוח ואת הלב לראות את השגחת ה" בפועל; כמו שאצלנו הסימן המקובל בחלום מכריז "כל מי שיש לו אמונה יראה, וכל מי שאין לו אמונה לא יראה כלום, הי-הא". ה"הי-הא" כאן המגיע בסימן בא להדגיש שהאמונה המדוברת היא אמונה פשוטה, כאמונת החמור המוכן תמיד לראות את ניסי ה" הכול יכול. אנו אומרים אמונה פשוטה במובן שהיא אינה מוגבלת על-ידי חשבונות אנושיים, אמונה ישרה מן הלב בלי ספקולציה אנושית, ככתוב "עָשָׂה הָאֱלֹהִים אֶת-הָאָדָם יָשָׁר; וְהֵמָּה בִקְשׁוּ, חִשְּׁבֹנוֹת רַבִּים" (קהלת, ז', 29).

 

צעד 13 - (4) "האהבה הפנימית להגנת אחרים". הדגש בכל הסגולות הללו בא לשם הדבקות הפנימית של כלל האנושות. נוגעות הן לנשמה עליונה בפנים שבכדי שתעלה במעלות היא מרגישה את הקשר הגלובלי לאנושות בכללותה. באמת כולנו אחים ואחיות. בני אדם וחווה משת. באמת "כולנו בשר אחד". לכן צריכים להשתדל להרגיש כלפי אחרים מה שאנחנו בעצמנו מרגישים על בשרנו. כך אנו חפצים בהגנת ה" על גופנו, וכך צריכים לחפוץ בהגנת כל בני האדם.

 

צעד 14 - (5) "האהבה הפנימית לעליית דרגת כל בני האדם". כדי להבין מידה זו צריכים קודם להבין עליית דרגה מהי. עלייה זו מתבצעת לאחר שהאדם כבר נלחם בעצמו שנים רבות ויודע את הכאב להפסיד בקרבות ואת העלייה בניצחון בקרבות. העלייה באה דרך המידות והסגולות, והסגולות עצמן צריכות להיות לבושות בדרך ארץ. כי הדרך ארץ ראשית כל היא, והיא המעלה את הגוף (והנפש) ביחסים עם אחרים. הסגולות מייצגות את התעלות הלב. הדרך ארץ הנכונה ביחד עם המידות המסוגלות יוצרות את דרגת "צדיק באמונתו יחיה".

 

צעד 15 - (6) "הסבלנות הפנימית ללמוד את האסטרטגיה של ההרמוניה העצמית ולרצות בהרמוניה לכל" – גם כאן צריך ידע, חכמה וסבלנות רבה בכדי לגלות איפה יושבת ההרמוניה; ומובן שצריכים ליישב ענייני בריאות, לב, מחשבה, בית, פרנסה, מין וכו'. לפני שיוכל למצוא הרמוניה בעצמו. את תחבולות ההרמוניה צריך שכל אחד ילמד בעצמו, מפני שאין שני אנשים דומים בדיוק אחד לשני, והמידות של אחד אינן כמידות השני. ואין הרמוניה עצמית בלי שיר. כי למוסיקה כוח כוכבי, ולפעמים אפילו כוח מלאכי, המקשר להקה של חמישה כלי זמר לחוויה מוסיקלית של אחידות. אם האדם שונא את רגליו אף פעם לא יימצא הרמוניה פנימית, מפני שאינו מעריך את יסודות תנועותיו, אבל אם הוא אוהב את רגליו יותר מדי, ייצא מהמפתח ויעקם את ההרמוניה, מפני שביצע ניגון עיקרי מהמלווה המוסיקלי.

 

צעד 16 - אל תניעו את זרועותיכם מכאן ומכאן, הלאה וקדימה כאשר אתם הולכים, לא יותר מן התנועה הטבעית; הדבר מראה על כך שאין כוח להחזיק במחשבות, וכמו שזרועותיכם מתנענעות בתנופה כך תעשה לשונכם.

 

צעד 17 - אל תלכו כשראשכם פונה למעלה, פן נעליכם יתלכלכו מרעי חיות. כי אם לעיניכם אין יראה, ימרדו רגליכם נגד גאוותנותכם הטיפשית להראות את ערככם לפני השמים.

 

צעד 18 - אם אתם רגילים לדבר עם ידיכם ביחד עם לשונכם, וודאו שידיכם מבינות מה שאומרת לשונכם, כי אם לא אז אפשר שאחרים לא יבינו את תנועותיכם. אלה חוקי דרך ארץ ואמות המידה של ההרמוניה הפנימית.

 

צעד 19 - אל תאמינו שאתם סבלנים מספיק, כי אמונה כזו מושרשת באי-סבלנות.  אסטרטגיה עצמית דורשת שיפוט עצמי, ושיפוט עצמי דורש קנה מידה, פרמטרים, וקריטריונים קבועים, בכדי להחליט מה נכון ומה לא נכון. בשפה ברורה שמלמד אותנו הגואל חיים, הפרמטרים והקריטריונים יוצאים מסימן עץ הדעת טוב ורע המתוקן.

 

צעד 20 - (7) "האהבה לראות שאחרים שמחים ולעזור לבני אדם לחיות בבתים הגונים".  – הוא החפץ המסוגל שאחרים יחיו טוב. ישנם הרבה מכשולים עדינים המפריעים להתגלות סגולה זו בלב. נדרשת חפירה עמוקה בכדי להסיר את הלכלוך מן הלב, כמו גם הבחנה מדויקת, מפני שידוע לכל אחד שישנם הרבה שלא זוכים לחיות בטוב בגלל הרע שהם עושים. צריך לסגור אותם בתא בית כלא הלב, מובדלים משאר האנושות, עד שיתחרטו. לא צריך להעניש את שאר האנושות בגללם.

 

צעד 21 - (8) "האהבה לדבר את האמת, להבחין באמת, ולדקדק בדיבור, במחשבה ובמעשה בביקורת עצמית ניטראלית".  - קבלנו את הסימן על מה ניזון הגאולה? על האמת. על מה ניזון החוק החדש? על הצדק. - היא האמת ואמנם כל בני אדם ימצאו את האמת לפי הקריטריונים שלהם בנוגע לאמת שהם יודעים ומבינים. לכן מתקיימות דרגות רבות באמת הפרטית, המיוסדות על האמת המקובלת, ואין סוף לחקירת האמת במסגרת האמת. הכול יודעים שה" אחד ואמנם כל אחד משיג את האמת המקובלת הזאת לפי תכונתו, ומוצא בעצמו שלבים של אמת, המיוסדים על האמת שה" אחד. וכל השגה המבוססת על האמת, יש לה שלב של אמת. גדול ורחב עולמו אשר ברא אותו האלוהים, לא קטן וחד צדדי הוא.

 

צעד 22 - (9) "התכונה הפנימית לעורר את המוח לרצות בהבנה, בידע ובחכמה". לא יכולים להגיע לחכמה לבד; או אולי רק קצת שיעורים שלימדו אותו החיים. החכמה היא יישום הידע המקובל. ה" אחד. זו היא החכמה הנעלה ביותר. "רֵאשִׁית חָכְמָה, יִרְאַת יְהוָה" (תהילים, קי"א, 10). זו חכמה מקובלת. לא מוצאים אותה בהיגיון עצמי. אנו מאמינים בזה, אחרי שקבלנו אותו מן המסורת. היישום של חכמה זו מביאה את האדם לחכמה. ההבנה רוכבת על החכמה להינשא מרעיון אחד לרעיון שני והלאה, כי גמישות ההבנה לא תיתן תוצאות ברורות, אם עמודי החכמה לא קבועים בתוקף. ה" אחד. זה העמוד הגדול של החכמה. "בַּיּוֹם הַהוּא, יִהְיֶה יְהוָה אֶחָד--וּשְׁמוֹ אֶחָד" (זכריה, י"ד, 9). זו חכמה מקובלת. שמו של ה" אינו בשביל עצמו יתברך, כי לעצמו, כביכול, אינו צריך שם; ואמנם שמו של ה" הוא בשביל בריאותיו שצריכים לקרוא לו. כאשר תהיה האנושות מאוחדת בדת האמת של אל חי האמיתי, אז יוכר ה" אחד ושמו יהיה אחד בעולם כמו שהוא בשמים. זאת היא הבנה הרוכבת על עמודי החכמה.

 

צעד 23 - כאשר עמודי החכמה נקבעו וההבנה הביאה את התוצאות הרצויות, הזיכרון התמידי והיישום הנמשך יביאו לידע ששוב, כאשר נמצא, לא יישכח. זה בא כשלפחות ארבעה דברים בידע ההוא קשורים לאותה הבנה. לדוגמא. מורה הצדק, מייסד בית הספר האיסיי, היה ראש ל"ו הצדיקים הנסתרים בדורו. זה ידע שחלקו מקובל וחלקו מובן מעניינו. מכוון שכל ראש הצדיקים הנסתרים בכל דור קשור לאליהו הנביא, זכרו לברכה, ואוחז בסימנים הגאוליים והמשיחיים, בית ספר האיסיים, לזכותו הגדולה, נעשה מקום התגלות הסימנים ההתחלתיים. זה ידע מקובל הנודע באור הסימנים השלמים.

 

צעד 24 - שלוש שנים היה ישוע חבר-תלמיד בבית ספר האיסיים, ומשם למד כמה סודות מהקבלה המעשית שהשתמש בהם אחר כך במשרתו הטרגית. עובדה זו קיבלתי מהצדיק חיים. מהרגע שישוע בחר לעצמו לעזוב את בית הספר ולקיים את אותה המשרה, אז המשך הסימנים ההתחלתיים הגאוליים והמשיחיים נפל בגורלו. הדבר מוכח מחלקי הידע המקובל ומהידע של הסימנים השלמים. הסימנים ההתחלתיים שהיו בידי ישוע הוסברו בטעות ונשתבשו, מפני שאבות הכנסייה פירשו אותם כאילו הם היו הסימנים השלמים, ודבר זה שיבש כל פירוש אפשרי בנוגע למשרתו. זה ידע מסוכם המסביר איך האמונה הטהורה של הסימנים ההתחלתיים נשתבשה להיעשות אמונה מוטעה. כאשר חלקי הידע באים יחד ונותנים הבנה מאוחדת, הידע ייקבע לתמיד. החלקים המוזכרים נותנים הבנה אחת ומאוחדת המסבירים את הידע על מקורות הנצרות.

 

צעד 25 - (10) "הסגולה להיות תמיד בתיקון עצמי" – כל הסגולות שדיברנו עליהן זקוקות לאהבה מיוחדת בלב כדי להשיג את אותה המידה הרצויה. לא תתקן את עצמך אם לא פיתחת את טעם המתיקות המעולה הבאה אחרי מרירות התיקון. אם אתם לא יכולים להתגבר על הפחד הפסיכולוגי או על אי הרצון מצד פחד פנימי או חולשה שלא מרשה לכם להסתכל על החיסרון כמות שהוא, אזי לא תעלו יותר מהשער החיצוני שהוא הרצון הכללי להיתקן; במצב זה כשבא התיקון עצמו הדורש עימות ישיר, תברחו לכל עניין אחר בכדי להתחמק ממנו.

 

צעד 26 - מרבית האנשים היו רוצים את המתיקות הבאה אחרי התיקון מבלי לעבור על התהליך המר של התיקון, כמו שמרבית האנשים היו רוצים ידע גדול בלי לעבור על התהליך המעייף של הלימוד והקריאה וההתבוננות. אם, מאידך, עוברים כמה תיקונים ומבינים בהם את המעלות הגדולות של התיקון, אז מוסיפים כוח שלא לברוח מתיקונים אחרים כל פעם שבא צורך כזה. כי כל תיקון נעשה ממרכיבים חדשים לבשל מהם תבשיל חדש בטעם חדש ומסגולה שלא מוכרת קודם לכן. רק אז יובן למה נולדנו עם חסרונות רבים ולמה צריכים להלחם נגד היצרים הרעים להיות אהובים לפני ה". לולא החסרונות והעוונות, לא הייתה מעלה באדם כמו המעלה שישנה דרך התיקון. הטיפש המתחמק מהתיקון חושב שהוא נמצא על האדמה אבל באמת הוא נמצא מתחת לאדמה כחולדה במנהרה שמתחת לארץ.

 

צעד 27 - (11) "המידה להפוך את חולשת העוונות והטעויות הקודמות לכח ולבושם של המעשים" – מובן מאליו שסגולה זו באה אחרי מעבר על כמה תיקונים של טעויות קודמות. כאשר תדע את מתיקות תיקוני החסרונות והטעויות, ככה שמידת התיקון חי בך, וראית בעצמך התיקונים תקינים ולא מסתלקים, ולכן תהיה אפשרות להשיג כוח מכוחות הנשמה הנולדים מההתעייפות בקרבות ותכיפות התיקונים המושגים. מזה בא כוח השליטה העצמית, כוח ההחלטה, והיכולת לעבוד את ה" במעשים מבושמים באור תיקון האנושות.

 

צעד 28 - (12) "מידת ההתפייסות ובקשת מחילה ממי שהתנהגתם איתו באופן לא הגון ובמילים לא עדינות" – גם זו תיעשה לסגולת הלב אם אוהבים את ענווי רוח ושפלי הרוח, האהובים לפני ה".

 

צעד 29 - (13) "מידת הניקיון בהרהורים ובמחשבה הפנימית" – אם אדם רואה שמחשבותיו נוטות תמיד לחשוב על דברים נעלים, הדבר מראה שמחשבתו הפנימית פועלת ושאור נשמתו מצא כבר תעלות במחשבתו כדי להתגלות בהן ולהשפיע עליו. זה דורש הבנה אמיתית הנקנית בהתעייפות, אלא אם התכונה טבועה בנשמתו ומתגלה כבר מלידתו. הבנה אמיתית אין פירושה הבנה שטחית כי אם הבנה קבועה, שממנה מסתעפת עוד הבנה ועוד אחת, עד כדי הבנות רבות. ואין זה בא עד שנקנית סגולת האהבה להבנה פנימית ופועלת סגולה זו בלב.

 

צעד 30 - בכל אלה הסגולות אפשר שכמה ממידותיהן נולדות עם האדם. לכל אדם יש מידות חיוביות ומידות שליליות מלידתו גם מירושת הדם וגם מצד הכוכב שנולד תחתיו. ועוד יותר מאלה היא הנשמה הפרטית שכבר הייתה בעולם כמה פעמים ושיש לה כבר דברים מסוגלים שנקנו בחיים ההם. ואולם ירידת הנשמה בעולם תבוא גם על מה שנתלכלכה ונפלה בחיים אחרים ואותם החסרונות שלא נתקנו באים לשם תיקונם והעלתם. לכן בין שלבי הלידה והירושה והשפעת הכוכבים והנשמה הפרטית, כל אדם ימצא בעצמו או בעצמה נטיות שליליות ונטיות חיוביות. עבודתנו היא בתיקון ועלייה.

.....................................

 

לוח י"ד. סגולת התפילה

 

צעד 1 - בוראנו ברוך הוא וברוך שמו לעד, אינו זקוק לתפילות האנושות כמו שאינו צריך כלום בכל הבריאה כי אין בו חיסרון שיצטרך להתמלא בו. ה" הוא הכול יכול ולא יתגדל ולא יתקטן בגלל תפילותינו או עבודתנו אליו בשום אופן. לנו הזכות והטוב לעבוד אותו בכל מה שנוכל ולהתפלל אליו ביום ובלילה.

 

צעד 2 - אנו זקוקים לתפילה, לא ה" אלוהינו. אנו צריכים עזרה, אנו צריכים את ברכתו. לנו, לכל האנושות, ניתנה הזכות לקרוא לו, לשבח אותו, ולהתחנן אליו שיענה לבקשתנו. אנחנו זקוקים להגנתו, לישועתו ולהצלתו כאשר אנו נמצאים בסכנה. אנו אלו שצריכים להרגיש את קרבתו ואת שכינתו. אנו מרוויחים ממנו יתברך ולא הוא מאיתנו.

 

צעד 3 - האם ישנה זכות גדולה מזו לתקשר עם ה" אלוהינו, בורא כל העולם? אנו שופכים את ליבנו והוא שומע תפילת כל פה, כל פה המדבר איתו בכנות וביושר. לפני שאנו מתפללים, ואף אם לא מתפללים, הוא מכיר בכל צרכינו ובכל חפצנו יותר ממה שאנחנו מכירים בעצמנו. ואמנם הוא שומע כל תפילה ועונה אל ליבנו ועושה איתנו מה שהכי טוב לנו. ה" צבאות אוהב את תפילתנו אליו. הוא רוצה שנשתמש בזכות התפילה למען טובת עצמנו.

 

צעד 4 - מההתחלה רצה אל שדי שתבוא האנושות לתקשר איתו, ולכן הוא נתן את השפה הראשונה לאדם, ולימד אותו איך לתקשר במילים עם בורא העולם. ובכך יוכל אחר כך כל אדם לדבר מליבו לה" ולדעת שה" שומע לתפילתו. "ה מָה-אֱנוֹשׁ כִּי-תִזְכְּרֶנּוּ; וּבֶן-אָדָם, כִּי תִפְקְדֶנּוּ.
ו  וַתְּחַסְּרֵהוּ מְּעַט, מֵאֱלֹהִים" (תהילים, ח', 5-6). זו עטרת התפילה, המתנה הגדולה של תקשורת עם ה" אלוהינו.

 

צעד 5 - בכדי לדבר איתו יתברך, ה" נתן לעצמו שמות המתייחסים עליו ושאנו יכולים לקרוא לו בהם. כי באמת אין שום שם שיכול לכלול את האלוהים, והוא ישתבח בשלמותו האבסולוטית אינו זקוק לשם. ואמנם בכדי לתקשר עם האנושות, איך היו קוראים לו לולא גילה להם שם. כבר בעבר הקדמוני קראו לו אל ואל שדי ואנשים יחידים ידעו שמות אחרים שנתגלו אחר כך בתורה.

 

צעד 6 - התורה הקדושה מייצגת את הספר הגדול של ההקשר בין האלוהים, הכול יכול, קדוש ישראל, עם עמו הנבחר ישראל, בזכות הבטחותיו של אל שדי לאבות אברהם, יצחק ויעקב. למשה רבנו, עליו השלום, התגלתה הדרגה הכי פנימית בתקשורת בין האלוהים ובין האדם, שיחה ישירה, במילים שיכולים לכתוב להבנת כולם. כמו-כן, כל ישראל שמעו את קול ה" האומר להם את שתי הדיברות הראשונות. החשיבות הגדולה של נביאי ישראל עומדת בעובדה זו שהם יצגו את המשך הדו-שיח בין ה" ובין ישראל. זו הייתה דרגה נעלה וקרובה בקשר בין ה" ובין ישראל (היו אלפי נביאים בזמנים ההם), סגולת ה" שנשארה עד הנביא האחרון מלאכי.

 

צעד 7 - אחרי חורבן בית שני, קבעו החכמים ז"ל תפילות במקום הקרבנות הקדושים המצווים בתורה. נכנס ישראל לגלותו המנובאת המרה והארוכה בין העמים. רק תקשורת הלב בתפילה נשארה ובית הכנסת נעשה גוף לשיחתו, מקום מרכזי לעם ישראל הנודד, כשסדר התפילות שאחרי המצאת הדפוס נעשה לסידור המוכר.

 

צעד 8 -  אהוב הוא לפני ה" אל חי שישיחו איתו בני אדם דרך תפילות. אברהם אבינו היה הראשון לשאול את פי ה", בשיחה ישירה בינו ובין מלאך ה", לדעת את דרכי הצדק לפניו. הוא שאל את ה" במונחים פשוטים איך הוא צדק האלוהים במקרים אלה, שאולי ישנם אנשים צדיקים באותן הערים שעליהן נגזר כליון גמור. ענה אותו אל שדי דרך מלאכו על כל שאלה ושאלה. לרוב הקשר בין אל שדי ובין האבות בא בחלומות נפלאים וחזקים. ואמנם האמצעי פחות חשוב מההקשר עצמו ותוכן המסר המקובל. כמעט כל הנבואות של נביאי ישראל באו בחלומות לילה.

 

צעד 9 - עתה בזכות הגואל חיים, אל שדי מתקשר איתנו דרך חלומות נפלאים נבואיים וגם חזיונות אמיתיים, ומגלה לנו בהם את  הסימנים השלמים הגאוליים והמשיחיים. הסידור החדש (הנקרא אצלנו גם סדר משולם) של המנהג החדש של הגאולה השלמה מיוסד על שפת הסימנים האלה. יש למנהג החדש מה שיכולים לקרוא "השער השלושה עשר". השער השלושה עשר מייצג את נוסח התפילה הכללי לכל יג' שבטי ישראל, וכולל גם מיליוני נוצרים ששורשם מהצאן הנאבד של בית ישראל, ומנהג מזבח העמים (מזבח מלכיצדק). ואולם תפילת המוסלמים מופרדת על מחצלת האסלאם בבית התפילה בן שבע הקומות ושלושה עשר מזבחות התפילה שיוקם בעתיד בירושלים ובבאר שבע.

 

צעד 10 - בביאת הגואל חיים וירידת הסימנים השלמים, כל התפילות שאינן במסגרת הברית השלמה הסופית הן פחותות ממה שה" חפץ עבור התקופה הזאת. (הכוונה לתפילות הכתובות בסדרי תפילה המשמשות כמנהג קבוע, לא בתפילה של יחיד כי שומע ה" תפילת כל פה). אפילו בית הכנסת יצטרך להכיר בברית השלמה ובתקינות המנהג החדש בכדי שעם ישראל יוכל לקבל את הגאולה השלמה. ולכן גם בסידורי המסורת יהיו שינוים והוספות המותאמים לגאולה השלמה. המנהג החדש הוא בשביל הכול. מילותיו וביטוייו נבחרים הם ומובטח הוא שהם אהובים לפני השמים. נחזור עתה לעניין תכונת התפילה בלב.

 

צעד 11 - דברי תפילה עניין אחד הוא, כשתכונת הלב הכוללת את סגולת האהבה להתפלל היא מידה מכוסה בלב בכל בן אדם מן הלידה. בכדי לגלות את הסגולה הזאת יש צורך בתפילות, הגם שבעיקרה סגולה זו אינה דורשת תפילות קבועות. גם במסורת, לפני קביעות התפילות, התקיימה דעה חזקה שכל תפילה צריכה להיות ספונטאנית ומלאה בחנינה ובבקשת רחמים, ולא תפילה קבועה. באמת עיקרה של תפילה היא כך ואולם היה צריך למצוא פשרה תקינה בין אותו העיקר ובין הדרישה לתפילות קבועות בשביל בתי הכנסת והקהילות היהודיות המפוזרות בגלות. העיקר ההוא של תפילה ספונטאנית הבאה מן הלב היה צריך להתגלות בתוך מסגרת של תפילות קבועות. כי רוב בני אדם בלי מדריך מתבלבלים ולא יודעים איך להתפלל ולא בקלות מוצאים את המילים הרצויות. חיוב של תפילה ספונטאנית אינו דבר שהרוב יכולים לעמוד בו.

 

צעד 12 - סגולת הלב אמנם היא הלב האוהב להתפלל לה", כי תמיד קולו מבקש את ה" מבפנים. הכרת הסגולה שורה בלב מלא אמונה. זורמת היא בדרכה העצמית והיא אמנם עמוד פנימי המקשר בין מחשבות האדם לה" כמו שהיא מקשרת את עיני השגחתו הפרטית לרגע העכשווי של קיום האדם. כמו-כן סגולת התפילה מקשרת את הלב למלכות השמים כמו שמקשרת את מלכות השמים אל לב האדם. בלי תפילה חסר קשר המתקשר. בלי תפילה שאיפת הנשמה חסרה. לא תוכל הרוח להיות שבעה בלעדיה. בלי תפילה גם האמונה עצמה נעשית בלי טעם ובלי פירות.

 

צעד 13 - נעלה תפילה לה" אלוהינו, תפילה לישועה ולהחלמה. רחם נא על ג'יורדנו לוי ה" צבאות והצל אותו בניתוח ליבו מגידול רע הדובק מבחוץ בחלק הימני. זכור את שמחתו ואת גילתו בסימן תחיית הצדיק חיים. מחול לו על עוונותיו ועל טעויותיו ועל בחירותיו המוטעות. יהיה נס גדול ממך אל שדי והרם את ג'יורדנו בהחלמה בכדי להרים את סימן תחיית הצדיק חיים לתחייה בעולם, חי בבריאות טובה. זכור את אהבתו השמחה לצדיק חיים וסלח לו על טעויותיו ברחמיך הרבים ושלח לו את הרפואה השלמה שהוא זקוק לה. הרי הימים האלה הם ימים של שמחה נסתרת במלכות השמים בגלל החג החדש של תחייתו של הצדיק חיים עד תשעה באב. הראה לנו את הנס הזה אהיה אשר אהיה, בזכות הסימן השלם של תחיית המתים, שיחיה ג'יורדנו לוי פה בעולם ברפואה שלמה. אמן. [2]

 

צעד 14 - התפילה היא גם המספריים הגדולים לחתוך בהם גזרות. בני אדם נמצאים בטעויות המצטברות עם הזמן. טעויות בבחירה מביאות לעוונות מתקבצים, שבגללם יוצאות מבית הדין של מעלה גזרות של עונש בכדי לנקות את האדם מהם. הגזרות יכולות לבוא בצורת מחלה או אפילו מוות ובכל צורה שגוזר בית הדין כפי העניין. הרבה פעמים קורה שהגזרות נגזרות למעלה ואולם אינן עוד באות לפועל למטה, כי ניתן זמן לפני ירידתה בכדי שהאדם יתחרט מדרכיו המוטעות ויתקן את עצמו וישוב אל ה". תפילות יכולות לעזור לחתוך גזרות כאלה אם התפילות מלוות במעשים טובים וצדקה והחלטה אמיתית להשתנות.

 

צעד 15 - גדול ורחב מאד הוא הסוג הזה של גזרות שניתן בעדן עוד זמן לתיקון האדם, והלוואי שישנה את כיוונו בדרך תשובה ותפילה. ורבות הן הטעויות של בני אדם בכללות ורבים הם מוקשי עוון שנופלת בהם האנושות. אנו לא מדברים כאן על בעלי עבירות העושים רעות וזוממים מזימות יומם ולילה בתכנית חטא, כי אלה ייכרתו עד סוף הדור הרביעי הזה, אם לא יתחרטו דרך נס או מפחד. אנו מדברים על בני אדם רגילים שעיקרם טוב ואולם נופלים לטעויות שאפילו אנשים טובים נוטים ליפול בהם, טעויות הלשון, טעויות של כעס על אחרים, טעויות המין, טעויות של דעות מוטעות, ויותר מכל טעויות של ממון. בני אדם נופלים גם כן בהרגלים רעים וחיים את חייהם בהם. אלה ההרגלים מורידים את האדם בסוף ומחלישים את הרוח עד שנעשה כמעט בלתי אפשרי לעלות בדרגה.

 

צעד 16 - בני האדם אינם יכולים לדעת בדרך כלל איזה גזרות נגזרו עליהם ולכן צריכים לפחד משגגות וטעויות. לשם הדרכה לתכלית זו ולטעם זה מסדרים את החוק החדש של ספר משנת חיים. צריכים גם להבין שכאשר ה" ברוך הוא בוחר בגואל האחרון להיות השופט המשוח במלכות השמים דבר זה הוא לטובת האנושות. באהבת ה" לצדיק הנבחר כל אלה המכירים בבחירתו יתברך ומחליטים ללכת בדרך הברית השלמה של הגאולה השלמה יכולים בקלות יתרה למצוא חן בעיני ה" ולזכות להגנתו. ולטעם זה שם הגואל חיים נמצא בתוך תפילת המנהג החדש לשם זכות, כמו שמזכירים את זכות האבות וזכות משה וזכות אליהו הנביא.

 

צעד 17 - הזכרת הגדולים הנבחרים מעשירה את התפילה בזכויות אמיתיות של עבדיו האמיתיים. גם במנהג החדש ובכל כתבינו מזכירים את שם הגואל חיים לזכות, מפני שהוא אהוב מאד לפני ה" אלוהינו. לכן כשמזכירים את זכותו בכבוד, בטוב, בענווה ובשמחה, יש זכות בהזכרה זאת. והגיע סימן בחלום בו נאמר "אוי לאלה המזכירים את שם הגואל חיים".

 

צעד 18 - טעם אחד בכך הוא כי בנוגע לתפילה בה אנו מזכירים שמות של ה" ברוך הוא, חל איסור מוחלט להזכיר את שם הגואל חיים כאילו שם קדוש של הקדוש ברוך הוא, ואיסור מוחלט הוא להתפלל לגואל חיים או להשתמש בשמו בשביל להתרפא או כיוצא בזה. רק במקומות מתאימים בתפילות יש לנו רשות לקשר את זכותו לברית השלמה, וזאת בשווי משקל תקין ומותר. ואולם אוי למי שמשתמש בהזכרת שם הגואל חיים לכוונה אחרת. הצדיק חיים הוא הגואל השלישי האחרון. אסור להתפלל אליו. החפצים לזכות את עצמם ילמדו את שיעוריו בכל ספר משנת חיים. הגואל חיים מלמד אותנו להתפלל לה" אך ורק, בורא עולם היחיד, ברוך הוא וברוך שמו לעד.

 

צעד 19 - לבני אדם נדרשות תפילות מוסכמות מלמעלה, כמו של המנהג החדש, כדי לעזור להם לשלול גזרות פרטיות, להתעורר ברוחם, להכיר בטעויות ולתקן אותן. כי מטרה גדולה בתפילה היא הדרגה לקראת הגאולה השלמה, וראשית כל היא ההכרה בטעויות עצמיות ותיקונן. עיקר רצון ה" בדור הזה הוא התיקון וכל ספר משנת חיים בא על תיקונים היסטוריים ופרטיים, כי הדור הרביעי הזה הוא בעצמו יום התיקונים הגדול. כל אחד זקוק לתפילה באריכות כל הדרך לתיקון הפרטי שלו או שלה.

 

צעד 20 - התפילה אמנם אינה רק תיקון, כי אם שבח והודיה לה" לטובו ולחסדו שהוא עושה איתנו. התפילה היא גם התעוררות הרוח בשמחה להיות חי לפני ה". התפילה מעוררת את סגולת הלב לאהוב את התפילה. התפילה היא רגע המפגש, הרגע החי והמרוכז להרגיש בשכינתו יתברך. התפילה מאירה את הלב לרצות בסגולות הלב, מפני שדרכה מרגישים שהלב יותר עמוק ממה שמתגלה. אם אתם לא מרגישים כלום, זה כי אינכם יודעים עוד מה שיש להרגיש אבל אם אתם מרגישים את הדבר הזה ומכירים בחיוביות שלו ובאמיתותו אז תדעו בעצמכם שישנה עמקות אחרי עמקות ואינה פוסקת בהשגה אחת.

 

צעד 21 - אין הלב עומד על קומה אחת. יש לו עמקות, והרגשותיו מגיעות למקורות עליונים של הנשמה. הרגשות עמוקות ונעלות כאלה מושרשות בנשמה, ודרך התפילה וההתבוננות יכולות הן להתגלות ולגלות את סגולות הלב. כיהלומים ואבני חן יכולות ההרגשות האלה להימצא בגלוי כשתחפרו מתחת לשכבות המכסות אותן. מטעם זה, במסורת, התפילה נקראת "עבודת הלב" מכיוון שדרך התפילה האדם עובד עם עצמו לגלות את ההרגשות הפנימיות של הלב. זו עבודה.

 

צעד 22 - צריך גם כן מקום קבוע וזמנים קבועים לתפילה, כמו בבית הכנסת בו מתפללים שלוש תפילות ביום. כמובן שמותר להתפלל גם בבית או בכל מקום נקי שאין בו עבודה זרה. אם האדם מתפלל בבית, טוב הוא לקבוע מקום לתפילתו, וטוב שיהיה קרוב לקיר מפני שמרוכז יותר אם המקום צר לפניו. ויותר טוב שלא יתפלל בחדר השינה אם אפשר לעשות זאת במקום אחר. מותר לשים מחצלת על הרצפה שמיועדת רק לתפילה. אם הוא עובד עם עצמו בתפילתו בבית, טוב הוא לקבוע זמנים לתפילתו. כך הוא מקדש את הזמן ואת המקום, את התפילה ואת ההרגל הטוב.

 

צעד 23 - תפילת בית הכנסת מיוסדת על ארבעה שלבים, בדומה לגילוי השכינה אל אליהו הנביא בסיני. לראשונה הנביא העיד על "רוח חזקה" ובהמשך קול חזק מרעיד הרים, קול אש נורא ובסוף קול דק מאד. העמידה או השמונה עשרה או תפילת לחש של המסורת הקדושה מקבילה לשלב הרביעי שהוא ה"קול הדק" וכו'. במנהג החדש יסוד התפילה הוא שבעת המעגלים הנבואיים המתגלים עם הסימנים השלמים. כל מעגל מקושר בשם אחד משבעה שמות ידועים (ישנם לפחות עשרה בתורה ובנביאים), והרי סדרם מהמעגל הראשון עד המעגל השביעי. (1) אל שדי (2) ה" אלוהינו (3) אל עליון (4) אל חי (5) ה" אל עולם (6) ה" צבאות (7) אהיה אשר אהיה.

 

צעד 24 - כל השמות הללו מצביעים על ה" אחד בורא שמים וארץ, ובזה אין שום הבדל ביניהם. ואמנם גילוי שם האלוהים הוא לפי צרכי האנושות. ידוע במסורת שבתחילה ה" גילה את עצמו לבריאה בשם אלוהים. אחרי זה בבריאת האדם הוא גילה את עצמו בשם ה" (יהוה), מפני ששם זה מראה על רחמנותו יתברך. מצד הבריאה עצמה לא היו צריכים לרחמים וכל חלק מהבריאה עמד בציווי אליו ולא הייתה חריגה מציווי ה". בבריאת האדם ויצירת חוה, מאידך, שניתנה להם סגולת הבחירה החופשית המאפשרת עוון, נדרש ה", כביכול, לגלות את שם הרחמים שלו, הוא השם בן ד' אותיות.

 

צעד 25 - להלן מספר דברים בקיצור נמרץ על שמות שבעת המעגלים. ה" גילה את עצמו לאברהם, ליצחק וליעקב בשם אל שדי. הצדיק חיים הסביר שהאבות נחשבו ל"תמימים" באמונתם, שאנו מפרשים אותה תכופות "האמונה הפשוטה שבלב". האבות היו "פשוטים" באמונתם באל שדי, וחיכו לאותותיו, לחזיונותיו ולמסריו. משה רבנו ע"ה, לא כמו האבות, רצה לדעת את דרכי ה", את דרכי רחמנותו, את דרכי צדקו וכו. ואליו התגלה ה" בשם הרחמים.

 

צעד 26 - השם ה" אלוהינו מראה קודם כל על ה" שהתגלה לישראל. השם הוא אלוהינו, שהוא, כביכול, הרשה לעצמו להיקרא "אלוהי ישראל". ודרך ישראל יגלה העולם את האמת על הר סיני, את האמונה האמיתית והגאולה האמיתית. דרך ישראל אלוהי ישראל נעשה ה" אלוהינו לכל מי שהוא מכיר בבחירת ה" בעם ישראל ושדבק באחדות ה" האמיתית. בגאולה השלמה הכול יכולים לקרוא לה" אלוהינו.

 

צעד 27 - אל עליון הוא השם הנמצא בתורה אצל מלכיצדק והוא כוהן לאל עליון. ולכן שם זה מקושר ל"כהונה אוניברסאלית" של הסימנים השלמים; ומוסבר שיש כאן לימוד הנוגע לסימנים המשיחיים האוניברסאליים מסימני יצחק אבינו. שם זה מראה על שהוא האלוהים למעלה, למעלה מכל האנושות ביחד, ואמנם הוא האלוהים השומע תפילת כל פה הקורא לו בכנות הלב.

 

צעד 28 - אני חושב שאזכור בתורה לאל חי נמצא בפסוק בשירת האזינו. "כִּי-אֶשָּׂא אֶל-שָׁמַיִם, יָדִי; וְאָמַרְתִּי, חַי אָנֹכִי לְעֹלָם" (דברים, ל"ב, 40). כמו-כן, אמר הנביא אליהו זכרו לברכה. "חַי-יְהוָה אֱלֹהֵי יִשְׂרָאֵל אֲשֶׁר עָמַדְתִּי לְפָנָיו" (מלכים א', י"ז, 1). המונח אל חי הוא מכאן. שם זה מראה על הנוכחות והרגע העכשווי.

 

צעד 29 - השם ה" אל עולם הוא השם שאברהם אבינו נתן למזבח שבנה בבאר שבע. "וַיִּטַּע אֶשֶׁל, בִּבְאֵר שָׁבַע; וַיִּקְרָא-שָׁם--בְּשֵׁם יְהוָה, אֵל עוֹלָם" (בראשית, כ"א, 33). – אפשר לתרגם או "ה" אלוהי העולם" או "ה" האלהים הנצחיים". יש בשם זה עניין להקים מלכות ה" בעולם ולהקים בזה עולם שיש לו ערכים נצחיים. – השם ה" צבאות מייצג את ה" בהתגלויות שלו בהמוני בריאותיו עד אין מספר, ובצבאות ה", שהם מלאכיו - מיליונים על גבי מיליונים עושי רצונו, ובצבאות הכוכבים, מיליונים על גבי מיליונים, השולחים את השפעותיהם. והוא יתברך לבדו האלהים לכל צבאותיו שברא.

 

צעד 30 - אהיה אשר אהיה הוא שם ה" כגואל ישראל ובסוף כגואל כל האנושות דרך גאולת ישראל. שם זה התגלה למשה רבנו כאשר ביקש מה" לדעת איך יענה כשבני ישראל ישאלו אותו מי הוא השולח אותו. "וַיֹּאמֶר אֱלֹהִים אֶל-מֹשֶׁה, אֶהְיֶה אֲשֶׁר אֶהְיֶה; וַיֹּאמֶר כֹּה תֹאמַר לִבְנֵי יִשְׂרָאֵל, אֶהְיֶה, שְׁלָחַנִי אֲלֵיכֶם" (שמות, ג', 14), וכן בבוא משה אל בני ישראל אמר להם רק "אהיה שלחני" וכו'. וטעמו הוא, כמוסבר ברש"י, כי שם זה במלואו מראה "אגאל אותם מהגלות הזאת כמו שאגאל אותם מהגליות הבאות אחרי זה". אמר משה לקדוש ברוך הוא מספיק להם לדעת שהם נגאלים מהצרה הזאת ומה נזכיר להם עתה צרות אחרות שתבואנה בגלויות אחרות!

.....................................

 

לוח ט"ו. סגולת ההשראה

צעד 1 - השראת אור ה" על האדם נקראת בלשון הקודש גילוי שכינה. השכינה הקדושה שורה רק על בן אדם שהוא במצב של שלמות לפני ה" וליבו צריך להיות במצב של שמחה אמיתית בעבודת ה". ומובא בתלמוד שישנם שלשים וששה צדיקים בעולם המקבלים בכל יום את פני השכינה. – מדובר בל"ו הצדיקים הנסתרים הסובלים בכל דור ודור, בני עלייה מועטים הם, השלמים בעבודתם לה" וחיים בדרגה עליונה מאד ובשמחה עמוקה ממטרתם.

 

צעד 2 - לא פשוט כמובן להבין מהי השכינה, כי רק לאלה שמתגלה עליהם השכינה נודע הוא להם, אם כי ישנן כמה דוגמאות במסורת העוזרות להבין את המהות שלה. אומרים, לדוגמא, שרק בשבע עשרה השנים האחרונות של יעקב אבינו, בארץ גושן, שרתה השכינה עליו. בכל השנים לפני כן, בגלל הצרות שקרו לו, העימות עם עשו, עשרים השנים עם לבן הערמומי, מעשה דינה שלקח בכוח שכם בן חמור, הנקמה של שמעון ולוי, מותה של רחל אמנו, מעשה מכירת יוסף, ובסוף הרעב בארץ כנען, לא היה יעקב אבינו במצב של שמחה שלמה הנדרשת להשראת השכינה.

 

צעד 3 - ישנם מאות ביטויים במסורת על השכינה. אומרים למשל שמעל למיטה של החולה שורה השכינה. איך שהוא בכל הדברים הנאמרים קשה מאד לתאר מהי, מפני שלא ניתן לה תיאור. גילוי מיוחד הוא מקרבת האלוהים, מאור ה" ממש. נעלה מן העולם היא וכאשר היא שורה בעולם, העולם הגשמי נעשה בטל לגביה. אחרי ששמעון ולוי הרגו את כל אנשי שכם, כל השלושים ואחד מלכים בארץ כנען נתאספו ובאו להילחם נגד יעקב וכל ביתו. פחד מאד יעקב אבינו; היה זה דווקא מה שפחד ממנו, ובשל כך כעס על שמעון ולוי. השכינה הקדושה ירדה אז מן השמים והראתה לחיילים הצועדים לקראת מלחמתם רבבות רבבות חיילים מצד יעקב, ונפל עליהם פחד גדול ושבו לעריהם.

 

צעד 4 - לפעמים במסורת התלמודית והמדרשים משתמשים במונח "הקדוש ברוך הוא" במקום המונח "שכינה". כשאומרים, לדוגמא, שבים סוף ראו אותו (את הקדוש ברוך הוא) מלובש כשליח ציבור, מדובר באמת בגילוי שכינה של אותו הרגע, לא על האלוהים עצמו. שאם עשה את עצמו כשליח ציבור, אל מי הוא מתפלל???!!! ואמנם הוא עושה ששכינתו תשרה ותתגלה בצורה שהוא חפץ. וכך אפשר, למי שזוכה, להרגיש את שכינתו ולהתהלך יחד עם השכינה הקדושה. (כי כפי רצונו הוא משרה את שכינתו על היחיד, לפי כוח המקבל ובצורה המתאימה למקבל).

 

צעד 5 - נושא עמוק הוא ולא נאריך בו, מה גם שאריכות אינה עוזרת להבין לעומק את מהותו, אלא למי שכבר חי חיים נעלים ופנימיים. – השכינה אינה תמיד פועלת בצורות גלויות. כאשר היהודים היו בגלות בבל, מסבירה המסורת על בסיס הנביאים, שירדה השכינה איתם. לא תמיד, אפוא, היא נראית לעיניים. מי שהולך ישר לפני ה" במחשבותיו ובדיבוריו ובמעשיו הולך עם השכינה, הגם שאינה נראית באופן גלוי ואולי אף לא מורגשת. ואמנם השכינה איתו ומגינה עליו ומדריכה את מחשבותיו ואת מעשיו. ואמנם צדיק אמיתי נסתר הרואה את האדם ההוא יראה אותה עליו אבל ישתוק, מאחר ואסור לו לומר שהשכינה שורה עליו.

 

צעד 6 - במסורת נאמר שכל יהודי המנהל את חייו בהתקדשות חוקי התורה מתהלך עם השכינה, וכנגד זה יש סוג של דברים שליליים שהעוון בהם "דוחף רגלי שכינה". כך הוא, לדוגמא, הכעס, וכן הוא ניבול פה. קלות ראש ושיחות הבל כשאוכלים על שולחן גם הם מסוג זה. השכינה שורה מתוך שמחה ונדחפת מעצבות. השכינה שורה מתוך נקיות ונדחפת מאבק או לכלוך או טומאה מכל מין. בדרך כלל חוקי הדרך ארץ, הכבוד, ההתנהגות ההגונה עם בני אדם, והדרך ארץ כלפי הקודש, מגנים על הערכים הכי אהובים לשכינה הקדושה. ומאידך חסרון הדרך ארץ יותר מהכל דוחף את רגלי השכינה.

 

צעד 7 - בברית השלמה מטרת לימודנו היא לעלות על המדרגות של שיש לבן בסגולות מלכות השמים. הסגולה החמישית, הקשורה בהשראת השכינה, היא במקביל לדיבר החמישי של כיבוד אב ואם למען יאריכון ימיך על פני האדמה. יש קשר ישיר בין הדיבר החמישי, כיבוד אב ואם, השכינה (אנחנו אומרים "השראה" בדרך כלל ולפעמים דרך ארץ) והדרך ארץ. צריך להבין את הקשר. הדיבר החמישי הוא בעצמו הדרך ארץ המתחיל בכיבוד אב ואם. דרך החוקים של הדרך ארץ השראת השכינה שורה על האדם ובעולם.

 

צעד 8 - הדרך ארץ אוחזת את המפתחות להתקרב אל אל שדי. צריכים לנהוג בכבוד כלפי כל גבר וכל אישה. צריך לדעת איך לקבל פני אדם, איך לשוחח עם בני אדם, איך לשבת ליד השולחן לאכול, איך להתלבש לפני אחרים, איך להתלבש לתפילה וכו'. גם חכמינו ז"ל הבהירו שדרך ארץ קדמה לתורה ובלי דרך ארץ אין תורה. כי רק בדרך ארץ ישנם המפתחות להבין מה שאהוב לפניו יתברך ובלי דרך ארץ לא תשרה תורתו בפנים, אפילו אם למד תורה שמונים שנה.

 

צעד 9 - הצדיק הקדוש חיים היה מסביר. מה זאת אומרת שמי שמכבד את אביו ואת אימו יאריך ימים? האם זאת אומרת שיחיה באריכות? באמת אין לחשוב שהאדם יחיה יותר שנים ממה שניתן לו מהכוכב שלו, כמו שהכריזו גם חכמי ישראל בהסברם ש"חיי בני ומזוני לא בזכותא תליא מילתא אלא במזלא תליא מילתא" (מספר הבנים, מספר שנות חייו, ופרנסתו, תלויים בכוכב שלו) (תלמוד בבלי, מועד קטן, כ"ח, א'). ואם כן מה פירוש "לְמַעַן, יַאֲרִכוּן יָמֶיךָ" (שמות, כ', 11)? הימים עצמם שניתנו לו לחיות יהיו יותר ארוכים מבחינת בריאות תקינה, שלווה פנימית ותענוג החיים. יחיה, אפוא, בשלמות ימיו.

 

צעד 10 - לא מתנה קטנה היא מאת ה" אלוהינו, כי אם עושר החיים האמיתי הוא ולא רק מספר הימים. והלא הסבירו חכמי ישראל ז"ל שכאשר יעקב אבינו ביקש מה" בתפילתו "לחם לאכול ובגד ללבוש" לא דבר קטן הוא ביקש. הסביר הצדיק חיים שכאשר הוא מבקש לחם לאכול זוהי בקשה לבריאות טובה שיוכל לאכול כמו שנעים לו, וכאשר מבקש בגד ללבוש היא בקשה לבריאות תקינה שיוכל ללכת ולעשות כמו שהוא חפץ.

ראו, אפוא, את השכר העצום המגיע בגלל כיבוד אב ואם, שיש לכבד אותם בכל דרך אפשרית ולמלא את רצונם (אלא אם כן היא מנוגדת לרצון ה") ולעשות להם טוב ולהביא להם תענוג ככל שיכולים.

 

צעד 11 - כיבוד אב ואם הוא מקור הדרך ארץ. אצלנו הסגולה החמישית היא הדרך ארץ וכשאנו מדברים על "השראה" היא השראת השכינה; זה מפני שגילוי קרבת ה" היא התוצאה הרצויה אחרי ההתנהגות באור הכבוד; הדרך ארץ היא האמצעי וההשראה היא התוצאה הרצויה. - מובן הוא שהדרך ארץ אינה מוגבלת לאב ואם, ומתפשטת להורי אישתו או הורי בעלה. מצווה בתורה לכבד זקנים או כל מי שהוא זקן לגביכם או בשנים או בחכמה.

 

צעד 12 - האם ידעתם מה שעשה מתושלח בכדי שיזכה לאריכות שנים יותר מכולם הנזכרים בתורה, כמעט אלף שנה? היה זה בגלל מעשה של דרך ארץ שהוא היה נוהג לכבוד השמים. הוא ראה בתקופות ההן שבני אדם היו עוזבים את הצרכים שלהם בכל מקום שיקרה ולא היו מכסים אותם. הצטער מתושלח על חסרון הדרך ארץ כלפי השמים מקום מגוריו, כביכול, של שכינת מלך העולם, ולכן היה מתהלך הנה והנה ביעה בידו בכדי לכסות על צרכי בני אדם בכל מקום שהיה מוצא אותם. ובעד מעשה הכיבוד הזה, ניתן לו כבוד מאת ה" ברוך הוא וכל האלמנטים של הבריאה ברכו אותו בבריאות שלמה ואריכות ימים. אם אחד היה עוזב את כל יתר הכתבים והספרים והלימודים והיה רק מתבונן על הרגשת הדרך ארץ של מתושלח, אז היה מבין מה שרצוי לפני השם.

 

צעד 13 - אותה ההרגשה, להרגיש את הכבוד הראוי ולשנוא את העדר הכבוד לה", לשמים, לארץ, לכל הטבע, גם לבעלי החיים, וכמובן לבני אדם אחרים, היא היא חיי הדרך ארץ. וצריך להיות עניו בכדי להשיג אותה. צריך האדם לזוז הצידה בכדי להרגיש את חשיבות האחר. להפך הוא מהקרירות הטאוטונית-גרמאנית והקור הוויקינגי ודרך הקאובוי האמריקאי. האסיאתים מרגישים יותר את אהבתם לטבע ושאיפתם למצוא הרמוניה עם מציאות העולם, ואולם רוב הכבוד שלהם הולך לאלוהים אחרים ולמנהגי תועבות. יש מבני האסלאם המתקרבים יותר להרגשות כאלה אם לא מורעלים בשנאת ישראל שאז כל הרגשותיהם וכל תפילותיהם להבל הם ולריק.

 

צעד 14 - בין היהודים, אני מדבר בזמננו, חסרה הדרך ארץ באשכנזים מאד, מעודדים בכיוון ההפוך, לפי המנגנון האמריקאי של כבוד הכיס. בין היהודים הספרדים ניתן עוד למצוא דרך ארץ, ומושפעים בדרך חיובית מהתרבות הערבית. ואולם היום, בפרט בארץ ישראל, הדרך ארץ היא כמו קרם קרמל מתוק המכסה אבנים קשות שמושמות בקופסאות משוכללות ונמכרות כדברי מתיקה. זה יכול לפתות, עד שאוכלים ממנו.

לי הייתה הזכות הגדולה ללמוד על הדרך ארץ התימנית ביג' שנים עם עטרת ראשי, הצדיק חיים. דרך ארץ תימן היא חוט של המסורת העתיקה מסיני. הלוואי והעולם יזכה למשהו ממנה.

 

צעד 15 - חבל שאני לא סופר שיכול לתארה, אם כי היא אינה גם תורה שבעל פה פשוטה שמספיקות מילים לתארה. יש צורך לראות אותה בכדי להבינה. מדובר על חוש מיוחד בדם היהודים התימנים המושרש בענוות משה רבנו. דבר מורגש הוא בלב ומקודש באהבת התורה ומושלם בידע הטבע ומהולל בחכמה נסתרת בתוכן כל פעולה הנבראת מכל מילה. היא הצורה הנעלה ביותר של הדרך ארץ, הפותחת חיים על חיים בכל דרגה. היא מעוררת את הצמחים להרגיש את יופיים וקוראת לכוכבים להשתתף בסעודת הרגש האנושי אחד לשני. תפארת לה" אלוהינו היא לראות את בניו המכבדים את כל בריאתו.

 

צעד 16 - נולדתי בארצות הברית. אולי דיברו שם על GOOD MANNERS לפעמים, אבל לא ראיתי הרבה מהם. כך היה שלושים שנה. ומכל מקום החשיבות של הדרך ארץ גם בארצות הברית בכמה חלקי החברה משתפרת בחמש עשרה השנים האחרונות. אבל אין כיבוד אב ואם ראוי, ובלי הבסיס הזה קשה ללמוד את הכבוד לאחרים. מרבית האמריקאים לא מרגישים בנחת עם צורות הדרך ארץ הפורמאליות. לא יודעים כמעט כלום מהשפה של הדרך ארץ של האסיאתים או של הערבים ששפתם מלאה ועשירה בביטוי דרך ארץ ומילים מכובדות גם כלפי השמים וגם לבני אדם. האמריקאים הם עשירים בדרכים אחרות, אבל עניים הם בחוכמה הגדולה של הדרך ארץ.

 

צעד 17 - מוכרים האנגלים כבני דרך ארץ, אוהבי שפת המלכה ושיחה מנומסת והתנהגות נכונה. יש להם מסורת חזקה ויקרה במובן זה שהיא עמוד השדרה של החברה האנגלית, בפרט באופן שמחונכים בה הילדים מהפסיעה הראשונה. לדאבוננו, המסורת של כיבוד אב ואם נשברת בדור הרביעי הזה, והטכנולוגיה העולמית קופצת מדרגה לדרגה ועולמות המחשב החדשים מגדילים את הפער שבין "מסורת" ההורים וחיי הצעירים. כעת החלק המשוגע של חברת הצעירים והצעירות באנגליה אף גרוע הוא מהחלק המקביל באמריקה. ואמנם החלק המשוגע יש לו מקביל בכל חלקי העולם אבל יותר באירופה, בצפון אמריקה ובדרום אמריקה. אי אפשר לדבר איתם על דרך ארץ או על כבוד או עלGOOD MANNERS  בכלל.

 

צעד 18 - צריך לקבל כל בן אדם ובת אדם כאילו מקבלים את השכינה, כמו שאמר יעקב אבינו לעשו אחיו "כִּי עַל-כֵּן רָאִיתִי פָנֶיךָ, כִּרְאֹת פְּנֵי אֱלֹהִים--וַתִּרְצֵנִי" (בראשית, ל"ג, 10).

באמת כל אדם ההולך ביראת ואהבת ה" ראוי הוא שתלווה אותו השכינה. כי הבורא ישתבח אמר לעולמו שברא "נַעֲשֶׂה אָדָם בְּצַלְמֵנוּ" (שם, א', 26) וכו'. ולכן כל היקום, המקרוקוסמוס, השתתף בבריאת האדם, כל חלק נתן מעצמו בכדי שהאדם יכלול בתוכו את כל האלמנטים של היקום, המיקרוקוסמוס. ולכן כאשר האדם הולך בישירות עם ה" והוא מודד את מעשיו ואת מחשבותיו ואת דבריו בכדי לקיים את רצונו של אל שדי, כל העולם שמח בו או בה. וכך הוא או היא יהיו אהובים בפני בורא הכול, ותשרה עליו או עליה השכינה.

 

צעד 19 - לדעת איך לקבל בן אדם בדרך של חן ובכבוד, הוא מעשה שיש בו ההכרה של אהבת הבורא לאנושות. ובאותו הרגע כל הבריאה עצמה צהלה בכבוד הזה לבני אדם, כי כל אדם נשקף ביקום. כאשר אתה מראה כבוד לאדם, באותו הרגע אתה מראה כבוד לכל העולם הנברא של אל שדי. לכן שהזהירו החכמים ז"ל על חשיבות הכבוד הזה ואמרו "הוו מקבל כל אדם בסבר פנים יפות" וכו'.

 

צעד 20 - ראו שמדובר ב"כל אדם" בלי הבחנה בין יהודי הוא או לא יהודי, מפני שהדרך ארץ היא אוניברסאלית, לכל בני האדם, לכל אומה ואומה. המונח דרך ארץ עצמו פירושו "הדרך של הארץ" זאת אומרת הדרכים הטובות והנכונות האהובות לכל האנושות. עד אין מספר פעמים הצדיק חיים היה אומר וחוזר "דרך ארץ קדמה לתורה". לפני שנתגלתה התורה, היו מתנהגים בכל מקום במנהגים טובים, כמו כיבוד אב ואם וכיבוד זקנים וכו. היה בזכות המנהגים הטובים ההם שיכול העולם להתקיים. כי אין קיום לעולם אם אין עמודים של צדק אצל בני אדם, והמנהגים הטובים ההם היו נחשבים לצדק לפני השמים.

 

צעד 21 - הצדיק חיים היה מרחיב על עניין זה בכדי לתת לי תמיד עמקות יותר בהבנתו. נכון שהעולם היה עומד על זכות הדרך ארץ הקדמונית לפני התורה ושאחרי גילוי התורה בסיני העולם עומד על זכות התורה. התורה היא גילוי חוקי האלהים בעולם וקיום החוקים שבמסגרתם מתקיימת ההרמוניה עם הטבע ועם כל הבריאה. בהתגלות התורה הקדושה, הפרמטרים של הצדק נקבעו בעולם לתמיד. כל זאת אמת, ואולם העולם בכללותו ועד זמננו מופרד מן התורה. האסלאם מכיר בה אבל לא נוגע בה. הנצרות מכירה בה אבל מסלפת את כל פירושיה. ומה לומר על כל האומות הרחוקות עוד מאמיתות דברי הימים של ישראל וגאולת ה", עד כמה הן רחוקות מהידע האמיתי באמות המידה של חוקי הצדק של התורה!

 

צעד 22 - נאמר זאת בסגנון פשוט יותר. עם ישראל מצווה בכל חוקי התורה. האסלאם מאמין בקוראן והוא מופרד מן התורה, אבל במקורו מבוסס על גילוי עשרת הדיברות על הר סיני ועל האמונה הנכונה. כל אומות הנצרות, מאידך, וכל שכן האומות הרחוקות יותר מהנצרות מן המסורת האמיתית, אינן אף בגבול האמונה באחדות ה". השאלה היא אילו זכויות יכולות להיות להן?! ואמנם המענה הוא הדרך ארץ והיכן שישנן דרכים נכונות וכבוד ויש לבני אומות אלו לב טוב, אהבה לאחרים, נדיבות וכו, נעשים מעשיהם לזכויות לפני בית דין צדק של מעלה גם ביחס לפרטים וגם ביחס לאומות עצמן לפי מעשיהן.

 

צעד 23 - הצדיק חיים היה ראש ל"ו הצדיקים בדורו והיה חי בידע התמידי של גזרות בית הדין של מעלה. עניין עצום הוא ה"דרך ארץ" של העמים וחיוני לעבודה הקדושה של הצדיקים הנסתרים בכלל, וכלפי אומות הנצרות בפרט. כי לנוצרים אין זכויות בהליכתם לכנסייה ביום ראשון או בכל יום וכל תפילותיהם הנסובות על השילוש ועל אלוהותו של כריסטו ופולחנותיהם לבתולה ול"קדושים" תועבות הן. וכן בצדקה הניתנת לכנסיה אין שום זכות, אלא אם כן הכסף מיועד באמת להלביש ערומים ולעזור לזקנים ולחולים וכו'.

 

צעד 24 - הנצרות עצמה היא לכן מחוץ לגדרי הזכויות האמיתיות, כשלא הדוקטרינות התיאלוגיות הן אלו שנתנו משהו לנוצרים, כי אם המוסר הגבוה היהודי בדברי ישוע, האהבה אחד כלפי לשני, נתינת הצדקה לעניים, חוש החמלה והרחמים על אחרים וגם הפחד שלא ליפול בעוונות ותועבות וכו'. כל אלה עזרו ליצור בין הנוצרים הרציניים דרגה גבוהה של דרך ארץ. חברות שלמות נקבעו לפי כללי המוסר הנוצרי. מנהגי הדרך ארץ, אהבת הזולת ונתינת צדקה לתועלת וכו'. עומדים לזכות בעד העמים כעורכי דין שמגנים על גזרות קשות העלולות ליפול עליהם. ובנוסף, כל אחד לוקח זכות במעשים טובים כאלה, וידועה השמחה הפנימית לעושה טוב.

 

צעד 25 - צורך הוא בעולם שאנו בו היום להבין שאין הדרך ארץ "שולחן ערוך" של תנועות מלומדות ודיבורים פורמאליים. שלא ייראה כאילו אנו נותנים שיעורי מוסר. "חוקי" דרך ארץ הם הדרכים בין בני אדם, האהובות לה" אלוהינו. אלו הן דרכים בהתנהגות שכאשר מצויים הן בלב נאמן, הן אבנים טובות ויהלומים של אור לפני השמים ולפני בני אדם. הן דרכים המבצעות תענוגות אמיתיים ונעימים באנושות בכל חברה שנמצאים. הם מעשים של ענווה והרגשות של שפלות וצניעות הכוללות כוח שמימי לקשר את לב האנושות בקשר של שלום ולחזק את ההערכה האנושית ש"כולנו בשר אחד".

 

צעד 26 - הן הדרכים הכוללות את המסגרת בה כל הסגולות מתגברות בפנים ומביאות למעשים חיוביים ולדרכי נועם בהנהגה. נתנו דוגמה איך צריכים לקבל פני כל אדם והסברנו איך שהוא מייצג כבוד ותפארת לבורא ולכל בריאתו. לכן המעשה ההוא מרחיב את האמונה בפנים ומשפיע על אמונה טובה אצל המקבל, כמו אברהם אבינו, שמעשיו האהובים ונדיבות ליבו וחסד בשם אמונתו באחדות הבורא, נעשו למקורות אמונה לנוודי הדור ההוא. אמרו לעצמם "אם אברהם, עבד לאלוהיו, כל כך חסיד ונדיב לב, על אחת כמה וכמה גדולים הם הטוב והאהבה של אלוהיו".

 

צעד 27 - וכן הסברנו שהשכינה שורה במעשה הדרך ארץ. זו ברכה גדולה ונתברך האדם בפנים והמקבל מקבל מברכתו. הדרך ארץ מעוררת את הסגולות לרצות בביצוע ממשי במעשה בפועל. הדרך ארץ עצמה מייצגת את תיקון האנושות. במסגרת הלוחות נעסוק בע"ה בדרך ארץ להתקדשות התפילה, דרך ארץ כלפי מורים ולהתקדשות הלימוד, הדרך ארץ להתקדשות השולחן, הדרך ארץ להתחדשות הרוח והדרך ארץ הנותנת טעם בחיים. פה אנו מדברים על החכמה הכרוכה במושג הדרך ארץ.

 

צעד 28 - תכופות באה הדרך ארץ במעשים פשוטים, ואמנם המעשים הקטנים הללו כוללים חכמה נעלה נסתרת המושרשת בחוכמת הבורא ישתבח שמו לעד. המעשים ההם שוכנים בתפארת ההרמוניה השמימית. וכן גם עתה בגאולה השלמה מעשה הדרך ארץ מקשר את מלכות השמים לארץ, ומשרה הרמוניה אהובה למטה ולמעלה. למזלנו הגדול נולד הצדיק הנבחר חיים בלב הדרך ארץ התימנית.

 

צעד 29 - לדורות הבאים תהייה תועלת גדולה מעובדה זו שהגואל חיים הוא המורה שלנו, המראה לנו את הדרך. הוא מלמד אותנו ועוד ילמד וידריך את הדורות הבאים בדרכי הדרך ארץ האהובות. עבודתי היא רק לפתוח את הלוחות בצעדים יסודיים שקיבלתי מהצדיק חיים ואמנם מהיסודות האלה יבוא הגואל חיים לתוך חיי בני אדם הזוכים, ללמד אותם ולהדריכם איך ללכת בדרכים נעימות לפני ה" ולפני אנשים.

 

צעד 30 - אומות העולם לא מבינות את המונח "מצווה" ואינן מצוות במצוות התורה כישראל. הגואל חיים ילמד אותן כיצד להשיג זכויות ואיך להבין את ערך מעשיהן לפני אל שדי. הוא ילמד אותן את ערך האהבה, שישנו כבר בלב, וידריך אותן כיצד להביא את האהבה ההיא לידי זכויות, על-מנת שיאריכו את ימיהם על האדמה ויגדילו את התענוגות הגדולים של הנשמה כאשר יזכו לעלות למלכות השמים, וכן יהי רצון ונאמר אמן.

.....................................

 

לוח ט"ז. סגולת התיקון

 

צעד 1 - קתרסיס חמור לעורר אותו מ- CORRECTION LAG.  אני מודה שאני אשם. ומה לי צדק להתרשל כאשר זנבות צריכה קביעות בדבק התיקונים! שמו לי כובע חמור ואמנם אקום ואראה להם איך לשלוט על אויב דרך אצבעות רגליו בתחבולת דויד על עקב גוליית*. אעלה על עץ תיקון ואסייף מכל צד בחרבי** המלוטשת שבעתיים בנאמנות, אטפס בפסיון הנולד מכוכבו כי הלילה קיבלתי את החרב הזאת מרגלו של ביג צ'יף סוס אדום. כי גם אני חמור אינדיאני אריה הלילה, שיכור במיסטיריון התיקון שלי.

*ג'יוזפה חלם (אוגוסט 1997) שראה את דויד המרים את גוליית לסימן ניצחון. ובחלום מובן שהיה סימן עלייה מ- 36 ל- 250 ובקשר עם הבית 50 VIA PROVINCIALE.

** חרבו של זנב החמור והם שבעה. דויד לוי, אנה גספרוטי, פאולו פיירו, דניאל מניגרסו, יעל רדוג'דל, ג'יוזפה מניגרסו ושרון רדוג'דל.

 

צעד 2 - אני מבולבל מאהבתי לרגלו של ביג צ'יף סוס אדום. והלא הוא כולו לתיקון. האם החמור כה נמוך ליהנות מרגליו, בעוד הייתי משוכנע שהחלק היחידי הנאה שלי הן רגליי! בושתי וכסיתי את פניי, בהמה כמוני, ונכלמתי והתפלאתי כאחד, כי כולם יודעים את הכול ואני לא יודע אף פעם דבר! אלוהים אלוהיי וגם החמור צריך תיקון, כי תמיד ידעתי שאני פחות מהאנושות.

 

צעד 3 - ואומנם, חבריי, אני כולי זקוק לתיקון. עלי לאסוף את כל החתיכות שלי ולהחזיר אותן לחטיבה אחת. ארבעת אלפים רסיסים כתובים עלי, אני צריך לקום בקומה מלאה. בכוח אני צריך לרכב על הלוחות בכדי לתקן את ההליכה. ביג צ'יף סוס אדום רוכב על רוחות של אש לנחם את אומות העולם ולהזהיר "היזהרו, החול היורד מהנקב השמיני של חלילו האדום של עשו תיקן את המוח הנמוך ועתה מתקן את ליבו בכדי לקבל את הברית".

 

צעד 4 - התלונן הסוס האדום. "ראשי שורף ובוער בכעס על כל מה שאני רואה. אני לא סובל את כולכם. מה אתם רוצים ממני? הישארו אתם לבדכם ועיזבו אותי לבדי. ומכל מקום לא תבינו שאני צריך חברה. איך אני אתוקן אם בכל פעם אני סוגר את כלוב חסרוני בעצמי. תנו לי סכין ואחתוך אותו! ואולם איפה לחתוך? במוחי, בליבי, בכבד שלי, בחלק האמצעי שלי הפסיונאלי, או באצבעות רגליי? מספיק, כבר אינני סובל אתכם. והאם אחתוך את עצמי לחתיכות? הישארו איפה שאתם ואשאר איפה שאני ונהיה עקשנים כפרדים. אתה אשם. למה לא ציירת את ברכיי בכחול וירוק ונצנוץ אדום להבריק את להבי האינדיאני?"

 

צעד 5 - ביג צ'יף סוס אדום בכה על ירכי ודמעותיו התגלגלו על שוקי. "פיזזתי שנים מבלי זכויות. יכולתי לעשות כל כך הרבה ורק הפסדתי זמן וזכויות" בכה הסוס המסכן. "למה אתה דומע בדמעות שליש?" הפצרתי בו, "עוד יש לך חומר אדום טוב בשביל לרוץ. עורי משומן ואין הכעס מתייבש על שמן. קום על רגליך הסוסיות, פיזוז עצוב, ורכב אל אופקים חדשים. וזכור שהדרך ארץ באה לפני חוק הסוס ולפני נעירות החמור. קום רוץ לארבע פינות העולם ולא תרגיש בודד".

 

צעד 6 - הו תיקון, הו תיקון, הכול תיקון. הו גילת השמחות כאשר אנו מודרכים לראות את חסרונותינו.

 

צעד 7 - "אנו מחלת השטחיות ומשפט בנאלי!" אמר סוס אדום בחרון אף. אני חפץ לתפוס את האריה בנעלי סוס מלוטשים. רצוני להתאזן בשטח האוקיאנוס, נאחז בזנב ומלטף יפה יפה. אינני רוצה להסתובב בסכנות העיר ולזמר בשיעול במקרים רעים. אבל מה ארצה ולמה אחפוץ ולמה אשאף אם הכול חסר? איך אתחיל בתהליך הדרגתי ואני חיסרון אחד גדול הצריך תיקון גמור? "אז תבכה על שוקי" הסכמתי, "עד שתראה חזיונות של ברכה. לא אתה שבחרת לתקן את עצמך, כי אם נבחרת להיתקן".

 

צעד 8 - בואו כל שבטי האינדיאנים האמריקאים מכל אומותיכם, כי לביג צ'יף סוס אדום מסר מהרוח הגדולה. בסוף גם סוסי האינדיאנים יהיו חבושים מבלי שיפסיד את הטעם לשים שוקיים ערומים על עור המשי של הסוס. ואולם המוח, ריבונו של עולם, מתי יחזור המוח לטבע? מתי מפלצות המוח תלכנה אחורנית ותעלמנה? יש יתרונות לכם האינדיאנים באהבתכם לטבע ואמנם נפש האדם הלבן נפוצה ברוח. התיקון מתחיל בלב, לב של צדק היודע שהוא צריך תיקון. הרוח הגדולה אוהבת את לב האנושות כאשר היא צודקת.

 

צעד 9 - היה פשוט תשעה נקבים וזכור שאתה מתקיים. הסתכל על עצמך בראי לראות אם אתה נמצא. הסתכל באצבעות ידיך ואצבעות רגליך וראה שנכון הוא, אתה קיים. והרי הכול יידעו אותו מגדולם ועד קטנם. כל אלה יודעים שהם קיימים, אבל כל אלה שלא יודעים שהם קיימים באמת לא יתקיימו בזמן ההוא. וכשתשכנע את עצמך שאתה באמת מתקיים, אז תתחיל לחשוב מה אתה עושה עם חייך, כי תוכל להרגיש בקיום החיים באותה המידה שאתה מרגיש את הקיום שלך. עורר את עצמך לראות שאתה קיים.

 

צעד 10 - הוא היום לפני תשעה באב. זהו זמן הכי נמוך, ובעליונים הכי גבוה ונסתר, בחג הנסתר במלכות השמים של תחיית הצדיק חיים. הכוח בסימן הזה הוא המאפשר את תיקון האנושות.

 

צעד 11 - התיקון, בצורה נפשית, הולך אחרי התחייה הבאה מסימן תחיית הגואל חיים. זקוק התיקון לצורה פנימית, מפני שאין תיקון בלי שתהיה אצל המתקן בעצמו צורה רעיונית הנוגעת לאופן שבו צריך הוא להיות מתוקן. והשגת הצורה הפנימית הזו באה רק על ידי מורה שמכבד אותו באמת. בגאולה השלמה אהיה אשר אהיה בוחר בגואל שחפץ ה" בו להיות המורה לאנושות כולה, המורה ממי ללמוד את האמת על גאולת ה" הסופית והשלמה, המורה שממנו לומדים כל מה שאהוב לה" וכל מה שנגד רצונו. הנה סימן התחייה הסופית מייצג גם כן את "האנושות המתוקנת".

 

צעד 12 - הוא הסימן המאפשר לאנושות להיתקן. ראה הכול יכול ישתבח שבסוף העולם יצטרך מורה למטרת תיקון האנושות, מורה אהוב בעיני הכול. וכן יש נבואה המדברת על "דרך אחת לפני ה"". היא הדרך החדשה שמביא הגואל הנבחר, חיים, כשהוא מלמד אותנו ומדריך אותנו בה דרך הסימנים השלמים. סבלו הנורא האחרון וקרבנו היו לנו לרפואה גדולה לעולם.

 

צעד 13 - לחם החמור הלבוש כאריה. 17 באוגוסט 1997. שאול חלם שהוא האשים כמה ערבים בטענה שגנבו ממנו צורות אומנותיות. הם סרבו בעוז לקבל את האשמתו וחיפשו מכאן ומכאן עד שמצאו את הצורות החסרות מתחת לשולחנו של שאול. שאול, נכלם מטעותו, ירד על ברכיו והפציר בהם למחול לו. עשה כך שלוש פעמים עד שנתפייסו והסכימו למחול לו. אחד רצה להסיר את הכיפה מראשו של שאול אבל נדבקה הכיפה ולא ירדה. הערבי בראותו כך אמר "בסדר, אתה יכול להחזיק אותה". - -

            חלום זה בא אחרי תיקון גדול שנעשה עם הסוס האדום. הלא הסוס האדום מייצג את האדמומיות החמה של אומות העולם המושרשות בעשו. הוא כולו תל של חסרונות אדומות חמות שצריכים להיתקן. ואמנם לפני יומיים קרה נס. שלא תבינו אותי לא נכון, שאול הוא בחור שכלי ויכול להבין כל מה שאני מסביר. ואולם הפער בין הבנה שטחית שאינה מביאה שינוי אמיתי ובין הבנה אמיתית המביאה שינוי אמיתי עוד שוכן בו.

           

צעד 14 - אז אמרתי לו "מה הטעם שלשמו אתה תמיד מתרגז? כל פעם שאתה מתרגז על מישהו זה מפני שאתה רוצה משהו לעצמך. אתה חושב את עצמך ראוי לדבר-מה שלא ניתן לך או שסירבו לתת לך. ובכל פעם אתה מרגיש כקרבן, ואתה חוזר לקלישאה הישנה של פסיכולוגיית ילדותך, וזה מביא את הרוח הישנה השלילית, העקומה, החשוכה, הפסימית והמדוכאת ומשליכה אותך למטה". "אבל למה אני חוזר לחיסרון הזה כל פעם?" צעק הסוס האדום מפי הסוס, "אתה הסברת לי את זה מאה פעמים וכל פעם אני מבין, אבל אחרי זה משהו קורה ומפריע לי בפנים, ואני פותח את פי ושופך מבול מילים כעוסות"?

           

צעד 15 - "זהו מה שאני משתדל להסביר לך, סוס אדום. למה זה קורה פעם אחרי פעם אחרי פעם ואין לך זכות לשבור זאת? שאם הייתה לך זכות מספקת היית יכול להשתנות אבל חסרה הזכות שממנה תקבל כוח. למה? מהי המידה השלילית המפריעה לך בדרך? לכן אמרתי שמאחורי כעסך אתה חושב שמחסירים ממך מה שאתה ראוי אליו. זאת היא אבן המכשול של עשו, החושב את עצמו ראוי לכל מה שהוא רוצה ומאמין שמה שהוא רוצה הוא ראוי לרצון ההוא. הוא גאוותן בפנים, ושם את מחשבתו להיותו ראוי כנקודת המשען לכל שיפוטו. אלוהי יעקב אוהב את הענווה". 

           

צעד 16 - "זהו" צעק הסוס האדום, "זהו וזהו וזהו וכל השאר הם פרטים. ענווה"! השתוממתי. הסוס האדום הבריק בזיקי הבנה אמיתית. או סוסים פראים ברי יער, סוס אדום הבין. "לו הייתי עניו" המשיך סוס אדום, "אז בכל פעם שהתחלתי ליפול, הייתי זוכר מה אני ולא הייתי כועס. מההתחלה לימדת אותי את זה. הענווה היא היסוד והבסיס לכל המידות המסוגלות. בלי ענווה אין שום תיקון אמיתי או מידות טובות אמיתיות ובכלל אין תורה". "אמת" אמרתי בשלווה, שמח מהתעוררותו של שאול, "הכול מיוסד על הענווה; הענווה היא המידה האהובה לפני ה" ברוך הוא. הוא הבסיס לכל מה שראוי ומאחורי כל חיסרון חסרה ענווה". הסתכל עלי הסוס האדום כאילו רואה אותי בפעם הראשונה.

           

צעד 17 - אני כותב את לוח התיקון הזה מסביב לתיקוני רחל ושאול. בימת הסימן מוכנה לתיקון חדש, תיקון שלא נעשה לפני כן. המטרה היא לתקן את ה"חתונה" שלהם הבלתי מתפקדת. רחל היא פסיון לבן וסוס אדום הוא פסיון אדום. כאשר פסיון אדום נעשה כועס, הפסיון הלבן מתכנס בתוכו ובקלות נוצר תסכול פסיבי. וכאשר פסיון אדום מוצא פסיביות, נוצר אצלו כעס מתוסכל.

           

צעד 18 - לסוס האדום חסר חיזיון גמיש. ראות גמישה יכולה לראות את החיסרון של ראות קצרה, ולא להפך. הוא לא בשל עדיין להבין צרכי אישה. התבגרותו נקנתה ברחובות בקרבות הגנה של ילד טוב ושכלי, שביקש קשר אהבה משפחתית שחסר. רחל היא סובלנית אבל חסרה לה העמקות להבין מה נדרש לפצות על עברו הבלתי נעים. ואמנם היא רואה את הטבע הטוב העצמי בו, הילד המתוק, ומהיבט זה ניזונה אהבתה אליו. אבל כאשר הסוס האדום משתדל לדבר כבן אדם בשל, הוא חוזר לעברו ומשתנה שוב אופיו בקלות. עם זאת, עכשיו אמר שתפס את מושג הענווה. אם כך הוא אז יש תקווה לתיקון שלם. כי אם יתוקן הסוס האדום יצטרך לרוץ הוא לארבע פינות הארץ בכדי להרחיב את האופקים של אומות עשו.

           

צעד 19 - רחל הייתה לרעמה נפלאה אם רק הוא היה יכול לראות אותה. לכל הסוסים יש את הבעיה הזאת, לראות את הרעמה שלהם, ולא מקבלים בקלות את העובדה שהגאות שלהם יושבת למעלה מהם. הם אוהבים יותר להתפאר בריצות שלהם. למרות זאת, רחל עומדת בגאות על מצבה ומחכה בסבלנות שסוס אדום יכיר במציאות שלה. אמרתי לה "רעמה שאינה נוגעת באוזני סוסה ולא יודעת איך לעורר את התעניינותו, לא תגרום לו להסתכל למעלה אף פעם, ואז איך יראה אותך? לא מספיק להיות רעמה גאה ויפה, יש צורך בתחבולות עם סוס. ואיך ירחיב סוס אדום את אופקי העמים אם רעמתו אינה מחפשת את הצאן הנאבד מבית ישראל?"

           

צעד 20 - גם לרחל לא היה קל. טעויות בחיים הקודמים, כלפני 250 שנה גרמו לכך שעתה בעולם לא יכלה ליהנות משום חג או שמחה או סעודה חגיגית או שמחת בעל. אבל בחלק השני של אותם החיים, היא תיקנה את עצמה והייתה בלב טוב ולב נדיב והקריבה מעצמה בכדי לעזור לאחרים, בפרט לזקנים ולזקנות. ומטעם נסתר זה, עד עתה, לא יכלה ליהנות וכל פעם שהייתה סעודת חג או שמחה, במקום להיות שמחה הייתה עצובה; עד שנכנסה לברית השלמה ונתקן עניין זה, ברוך ה".

           

צעד 21 - התגלה דבר זה לפני שבוע. היה חג שמח בתשעה באב, בסימן הנסתר של חג תחיית הצדיק חיים. כולנו היינו שמחים, אך רחל הייתה עצובה. כאשר סירבה שלוש פעמים לאכול מענבים מבושלים בהפצרת החמור, דבורה (שהייתה בסימן לאה אמנו) לא אהבה את התנהגותה של אחותה רחל. בהמשך, נכנסה רחל לאוהל שלי ואמרה שרצתה לספר לי על בעיה שאף פעם לא אמרה אותה למישהו. כל פעם שיש חג ואוכל היא מתעצבת ואינה רוצה להשתתף בשמחה. אז נודע לי מה שקרה לה בחיים אחרים כמוסבר. באותו לילה דניאל קיבל חלום שחיזק את מה שהסברתי לרחל ובחלום היו סימנים לביצוע עבור התיקון הנורא המפליא. פאולו, דבורה (נודע), דניאל ואני היינו עם ארבע מטות, עמדנו בארבע פינות מסביב לרחל ודניאל עשה את ה"ניתוח" להסיר את הגזרה ולשחרר את רחל מכל קשרי העבר.

           

צעד 22 - בלילה אחרי הסימן, רחל ראתה את בנימינו נוסטר בחלום. זו הייתה הפעם הראשונה שראתה אותו בחלום הגם שהתפללה על זה והייתה מקווה לזה פעמים רבות. בחלום נתחבקו והיו שמחים לראות אחד את השני. בנימינו אמר לה "זה טוב, ועכשיו את צריכה לעבוד על זה בכול יום".  - - ברור שהיה סימן מבנימינו ממלכות השמים שנשתחררה רחל מהעבר שלה, ועכשיו הייתה באמת בת, שנולדה מחדש בסימנים השלמים של הגאולה השלמה. מהחלום ומהמצב היה מובן שצריכים לחדש את החתונה של שאול ורחל.

           

צעד 23 - קבענו אותה לשעה 11 הבוקר. עכשיו השעה 2 בבוקר. התחדשות חתונה אחרי חמישה עשר חודשים מחתונתם. כהכנה שאול ורחל קראו משהו מהמסר החדש. כשגמרו נכנסו לאוהל אחרי שעה אחת להגיד לילה טוב. שוחחנו קצת ופתאום אמרה רחל "אבל אתה, פרץ, אף פעם לא כתבת את המסמך של החתונה שלנו, למרות שאמרת שתכתוב אותו". היה זה נכון, לא נכתב המסמך, ורק עכשיו ביום שקבענו להתחדשות החתונה, גילינו את העובדה. כנראה שהתיקון החדש הזה רצוי ממלכות השמים.

           

צעד 24 - על מה הוא הסימן החדש של החתונה? הכרזתי אותו לפני שלושה שבועות כאשר פתחתי את סימנו "בכדי לתקן את החתונה שלכם, אנו צריכים לחדש את החתונה בין הרוחות שלכם, חתונה בין רוחו של שאול ובין רוחה של רחל, לפני אל שדי, המיוסדת על האמונה בסימנים השלמים של הגאולה השלמה, בזכות הגאול חיים. בכדי לקיים את זה, אמנם, צריכים אתם ללמוד משהו בכול יום מהמסר החדש ביחד. זה חיוני בשביל להחזיק את הרוח על דרגת הסימן". השניים הסכימו.

           

צעד 25 - מהרגע ההוא ירדו תיקונים ממלכות השמים בכדי להכין אותם לסימן. ואפילו תעודת החתונה לא נכתבה. חמורים אנחנו! אמרתי אז להכין אותו ושכחתי וגם הם שכחו ולא שאלו אותי עליו. הי-הא, הי-הא. איך שיהיה לא הצליחו לישון אתמול בלילה ובשלוש וחצי בבוקר נכנסו לאוהל. אז לקחתי את מטה הנון עם הכותונת של הדור הרביעי על שכמיהם ואיזנתי את מטה החמור על מטה הנון ביניהם.

           

צעד 26 - אמרתי להם, "הסתכלו עכשיו על רוחותיכם, כל אחד אל הרוח של השני. את, רחל, צריכה למצוא את הרוח של שאול ואתה שאול צריך למצוא את הרוח של רחל. אל תסתכלו על הגוף כי אם על הרוח ותבקשו את האהבה שאתם מחפשים". אחרי שחפרו לתוך הרוח כמה דקות אמרתי "עכשיו אל תחשבו על הרוח כי אם על הגוף. תחפשו את התענוג הפיסי שאתם מכירים אחד בשני". עשו כך ואחרי זה חזרו על זה פעמיים. סימן התאחדות רוחם היה נגמר אבל בית הדין נדרש "לגהץ" את העבר. ביקשתי מרחל לתאר את החסרונות של שאול ואחר כך שאול ברחל. אז ביקשתי מרחל לתאר את המידות הטובות בשאול ואחר כך של שאול ברחל.

           

צעד 27 - אז עמדנו שלושתינו על עור הכבש וראיתי שאני צריך לעשות תיקון על שאול. בתנועות עם ידי הימינית חתכתי בכוח חזק בשלוש חתיכות "קיר" גדול כעץ גדול. אני בעצמי לא הבנתי את הכוח הנורא של הסימן הזה עד הערב. כי ברגע שעושה החמור איזה סימן אינו רואה את הדרגה האמיתית של הסימן, שאם היה רואה לא היה יכול לקיים את הסימן. החמור מקבל את חזיון הסימן לפי הדרגה הנחוצה בכדי לעשות את הסימן באופן הנכון. המעשה ההוא אמנם קשור לחלקו הכוכבי היכן שהם גדולים ככוכבים ודרך הכוכבים קשורים המעשים למלכות השמים המתקשרת לארץ. החמור יודע זאת אבל הוא לא יכול לראות את הדברים בצורתם האמיתית. אחרי הסימן וכל היום הייתי עייף ולא היה לי כוח. ישנתי הרבה שעות, ובהמשך נסעתי עם שאול לשתות קפה בבר על יד הים. בסוף הבנתי עד כמה הסימן ההוא הכביד עלי.

           

צעד 28 - היה קשה, באמת, כמו להוציא עץ שלם מהאדמה משורשיו ולנטוע אותו במקום אחר בגן אחר, אך זה היה דרוש בכדי להגיע לסימן החדש של החתונה. שורשי הסוס האדום נעקרו והוצאו אלמנטים שליליים, בעוד אלמנטים חיוביים ניטעו בגן חדש. כעת הרוח החדשה יכלה להתגלות בשאול, ורחל אחרי התיקון המוזכר לעיל הייתה מוכנה מצידה לקבל את הרוח החדשה. הרוח של כל אחד הייתה צריכה להתקשר ברוח החדשה של הגאולה השלמה ולמצוא ברוח ההיא אהבה חדשה. וכל זה הכנה היא למשרה גלובלית של הסוס האדום ורחל לשם ישועה בין אומות עשו והצאן הנאבד מבית ישראל. אני כותב פה את חוזה החתונה שנקרא ביום זה, יום שישי, בשעה 11.

           

צעד 29 - מסמך זה מייצג את חוזה החתונה בין שאול ורחל והם מוכרים אצלנו. בסימנים שאול הסוס האדום ורחל הרעמה שלו[3]. תיקון לחתונה זו כבר נעשה לפני חמישה עשר חודשים ולא הצליח וכו'. מסמך זה מייצג גם כן, בעזרת ה", תיקון חדש לחתונות הצריכות לתיקון, והן רבות. החידוש העיקרי הוא חתונת הרוחות ברוח החדשה של הגאולה השלמה, ובזה יש התקדשות חדשה לברית השלמה.

           

צעד 30 - נתקבל תיקון למזבח מלכיצדק מחלום של אדם קמחג'י. לפני זה אמרנו שההיתר להתחתן עם יותר מאישה אחת חל רק במזבח יהודה (חוץ ממחצלת האסלאם). נתברר מחלומו שחוק זה חל על כל המזבחות של בית התפילה, גם על מזבח מלכיצדק ומזבח אפרים, כי חוק הוא מן התורה ולא יעבור.

           

צעד 31 - עכשיו הלב של רוח רחל אומר לסוס אדום "אתה, שאול, החיים שלי" ורוחו של הסוס האדום אומרת לרחל "ואת, רחל, המזל הטוב שלי". וקוראים את הברכות ומקיימים את מנהג החתונה.

.....................................

 

 

 

לוח י"ז. סגולת ההתקדשות

 

צעד 1 - היא המידה המסוגלת לרצות להתקדש בדרכים האהובות מאת אל שדי מתוך הקדושה שבה הוא קידש את ישראל.

הקדושה מתחילה בשבת, ככתוב "וַיְבָרֶךְ אֱלֹהִים אֶת-יוֹם הַשְּׁבִיעִי, וַיְקַדֵּשׁ אֹתוֹ" (בראשית ב', 3) וכו'. הקדושה באה מה" ברוך הוא ולא יכולה לבוא משום מקור אחר אלא רק מהאל האמיתי, בורא שמים וארץ, האל שהתגלה לאבותינו אברהם, יצחק ויעקב, הוא שגאל את ישראל ממצרים ושגילה את התורה למשה רבנו עבור כל ישראל, הוא הבורא האמיתי היחידי שעליו עם ישראל מצווה להגיד לפחות פעמיים בכל יום "שמע ישראל ה" אלהינו ה" אחד".

 

צעד 2 - ובכן יש להבחין תחילה בין המסורת האמיתית המעניקה את אמת ה" ובין כל המסורות המוטעות והמזויפות שלא מכירות את מסורת בני ישראל. אם לדבר על מידת ההתקדשות היוצאת מהקדושה האמיתית של האל האמיתי, ברור הוא שמונח זה בשימוש רב אצל כל הדתות, כמו הדתות האסיאתיות והאפריקניות וכן הנצרות החורגת מהאמונה הטהורה המונותיאיסטית, אינו משקף שום קדושה אמיתית. רק ליהדות, ובדרגה פחותה לאסלאם, ישנה התקדשות. וכל התקדשות באסלאם יכולה להיות אמיתית רק בתנאי שמחשיבים את בני ישראל לעם קדוש, העם הראשון לקבל את קדושת ה" ברוך הוא בכדי להתקדש במצותיו ולהלך בדרכיו.

 

צעד 3 - "דַּבֵּר אֶל-כָּל-עֲדַת בְּנֵי-יִשְׂרָאֵל, וְאָמַרְתָּ אֲלֵהֶם--קְדֹשִׁים תִּהְיוּ:  כִּי קָדוֹשׁ, אֲנִי יְהוָה אֱלֹהֵיכֶם; אִישׁ אִמּוֹ וְאָבִיו תִּירָאוּ, וְאֶת-שַׁבְּתֹתַי תִּשְׁמֹרוּ:  אֲנִי, יְהוָה אֱלֹהֵיכֶם (ויקרא י"ט, 2-3):

עם ישראל מצווה להיות קדוש, להיות מובדל מכל רע ולהיות זהיר בקיום כל מצווה בדייקנות. ידוע שהתואר הראשוני של קדושה היא הפרדה ומובדלות. התורה עצמה ניתנה ב"סימן ההפרדה". בכדי להשתתף בקדושה שניתנה מאת ה", יהודי צריך להפריד את עצמו מדרכי הגוים, מכל עיצוב של עבודה זרה, מכל חוסר כנות בדברי כספים, מכל סוג גאוותנות, מכל התנהגות פרוצה, מכל ניבול פה, מכל אוכל לא כשר, מכל תועבה במין, מכל סוג כישוף, ומכל דרך של שנאה ושל נקמה. היהודי צריך להבדיל את עצמו לגמרי מכל זיהום וטומאה הנמצאים בעמים, והוא צריך במקום זה להשתדל לקדש את עצמו בקדושה שניתנה מה" ברוך הוא למי שהולך אחריו בדייקנות ובשמחה.

 

צעד 4 - "כִּי אֲנִי יְהוָה, אֱלֹהֵיכֶם" (ויקרא, י"א, 44). גם בזה שמור מושג המופרדות. אל שדי ברוך הוא בעצם עצמו כביכול מובדל ונפרד למעלה עד אין סוף מכל חלקי בריאתו. ובהתאם לכך גם העם הנבחר ממנו צריך להתבדל מכל טומאה ומכל זיהום שבעולם. וכל הדרכים שהן שגויות, וולגריות, טמאות ואסורות (אפילו לאומות העולם) הם המוקשים הרבים של השטן למען הרחק את בני אדם מרצון ה", שלא מרשים לאדם לקרב את מחשבותיו ל"הפרדה קדושה" מתוך הקדושה שהאל משרה על הזוכים.

 

צעד 5 - האל ברוך הוא קדוש והוא נותן הקדושה. לכן חכמי ישראל, זיכרונם לברכה, קוראים לו "הקדוש ברוך הוא". העבודה הקדושה של החכמים בכל הדורות הייתה לתאר ולפרש את ההתקדשות הנדרשת לעם הקדוש. קשים ומרים דברי הימים. קשה ערפנו, חמור מרדנו, רציני פצענו, גדולים רחמי ה" ועצומות הבטחותיו כלפי העם הנבחר ועבור ישועת כל בני האדם הטובים והזוכים מאומות העולם. מהתקדשות עם ישראל תהיה דרגת התקדשות גם לעמים, "ותהי ישועתי עד קצווי תבל".

 

צעד 6 - מי יפתור את סיבוכי ההפכים של דברי הימים?! מי יסגור את פערי חוסר-ההרמוניה?! בסוף תקופת מחזור 4000 השנים של כוכב אברהם, לזמן הגאולה השלמה, מגיע קיום הבטחות האל ברוך הוא, ואלו פותרות את סיבוכי ההפכים והופכות את פערי חוסר ההרמוניה עד שייעשו כדבק אוניברסלי של שלום. עבור מטרה זו נברא שם המשוח המיוחד ההיסטורי לפני בריאת העולם. והיהודים בכל הדורות, מתוך המסורת, אך בבלבולים רבים, מחכים לביאת זה שהוא משוח מאת ה", שעליו הנבואה מפליאה כי יהיה פלא יועץ, אל גיבור, אבי עד, שר שלום. לטעם זה הגואל האחרון מחבק בני אדם מכל קצוות תבל ובאהבה גדולה אומר, "כולנו בשר אחד".

 

צעד 7 - בני ישראל היו מובדלים בקדושה בזכות נשמותיהם שהיו נוכחות בגילוי סיני, ואחר כך התקדשו בלימוד, ובפועל איפה שהיה אפשר, התורה והחוקים שמשה רבינו קיבל באוהל מועד ישר מה" ברוך הוא שהיה מדבר אליו מתוך כנפי הכרובים. בכל 40 השנים במדבר היו חיים בני ישראל בקדושה ונתקדשו, מכוסים בענני הכבוד, בלימוד הקדוש של תורת ה" ובמסורת הקדושה המתגלה. ירד המן ואכלו ממנו 40 שנה. באר מרים לווה אותם בכל מקום שהיו חונים. נשמרו בגדיהם והיו גדלים איתם והיו תמיד נקיים. הרי ה"עונש" נגד הדור ההוא שיצא ממצרים וראה את נס קריעת ים סוף וגילוי עשרת הדיברות, נעשה גם לדור של ידע עצום בהכרת דרכי ה" והתפשטות הקדושה לבני ישראל. לא לחינם נקרא הדור ההוא "דור דעה" הדור בעל ידע עצום.[4]

 

צעד 8 - "שַׁל-נְעָלֶיךָ, מֵעַל רַגְלֶיךָ--כִּי הַמָּקוֹם אֲשֶׁר אַתָּה עוֹמֵד עָלָיו, אַדְמַת-קֹדֶשׁ הוּא" (שמות ג', 5). לא כתוב אדמה קדושה כי אם אדמת קודש; היא אדמה שקיבלה קדושה מאת ה". משה עמד שם במרחק מה ודיבר איתו מלאך ה" מהסנה הבוער שלא אוכל. נתקדשה האדמה באותו המעמד. יש להבהיר כי אין הקדושה נובעת מארץ ישראל עצמה, וכן הוא בכל הגילויים שהיו במצרים ועל ים סוף ובסיני ובארבעים השנים במדבר, כולם היו מחוץ לארץ המובטחת. מודגש שהקדושה באה מה" והיא שמקדשת את המקום או את החפץ או את בן אדם.

 

צעד 9 - אחר כך נתקדשה ארץ ישראל בזמן כיבוש יהושע ואחרי גלות בבל והפורים עם עזרא. היא קדושה מיוחדת הנוגעת לארץ הקודש אבל התקדשות זו לא סוגרת על הקדושה שיכולה להיות גם מחוץ לארץ. נתקדשה ירושלים שנבחר להיות בה בית המקדש וישנם חוקי תורה רבים המיושמים רק כשישנו המקדש וכן הרבה דינים השייכים רק לארץ ישראל. לכן לארץ ישראל שהיא ארץ המובטחת יש דרגה בקדושה המבדילה אותה מכל יתר הארצות. ואולם אין זה מפריע לאפשרות ההתקדשות גם בארצות אחרות. קיבלנו בסימנים השלמים שבית המקדש של הגה"ש יהיה גם כן בבאר שבע ושכפילות זו היא המרשה לבית התפילה של הגאולה השלמה להתפשט לעמים, כפי הצורך.

 

צעד 10 - שהרי הגאולה השלמה אינה רק עבור בני ישראל, אלא היא אוניברסלית. הנבואה מכריזה "כִּי-כוּלָּם יֵדְעוּ אוֹתִי לְמִקְּטַנָּם וְעַד-גְּדוֹלָם" (ירמיהו, ל"א, 33), ובנבואת יואל "וְהָיָה אַחֲרֵי-כֵן, אֶשְׁפּוֹךְ אֶת-רוּחִי עַל-כָּל-בָּשָׂר" (יואל, ג', 3). בכל הזמנים עד עכשיו כל האומות (חוץ מישראל ומהאסלאם אחרי מוחמד) עבדו עבודה זרה בצורה כלשהי ולא יכלה להיות התקדשות אמיתית. אנו אמנם מדברים על הזמנים שאחרי הדור הרביעי כאשר "כולם ידעו אותי" וכאשר "לִקְרֹא כֻלָּם בְּשֵׁם יְהוָה, לְעָבְדוֹ שְׁכֶם אֶחָד" (צפניה, ג', 9). אז תתרוקנה הכנסיות וכן כל מקום של כת שעובדת עבודה זרה ייהרס. לכן בית התפילה המנובא לגאולה השלמה מעניק את אפשרות התפשטות בתי התפילה בעולם. בני אדם בעולם צריכים קהילות של תפילה.

 

צעד 11 - אחר כך יהיו רבבות בתי תפילה בעולם, כי לא כולם יכולים לבוא לירושלים או לבאר שבע, אם כי אחרי שייבנו שני בתי התפילה בישראל יהיה זרם עצום בכל יום שיבוא אל המקדש השלישי הסופי. הרבה ישארו ללמוד בבית ספר השושנה והרבה ירצו להיות חלק ממזבח ישראל הגדול ולעבוד בסימני החמור אוכל לחם והסוס הלבן. הרבה מהם יחפצו ללמוד את הכהונה החדשה: אומות העולם (חוץ מהמוסלמים) יקדשו את עצמם בכהונה האוניברסלית של מלכיצדק או בכהונת הנשים על מזבח העמים. הם יעשו זאת בכוונה לחזור למדינותיהם, להודיע את הבשורות ולהקים בתי תפילה בשביל הקהילות החדשות. מובן מאליו שכולם יהיו תחת רשות האחראים ויהיו מושבעים בברית השלמה החדשה.

 

צעד 12 - אלה שלומדים את הפרמטרים החדשים של הקדושה החדשה ולומדים את הדרכים החדשות ואת המנהג החדש עם החוקים החדשים של מזבחות בית התפילה יוכלו לשרת ככוהנים וכוהנות גם בשביל מדינותיהם בחוץ לארץ.

ישנו אף סימן המסביר שכשנוהגים במנהג החדש של "לחם, יין, חלב ודבש" על מזבח מלכיצדק מתקדשת האדמה של אותו המקום ונעשית כמו ארץ ישראל. עובדה חשובה היא זאת ודבר גדול הוא.

שמעו נא לדבריי כי דבריי הם ברשות הגואל חיים לתת לעולם את המושגים העיקריים בנוגע להתקדשות הפרטית. פה בלוח 17 – התקדשות מקבילה לדיבר השביעי "לא תנאף". זה עמוד מרכזי בהתקדשות: ההתנהגות במין צריכה להיות נכונה, טבעית, מוסרית ונקייה לפני השמים.

 

צעד 13 – כל עשר המידות (אמונה, ברכה, סגולות הלב, וכו') כרוכות בעצמן. מדובר בשלמות המספר 10, שכל עשרת הדברים הם חטיבה אחת ואם יחסר אחד יחסר הכל, מפני שכל אחד כולל את שאר ה-9. לכן כשמדברים על מידת ההתקדשות יכולים לחשוב על התקדשות הנוגעת לאמונה, התקדשות הנוגעת לברכה, התקדשות הנוגעת לסגולות הלב, התקדשות הנוגעת לתפילה, התקדשות הנוגעת לדרך ארץ, התקדשות הנוגעת לתיקון עצמי, התקדשות הנוגעת למין ולצניעות, התקדשות הנוגעת להתחדשות הרוח, התקדשות הנוגעת לטעם והתקדשות הנוגעת לחכמת השתיקה והדיבור.

 

צעד 14 - לא יחסר לחם מההתבוננות המשולשת אבל פה נדבר רק על כמה עיקרים של ההתקדשות הפרטית אם בעבור הכהונה או לכל מי ששייך לברית השלמה. העיקר הראשון הוא הדרך ארץ. בחלומה של נודע היא ראתה את בית המקדש השלישי ובית הספר החדש לרבנים וכוהנים של הגאולה השלמה. רב אחד, צעיר ובלי זקן, הסביר לה שהעיקר הגדול הראשון שמלמדים בבית הספר היא הדרך ארץ.

גם חכמי ישראל, זכרונם לברכה, הבהירו שבלי דרך ארץ אין תורה ושדרך ארץ קדמה לתורה. כל החפץ בהתקדשות צריך להלך בכבוד ובהתנהגות הגונה עם כל בני אדם, באהבה, בעדינות ובדרכי נועם בדיבורים.

 

צעד 15 - לא דרך ארץ צבועה בחיוך המכסה לב קר, בלתי אמיתי ואדיש בלי הרגשה. מדובר בדרך ארץ הבאה מאהבת ה" לכל בריותיו ולכל בני האדם. קבל את כל אדם בפנים פתוחות ובחיוך אמיתי המשקף כבוד אמיתי ורצון טוב לכל אחד ואחת. השורש לזה היא הענווה ששולט בה העיקר שהוכרז על-ידי הגואל חיים "כולנו בשר אחד". צריכים להיעשות יותר קטן ופחות חשוב מהזולת, כל שכן במי שהוא מלומד יותר מאחרים. אל תמעיטו בכך, כי בכל דברי הימים עדים אנו לאנשים שככל שלומדים יותר מגביהים את עצמם בגאוותנות וחושבים את עצמם ל"משהו" ולא מתנהגים בדרך ארץ נכונה עם מי שהוא פחות מלומד מהם. הנחש עומד על עץ הדעת טוב ורע ולא על עץ אחר!

 

צעד 16 - בכל עניני הגאולה השלמה אנו לא צריכים ליפול בטעויות העבר. לא נחשוב שהפעולה עצמה מקבלת התקדשות אפילו אם בן האדם העושה אותה אינו מהוגן. אפילו כל דקדוקי התורה הקדושה לכוהנים ועבודתם במקדש, העשוים בדייקנות יתירה, לא הביאו להתקדשות אם אותו האדם לא היה מקיים את המידות הטובות והדרך ארץ הנכונה. אל שדי לא זקוק להתקדשות כי אם האדם. הכוהן צריך להיות צדיק במעשיו לפני ה" המקדש את ליבו באהבה וברצון טוב כלפי הזולת. גם אצל הכהונה החדשה תהינה פעולות מדויקות לפי תנאי המזבח (הבגדים וצבע הטוניקה, משיחות השמן, התפילות וכו') אבל אין הפעולות מצד עצמן עונות ללב מקודש ולדרך ארץ. צריך לב טוב ויותר מן הכל צריך להיות ענו.

 

צעד 17 - כתבנו מילים בהשתדלות לתאר את "הלב הטוב": לב אמיתי של אהבה ויראה לה" אלהינו, לב דורש צדק, לב פועל ונדיב כלפי כל האנושות, לב רחב וסובלני, לב נאמן המתחשב בלב הזולת, לב טוב, לב נאמן שבו שורה מלכות השמים, לב חיובי של חכמה, של אור, של תקווה, ושל אמונה, לב נקי כתינוקות עליו נאמר ועל ליבו אכתבנה. – אלו יג' המידות של הלב הטוב. אם עשר המידות הן של העמוד האמצעי (אמונה, ברכה, סגולות הלב וכו'), והן כוחות הנולדים בכל אדם ויש תמיד לרדוף אחריהם ולפתח אותם, אז יג' המידות של אסתר מעצבות את לב האחווה, לב החמלה, לב האופי החזק, וכוח הניגוד הזקוק לשכל חד ולצניעות פנימית. ב-36 מידות אלו של הלב עומדת העבודה הפנימית שהאדם עובד עם עצמו כי בזאת תמצאנה הטהרה וההתקדשות. אלו המידות האהובות לה", בין אם מדובר בחכם, בכוהן, ביהודי או בלא יהודי.

 

צעד 18 - המשתדל להלך ב-36 המידות הללו של חכמת הלב יהיה צדיק החי באמונתו, כמו שאנו אומרים בעמידה החדשה: ברוך ה" צבאות האוהב את הענווים, ברוכים היראים מאל שדי, מלומדים בחכמת טהרת הלב.

 

צעד 19 - ההתקדשות עומדת ראשית כל בהפרדה מכל מה שהוא "חול" ולהתעסק בדברים ההם שה" ברוך הוא קבע כ"קדושים". התורה היא קדושה, ולכן מי שלומד אותה, אם כוונותיו נכונות לפני ה" שציווה את בני ישראל להתמלא יומם ולילה בידע של חוקי התורה ולהתבונן בחכמת המסורת הקדושה, מתקדש בלימוד ההוא. יהודים הלומדים את התורה תמיד מבטאים בפה את מה שלומדים, כי זה משלים את ההתקדשות, מפני שהדיבור נחשב לפעולה.

 

צעד 20 - עם הגה"ש יורדת הקדושה החדשה הדרושה עבור כל הדברים החדשים של הגה"ש ובכדי להגדיל את ההתקדשות. בעיקר לימוד הטקסטים של הגה"ש לשם שמים הוא לימוד המתקדש והלומד מקבל התקדשות. ועוד יש לנו, תודה לאל, את המנהג החדש בברכות רבות חדשות, אם כי עוד מוקדם לדבר על התקדשות המזבחות החדשים או על ההתקדשות של כוהנים וכוהנות, חוץ ממה שהסימנים שאנו מבצעים כדי לתת להם הוויה וקובעים אותם בכתבים.

 

צעד 21 - הכלי העיקרי להתפשטות ההתקדשות החדשה הוא "מזבח ישראל הגדול" המקודש לעבודות החמורים האוכלים את הלחם. תפקידי החמורים הם בהכנות הלימודים החדשים וללמד אותם במסגרת בית ספר השושנה. מזאת תבוא התפשטות הגאולה השלמה. ומטעם זה נקרא מזבח זה ישראל הגדול, אם כי הוא עבור יהודים ובלתי יהודים במידה שווה. מספר בני ישראל יגדל מאד דרך מזבח זה, ומכיוון שהוא במסורת האמיתית של ישראל, תהיה התקדשות גם להמון גוים. מספיק להיות בעל אמונה נכונה ולהאמין בכל דברי הגאולה השלמה בזכות הגואל חיים.

 

צעד 22 - אני מבין שאמירה זו מרעידה יהודים: האם תהינה אומות העולם "מצוות" בקדושה החדשה כמו שעם ישראל מצווה בקדושתו?! עונה החמור, הי-הא, הי-הא, הי-הא! ומה? לא רוצים אתם שכל בני האדם יתקרבו לאל שדי? אולי עוד לא הבנתם את דברי הגואל חיים "כולנו בשר אחד"? חלום של נודע מכריז "האל אינו דן יהודי רק בשל הסמלים שהוא נושא, כי אם בשל האמונה שיש לו בליבו". הי-הא! אני מתקן את המטביל ואת פאולוס מתרסוס בנעירה אחת. אין היהודי יהודי רק מאחר ונולד, במזלו הטוב, יהודי, אלא האמונה בליבו היא שעושה אותו יהודי לפני ה".

 

צעד 23 - ואם גורל ישראל הוא להיות ממלכת כוהנים, האם זה לא בשביל כל אלה הזקוקים לכהונה אמיתית ונאמנת ומורים אמיתיים המלמדים להם את האמת? תכלית הגאולה השלמה היא בכדי ש"כולם ידעו אותי למקטנם ועד גדולם", ושדעת ה" תהיה כמים הממלאים את הימים. התבוננו טוב, רבותיי: הגאולה השלמה באה בקדושה חדשה הניתנת מאל שדי ובקדושה החדשה הזאת אפשרית עתה התקדשות חדשה לכל הנכנסים בתפארת הברית השלמה. הקדושה הראשונה ניתנה לבני ישראל עם צוויים רבים להתקדש בהם. הקדושה החדשה הניתנת מאותו אל חי ברוך הוא מעניקה את האמצעים שבהם יכולים להתקדש אפילו כל אלה שלא מצווים במצוות התורה של המסורת הקדושה לישראל.

 

צעד 24 - נפלאה היא תכנית האל בהבאתו את הגאולה השלמה לעולם, ועמוקה החלטתו, כביכול, בבחירתו את הגואל השלישי האחרון לטובת ישראל ולטובת העמים. הגואל חיים, ממלכות השמים, שולח חלומות גאוליים אל מי שהוא חפץ לזכות. כל בני האדם יכולים לקבל חלומות אם הם זכאים לכך. והרי זו התגשמות הנבואה ביואל "א וְהָיָה אַחֲרֵי-כֵן, אֶשְׁפּוֹךְ אֶת-רוּחִי עַל-כָּל-בָּשָׂר, וְנִבְּאוּ, בְּנֵיכֶם וּבְנוֹתֵיכֶם; זִקְנֵיכֶם, חֲלֹמוֹת יַחֲלֹמוּן--בַּחוּרֵיכֶם, חֶזְיֹנוֹת יִרְאו.ּ ב וְגַם עַל-הָעֲבָדִים, וְעַל-הַשְּׁפָחוֹת, בַּיָּמִים הָהֵמָּה, אֶשְׁפּוֹךְ אֶת-רוּחִי" (יואל, ג', 1-2) - רק בביאת הגואל חיים מתקיימת הנבואה הנפלאה הזו.

 

צעד 25 - אותו האל ברוך הוא שהתגלה על הר סיני למשה ולכל ישראל אמר ביחס לזמננו אנו בחלום לנודע: "בגאולה הראשונה גיליתי את תורתי למשה בעד כל ישראל; בגאולה השלמה הכל יכולים לקבל חוקים".

אם המצאתי את זה ממוחי, הייתם יכולים לסקול אותי בצדק אבל אלה מילים של אל שדי בחלום אמיתי גאולי. גם בחלום שני של נודע דיבר אל שדי ואמר "בגאולה הראשונה גאלתי את ישראל מעבדות ומעבודה זרה. בגאולה השלמה אגאל את כל העולם מעבודה זרה." אלה הם חלומות נבואיים אמיתיים הנאמרים מאל שדי (כנראה בשם אהיה אשר אהיה) לעולם הגאולה השלמה.

 

צעד 26 - סימני שמחה ללב המתקדש: תפארת הברית השלמה מוסרת מסורת חדשה הנקראת נון פינאלי של שושן בסימן טל כפול. והיא גילת חיים בטוב השלם שבצווי הכפול. והיא המשנה החדשה של ספר הכוכבים לאברהם אבינו, ביד חזקה על החכמה העתיקה והחדשה. תפארת הברית השלמה מעניקה את ההתבוננות המשולשת ומביאה התקדשות חדשה ב-49 ימים של שבע שבתות ספירת העומר לקבל את התורה בכח חדש ובהבנה חדשה. הברית הכפולה מכריזה על נבואות הדור הרביעי, גזרות נוראות וציווי חדש להכין מקלטים. הברית הכפולה היא טל המחייה את ילדי שבעים האומות שיקבלוה. והוא הטל המקים את בית הדין הגדול של מרדכי הצדיק עבור ישראל ועבור כל העמים.

 

צעד 27 - בואו בני העולם. בורא העולם, אלוהי ישראל שבחר באבות אברהם, יצחק ויעקב, בחר בהקבלה להם שלושה אנשי גאולה: משה, ישוע, וחיים. בואו והתקדשו בבית התפילה בן 7 קומות, שלושה-עשר מזבחות לתפילה ומחצלת האסלאם. אל שדי מרים אתכם מן העבר בבשורות נפלאות לזמנים הבאים. בואו אכלו מלחם החמורים המפליא במסר חדש של כוכב המפליא. טעמו את לחם תחייתו של הגואל חיים והיעשו לתלמידיו, חמורים חזקים העובדים כדי להביא את ישועת ה" עד לקצווי תבל ועד לאיים הרחוקים. אתם כבר נולדים ענווים ועם מוח חדש ונקי כדי לקבל את הגאולה. ישמור עליכם אל שדי וירחיק אתכם מהמוקשים הרבים של הדור הרביעי הזה. אמן וכן יהי רצון.

 

צעד 28 - היו צדיקים החיים באמונתם ושאוהבים את עם ישראל ונהגו בהם בטוב לב. קרמין שאול ראה חלום בשנה החמישית של הסימנים בו נאמר "כל מי שמשבח את היהודים יקבל התקדשות", ולא רק ברכה, ככתוב אצל אברהם: "וַאֲבָרְכָה, מְבָרְכֶיךָ, וּמְקַלֶּלְךָ, אָאֹר" (בראשית י"ב, 3), כי אם התקדשות. הדבר בא בסימנים השלמים כדי להוסיף שעד הגה"ש כל מי שמדבר טוב על ישראל מקבל ברכה מאת ה". בביאת הגאולה השלמה ישנה קדושה חדשה הנותנת התקדשות חדשה. ישנה כעת התקדשות בנוסף לברכה, והמקבלים אותה יקבלו סיוע מן השמים למצוא את הברית השלמה החדשה. אמן וכן יהי רצון.

 

צעד 29 - המורה חיים אוהב בני אדם, הו ילדים חדשים של מלכות השמים, תינוקות חדשים של אמונת אברהם אבינו, אב להמון גוים. הגואל הנבחר חיים מכיר אותנו בשלמותנו: גוף, רוח ונשמה, הוא אוהב אותנו כמו אב האוהב את בניו והוא חפץ בטוב ובבריאות תקינה עבורנו ובהתעלותנו בענווה בהרגשותינו ובדעת הטוב והרע. הצדיק חיים רוצה שנהנה מטעמי החיים ושנעריך את פלאי הטבע ושנעשה את עצמנו רגישים לצרות הזולת. הגואל חיים אוהב את בני האדם שיש להם לב טוב ושחיים באמונתם בפשטות עם אל שדי. המורה חיים חי, קם בתחייה במלכות השמים והוא רואה אותנו ומוכן לעזור לנו בעצות נפלאות, בפרט דרך חלומות, אם נהיה שפלי רוח ונתנהג בדרך ארץ. האל ברוך הוא, ששמו שלום, בחר לאנושות את המורה המלמד אותנו את דרכי החיים, דרכי שלום והרמוניה.

 

צעד 30 - אל תשגו. אסור להתפלל למשה או לישוע או לגואל חיים. משה רבנו לימד אותנו לעבוד את ה" בלבד. ישוע, באמת, לימד שצריכים להתפלל רק לאל היחיד, והמורה חיים מלמד אותנו להתפלל לה" ברוך הוא בלבד. לא מתפללים לגואלים שהם עובדי ה" הנבחרים, אלא רק לבורא היחיד של כל היקום. צריכים, אמנם, להאמין בבחירתו של ה" ברוך הוא, ככתוב "ויאמינו בה" ובמשה עבדו". היסטוריית הגאולה לא יכלה להסתיים בלי ה"יעקב" של דברי הימים, מפני שאל שדי ראה מראש שהאנושות תהיה זקוקה לגואל הסופי השלישי, המורה הנבחר עבור העולם. ובכן נשתדל לקדש את עצמנו בדרך ארץ בכבוד לבני אדם ולאהוב את הצדיק הענו, המורה חיים, הנבחר מאהיה אשר אהיה בשבילנו. נברא רקיע חדש, השמיני, והוא עתה הרקיע הכי קרוב לארץ, הוא הרקיע של תפארת הברית השלמה. נשתדל להתקדש כתלמידים, כחמורים וכסוסים לבנים של הגואל חיים, שנולד בצנעא תימן.

......................................

 

לוח י"ח. סגולת ההתחדשות

 

תוכן התחדשות הרוח, היחס בין הסימנים ההתחלתיים והסימנים השלמים במפתח ההתחדשות -

 

צעד 1 - התחדשות הרוח היא סגולת הלב. הלב יתחדש ברוחו תמיד אם תכונה זו מתגלה בלב. בברית השלמה יש כוח חדש בכל דבריה לעזור בהתחדשות הרוח, כמו שכתוב בנביאים על הרוח החדשה שתבוא בזמן הגאולה השלמה. תודה לאל שדי, אל שדי גדול, אל שדי אחד. נודה לה" אלוהינו כי שלח לנו את הדרך להתחדשות הרוח, הזין אותנו בלחם הסימנים השלמים בזכות הצדיק השלם והגואל האחרון, חיים.

 

צעד 2 - העולם הולך בחושך. לא היהודים ולא הנוצרים יודעים את האמת בנוגע לישועה. בלי הידע שישוע היה שלוש שנים בבית ספר האיסיים, אי אפשר להבין כלום מאמיתות משרתו. עובדה זו מחדשת את דברי הימים ובהיוודעו תעזור לרוח האמת להתפשט בעולם. המקור למשרת ישוע היה במערכה המשיחית שהייתה בבית הספר, היא המערכה המשיחית שייסד מורה הצדק שהיה בעצמו ראש ל"ו הצדיקים הנסתרים הסובלים, בני עלייה בדורו, הוא הדור לפני זמנו של ישוע. נוסד בית ספר האיסיים על האמת.

 

צעד 3  - עכשיו יש התחדשות באור האמת, הנוגע לתכנית האלוהים עצמה, תכנית שאי אפשר היה להבין אותה לפני זמן התחדשותה, והוא במן התחדשות הרוח המנובאת בדור הזה הרביעי. התיקון הגדול של הנצרות היה צפוי כבר מאת ה" והוא תיקון הגורם להתחדשות הרוח גם ליהודים וגם לנוצרים. משרתו של ישוע הייתה ה"קשר" של דברי הימים. התיקון, כאשר מובן, מסלק את כל הקשרים של אי ההבנה.

 

צעד 4 - אינו עניין נוצרי רק. עניין יהודי הוא בשווה. עד הברית השלמה אף אחד לא ידע באמת מה עניינה של משרת ישוע. מה שהיה נחשבת לאמת עבור הנוצרים היה עקום לגמרי בשקרים וחושך שאותו כיבדו כאילו היה אור. לא יכלו היהודים לנגוע בנצרות ולא להחשיב את משרתו של ישוע למשרה בכלל. ואמנם באור האמת של הגאולה השלמה ידוע בלי שום ספק שמשרתו הייתה חלק מהתכנית האלוהית בכדי להגיע לגאולה השלמה. הידע החדש הזה מחדש את כל ההשקפה של ההיסטוריה.

 

צעד 5 - וכשמובן שבאמת משרתו הייתה משרה משיחית, יכולים למצוא את המקום שלה בנביאים; והערך הנבואי מושרש בתורה ונמצא שישוע היה האיל ההיסטורי שהוקרב במקום יצחק. ובכן עניין יהודי הוא בהחלט ומן התורה הוא. כל זה מחדש את הבנת הנביאים ומחזיר את היראה לכבוד אבות העולם ולסימניהם, ומבריק הוא באור חדש גדול על עקידת יצחק אבינו. והוא מסביר את המטרות הסופיות באימות בין עשו ויעקב ומרחיב ומעמיק לישראל את הבנת דברי ימיו.

 

צעד 6 - האיל הנקרב היה הקשר שקישר את האפשרות בתכנית האלוהית להשלים את האבות, כי בלי האיל לא היה מושלם קרבנו של יצחק, ולהשלמתו היה לקחת אותו קרבן ממש. עם זאת, אם היה עולה קרבן, לא היה יעקב אבינו בא לעולם. וכך בעניין הקשר של משרת ישוע, שהוא קשר שקישר את הסימנים ההתחלתיים לסימנים השלמים של הגאולה השלמה כאשר יבואו, והוא קשר האוניברסאליות להמון גויים. בלי הסימנים ההתחלתיים הגאוליים והמשיחיים אי אפשר היה להבין את הסימנים השלמים הבאים לבסוף. ובלי משרת ישוע לא היה נוצר מקום מקלט לצאן הנאבד מבית ישראל עד שבבוא הברית השלמה יכול הוא לחזור הביתה.

 

צעד 7 - משרתו של ישוע לא נוגעת כלל לתיאולוגית[5] היהדות, מאחר ואינה נוגעת באמונה הטהורה באחדותו יתברך. עובדה זו תעורר אצל יהודים בכול העולם הבנה גדולה ונפלאה על משרתו של ישוע. יתפלאו אז על הפירושים האמיתיים של משרתו. וזה יוליד רוח של התחדשות אצל היהודים, התחדשות עצומה כל כך שבקושי נוצרים יוכלו להגיע אליה. כי השקפת כל דברי הימים משתנה כשמתפענחת "מיסטוריות" ה"קשר" שבאותה המשרה להבנת הכול. איזו רוח תוכל להישאר בקרירות לפני חכמת ה" המתפענחת רק בסוף ומראה את תקופות הדורות באור חדש ממש? דברי תורה שרק עכשיו אחרי 3500 שנים יכולים לדעת ולהבין! ה"וישקהו" בין עשו ויעקב אבינו חי עכשיו ממש בהשבת הלבבות של ששת הסימנים הגדולים השלמים של הגאולה השלמה.

 

צעד 8 - כי היינו מעטים אמנם ונעשינו לעם עצום בשיבה לציון, הצאן הנאבד מבית ישראל. והיינו מעטים יחסית אבל נעשינו למאוחדים עם המון גויים, כאשר אומות העולם הנוצריות חוזרות לאמונה הנכונה, אמונת אברהם אבינו, ומכירות את ההיסטוריה האמיתית של ישראל, עם נבחר מאל שדי להיות כלי הישועה לעולם כולו. וכך גדלה שבעתיים רוחו של ישראל כאשר השגתו מחבקת את האוניברסאליות של הגאולה השלמה. כי ה" אלוהינו הוא אלוהי כל האנושות והוא אוהב את הרוח המחודשת בכל בן ובת אדם. הידע במסורת האמיתית היה חסר אצל העמים אבל בביאת הגואל האחרון הידע ההוא מושם בכתבים ומתפשט לעולם בהפצת המסר החדש וכל אלה המקבלים אותו יתחדשו לגמרי ברוחם.

 

צעד 9 - יומן החמור הלבוש כאריה. 28 באוגוסט 1997, יום 5555 מפטירת הצדיק חיים. דניאל קיבל סימן להתחדשות גדולה. זנב החמור, אחרי עשר שנים של סימני תיקונים קשים וכבדים בשל היותה קשורה בסימני ההמונים וחסרונותיהם הרבים, תופרד עכשיו מכל הכוכבים ההם הקשורים בישירות עם ההמונים. זאת אומרת, הגם שקשה להסביר, שבכל הסימנים שנדרשה דבורה לעבור עליהם או שהצטרכו הסימנים לעבור דרכה, הריהם קשורים בכוכבים, שזהו הכלל לכול הסימנים. ומפני שדבורה (נודע) היא במסגרת הכללית של סימני תיקוני ההמונים, ישנם אכן המון כוכבים הקשורים עם זנב החמור, יותר מאלפיים כוכבים.

 

צעד 10 - התחדשות הרוח האמיתית לא יכולה לבוא ממקור אחר, כי אם מהברית השלמה. הנבואה המפורסמת ביואל ג', 1, מתחילה "וְהָיָה אַחֲרֵי-כֵן, אֶשְׁפּוֹךְ אֶת-רוּחִי עַל-כָּל-בָּשָׂר, וְנִבְּאוּ, בְּנֵיכֶם וּבְנוֹתֵיכֶם; זִקְנֵיכֶם, חֲלֹמוֹת יַחֲלֹמוּן--בַּחוּרֵיכֶם, חֶזְיֹנוֹת יִרְאוּ". זאת אומרת שהתחדשות הרוח, רוח השייכת לכל בני אדם למי שחפץ בה ושואף אליה, יש לה אך ורק מקור אחד, והרי הוא גילוי רוח ה" ברוך הוא בזמן הגאולה השלמה. הגואל הנבחר הוא בן אדם אחד, וכתוב "וְחֵפֶץ יְהוָה, בְּיָדוֹ יִצְלָח" (ישעיהו, נ"ג, 10); וכן סימן חמור אוכל לחם בעולם המודרך מהגואל חיים ממלכות השמים, הוא סימן אחד אף על פי שיכולים להיות הרבה חמורים.

 

צעד 11 - רוח ה" המכוונת לשרות על כל בשר באה רק דרך סימן החמור אוכל לחם. הרשה ה", כביכול, שרוחו יתברך תיעשה ללחם, שכך יכולים לאכול ממנו ולעכל אותו בפנים. כי הלחם סומך לב אנוש והרוח החדשה המנובאת צריכה להיכנס ללב ביחד עם החוק החדש. אז כל אחד יוכל לקבל את הברכה שקיבל החמור כאשר היה מכוסה בבית ספר אסתר בבאר שבע בשנת 1990  "ברוך אתה ה" אלוהינו שעשני לחמו".

 

צעד 12 - אני לא סופר ולא פוסק הלכה. כי מובטחת בנביאים שהדרך תהיה אחת, היא הדרך היחידה והמיוחדת המובאת בכתבי הגה"ש דרך הלחם המקובל מהחמורים האוכלים את הלחם הזה היורד ממלכות השמים. הוא הלחם הניתן מאת השופט המשוח הגואל חיים. ובכן הרוח החדשה נמצאת בלחם החמורים. ובאותה הרוח החמורים כותבים כמה שיכולים, בכדי להביא את הרוח לעולם. וכן הוא שהברית השלמה היא לחם אפוי בתנור כוכב המפליא, ונשלח לחמורים האוכלים את הלחם, המלא ברוח החדשה של הסימנים השלמים, בזכות הגואל האחרון חיים.

 

צעד 13 - הרוח החדשה המנובאת, אחרי הטהרה הגדולה והנוראה של הדור הרביעי הזה, חתומה בברית החדשה השלמה במסגרת ספר משנת חיים. האמונה בסימנים השלמים של הגאולה השלמה מחדשת את אמונת האדם; וההתחדשות היא שלמה בכל היבטי החיים, אם רק האדם ייתן את ליבו להיות מודרך על ידם. כי בהם המפתחות לכול הנבואות המדברות על הרוח החדשה. (ראו החותם הגדול של השנה השלוש עשרה בסימן הנון פינאלי)

 

צעד 14 - בתחילה יהיה בלבול לא קטן בין היהודים על דברינו. ייראה להם כאילו הברית השלמה היא יותר מהתורה חלילה וחס, בגלל דברינו שאין התחדשות הרוח האמיתית אלא דרך הברית השלמה הסופית. ואמנם הסברנו תמיד שכל התורה ונביאי ישראל וכל מסורת ישראל נכנסים לברית השלמה הסופית בביאת הגואל חיים. וידוע בכלליות שעם ישראל לא נמצא ברוח החדשה עד שתבוא הגאולה השלמה. אם הייתה כבר הרוח החדשה אז לא הייתה צריכה להתגלות.

 

צעד 15 - הכול תלוי ברצון ה" ברוך הוא. חפץ ה" ברוך הוא, שגואל ישראל וגואל כל האנושות יהיה הגואל האחרון הנבחר חיים. רק לגואל הנבחר ישנה הזכות הזאת המפליאה והמדהימה, בזכות ענוותו וסבלו בעולם לטובת העולם. אחרי ביאת הגואל חיים, אהיה אשר אהיה מכריז שרק אלה המאמינים בבחירתו בגואל האחרון, יוכלו להשתתף ברוח החדשה בהתחדשות הרוח בלב האדם. בגאולה הראשונה, לא ניתן היה לקבל את הרוח החדשה הקדושה בזמן ההוא אם לא דרך משרתו של משה רבנו. כן הוא בגאולה השלמה שחפץ ה" מצליח ביד הגואל, ממנו נבחר להיות השופט המשוח במלכות השמים, הצדיק חיים. אין דרך אחרת לקבל את הלב החדש המנובא והרוח החדשה של הגאולה השלמה.

 

צעד 16 - אנו צריכים לחדש את רוחנו. רוחנו צריכה להיעשות מחדש. כי נחסמנו למטה מתחת לטיוח ההיסטוריה, הושלכנו לבלבול עולם סופר-מודרני שמהירותו לא מרשה למוח להשיג את האטיות הזקוקה למחשבה, בכדי להגיע להבנה אמיתית ואשר לא נותנת ללב לקבוע קריטריון לפי המידות המסוגלות האהובות לה". נחלשנו ברוחנו, בלי אומץ לב לגשת אל נשמתנו, בלי כוח להלחם נגד חסרונותינו, בלי קומה פנימית לעמוד בעד האמת והצדק.

 

צעד 17 - גם גופנו נחלש וזה החליש עוד יותר את הרוח. מאכלנו לא טבעי כבר ואיננו יודעים בדיוק מה אנו אוכלים. כל העצבים הם במלחמה ולא נחזה שלום בעתיד הקרוב. והטעם הראשוני הוא האוכל הבלתי טבעי, שהאוכל חיינו הוא, ונעשה דם שבו הנפש חיה. רבים הם כעת העבדים לעצביהם, וכבר איבדו את התקווה למצוא רפואה.

 

צעד 18 - בחברה המודרנית הדאגות החלישו מאד את הלב; המחירים, התשלומים, הצרות וכל הדאגות מכבידות על הלב והלב לא יכול לסבול כך לזמן ארוך. רבים הם שנחלשו ברוחם בגלל העבדות הרוחנית לערכים חומרניים. רבות הן המחלות ורבים המוקשים שהחלישו את רוחנו לגמרי והנחיתו אותה אל כאבי החיים הבלתי מושבעים. נעשינו לחתיכות חתיכות, והחתיכות אינן מתאימות אחת לשנייה. אנחנו צריכים לקבל על עצמנו את הכוח הרוחני החדש, שנשלח מה" אלוהינו, הכוח שיחייה אותנו שוב.

 

צעד 19 - אנחנו זקוקים לשמירה החדשה של הברית השלמה שתשמור עלינו מהרבה כוחות רעים שמסביב לנו. צריכה הרוח לדעת ולהרגיש את עצמה מתחת לשמירת אל שדי, כי אם לא כן היא לא תרגיש את השמחה הנחוצה למען התחדשותה. כשבוי במחנה האויב שהיה רוצה לברוח, אבל מפחד הוא מהתוצאות אם ייתפס בבריחתו, כך האדם הוא כשבוי לחסרונותיו ולחולשותיו, כאשר אינו משוכנע שהוא נסכר בהשגחת האל ונטור בשמירתו. הברית השלמה באה במטרה להפיץ את השמירה החדשה. אין הרוח החדשה מתקבלת עד שהאדם מצוי מתחת לשמירה החדשה. ואי אפשר לקבל אותה עד שמאמינים בכל הסימנים השלמים של הגאולה השלמה בזכות הצדיק הנבחר חיים.

 

צעד 20 - ואולם אנו לא באנו בשביל לדבר עם בלתי מאמינים, כי אם אל כל אלה שליבם מלא על גדותיו באמונה, לב השואף ללחם המשביע לגמרי את התיאבון הרוחני. ראשית כל ההתחדשות באה בידיעה שה" אלוהינו בחר, בסוף ארבעת אלפים שנה של דברי ימי ישראל, מאברהם אבינו, בצדיק הקדוש והעניו, חיים, להיות הגואל האחרון לישראל ולכל העמים. זאת היא הנקודה המעוררת ומחדשת את הרוח. עכשיו הוא הרגע שהכול מחכים לו, אם בשאיפות המשיחיות היהודיות בתמימותן, אם בשאיפות הנוצריות לביאה השנייה של כריסטו בתמימותן, ואם בשאיפות המוסלמיות שיביא אללה חכם גדול ונבחר, שיסביר את כל האמת לפני בוא יום ה" הגדול והנורא בעת המשפט האוניברסאלי המוכרח לבוא בזמנו.

צעד 21 - אפילו האינדיאנים אמריקאים מחכים ליום בו הרוח הגדולה תקרא לצ'יף גדול שידריך את כל האנושות באומץ הלב לאהוב את הרוח הגדולה בכל נשימת חיים. הידע עצמו שהסימנים השלמים של הגאולה השלמה הגיעו לעולם, מחדש את רוח האדם לפי כוח אמונתו ולפי הבנת העניינים ההיסטוריים הכרוכים בגאולה ובמשיחות. למעלה בשמים העליונים נוצרה מלכות השמים בביאת הגואל חיים. הכול התחדש בשמים, ועכשיו מלכות השמים יורדת לעולם לחדש את הרוח לגמרי אצל אלה המאמינים בהתגלות הסופית, שאחריה אינה פוסקת שוב מלקשר את רוח ה" על כל בשר.

 

צעד 22 - משרתו של ישוע הייתה ילד נבואי לתפקיד הגואל חיים ולסימני החמור אוכל לחם בעולם. כאשר יובנו הדברים הרבים הכרוכים בסימן החמור, יתברר שכל מה שעבר וקרה במשרת הפתיחה של ישוע היה ילד נבואי לצורות הבשלות של הגאולה השלמה. וכל זאת יחדש את רוח הנצרות בכוח גדול. כוכבו של כריסטו המרומז באוונגליון נעשה חלק מספר הכוכבים של אברהם אבינו. מלכות השמים הנוצרית אף פעם לא יכלה לעלות לשמים ממש מפני האמונה החורגת מאמונת אברהם. ואמנם מלכות השמים החדשה והשלמה של הגאולה השלמה קבועה ממש בשמים עליונים ויורדת בקשרים לארץ. יום ה" הגדול והנורא יאמת את כל זאת עבור כל דברי הימים הבאים.

 

צעד 23 - יסוד הגן הוא ברכת הצדק. מי שתענוגו הוא בחיפוש הצדק והאמת יתחדש לגמרי בגילוי המפליא הנוגע למורה הצדק, בית ספר האיסיי, מקורות הסימנים ההתחלתיים, נוכחות יוחנן וישוע בבית הספר ההוא, המשרה ההיסטורית של איילו של יצחק, המשרה ההיסטורית הבלתי מוצלחת המנובאת בנבואה האחרונה של מלאכי, וכוכב כריסטו הבא במידת הענווה בסימנים השלמים, בכדי לתקן את כל הסימנים ההתחלתיים של אז. כל הנושאים הללו והסבריהם הם חלק מספר המפליא של ספר משנת חיים. והוא המסר החדש המחליף את כל הצורות הקודמות של הנצרות, ומחדש את הלב והמוח ברוח חדשה של הגאולה השלמה בטהרת האמונה בה" אחד.

 

צעד 24 - סימן הבניין החדש בנצרות היה בניין הנצרות עצמה בהתפשטותה בעולם. נחזה מראש חורבן בית שני, בעוונות, הושלך ישראל לגלות והנצרות התקדמה ובסוף פרחה בכל תפוצות העולם. הסימנים השלמים באים באור חדש של חנוכת החנוכות בבנין בית המקדש השלישי הסופי ששוב לא ייחרב. הוא בית התפילה בן שבע קומות, שיהיה לאור גדול ולהתעוררות הרוח לכל אומות העולם, ככתוב "כִּי בֵיתִי, בֵּית-תְּפִלָּה יִקָּרֵא לְכָל-הָעַמִּים" (ישעיהו, נ"ו, 7). גם בנין המקדש שלא ייחרב שוב בדברי הימים הולך יד ביד עם התחדשות רוח האנושות המנובאת ביואל.

 

צעד 25 - ואולם מה יכלה אתון ישוע המסכנה להסביר באותה התקופה, לו יכלה לפתוח את פיה? כלום! ולכן לא ניתנה לה הרשות לדבר. היא לא יכלה לומר שהיא נושאת את הגואל[6], כי היה כן ולא היה כן. לא יכלה לומר שהיא נושאת את המשיח[7] כי היה כן ולא היה כן. לא יכלה לומר שהיא נושאת את האיל ההיסטורי שהוקרב במקום יצחק מפני שהיה כן אבל רק אחרי קרבנו. לא יכלה לומר שהיא נושאת את הילד הנבואי של הנבואות הגאוליות, כי הכול יובן רק אחרי תקופות ארוכות בבוא הגאולה השלמה, שהרי הדבר היה חותך את רגליה של הנצרות לפני שהתחילה ללכת. אתון מסכנה, מה יכלה להגיד?

 

צעד 26 - הייתם צריכים להעריך את העובדה שלפחות לי ניתנה רשות לנעור בבשורות ביאת הגואל חיים. וכך מתבררים הדברים אם ליהודי, לנוצרי, למוסלמי או לאינדיאני אמריקאי. אני לא שתקן כאתון ישוע ולפעמים אני גבוה כבניין האמפייר סטייט בילדינג ולפעמים אני יותר קטן מנמלה (שזה לא כל כך פשוט אם תתבונן עליה). אם אתם רוצים לחדש את רוחכם באופן הכי מהיר והכי פעיל, תנערו בדברי החמור ותחושו בכוח שינוי החמור, בלי להפסיד את עקביות ההיגיון, הנכנס מתחת לעורכם, הי-הא.

 

צעד 27 - באה שמחה עם ההבנה שהדור הרביעי סגור בזמנו. הידע אודות היכן אנו נמצאים במסגרת הדור הרביעי מחדש את הרוח גם ביראת ה" ובאמונת ישועתו. אינה  שמחה שלמה, מפני שאין שמחה שלמה בכל הדור הרביעי, הכאב רב מדי, המוות רב מדי, המכות רבות מדי, המחלות רבות מדי, והעצבות רבה מדי מכל צד. ומכל מקום נשארת גילת חיים בברית השלמה, כי הדור הרביעי הוא גם כן דור הבניין החדש הנמשך בזמן. הברית השלמה הוא היסוד לבניין האמת הגדולה לשלום עולמי, שיביא אחדות אחים בין כל העמים.

 

צעד 28 - בנצרות המקור הגדול להתחדשות הרוח, מהתחלתה, הוא סימן התחייה של ישוע. סימן תחיית המתים  ידוע מן המסורת הנבואית ואחד מעיקרי האמונה הוא, כמו שמסופר על ידי הרמב"ם, עליו השלום, "הנשר הגדול". סימן תחיית המתים הוא היסוד לכל התחדשות הרוח. כי אין התחדשות רוח גדולה מזו, רוח שהייתה מתה בגוף מת ושחי עוד הפעם בתחייה. ביהדות רעיון המשיח שמת וקם בתחייה במלכות השמים בעולם השני החדש לא נמצא, ואולם עם העקימות בכל התיאולוגיה הנוצרית, כמובן שהרעיון הזה התבטל מלכתחילה בכל לב יהודי.

 

צעד 29 - האמת היא שבשל המשרה הבלתי מוצלחת בנבואת מלאכי, דהיינו. אי הצלחה למצוא לב להשבת הלבבות בזמן ההוא, היה ישוע צריך למות. ובשל התאמתות האיל ההיסטורי, המנובא בישעיהו הנביא פרק נ"ג, היה צריך ישוע להיהרג, בנקיות הלב מצידו ובהעדר הצדק מצידם. ובשל הסימנים הגאוליים והמשיחיים ההתחלתיים, היה ישוע צריך לקום בסימן התחייה, ולהראות את עצמו לתלמידיו, ונתקבלה תחייתו באומות הנוצריות. וכאמור, סימן תחיית ישוע היה הבסיס לכל התחדשות הרוח בנצרות במשך כל דורותיה.

 

צעד 30 - בקורבן האחרון, במותו, בתחייתו של הצדיק הקדוש, חיים, במלכות השמים, ובקבלתו את משרת השופט המשוח במלכות השמים, הוקם לעד לעולם הסימן השלם הסופי של תחיית המתים, המתחיל בסימן תחייתו של הצדיק חיים. וגם בגאולה השלמה הוא הסימן הבסיסי ונקודת המשען להתחדשות הרוח לפי אמונת היחיד בסימנים השלמים. נפטר הצדיק בקורבן האחרון הנורא של ל"ו הצדיקים הנסתרים. הכול היה בסתר, כאשר בזכות הקרבן היסטורי, הסבל ואותה הפטירה, ניצל כל העולם מגזרה שאי אפשר לדמיין אותה. הצדיק חיים הצליח בקורבנו, ובתחייתו כל העולם יכול להתחדש ברוח. כי כך בחר למעננו ה" ברוך הוא, כדי שנוכל לבחור את המזל החדש הגדול ואת החיים החדשים הניתנים מעתה לאנושות.

.....................................

 

לוח י"ט. סגולת הטעם

 

צעד 1 - מה הם החיים בלי טעם. אינם חיים אמיתיים כי אם התקיימות, התקיימות בדרך המינימאלית. ואמנם טיפות הטל מהאמת ירדו אל העדות הגדולה הזאת, וכל טיפה מלאה בטעם מפליא. לא טעם בורח כי אם טעם המשקה ומפרה את אדמת הלב שממנו פורחות סגולות המבקשות את הטעם של כל מידה טובה. אה, אשתי, עד כמה את יפה הלילה. המגע שלך הוא אהבה ואהבתך היא טעם נשמתי. את החפץ שלי הלילה, כי דורשת נפשי בפנים בעוד מבחוץ אני מחבק אותך ומנשק אותך ולומדת היא לאט לאט את הטעם המתאר את העצם שלך. אני אוהב אותך ואהבתך היא טעמי.

 

צעד 2 - יסוד האותיות השלמות הוא ציווי תורה שבעל פה. האותיות והמילים של התורה הקדושה מושלמות בתורה שבעל פה והמשך המסורת בידי חכמי ישראל. כל התלמוד הוא טעם והיגיון, היגיון וטעם. בעברית המילה טעם כוללת את שתי המשמעויות, טעם והיגיון. גם הסימנים המסורתיים לשירת הפסוקים נקראים טעמים, טעמים מוזיקליים מיוסדים על הפירוש או על ההיגיון בביטויי הפסוקים. וכן הוא שטעם והיגיון קשורים בישירות אחד לשני. כי הטעם אינו רק של החיך, כי אם של כל מה שהוא הגיוני למוח ומובן בנעימות ללב.

 

צעד 3 - סימן הכוכבים, שנמצא בו ספר הכוכבים של אברהם אבינו ושמות המון גויים, מייצג את "התקדשות" ה"טעם" עבור העולם. כי טעמים חדשים "נתקדשו" בשביל העולם דרך סימן הכוכבים. "להתקדש" פה פירושו שהטעמים המפליאים החדשים היוצאים מסימן הכוכבים נפתחים עכשיו לאנושות ו"מתקדשים" בברית השלמה לשם הנאה ממנות טעימות. לפני זה לא היה אפשר לאכול מהכוכבים ברוח ההתקדשות החדשה כמו עכשיו. עתה אנו יכולים לאכול לחם מספרו של אברהם וללקק תקופה של ארבעת אלפים שנה ולהסתכל על כוכבו של יצחק בצחוק שואף[8]. עכשיו נוכל להביט על כוכב הגאולה ולהתפלא על תפארת ישראל. עכשיו אנו יכולים להתבונן על הכוכב הרביעי המופרד. אכלו איתי, חמורי הבשורות הטובות, כי כל חלק מהלחם הגאולי יש לו טעם מיוחד משלו היורד מכוכבי הגאולה. הטעם יורד מהכוכבים, חבריי, וסימן הכוכבים מלמד את החיך איך לקדש את טעמם בתכנית המפליאה של הגאולה השלמה.

 

צעד 4 - אם נידמה ששיחתי לפעמים מופרדת, טעמו הוא כי החמור קשור לכוכב הרביעי המופרד של העגלה הגדולה ביחד עם שבע זנבות, ובינתיים הזנב הכפול שלי נכנסה לשושנה לחפש את המידות האהובות לה". ריבונו של עולם, אני עכשיו יכול ללקק את טעמי כוכב מלכיצדק ואת טעמי כוכב כריסטו בטעמי הסימנים האוניברסאליים של יוסף. פתח את המסרים הללו לעמים, ה" אלוהינו, בכדי שכולם יוכלו לטעום מהאמת שלך ומחכמתך.

 

צעד 5 - התבוננות אטית היא פז השפה הברורה החדשה המובטחת מה" אלוהינו, ככתוב. "כִּי-אָז אֶהְפֹּךְ אֶל-עַמִּים, שָׂפָה בְרוּרָה, לִקְרֹא כֻלָּם בְּשֵׁם יְהוָה, לְעָבְדוֹ שְׁכֶם אֶחָד" (צפניה, ג', 9). והרי כמו שהמילים של כל שפה יש להן הטעמים שלהם, בטוח הוא שהמילים של השפה הברורה של הגאולה השלמה, שפה הניתנת מנותן כל הטעמים, יש לה טעמים חדשים בלתי מוכרים. וכן כמו שצריך לאכול את המאכלים לאט לאט בכדי לחוש את טעמם יותר, כן הוא בלחם הגאולה השלמה. ככל שתאכלו אותו יותר לאט, במינוח ההתבוננות, כך תחוש יותר את טעמיו ויישאר לכם הטעם בזיכרון. כך אטיות המחשבה תרשה לך לדעת את העושר העצום של השפה החדשה הטהורה של הגאולה השלמה. והוא עושר שלא מתמעט ולא נהרס ואי אפשר למדוד אותו.

 

צעד 6 - חסד גדול הוא מאת ה" שהוא נותן הבנה לצדיק החי באמונתו. מי אנחנו ומה אנחנו להבין אפילו חוט מתכנית האלוהים בדברי הימים? ומי אנחנו שיכולים לאכול חתיכת לחם המסמיך את הכוח בלב הפיסי? מי אנחנו שיכולים לדעת אודות בחירת ה" באבות? מי אנחנו שניקרא בני אברהם? מי אנחנו שיכולים לדעת מעשר המכות במצרים וגילוי התורה על הר סיני? מי אנחנו שיכולים לדעת אודות הנבואה האחרונה של מלאכי והבטחת השבת הלבבות לאליהו הנביא. מי אנחנו שיכולים לדעת שישנם שני עולמות ושהסימן השלם הסופי של תחיית הצדיק חיים כבר התחיל לקשר את הלבבות יחד?

 

צעד 7 - אמנם ה" אלוהינו נותן הבנה לאלה האוהבים את טעם האמת והצדק. אל שדי יוצר להם לחם שישותף להם עד שנעשה להם דם. הדור הרביעי מצוין הוא בכדי להשיג את איזון ההבנה הזורמת באיטיות. מדוע? מפני שהדור הרביעי מתקדם כל כך במהירות שצריכים לצעוד לאט מאוד בכדי להישאר בצעד נורמאלי. ואולם הטעם האמיתי חזק הוא מפני שכפילות הדור הרביעי היא המקור הגדול להתבוננות על הגאולה השלמה. האם אנחנו נתונים לחיים נצחיים או האם אנחנו בין אלה, חס וחלילה, שאינם אהובים בפני בורא העולם? יד האלוהים תיראה לעורר את הבנת האנושות לתכנית הגאולה השלמה.

 

צעד 8 - נודע הטעם מהיפוכו וגם ההבנה מתבררת על ידי סוגים מחולקים. ה" אלוהינו עקבי בישועתו להולכים אחריו. תמיד הוא נמצא ואולם אלפיים השנים שעברו היו בסימן הגלות לכל האנושות ביחד עם ישראל. בזמן הגלות השגחתו יתברך מסתתרת הרבה. אין זכות מספקת בעולם לגילויים שנראים לכל. וגילוי קדושתו עניין סגור הוא בחדרי הצדיקים הנסתרים בני עלייה בכל דור ודור. הזמן החדש פותח איתו את הזמן שתחזור השגחתו באופנים גלויים. אנחנו היינו עדים לגילויי השגחתו יתברך אלפי פעמים ב-14 השנים שעברו של הסימנים השלמים[9]. ראינו את רחמנותו עלינו בזכות הגואל חיים.

 

צעד 9 - כמעט ואנו מתחילים להרגיש משהו מטעמי החיים עלינו. לאט אבל בטוח, באים הטעמים ואנו מחפשים טעם בכל מעשינו. אנו יודעים שהצדיק חיים היה גדול בטעמי החיים ובאהבתו לאנושות הוא חפץ שכולם יוכלו להשתתף בטעמי חיים אמיתיים וטובים וטעימים, שעכשיו נעשו למאכל דרך הסימנים השלמים של הגאולה השלמה. אנו טועמים ואוכלים מקרבת השגחתו יתברך שאף פעם הועד מחמורים לפני זה. מי אנחנו שיכולים להרגיש את ידו עלינו ולטעום מאהבתו ללב הפשוט של אלה המוצדקים מאל שדי באמונתם.

 

צעד 10 - מי אנחנו שיכולים לקבל תיקונים מתוך חלומות בכדי לדעת מה לעשות ולטעום מחסרונותינו ומטעויותינו ומעוונותינו? כי רחמי ה" לא מתפשטים מעבר להצטדקות הסופית, משפט הזכויות או להפך. רחמיו מתפשטים בזמן בכדי לתת זמן לתשובה ולתיקון. אז בתשובה ובתיקון מעשיו יצטדק באמונתו; ובסוף כל המידות מתבטלות חוץ ממידה כנגד מידה ואסור לחשוב, וכל שכן לומר, שהקדוש ברוך הוא ותרן. מה שעשית זה מה שיהיה לך ומה שלא עשית לא יהיה לך. ומה שלקחת ממה שאינו שלך תצטרך להחזיר, אבל מה שנתת בלב של אהבה שכרו יהיה בסגולות הלב האהובות לפני ה".

 

צעד 11 - והטועם פעמיים מההתבוננות המשולשת לתקופתו של 120 יום ייגאל פעמים. צריכים אמנם ללכת לאט ולעלות על כל צעד משלושים הצעדים בכוונה לחפש טעם. אני מזכיר אותו כאן מפני שלטעם נדרשת איטיות ולאיטיות נדרשת התבוננות – מחשבה עמוקה מרוכזת. בהתפתחות הסימנים (בפרט בלימודים המקובלים של חמשת לוחות הברית) התפתחה ההתבוננות המשולשת. תקופת זמנו נשקפה משלוש העליות של משה רבנו על הר סיני, משבועות עד יום הכיפורים, כשכל אחת משלוש תקופות אורכה 40 יום. סקירת כל ספר משנת חיים קשורה בשלושים צעדים של "לב" החוק החדש של הגאולה השלמה.

 

צעד 12 - סימן שלושים הצעדים מייצג את האופן ואת המידה לצעוד מנושא לנושא ומעניין לעניין. מספר הצעדים מוגבל והצעדים קצרים בכדי להקל על קריאתם. הכול בשביל לטעום מטעמי הגן. גן בגימטריה 53. 30 הצעדים ביחד עם 6 הסימנים השלמים של הגאולה השלמה ו-10  המידות של מדרגות השיש הלבן מן הארץ למלכות השמים ו-7 המעגלים הנבואיים הם 53. אלה הם האלמנטים המשלימים את הגן של ספר משנת חיים. אין עץ ואין שורש החסרים ממסגרת ארבעת הסוגים הגדולים האלה. ההתבוננות המשולשת היא כלי עזר להתבונן על כל היבטי הגן.

 

צעד 13 - אפילו שם ההתבוננות המשולשת מאד טעים. לב הנביא, לב השושנה ולב הדג הגדול לוויתן. אם שם זה לא מספיק טעים בשבילכם, אז הוסיפו מלח ופלפל חריף לכל מה שאתם אוכלים, בכל יום לפחות חודשיים, עד שתמצאו שהשם של ההתבוננות המשולשת כל כך טעים עד שאתם חפצים בטעמו בכל פעם שאתם חושבים עליו. זיגניג אתיופי מועיל הרבה בטיפול זה. גם סחוג תימני מצוין נגד עצלנות ניצני הטעם. היזהרו, מכל מקום, מתבלינים מקסיקניים שנוטים להביא שינה ואהבת הסייסטה ואינם מועילים להתבוננות המשולשת.

 

צעד 14 - כמובן, אני בעצמי אינני יודע כמה אוכל עלי להביא להתבוננות המשולשת אבל אני משתדל להכין את הדרך לדורות הבאים של הגאולה, שיהיו באיטיות עולם השלום. וכאשר הם יסתכלו אחורנית על התפתחות מסמכי ספר משנת חיים, יתעסקו בקריאתם בכדי להרחיב את ההתבוננות הפרטית שלהם במסגרת לב הנביא, לב השושנה ולב הדג הגדול לוויתן.

 

צעד 15 - שר אני לטעמי הגן. אהיה אשר אהיה גדול שמך בגאולה לעד. שחררת אותנו מאלי מצרים, ממכת פרצופים, מתסבוכת קשרי אלים. החזקת את ליבנו בגילוי אמונה לך אהובה. באהבה גדולה הצדקת אותנו כצדיקים החיים באמונתם. גילית לנו את סימן הכוכבים כדי להשיג עמקות בבריאתך. הדלקת בנו אמונה החודרת פנימה תמיד ומתפשטת לארבע פינות העולם.

 

צעד 16 - גדול כבודך ה" צבאות ונפלא טובך שהרבית עלינו. הכרזת את קנאתך בדור הרביעי ושלחת את עבדך בחרת להדריך אלף דור. החזקת אותנו בברכתך ונתת בנו סגולה לבקש את ברכת החיים הנצחית. לימדת אותנו את טהרת הלב לעבוד רק אותך ונטעת בנו אמת. נתת ברכה נסתרת באהבתך לאברהם, יצחק ויעקב.

 

צעד 17 - ה" אל עולם הראית לנו מזבחות חפצך ומשחת אותנו כוהנים ברוח חדשה בזכות אהרון עבדך. בשמך נשבענו לשמור את לשוננו, אל תיתן ללשוננו להפריד אותנו משבועתנו. בסבלנות הענקת לנו חיים חדשים וסגולות מכוסות בליבנו. הארת אותנו בטהרת שפה ברורה ושמרת אותנו רחוק מנדרים בלתי מועילים. אור חדש בדברי הימים הברקת עלינו ובנין מקדשך בירושלים גילית. הפכת את שאיפותינו לסגולות שנעשה את רצונך בחדווה שלמה.

 

צעד 18 - עומדים אנחנו לפניך ה" אל חי, ברחמי דבריך אנו עומדים על רגענו. אנחנו מחפשים את שבתך יום שלום ושומרים מצוותיך נגד חילולם. בלב שפל אנו נושאים לך תפילה ומודעים לשמיעתך אותנו. אנו שוכנים בשבתו של צדיק החי באמונתו ואתה מלמד אותנו את המידות בהן תתענג כל נשמה. חמור שלחת לרכוב עבדך עליו להודיע את בחירתך עד קצווי ארץ. אתה מעורר אותנו בלב תפילה פנימית שאינו פוסק מתהילה ודרישה, ואתה מרים את קולנו עד לכסא כבודך כרחמי אב על בת יחידה.

 

צעד 19 - אתה אל עליון קונה שמים וארץ ואנחנו עבדיך בירושת אברהם ובברכת מלכיצדק. הארכת את ימינו בכבוד להורים ולימדת אותנו דרכי אהבה בדרך ארץ. אתה דורש אל חפצנו לשכינתך ואתה מחכה לאמת ליבנו לדעת את קרבתך. שמעת תהילות שירי מלאכיך לצדיק רוחץ את רגלי אימו ואינו יושב במקום אביו ומשפיל את ראשו לפניו ביראת כבודך. העשרת אותנו בפחד נורא לדור הרביעי והדהמת אותנו ביציבות בנינך הגדול והחדש. נגעת באצבעותינו ואצבעות רגלינו באור דרך ארץ ועידנת את חושינו בבבת עינינו.

 

צעד 20 - אתה הוא ה" אלוהינו, מצוותיך אוצרותינו; קרבתך שכר לקיום רצונך. קוצרנו במרד קין והתארכנו בתיקון הבל, הרוסים בגאוות פרעה ונולדים מחדש בענוות משה. כי ראית את הדילמה שלנו, השבורה באור תיקוניך. הרסת אותנו לרגעים היסטוריים להחיות אותנו בהשגת הנצח וכצדיק המתקן את עצמו תמיד ראינו את ביאת רוחנו המתוקנת. נתת לנו לידה מחדש בתחיית הצדיק והשקית את נשמתנו הצמאה בגן החדש במלכות השמים. סבבת אותנו בטרחה ובהנאה אלף פעם ליום, בכדי שנעמוד לפני כסא כבודך. אתה מכיר במצבינו הנמוך ואתה אוהב את עטרת התיקון על ראשנו.

 

צעד 21 - אל שדי, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, מבצר חיינו אתה וארמון זמנינו, עבר, הווה ועתיד. הבדלת אותנו מראות הנואף וניקית אותנו מרעל הנחש שהכתים את זרענו ואת דמנו. קידשת את עינינו בראות טהורה מלב טהור וחינכת את אברינו בהפרדה קדושה. הבאת אותנו לצניעות חדשה וכיסית אותנו במלבושים חדשים במוסר צדק. השרית עלינו קדושה חדשה ושלחת כנפיים לשאת את קהילת אברהם, יצחק ויעקב החדשה.                    

 

צעד 22 - כלכלת את ליבנו באהבה לכנות ושמרת את ידינו מפיתויים זרים. חידשת את רוחנו בזרם חיים חדש הכולל הבטחה מבורכת. לא נגנוב זמן אחרים אלא נכבד את הרגעים של כל חי. בך אל שדי אנו מבקשים התחדשות, כדי להפוך את תאוותינו ללחם הישועה.

 

צעד 23 - חסמת את פינו מלעקם את האמת ואתה מלמד אותנו את סגולות השושנה המכוסה. שיברת טעמים תפלים ונתת לפנימיותנו לטעום מטעמי הגן. כמו צדיקים אנו נשבעים בשמך רק בהכרח המצב להרים קול בעדות. תחיינו תמיד ה" אלוהי העולם בהתחדשות החיות הפנימית.

 

צעד 24 - החלפת את חפצי ליבנו בה" אל רחום וחנון. העצרת את לשוננו משיחה בלתי מועילה לקבל חכמה. לימדת אותנו רחבות גדולה בגבול מנתנו. גדול ה" אלוהינו בורא כל היקום, שנטר את חכמתו בשתיקה עד בוא השחר הגדול החדש. אמן וכן יהי רצון.

...........................................................

 

צעד 25 - הרוצה להכיר בטעם צריך להיות ישר לפני בוראו. את המילה "ישר" לא כל כך פשוט לפרש, כי באותו רגע הוא ישר והולך בצדק ותמים באמונתו, ליבו פשוט באמונתו, ככתוב "תָּמִים תִּהְיֶה, עִם יְהוָה אֱלֹהֶיךָ" (דברים, י"ח, 13). וכתוב "עָשָׂה הָאֱלֹהִים אֶת-הָאָדָם יָשָׁר; וְהֵמָּה בִקְשׁוּ, חִשְּׁבֹנוֹת רַבִּים" (קהלת, ז', 29). רעיון זה של ישרות הלב וצדיק בהנהגתו הבאים יחד במונח "ישר" נמצא בעצם השם "ישראל", שהוא "ישר עם אל" דהיינו להיות ישר וצדיק במעשה ופשוט באמונתו עם ה" ברוך הוא.

 

צעד 26 - כן הוא שהמילה "ישראל" כוללת בעצמה את המידות הכי חשובות האהובות לה" אלוהי ישראל. מידת היושר מביאה את האדם להעריך מה שיש לו. אם האדם ישר אז הוא או היא ירגיש את האמת שאין לנו כלום מעצמנו, כי כל מה שיש לנו מתנה היא מאת ה" ברוך הוא. ולכן היושר מדריך אותנו להעריך את כל המתנות הטובות שניתנו לנו, וההערכה הזאת היא ההתחלה האמיתית של מידת הטעם.

 

צעד 27 - כי הטעם הוא הבכור בטבע בכדי שנכיר בהתקיימותו ואמנם הטעם שמור ומחודש בזמן דרך הערכתו. מיד, כשאדם חושב שהוא ראוי למה שיש לו, נפל הוא מהיושר, יורד מההערכה, ולא זוכה לטעם אמיתי. אם, מאידך, הוא ישר לפני ה" ויודע שבאמת אין לו כלום, אז אפילו הדבר הכי קטן ייחשב אצלו למתנה גדולה מה". אז יזכה להרגיש את הטעם בכל מה שיש לו, בריאות גופו, אשתו והילדים, המזון, ההרגשות, הראייה, השמיעה, השכל וכל מה שיש לו וכל מה שעושה.

 

צעד 28 - הטעם האמיתי לא יופרד מה"מטרה", ולא תתגלה המטרה בלי הערכה, ולא תימצא הערכה אלא במי שהוא ישר. מישהו ישר יבוא להעריך כל דבר, ודרך הערכתו ימצא חשיבות ומטרה בכל מה שהוא עושה ויטעם מתענוגות החיים בכל סוג ממתנת החיים הניתנת מבורא עולם. אז ימצא את הטעמים המשביעים את נשמתו דרך הטעמים שהוא מכיר ויבין למה, בעברית, טעמים הם טעמי האוכל וטעמים הם טעמי ההיגיון וטעמים הם טעמי השירה.

 

צעד 29 - ואיך באה המוסיקה לטעמי היגיון? היא טעמה את טעמי ההיגיון דרך האוזניים, בהערכתם את הקולות כאשר עומדים הם בישירות בכוח השמיעה. לכן צריכים שהאוזניים תהינה במעמד כמעט קבוע כשמקשיבים למוסיקה בהערכה, ותנועת הראש תהיה איטית ובקצב שלא יפריע לאיזון האוזניים. כי באכילה האיטיות מגדילה את הטעם ובמוסיקה, ישירות האוזניים מגבירה את שמיעת טעמיה. וכך יכולים לשמוע את הטעמים השונים בכל משפט מוסיקלי. גדולה המוסיקה והשירה, שהרי ה" ברוך הוא ברא מלאכים לשיר לפני כסא כבודו.

 

צעד 30 - היו, אפוא, ישרים, טעמו את מה שיש לכם והעריכו כל טעם בכדי שתזכו לטעם רב יותר. היו ישרים בשמיעתכם אם להיגיון או למוסיקה; כך תבואו להכיר בניגוני הפרחים כאשר הם מתעוררים לתקופותיהם ותוכלו להבחין בהיגיון המוסיקלי של נעירת חמור, כאשר מתלונן הוא בעקשנות חמודה על המשקולות הנפלאים שעליו. עמדו ישר לפני ה" אלוהיך והתחילו לטעום את קיומכם. אז תבינו את טעמי החמור ותוכלו לחקור בהערכה פנימית את בחירת ה" באנושות ואת אהבתו לישראל, העומד ישר לפניו יתברך, תאמינו בבחירת ה" בגואל חיים ותזכו לטעמים של החיים הנצחיים בעולם הזה ובעולם הבא, אמן וכן יהי רצון.

.......................................................................

 

לוח כ'. סגולת השתיקה

 

 

תוכן חכמת השתיקה בהשקפת החמור

שתיקה – השתיקה חכמה

 

צעד 1 - בתשעים אחוז מן ה"הזדמנויות" שבהן עולה חשק הדיבור מהלב, החכמה היא לנעול את הפה ולשתוק. יש מי שמפחד ששרירי הלשון ייחלשו אם לא יאמנו אותו תמיד בהוצאת מילים. אולי אלה יחזקו את לשונם, אבל אף פעם לא יהיו חכמים. ה" אלוהינו הניח שכבות הגנה מסביב ללשון המתנענעת והפגיעה, אבל הקלות בה עוברות שיניים ושפתיים מוכרת כבר מגיל צעיר מאד. ואין תרופה כי אם החכמה, שהרי החכמה יודעת את אומנות עצירת הלשון.

 

צעד 2 - לרוב הוא הלב המדבר, ולא תהליך חכמה מפורטת מהידע המבוטא במוח לפני שיוצא מהפה. אנחנו חמורים ולא חכמים, ואמנם חכמה היא אור, אז מדוע נשתוק?. האם צריכים לראות רק את האור ולא לדבר עליו? ומה הם משלי חכמה? מהי חכמת החכמים? איפה נמצאת החכמה ואיך נדע מהו מחוכם? האם החכמה היא קלה או האם החכמה כבדה? הי-הא.

 

צעד 3 - האם קיים חכם טיפש? האם באמת הטיפשות הפכה לחכמה? האם לכל מדע יש חכמה? האם כל אומן חכם באומנתו? האם חכמה מאת ה" תינתן לחמור שאינו מרגיש בחום תמוז? הלא כולנו חכמים בעינינו אבל טיפשים כלפי אמת עליונה? האם אני לא יכול לענות על השאלות האלו עד שהחכמה עשתה אותי לחבר? האם אני יכול לדעת הרבה מבלי להיות חכם, או האם אני יכול להיות חכם מבלי לדעת הרבה? איך תתחיל חכמתי אם הנהגה רצינית לא הכבידה על לשוני? לכם אני שואל את כל השאלות הללו, כי במה שנוגע לי, עוד אני מחכה שתבוא חכמה.

 

צעד 4 - האם שתקתי או כבר נערתי ברעש יותר מדי? כמדומני שתלוי הדבר באם אתם מסתכלים על ידי עשו או אם אתם שומע לקול יעקב. אני ראיתי איך שפרץ פרץ מאבני חומת רחם תמר וירקתי אש תיקון נגד אלוהותם של הילדים הנולדים מהסלעים של המטביל. האם לא אדבר או האם אני צריך לשתוק? האם אעצור את האלף או את התו מרוחך המתחשקת?

 

צעד 5 - ואמנם ראיתי חמש עשרה שנים של חכמה משיחית שעברה על סימני החמורי. אני רק חמור, אבל ראיתי דברים לא מעט. אני מדבר כעת בשתיקה המשתנה לפני הפחם הגדול הבוער של לוחות הלוויתן הגדולים הבאים. אה, תמר, ראיתי אותך בי ואותי בך, הייתי לך לבן והיית לי לאמא אהבתי אותך ואת נישקת אותי וסיפרת את סוד מלכיצדק. איני מספר לכם מעשיות. יצאתי מרחמה בחכמת ידע עליון שאינה שלי.

 

צעד 6 - ראו כי אינני מספר סיפורים, כי דווקא שתיקת תמר הייתה חכמתה, עד שניתנה לה חכמה לדבר. ואולם שתיקת יהודה לא מנעה את התורה מלדבר, עד שחכמת יהודה הודתה בטעותו, אחרי שראה שהשכל הגלובלי של תמר היה יותר צודק משלו. כן הוא גורל ישראל אבל האם תוכלו להתחכם בלי למסור את סימניכם עד שחוזרים? ואמנם בנוגע לחמור שאני, לא באתי רק להצלת הצאן הנאבד מבית ישראל. כי גם אני חמור גלובלי כעדיפות תמר, ואפילו בני כנען יכולים להיות צאצאי מלכיצדק.

 

צעד 7 - ראיתי מהחכמה הנוראה בתסבוכת המשיחית של האיל. אל תשליכו אותי, אפוא, לסיבובים ההיסטוריים בשינוי צורה חשאי רק כי נדרשתי לדבר. כדאי יותר שתשתקו בסיבובי מחשבותיכם עד שתיטלו חלק בקרבות המשיחיים בעצמכם. האם יכולתם לפרוץ את מחסומי המסווה המשיחי מבלי שהרמתי קול לגלות את תנועותיי החמוריות? איך תגיעו לשתיקת החכמה אם לא תהיו חמורים איתי קודם כל? רק דרך החמור לא תטעו בסימניכם וצלבנים יפחדו לחתוך את הוורידים שלכם. הייתי צריך לשתוק, אבל לא אוכל להכתיב חכמה עד שלא תחושו במלבושים המבושמים ומלאים שער של ידי עשו.

 

צעד 8 - שרשרת מורכבת מהרבה חוליות מהבריאה ועד לשלישית. אני לבוש בהתבוננות המשולשת בשבילכם בינתיים, מכיוון שקשה עוד לקבץ את ההיסטוריה המשיחית של עם ישראל, כאשר סימן החמור משיח בן דויד כבר נחת בבאר שבע. ואולם אין לי חכמה לשכנע אתכם שחמש עשרה שנים של ידע בסימנים המשיחיים הטהורים עברו בוורידיי. אני רגלי בר מזל לחכמה עליונה. אין לי כלום משלי. רוכב על חמור הוא בכדי שתראו את הרגליים היקרות המבשרות את בשורות הגאולה השלמה בעולם. עשו גם אתם וראו איך שרגליכם נעשות יפות.

 

צעד 9 - מופתעים אתם שאני מרבה לדבר כל כך דווקא כאן, בלוח השתיקה?. לא קל לענות על כך, מפני שרק עכשיו הגעתי לסוף המשיחות החמורית. תזכרו טוב שמטרתי הייתה לא רק להקים את הסימנים המשיחיים, כי אם גם להרוס את כל המושגים המשיחיים המעוקמים של ההיסטוריה. אל תטעו בדבריי, אני עוד יכול להחזיק בכותרות החמור, אם אני נדרש להם, להתלבש כאריה, לשחות באמונת הלוויתן או לשים את עטי למשולמים אם מזדמנת הזדמנות. ואולם הזמן הוא שאשתוק, כי ירדה כבר הברית לעולם ובא התור של זנב החמור לנגוע באדמה. לכן עלה טבורי ללשוני, בכדי שאעמוד בכוח הלוחות הגדולים של לוויתן.

 

צעד 10 - וכך רגליי תהינה פחות יפות, אבל לפחות אוכל לטעום קצת שקט, בתקווה שמשהו מהחכמה ימלא איזה חלק בי הנמצא בענווה. יש לי זמן עד מוצאי שבת (עכשיו הוא יום שישי, 29 במאי 1998) כאשר מגיע חג השבועות החדש. אז אני צריך להיות גחלת אש, ולהסביר את האש הגדולה של הברית השלמה על לוחות החוק החדש. ראשית חכמה יראת ה". בשביל זה טבורי עלה ללשוני. ובכן לא מוזר שחמש עשרה שנים בסימני החמור מסתכלות על פניי ואני רואה משהו מהחכמה המשיחית שעברה דרכי. אני רוצה לתקשר איתכם על כך אבל שתיקת החכמה עוצרת אותי מלבטוח בכם יותר מדי. לפיכך אני מתלבש באותיות אסתר והיא תעשה את השאר.

 

צעד 11 - ראיתי חכמה מכוסה בטעמי התקיימותו של בית הספר האיסיי (השם הסודי היה בית ספר אסתר). חכמה מרה היא ביחס לתקופות לפני חורבן בית שני, בעוונות הרבים, כאשר רק בית ספר סודי ידע להתקיים בכבוד. היה זה זמן שנתון בחטא, חטא עשוי למען סיבה גבוהה, יכול היה להתפרש לקנאה קדושה בכדי להמציא זכות לישראל. צריכים חכמה לראות זאת כאשר עוד בית המקדש היה קיים, כי מי שהיה בסתר בשתיקה, אמר את האמת, אבל מי שהיה גלוי לכל זייף את הגילוי בגלל ההשחתה ששררה מתחת.

 

צעד 12 - איך הגיע סדר משיחי לאותו בית הספר אם לא בגלל "חטא" לגלות מה שהיה שמור לשתיקה? ואמנם כאשר כבר יצא בעולם הצטרך להיכנס בפנים, ובהיכנסו בפנים נשמר, עד שהסדר המשיחי החדש הגיע לסוף הקו המשיחי שלו. ואז סימנו הנולד ב"חטא" חזר להתגלות בחוץ. נדרש תל של חכמה משיחית לדעת איפה האשמה ואיך לחטוא, בכדי להוציא את מפתחות האשמה החוצה. וכבר כאשר קרניך נאחזו בסבך, קשור אתה להיות נשחט על מזבח ההיסטוריה, מפני שאז רוצצת את סוד שתיקת מלכות השמים.

 

צעד 13 - גיליתי אותו הפעם אמנם ברשות הגואל, ראש ל"ו הצדיקים הנסתרים בדורו. וכאשר חזרה האשמה על ראשי, נלקח בנימינו נוסטר במקום החמור. האם נוכל לשתוק על החכמה הטרגית הזו שנשלחה לטובת האנושות? האם ביקשתי לחיות בכדי לדעת את חכמת בנימינו השתקן? אני לא בוכה אבל עוד לא צוחק על תסבוכת האיל הסופי של סימני יצחק אבינו. האם, אפוא, אדבר איתכם על חכמה משיחית? ולולא אתון בלעם, האם יכולתי לדבר בכלל?

 

צעד 14 - ראו איך שהאותיות מכוסות ובאותו הכיסוי מפרשות חכמה. האם אני האלף או התו או אולי אני המם שבאמצע? אני במצב של להשיב לאיתנו את מה שאיבדתי. כולם טעו באלף וכולם שגו בתו, לכן אני צריך להידבק במם האמצעי שלי כי עתה עלה ללשוני. החכמה המשיחית שכבר נראית הייתה רק נותנת לי ליפול עוד הפעם, אם לא אזרתי את מותניי לחזות בעלייה מדורגת לחכמת השתיקה, שעכשיו כיסתה את העולם בענן נסתר. אני לכוכב על זיו אור כשיש לבן, בכדי להחזיק את מלוא המם באמצעי שלם.

 

צעד 15 - האם אין זו חכמה בשבילי לעמוד בתוך שבעה מעגלים נבואיים? מסתובבים עלי ואפילו שוכנים בי בכל כוונה. ואולם אני צריך להלחם נגד אלף נחשים בכל שעה בכדי להשיג את החכמה הזאת ולהישאר במקומי. יש לי תקווה, מכל מקום, כי לימד אותי הצדיק להלחם נגד אלף נחשים בכל שעה, וחוזר אני לזכור את השיעורים בשביל הזמן הבא. איפה, אפוא, הייתה חכמתי בכל השנים שעברו? ולמה הושתקה עד עתה? אבל הייתי צריך להתעמק בחכמה המשיחית, כשהמעגלים הנבואיים היו מחזיקים אותי למעלה ולא היו נותנים לחמור להיכנס לפעולה. וכך חיכה החמור לזנב לנגוע באדמה, בכדי שאטוהר מחלומות משיחיים.

 

צעד 16 - ראיתי את גבולותיהם של הסימנים ההתחלתיים החונקים, וכך ראיתי את שינויי צורתם כאשר נלקחו החוצה לנשום אוויר. הדילמה של מורה הצדק הייתה למצוא את הסוף במצב שהזמן נתן רק את האמצע. אוי לאמצע כשנחשב לסוף! גם אני הייתי מת מכאבי ההיסטוריה לולא הפתרונות המשיחיים חזרו לשובב את נפשי. אני נכנס למעגלים הנבואיים לראות איפה היה העולם ולאן הולך ואני מוביל אתכם לנסיעות הסימנים, כדי להראות לכם את הכאבים בשקט של השתיקה המשיחית. ואולם חכמה היא לבכות על הפסד האנושות את המחשבה הישירה.

 

צעד 17 - הנחמה הגדולה היא שנדרשים לכל החכמה המשיחית רק למען הקשרים ההיסטוריים של מסורת הנביאים, ולכן לא יכולים לשתוק, מפני שהשתיקה לא הייתה מקשרת את כוכבי הגאולה לארץ. מה שצריכים לחפש היא החכמה הגאולית ואת זאת תמצאו כאשר השתקתם את שאיפות החמור בהבנה אמיתית מליבכם. אז אני בוכה משמחה כאשר בחרתם ברוכב ואני יכול לשיר, כשזנבי מזדקף בגילת חיים. אנחנו ילדים קטנים בידי האלוהים והוא הרשה לנו לצוד את הנמרים. אבל מי שאתם מחפשים נבחר מזמן, אפילו לפני בריאת העולם.

 

צעד 18 - כי החכמה המשיחית שתמצאו היא חמורית. אמנם מציאות הגואל של הגאולה השלמה היא שתביא אתכם לכוכב אברהם. יכולים ליהנות מלחמו ויינו של מלכיצדק, אבל לאברהם ניתן ספר הכוכבים שתחתיו המון כוכבים. החמור הוא התנצלות בכדי שתעבוד חכמתכם גם בלחץ, בכדי שתוכלו להעריך את התענוגות הגאוליים, כאשר יבשיל הזמן לגן החדש שאתם מבקשים בחפץ נפשכם.

 

צעד 19 - ראיתי חכמה אמיתית בהליכתי אחרי הצדיק חיים במשך שלוש עשרה שנים. אולי אלפית ממנה שורה עלי. שמעתי את השתיקה מאחורי דבריו של הצדיק 11 שנים ואכלתי את השתיקה של הצדיק חיים בשנתיים האחרונות. נצטוויתי על השתיקה ברוב הלימוד איתו בכל השנים ההן. אין חכמה אמיתית בלי שתיקה, כמו שאין חכמה נסתרת בלי ציווי השתיקה.

 

צעד 20 - השתיקה הראשונה היא סירוס החופשיות מהלשון. יותר מהחופשיות של כל תנועה, הגוף יכול לעמוד במקומו כשהלשון ממשיכה לשוחח. לפיכך צריך לבחור בבחירה החופשית לשמור על שתיקת הלשון. אבל מי שלשונו רגילה לתנועה מהירה ימצא קושי גדול לעצור את הזרם.

 

צעד 21 - יכולים לומר שהקושי בא מההרגל, וזה נכון. ואמנם כשכבר נמצא ההרגל נדרש אומץ גדול לעצור אותה מדרכה. כוונתי היא שאם לא עבור הכוונה החזקה והעקבית לעבוד את אל שדי, לא תצליחו. קשה לעצור לשון מהירה מפני שבדרך כלל, הלשון המהירה הוא צינור מפלט הלב. מי שלשונו היא כזאת, הוא כמו סיר-לחץ שצריך לשחרר את קיטור כל הרגשות הכרוכות בליבו ואין זמן לקרוא למוח לשפוט.

 

צעד 22 - השיחה היא אומנות של חכמה וההידברות הוא תענוג גדול, אבל השיחה הרגילה, בלי לחשוב ולשפוט מה אומרים הוא לחם השטן. אנו לא בעולם בכדי להאכיל את המפתה ואין סוף לתאבון שלו. קחו את פיכם בידיכם ושימו את הלשון שלכם בראשכם ותדברו עם עצמכם קודם שתוציאו את המילים לאחרים. רק בדרך זו תלמדו איך להיות שופטים בעצמכם.

 

צעד 23 - להיות נבון בשיפוט עצמי דבר הוא הדורש עיקוב הלשון. השופט עומד באמצע בין שני כפות המאזנים, כף ההן וכף הלא. הוא שומע להן ושומע ללא, שוקל את העדות עם אמות הקנה שהוא מכיר בהן, וחוזר על הכול לפחות שלוש פעמים, עד שהוא מרשה שיביעו את ההאשמה ואת השיפוט, וממשיך לחשוב על החלטתו שלוש פעמים. אנו צריכים להשתדל להיות נבונים ולהיות שופטים בעצמנו. אם לא כן, אז אנו פיתיון לאלף ווים של טיפשות, טעויות ושטויות.

 

צעד 24 - החכמה היא שתיקה, מפני שלא תוכלו ללמוד איך להיות חכמים עד שתלמדו איך לשמור על השתיקה. ואמנם כאשר למדתם את המידות, אחרי שנים של אימון, והגעתם למצב בו אתם בעלי הלשון שלכם והיא מתחת לשליטתכם, אז תוכלו לדבר כמה שאתם רוצים. זאת כי הדברים שלכם יהיו נבונים בשיפוט, עם השתיקה הנדרשת מאחור. צריכים להבין זאת, מפני שהמשקל הנכון אינו שתשתקו כל היום.

 

צעד 25 - הדו-שיח הוא הקרמה של עוגת החיים. הוא היופי החיצוני של הרוח הטובה באנושות. הוא המקשר בכל יחסי האנושות. טוב הוא לדבר ולשוחח עם אחרים. כוח הביטוי הוא תכונה חשובה בגילוי האדם לחברו. בדיבור אתם מגלים את עצמכם לאחרים, ולכן הוא כוח נפלא ובאותו הרגע הוא מייצג את הסכנה הכי גדולה מכל אברי הגוף, כי בשיחה עם אחרים אתם מגלים את מי שאתם.

 

צעד 26 - דעו את מה שאתם מגלים מעצמכם לפני שתגלו אותו. כי תנאי של אותו הגילוי הוא שלא תוכלו להשיב את המילה מהרגע שכבר יצאה מהפה. אל תחשבו שאתם מגלים את עצמכם רק כאשר אתם מדבר על עצמכם. אין זה נכון. כל מה שאתם אומרים הוא גילוי של עצמכם, אף בכל נושא שאתם משוחחים אודותיו. ישנם מלומדים בעניינים האלה והם מכירים את עצם האדם דרך עשר מילים בלבד שאמר. הדיבור הוא בחינם, אבל מחירו גבוה מאד.

 

צעד 27 - משה רבנו, עליו השלום לא דיבר במשך כל חייו מילים מיותרות. בכל החיים שלו היה מדבר אבל לא מעל לגבול הצורך ולא יותר ממה שנחוץ. איך אני יודע זאת? כי אנו יודעים שמשה חי בשלמות כל ימיו, לא כהה עינו ולא נס ליחו, וחי עד מאה ועשרים שנה בבריאות תקינה ושלמה. והרי לימד אותי עטרת ראשי, הצדיק חיים, שבלידת האדם יש מספר מילים הניתנות לכל בן אדם, וכאשר נגמר מספר המילים שניתן, הגיע זמנו להיפטר מן העולם. ובכן מובן שמשה רבנו עליו השלום השתמש רק במספר המילים שניתן בלי הוספות או דברים בטלים או יותר מן הנחוץ.

 

צעד 28 - הסימן לכך הוא שמשה היה כבד פה. יש לשים לב לביטוי הזה. משה לא היה מגמגם, כמו שתרגמו אחדים. ידוע הסיפור איך שנשרפה לשונו קצת מגחלת אוד, כאשר היה עוד ילד בחצר פרעה, וכל חייו אחר כך היה "כבד פה". הדבר גרם לכך שהדיבור היה פעולה כבדה עבורו, אך הוא יכול היה לדבר היטב ובדייקנות בכל מילה. לא היה חיסרון בדיבוריו, שיצטרך, לדוגמא, לחזור על דבריו בכדי שאחרים יבינו. ואולם היה כבד בשבילו לפתוח את פיו ולדבר בגלל אותו הפצע שקיבל.

 

צעד 29 - אנו צריכים ללמוד את העובדה הזאת כסימן ברמז. מדוע למשה דווקא, המחוקק הגדול של ישראל, הנבחר מאת ה" ברוך הוא לגילוי התורה הקדושה, היה הדבר המפריע הזה בפיו? אין ספק שאין שום דבר בחייו של משה שהיה במקרה או מחוץ לישירות השגחתו יתברך עליו תמיד. יכול להיות שהדבר מרמז על כבדות הלשון, שכל אחד צריך ליצור בעצמו, אם הוא חפץ לחיות חיים מוצדקים לפני ה" באמת תורתו וחוקותיו. כי כך הוא בלימוד איך להיות נבון בשיפוט, שלשונו צריכה להיות כבדה בפיו.

 

צעד 30 - ובכן דברו, אבל בפה כבד, שוחחו, אבל בלשון נבונה בשיפוט. אל תתנו לכסף לשקול יותר מהזהב, אלא שיהיה משקל הזהב גדול יותר מהכסף. לא תהיה לשונכם עבד להרגשות הלב, אלא תהיה לשונכם עבד לרצון השופט הפנימי בכם. אז תמצאו את דרך האמצע ואת שיווי המשקל הנכון. דברו אבל שתקו באותו הרגע. וחכמת שתיקתכם תיתן לכם להיות בטוחים במה שאתם אומרים. אז חדריכם הפנימיים יפתחו לרוח גבוהה וייעשו למקור תענוג לפני השמים ולפני אחרים. ברוך האדם אשר בכל דרכי חייו שומר את לשונו ומדבר בחכמה. גדול חלקו כי הוא ייקרא חבר נאמן לה" גם בעולם הזה וגם בעולם הבא במלכות השמים. אמן וכן יהי רצון.

..................................................................................................

 

 

 

 

 1 דניאל בנו סיפר לי כי רק פעם אחת אמר לו אביו "תזכור את זה, אף אחד לא מגיע לאלהים, וכולם כלום לגביו" – זה מוכיח שהיותו אתאיסט לא שייך לאמונתו באלוהים. -

[2] - ברוך ה", הניתוח הצליח ונתרפא ג'יורדנו באופן נסי, שאפילו הרופאים הודו על הפלא הזה -

[3] אני כותב כאן, בתשעה באב התשס"ד, 27 ביולי 2004, מלכות הג'ירף 14, 3957 – זהו עדכון על מצבם של שאול ורחל: שאול לא תיקן את עצמו עד עכשיו, ולא התנהג טוב ובאהבה עם רחל ולא קיים את דברי החמור ולא השתנה ולא שינה את ליבו ונשאר בכעסו ובמחשבות שליליות וכו'. וקיבלה נודע חלומות רבים על כל הדברים שלהם. אני לא יודע אם יש תקווה או לא, אמנם הסימן של הסוס האדום נפל ואיננו. ובקוראי למעלה על אהבת החמור לרגלו של הסוס האדום, נזכרתי שגם יצחק אבינו היה אוהב את עשו. ואמנם בסוף רק ראשו של עשו נכנס למערת המכפלה ולא רגליו או כל גופו. יכול להיות שכל זה מסימן עשו שאינו מוצל, ואם כן יש עוד הזדמנות ששאול יתחרט וישתנה לקיים את הראש של עשו שנכנס למכפלה. עוד לא נראה כך אבל אולי ישנה אפשרות כזו. והנה רק אתמול בבוקר גילת חיים חלמה שנסענו לרומא לעשות סימן כדי לגזור את שערותיו של גד. סימן הנותן תקווה. -

                אסמן כאן שג'יוזפה בא הלילה עם חלום יקר מאד, בו נכח על רכבת מוזרה, לא בדיוק של העולם הזה, והייתה בדרך לסרדיניה וכו'. לבסוף נהג הרכבת הביא אותו למקום והראה לו כוכב חדש גדול ומפליא מאד ואמר שהכוכב החדש הזה נקרא "כוכב המדבר". התפלא מאד ואז אור מהכוכב הבריק על אבנים נפלאות ולקח שלוש מהן בשמחה גדולה בשביל להביא אותן לפרץ. אחר כך אצל פרץ ג'יוזפה סיפר את כל הנעשה ופרץ בשמחה אמר לו שהאיש ההוא בחלום הוא מלאך מן השמים. - התחלת עולם חדש הוא כוכב זה. - נסענו למילאנו אני, פאולו, נודע ונוח חנה נוגה לבשר לשאול ולרחל שהסימנים נותנים הזדמנות שנייה, וכי אחרי המוות הרוחני ישנה תחייה, ובכן יכולים לחדש את התיקון, אבל בתנאי ראשון ששאול צריך למכור את הדירה שלו ולשנות בית. נודע הסבירה לו כיצד הוא צריך להתנהג כלפי רחל. הייתה פגישה של תחיית הרוח ממש; זו הפעם הראשונה שהייתי בבית שלהם אחרי שחזרנו מבאר שבע. ואמנם יש חלום של שאול מהתקופה שהיינו בסרזה בו הוא ראה איש מאד גדול וניגש אליו להגיד לו שלום; האיש שאל את שאול מיהו וענה שהוא הסוס האדום. האיש נעשה רציני ואמר "אני מכיר את הסוס הלבן, האם אתה מכיר את הסוס הלבן?". ענה שאול שהוא מכיר היטב את הסוס הלבן. - - זו ראייה שהמונח סוס אדום נשאר (ולא כמו שכתבתי פה לעיל) - והזכירה אותי נודע שכבר דנו על עניין זה לפני שנתיים והחלטנו שעל ג'וזואה בנה של יעל אשת דניאל סימן הסוס האדום. ואמנם חלום זה של שאול קרוב יותר, ומכל מקום אין אחד מכחיש את השני. אם שאול יעשה את התיקון עצמו במעשה, הכותרת מחכה לו ואין זו סותרת למה שיש לג'וזואה. – ביציאתנו מביתם אמרתי להם להשתדל להצדיק את לוח 16 בפעם הזאת. -

 

[4] לסמן שהצדיק חיים הוא מהמסורת התימנית, בפרט מצנעא והיהודים התימנים המכונים "דרדעין", המקביל לדור דעה. הסברנו במקום אחר למה דווקא הם שמרו על המסורת הכי עתיקה והכי מקודשת לגבי יתר המסורות וכו'. הצדיק חיים הסביר לי הרבה דברים על הנושא הזה. -

[5] - המונח תיאולוגיה אצלנו משתייך רק לטהרת האמונה באחדותו המוחלטת של הדיבר השני ולא לתכנית האלוהים בגאולה או לבחירות ה" באבות ובעם ישראל ובמשה רבנו. אני מפרט זאת מפני שבספרות הדתית, לפחות בזמנים המודרניים, משתמשים במונח תיאולוגיה במובן הרבה יותר רחב, לכל מעשי האלוהים, ואין זה מוצא טעם לחכי. כי בזה תמצא אלפי תיאולוגיות גם בתורה, והדבר מפסיד את יחידות שימושינו במונח תיאולוגיה לעצם ההגדרה של ה" האחד והיחיד. וכל מה שכתוב או מבואר על אחדותו יתברך הוא הסבר על התיאולוגיה האמיתית של הדיבר השני ושל כל מסורת ישראל. – (נוסף סוף יולי 2004, אינזאגו)

[6]  - היה כאילו במצב הגואל בתחייתו למלכות השמים אבל לא נקרא גואל, כי השם גואל הוא רק על צד השלמות; מרדכי הצדיק הוא הגואל השני לישראל מצד שלמותו ומצד הצלחת גאולת פורים; ודייק המלאך מיכאל בהכרזתו: "שלושה הם אנשי הגאולה" ולא אמר שלושה הם הגואלים; הרי מרדכי הצדיק היה הגואל השני לישראל אבל לא היה משלושת אנשי הגאולה וישוע היה משלושת אנשי הגאולה אבל לא נקרא הגואל.

3 – יותר קרוב למשיח בן יוסף אבל לא משיח בן דוד, ובכל מקרה לא יכלה האתון להסביר את משיחותו.

 

[8] היא השבעת הצחוק האמיתי הנשאר בזמן, ולכן הוא הצחוק שהוא שואף אליו. דהיינו ששאיפתו לצחוק תמצא טעם בכל פעם שהוא שואף אליו, כי צחוק היסטורי ותורני הוא ולא פוסקים טעמים חדשים להשאב ממנו -

[9] - אני מתרגם את הלוח הזה מאנגלית לעברית פה בשנת 22 של הסימנים השלמים; 3 באוגוסט 2004, אינזאגו -